Denník N

Poradíme vám ako sa zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov predstavuje pre zapísanú osobu automatické splnenie podmienok obchodovania na elektronickom trhovisku a nie je potrebné preukazovať splnenie podmienky účasti na osobné postavenie vo verejnom obstarávaní. Netreba si ho však zamietať so zápisom do registra partnerov verejného sektora.

Ako podať žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov 

Žiadosť o zápis sa podáva Úradu pre verejné obstarávanie buď v listinnej podobe (poštou) alebo elektronicky. Pri elektronickom podaní sa znižujú poplatky na polovicu, avšak žiadateľ musí mať kvalifikovaný elektronický podpis a prílohy k žiadosti o zápis sa musia konvertovať z listinnej do elektronickej podoby. Pokiaľ nedisponujete elektronickým podpisom, so zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov môže pomôcť advokát.

Žiadosť má predpísané tlačivo a jej prílohou sú údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov pre občanov SR (cudzinci musia výpis z registra trestov dokladať). Druhou prílohou k žiadosti je čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní. Okrem toho sa dokladá najmä potvrdenie súdu, že na majetok žiadateľa nebol vyhlásený konkurz, že nie je v reštrukturalizácii, v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Pri zápise zahraničného subjektu (so sídlom mimo územia Slovenska) je proces zložitejší a dokladajú sa aj prílohy, ktoré si pri zápise slovenských subjektov vie Úrad pre verejné obstarávanie zaobstarať sám (potvrdenia zo zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, výpisy z obchodného / živnostenského registra, registre trestov a podobne).

Kto sa môže zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov?

Do zoznamu zapíše Úrad pre verejné obstarávanie len osobu, ktorá:

  • nemá daňové nedoplatky na daňovom / colnom úrade
  • nemá nedoplatky na Sociálnej poisťovni a v zdravotných poisťovniach
  • nemá záznam v registri trestov (za konkrétne trestné činy), rovnako ani osoby vystupujúce v jej orgánov (štatutári, prokurista, členovia dozornej rady)
  • nebol na jej majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nej zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
  • je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
  • nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (na základe právoplatného rozhodnutia vydaného buď na Slovensku alebo v zahraničí). 

Koľko trvá proces zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov?

Úrad pre verejné obstarávanie má 15 dní od obdržania kompletnej žiadosti s prílohami na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov. Vzhľadom na potrebu vyžiadania potvrdení úradov je potrebné rátať aj s ich lehotami.

Koľko platí registrácia v  zozname hospodárskych subjektov?

Ak už budete zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, registrácia v ňom Vám platí 3 roky.

Predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov 

Nezabudnite, že zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je potrebné predĺžiť najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti pôvodného zápisu. Okrem žiadosti o predĺženie je potrebné podať opäť aj nové, aktuálne prílohy.

Poplatky pri zápisoch do zoznamu hospodárskych subjektov

Poplatky platené Úradu pre verejné obstarávanie sú nasledovné:

  • 66 EUR za žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
  • 66 EUR za predĺženie zápisu v zozname hospodárskych subjektov
  • 16,50 EUR za oznámenie zmeny údajov v zozname hospodárskych subjektov

Pri elektronických podaniach sa platí poplatok v polovičnej výške.

Teraz najčítanejšie