Denník N

poľnohospodárstvo: chirurgický rez zákona č.504/2003 Z.z.

skupina poslancov predložila návrh zmeny zákona č.504/2003 Z.z. a bola pápežskejšia ako samotné ministerstvo pôdohospodárstva. vyrezalo prednostné právo elegantne a čisto. Vyrezali §13, ods.2 a 3, mierne zmenili znenie §12, ods.4, ktorý považujú za dostatočnú náhradu prednostného práva.

Nie je to správna predstava. Už len predstava toho, že vlastník bude oslovený potencionálnymi užívateľmi vytvára možnosť, že k bitkám o pôdu naozaj dôjde. Pretože v zákone sa nestanovilo technické riešenie určenia vzťahu medzi vlastníctvom, nájmom a užívaním, tak sa za užívateľa pozemkov môže považovať ktokoľvek, kto prehlási, že predmetné pozemky užíva. A ak podľa § 12 odsek 4 uplynie dvojmesačná doba odo dňa doručenia návrhu a vlastník zmluvu neodmietol alebo nevyzval užívateľa pozemku na jeho vrátenie a prevzatie, tak sa môže považovať za užívateľa jeho pozemkov. A rozdrobenosť a neurčitosť vytvorenia poľnohospodárskeho pozemku tento stav ešte podporuje, lebo predmetom nájmu nie sú parcely, ale súčty výmer parciel.

Za riešenie považujeme konanie podľa §12a, s tým, že konanie vyžaduje zmeny, ktoré umožnia, aby 10 prípadov z 10 bolo vykonateľných. A nie asi 1 z desiatich, ako je to teraz. A do konania by mal vstúpiť štát a deklarovať riešenie problému prístupu k pozemkov nielen slovne, ale aj činmi, ale hlavne financovaní konania podľa §12. Lebo je to štát, ktorý spôsobil tento problém a mal by ho aj vyriešiť.

Zarazilo ma, že prvé čítanie tohto návrhu prešlo parlamentom bezproblémovo. Myslím si, že zákonodarca sa v tomto prípade ani nezmohol na to, aby sa pozrel na problém, porozumel mu a navrhol riešenie. Ak chirurgické zmeny tak ešte niekoľko doplnkov:

Slovenský pozemkový fond bude prenajímať pozemky neaktívnych vlastníkov

§12, ods. 4 sa upraví a doplní tak, aby v prípade, že pokiaľ je známy vlastník pozemkov alebo spoluvlastníckych podielov k pozemkom, ktoré tvoria ucelený celok s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve a nájme na poľnohospodárske účely užívateľa a vlastník si svoje práva v konaniach podľa osobitného predpisu neuplatňuje, je pozemkový fond oprávnený dať pozemok do užívania vhodným záujemcom; odplata v primeranej výške nájomného za toto užívanie je príjmom fondu alebo správcu dovtedy, než vlastník uplatní svoje práva k tomuto pozemku.

Zjednodušenie konania podľa §12a a možnosť konania po pozemkových úpravách

§12a, ods. 1 sa upraví tak, aby konanie sa začalo na akýkoľvek podnet užívateľa a účastníkmi sa stávajú všetci užívatelia pozemkov v danom katastrálnom území, rušia sa všetky podmienky na začatie konania.

Ruší sa ods.19, teda aby bol postup podľa §12a možný aj v katastroch, kde už boli ukončené pozemkové úpravy.

Konanie na podnet okresného úradu

§12a sa doplní o ods. 21) tak, aby sa konanie podľa §12a, ods. 1 začalo na podnet Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru. Podnet na konanie môže okresný úrad začať na základe požiadavky užívateľa, skupiny užívateľov, nájomcov, platobnej agentúry, polície alebo súdov. Po preskúmaní opodstatnenosti konania okresný úrad začne konanie podľa ods.1 a proces konania bude obstaraný dodávateľským spôsobom.

Register vlastníckych, nájomných a užívacích vzťahov

Je podstatné, či si svojho nájomcu určím z verejného registra niekoľkými kliknutiami alebo túto informáciu dostanem do schránky klasickou poštou? Myslím si, že nie je. A to je jedným z výsledkov konania podľa §12a. A tak sa postupne dostaneme aj k verejnému registru vlastníckych, nájomných a užívacích vzťahov.

Dodatok 2.2.2021
Čas rýchlo letí a občas zabúdame na to, že sme tento problém riešili v septembri.

 

Teraz najčítanejšie