Denník N

poľnohospodárstvo: susedia, požiadajme o priame platby

zelenou sú bloky LPIS, na ktoré si nikto cez aplikáciu GSAA nezakreslil užívaciu hranicu, v tomto prípade sa jedná o skoro 4 hektáre
zelenou sú bloky LPIS, na ktoré si nikto cez aplikáciu GSAA nezakreslil užívaciu hranicu, v tomto prípade sa jedná o skoro 4 hektáre

priame platby na plochu sú nárokovateľné a stačí splniť pár podmienok a vaša žiadosť o priame platby tak, ako ju žiadajú veľkí alebo malí farmári, bude akceptovaná. musíte však splniť niekoľko podmienok.

pred skoro dvoma rokmi som napísal tak trochu sarkastický blog o tom ako babka s dedkom požiadali o priame platby.  neviem, či to niekto spravil. podľa štatistík je však relatívne veľký počet voľných blokov LPIS, na ktoré nikto nežiadal priame platby.

2018 2019 2020
počet blokov LPIS, kde boli vytvorené objekty hraníc užívania 139 457 139 047 141 693
priemerný počet objektov hraníc užívania na jeden blok LPIS 1,81 1,81 1,76
maximálny počet parciel hranicami užívania na blok LPIS 166 171 171
celkový počet blokov totožných s parcelami hranicami užívania 47 992 103 593 106 689
počet blokov LPIS 166 226 165 593 169 580
celkový počet blokov bez priamych platieb 26 769 26 546 27 887
celková výmera blokov LPIS 1 951 935 1 925 289 1 912 499
celková výmera parciel hraníc užívania 1 870 006 1 863 089 1 850 517
voľná výmera 81 929 62 200 61 982

jedným z nepriamych výsledkom technológií spracovania projektov pozemkových úprav sú registre právnych vzťahov. na rozdiel od projektu pozemkových úprav sa spracuje pre celé katastrálne územie, vrátane intravilánu, alebo len konkrétna lokalita. register právnych vzťahov je priame využitie zákona č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, zákona č.180/1995 Z.z., zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov a ďalších zákonoch na vytvorenie systému užívania, prenájmu a racionálneho usporiadania užívacích a vlastníckych vzťahov pre vlastníkov, ktorých postavenie je obmedzené rozdrobenosťou vlastníckych vzťahov, veľkosťou výmer, problémami prístupu k pôde a možnosťami správy svojho majetku.

základné informácie o vlastníctve sú vedené v údajoch katastra nehnuteľností, ale prístup k nim cez ZBGIS je neefektívny a nedajú sa strojovo a efektívne spracovať, preto sú nutné postupy, ktoré sa používajú v projektoch pozemkových úprav – registre pôvodného stavu a všeobecné zásady funkčného usporiadania pozemkov, avšak na rozdiel od pozemkových úprav, je nutné ich spracovať v rozsahu celého katastrálneho územia, teda aj vrátane intravilánu. Výsledkom je register právnych vzťahov, ktorý obsahuje všetky informácie o vlastníctve, identifikácií na kultúrne diely, lesné dielce alebo iné typy pozemkov, o užívaní a užívateľoch, vlastníctve a umiestnení stavieb, obmedzenia a ťarchy na pozemkoch alebo vlastníckych vzťahoch, vzťah pozemkov k územným plánom a podobne, teda v rozsahu všetkých údajov, ktoré sú dostupné vo verejne prístupných registroch alebo zdrojoch. výsledkom je aj výpis týchto údajov pre každého vlastníka, portfólio vlastníka, vrátane údajov o predkupnom práve.

register právnych vzťahov je podkladom pre vytvorenie spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti – je to podmienka, ktorá je postačujúca a nutná k žiadosti o priame platby. pri spracovaní vám samozrejme neuniknú ani užívacie pomery – a tak vidieť, kde sa pozemky užívajú individuálne a v relatívne malých výmerách. Určite sa navzájom poznáte a verím, že sa viete aj dohodnúť. Spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť je jednoduchá forma spoločnosti, vzniká podľa zákona č. č.97/2013 o pozemkových spoločenstvách. Vytvorenie spoločnosti, spracovanie stanov, jej registrácia je v dnešnej dobe otázkou pár hodín a pár desiatok Eur. Register právnych vzťahov spracovanie zjednoduší (obsahuje zoznam vlastníkov, ktorí majú parcely v danom bloku LPIS, resp. sa dá spracovať aj pre konkrétny kultúrny diel). Vlastne ho ani nepotrebujete, stačí vám výpisy z listov vlastníctva, aby ste spravili zoznam vlastníkov a teda budúcich členov spoločenstva. Stanovy určia, že každý sa bude starať o svoj pozemok ako „zastupujúci člen spoločenstva“ a spoločenstvo sa stane žiadateľom o priame platby. A s SPF si nelámte hlavu, pravdepodobne zastupuje menšinových vlastníkov a vysporiadate sa s SPF cez relatívnu neplatnosť nájomných zmlúv na daných parcelách alebo na základe požiadavky na racionálne užívanie pozemkov (pozemky môžu tvoriť obmedzenie užívania) a nájom im zaplatíte. A ak máte aj iné pozemky, môžte sa rozšíriť a na základe konania podľa §12a sa môžte získať ďalšie výmery do užívania a spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti. Miestnu daň pravdepodobne platíte.

podmienkou k tomu, aby ste mohli byť žiadateľom je aj vyriešenie problému vlastníkov, ktorí nechcú spolupracovať. Riešenie má dve východiská, jedno je riešenie cez §139 OZ, teda využitie väčšinového princípu a druhé je riešenie založené na princípe odstránenia prekážky racionálneho obhospodarovania poľnohospodárskych pozemkov (napríklad sa mu vyčlení prístupný súvislý pozemok v danom bloku). Takisto sa musí vyriešiť aj problém nájomného pre vlastníkov, ktorí pozemky neužívajú.

na užívaní pozemkov sa skoro nič nezmení a pribudne vám jedna povinnosť: raz za rok sa stretnúť, aby ste si rozdelili peniaze. Aké prosté.

 

 

Teraz najčítanejšie