Denník N

Deti a reforma justície

Dnes budem písať hlavne o deťoch. O tom, čo ich čaká v prípade schválenia predloženého návrhu súdnej mapy. Chcem informovať verejnosť, ako ovplyvní nová súdna mapa  deti a ochranu ich záujmov. Chcem, aby pri rozhodovaní o správnosti tohto kroku, mali občania všetky informácie a pristupovali tak k posudzovaniu toho, čo sa navrhuje, s plným vedomím všetkých dôsledkov.

V súdnych konaniach nazvaných ako poručenská agenda, nemôže žiaden z rodičov zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom. Preto musí súd ustanoviť maloletému dieťaťu kolízneho opatrovníka, ktorý zastupuje maloleté dieťa a jeho záujmy. Podľa zákona môže byť takýmto kolíznym opatrovníkom blízka osoba maloletého, u ktorej je predpoklad, že bude konať v záujme maloletého alebo orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zväčša je súdom ustanovený za kolízneho opatrovníka príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miestnej príslušnosti dieťaťa.

Štát je povinný maloleté dieťa chrániť a pomáhať  mu pri ochrane jeho záujmov v súdnych sporoch.  Štát nesie za zabezpečenie ochrany záujmov maloletého dieťaťa v súdnom konaní zodpovednosť.

Kolízny opatrovník – zamestnanec príslušného  úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa stáva na základe vyššie uvedeného významnou neoddeliteľnou súčasťou súdneho konania týkajúceho sa detí. Sú to najmä konania vo veciach úpravy výkonu rodičovských práv a povinností rodičov k maloletým deťom. Rovnako je dôležitou súčasťou konaní súvisiacich s trestnou činnosťou maloletých.

Ak sa dieťa ocitne bez akejkoľvek starostlivosti alebo je jeho život, zdravie alebo  vývoj vážne ohrozený, je to práve   úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý musí konať a zabezpečiť dieťaťu starostlivosť a také podmienky, aby jeho život, zdravie a vývoj neboli ohrozené.

V praxi dochádza k výkonu takejto činnosti príslušného  úradu práce, sociálnych vecí a rodiny predovšetkým  prácou v teréne. Šetrenie pomerov na mieste, návšteva rodiny, skúmanie, či maloleté dieťa má vytvorené dostatočné podmienky a zázemie na svoj vývoj, rozhovor s rodičmi, maloletým dieťaťom, poťažmo kontaktovanie školského zariadenia, ktoré navštevuje, telefonáty, následná kontrola, pohovory. To všetko sa nedá vybaviť od stola.

Takýto pracovník  úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pozná pomery v rodine, vie vyhodnotiť záujem maloletého a následne tak vie odpovedať na otázky sudcu, oboch rodičov na pojednávaní, a rovnako tak vie pružne reagovať na prípadné črtajúce sa dohody rodičov na súde.

Čo bude s bránením záujmov maloletého v konaní pred súdom, keď sa schváli predložený návrh novej súdnej mapy? Buď budú musieť dochádzať  na pojednávanie pracovníci príslušného  úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí vykonávali šetrenie v teréne a poznajú pomery v rodine, čím sa však z časového hľadiska ochromí ich ďalšia práca v teréne s ďalšou rodinou. Pretože namiesto času stráveného skúmaním pomerov v rodine, budú cestovať. Alebo sa poverí jeden pracovník za všetkých, ktorý dostane do ruky zložky a pôjde na viaceré pojednávania, ktoré sa môžu v jeden deň konať. Alebo sa pošle zložka na  úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý sa nachádza v mieste, kde bude sídliť súd  s tým, že na pojednávanie pôjde osoba, ktorá pomery v rodine pozná len na základe záznamov.

Nepoviem žiadnu novinku, že konania týkajúce sa maloletých sú mimoriadne náročné na psychiku a emočnú stránku každého zúčastneného – rodičov, dieťaťa,  sudcov, advokátov, pracovníkov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V takýchto konania sa prejednáva intímna oblasť života každej rodiny, do ktorej prirodzene nemôže každý vstúpiť len tak, bez znalosti veci. Je preto prirodzené, ak rodičia vyjadrujú svoje znepokojenie nad tým, pokiaľ vstúpi do pojednávacej miestnosti iná osoba ako tá, ktorá šetrila pomery v rodine.  Pocit nedôvery je úplne namieste. Samozrejme, že zastupovanie sa pracovníkov navzájom vo výnimočných prípadoch je pochopiteľné.

Pokiaľ sa chystá Ministerstvo spravodlivosti SR  zásadným spôsobom meniť systém fungovania kolíznych opatrovníkov a je reálne, že záujmy maloletého bude v konaní pred súdom s najväčšou pravdepodobnosť hájiť osoba, ktorej znalosť pomerov aj pri najlepšom úmysle bude limitovaná len znalosťou obsahu spisu,  pomenujme to na rovinu. Ako zabezpečí nová súdna mapa ochranu záujmov maloletého dieťaťa? Ideme si odsúhlasiť, že ochranu záujmov maloletého bude na súde zabezpečovať osoba, ktorá dieťa  a rodičov nikdy nevidela, pretože postačí mať záznam v spise?  Takto si predstavujeme zodpovednú reformu justície?

Záver bude o peniazoch. Včera som sa dočítala, že svetlo sveta uzrela na Slovensku aj finančná reforma, ktorá prinesie občanovi ďalšie daňové zaťaženie aj v súvislosti s tým, že budeme čerpať europeniaze z Fondu obnovy.

Citujem zo stránky Ministerstva spravodlivosti SR: „Nad rámec rozpočtu kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR sú požadované  výdavky súvisiace so zmenami bezprostredne vyplývajúcimi zo súdnej mapy, ktoré sú aktuálne uplatňované prostredníctvom Ministerstva financií SR, v celkovej výške 309,545 mil. eur (z toho 285 mil. eur zo zdrojov Európskej komisie v rámci Fondu obnovy a 24,545 mil. eur zo štátneho rozpočtu).“

Keďže som na vysokej škole úspešne absolvovala voliteľný predmet Logika, rada by som sa logicky zorientovala v tom, čo nás čaká a skúsim to zhrnúť. Ak sa mýlim, som pripravená sa opraviť, nie som ekonomický expert, len čítam a uvažujem o tom, čo si prečítam.

Takže, čaká nás vyššie daňové zaťaženie a ťažšia dostupnosť k súdom. Ťažšia dostupnosť k súdom  bude financovaná z 92% zo zdrojov, v dôsledku ktorých  sa zvýši naše daňové zaťaženie.  Logicky mi z toho vyplýva, že keby sa nekonal projekt ťažšej dostupnosti k súdom v takom rozsahu ako sa navrhuje, daňové zaťaženie by nemuselo byť také vysoké.  Jedine, že by sme si boli istí, že to za tie peniaze stojí a občan si povie, že je ochotný si za takúto novú formu justičnej služby zaplatiť. Nemyslím len na daniach, myslím na cestovnom, nákladoch na advokáta, preddavkoch na svedočné.

Pretože  občan – účastník konania, ktorým môže byť rodič v konaní o maloletom dieťati,  zaplatí po novom viac hneď dvakrát – raz tomuto štátu za to, že musí vynaložiť viac peňazí na prístup k spravodlivosti a druhýkrát, keď tieto náklady na spravodlivosť aj reálne vynaloží.

Čerpám zo stránky https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_sk:

„S cieľom prispieť k náprave hospodárskych a sociálnych škôd spôsobených pandémiou koronavírusu sa Európska komisia, Európsky parlament a vedúci predstavitelia EÚ dohodli na pláne obnovy, ktorý nás vyvedie z krízy a položí základy modernej a udržateľnejšej Európy. Prostredníctvom finančných prostriedkov v celkovej výške 1,8 bilióna EUR pomôže prebudovať Európu po pandémii ochorenia COVID-19. Nová Európa bude zelenšia, digitálnejšia a odolnejšia.“

Rada by som pochopila súvislosť medzi novou súdnou mapou, 285 miliónmi z Fondu obnovy  na súdnu mapu a pandémiou COVID-19. Nerozumiem, čo má COVID-19 s reformou súdnictva, najmä ak sa po realizácii reformy v postpandemickom období načrie viac do peňaženky občana.  Nerozumiem, ako takto dôjde k náprave sociálnych škôd spôsobených pandémiou koronavírusu, keď práve zavedením novej súdnej mapy dôjde k negatívnym sociálnym dopadom.

Myslím si, že zelenší a odolnejší bude po tejto justičnej reforme akurát tak občan Slovenskej republiky, a nie nová Európa.

Záverom by som rada položila zopár  otázok. Zaujímalo by ma, či sa kompetentní zamysleli nad tým, k akému vedľajšiemu efektu môže dôjsť zvýšením nákladov na súdivosť. Odradenie od súdivosti neznamená, že občan pokojne mávne rukou nad krivdou, ktorú pociťuje. Neboja sa múdre hlavy tohto štátu, že dôjde k rozmachu svojpomocného riešenia sporu a konfliktov? Neboja sa, že spravodlivosť bude realizovaná inak než  cez súdnu moc?

 

Teraz najčítanejšie

Dana Jelinková Dudzíková

Od júna 2020  som sudkyňou Okresného súdu Bratislava I. na obchodnom úseku. Som spoluautorkou Otvoreného listu sudcov a signatárkou výzvy Právnici spolu za právny štát.  Som súčasťou komunikačnej platformy sudcov www.sudnamoc.sk.  Pred nástupom do funkcie sudcu som 18 rokov vykonávala advokátske povolanie. Advokátsku činnosť som vykonávala ako advokát priameho kontaktu s občanmi.  Venovala som sa sporovej agende a tomu, čo sa zvykne nazývať živé právo.  Posledné roky mojej advokátskej praxe som venovala  pomoci osobám v exekúciách a  s osobným bankrotom. Niekoľko rokov som poskytovala bezplatne právnu pomoc svojou účasťou na verejných projektoch zameraných na zvýšenie právneho povedomia občanov.  Vykonávala som aj činnosť správcu. Hovorím anglicky a francúzsky, v oboch týchto jazykoch som poskytovala právne služby. V roku 2012 som bola zapísaná do zoznamu frankofónnych advokátov vedeným Veľvyslanectvom Francúzskej republiky v Bratislave.  Od toho obdobia som poskytovala právnu pomoc aj občanom Francúzskej republiky  a spolupracovala som v týchto veciach so zložkami francúzskeho justičného systému.  Aktuálne si  dopĺňam vzdelanie  externým štúdiom na vysokej škole. Zameriavam sa na rozhodovaciu činnosť Súdneho dvora Európskej únie.