Denník N

Ako získať povolenie na zamestnanie cudzinca v 5 krokoch

Povolenie na zamestnanie cudzinca

Napriek súčasnej situácii je stále nedostatok pracovníkov na domácom trhu, firmy tak často krát siahnu po možnosti prijať pracovníkov zo zahraničia. Priblížime Vám ako postupovať pri získaní povolenia na zamestnanie pre cudzincov krok za krokom a na záver zodpovieme aj časté otázky.

Vo väčšine prípadov je nutné získať najskôr od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) súhlas so zamestnaním cudzinca (výnimkou je nedostatková pozícia) a v prípade, že budete zamestnávať cudzinca na dlhšie obdobie ako 90 dní, je nutné získať taktiež povolenie na pobyt.

Ak potrebujete pomoc advokáta pri získaní pracovného povolenia pre cudzinca, sme tu pre vás.

Nahlásenie voľného pracovného miesta

ÚPSVaR vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie a sleduje taktiež aktuálnu situáciu na trhu práce. Súhlasné stanovisko na zamestnanie cudzinca vydá v prípade, ak danú pozíciu nie je možné obsadiť občanom SR. Výnimkou je opäť nedostatková pozícia, kedy sa súhlas úradu práce nevyžaduje.

Aký je postup v praxi?

 1. Zamestnávateľ oznámi ÚPSVaR voľné pracovné miesto
 2. Svoju ponuku zverejní na www.istp.sk pričom označí položku, že práca je vhodná aj pre príslušníka z tretej krajiny a nejde o vysokokvalifikovaného zamestnanca
 3. Najskôr po 20 pracovných dňoch od zverejnenia pracovnej ponuky zamestnávateľ podá na cudzineckej polícii (alebo na zastupiteľskom úrade) žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania a taktiež vydá cudzincovi prísľub na zamestnanie alebo s ním uzatvorí pracovnú zmluvu (výnimkou je opäť nedostatková pozícia, tam nie je potrebné dodržať uvedenú lehotu, nahláška voľného miesta sa však aj tu vyžaduje)
 4. Po podaní žiadosti cudzinecká polícia požiada ÚPSVaR o vydanie potvrdenia o tom, že cudzinec môže obsadiť voľné pracovné miesto
 5. Po udelení súhlasu zo strany ÚPSVaR cudzinecká polícia rozhodne o udelení prechodného pobytu. Polícia má lehotu na vydanie rozhodnutia 90 dní od podania žiadosti, pri nedostatkovej pozícii 30 dní.

Pozície s nedostatkom pracovnej sily

ÚPSVaR eviduje taktiež zoznam nedostatkových pracovných pozícií. Pri obsadzovaní nedostatkových pozícií je potrebné žiadať iba cudzineckú políciu o vydanie povolenia na pobyt pre účel zamestnania. Zverejnenie ponuky platí aj v tomto prípade, odpadá však potreba dodržať odstup 20 pracovných dní od jej zverejnenia.

Aké prílohy treba priložiť k žiadosti?

 1. Pracovnú zmluvu alebo prísľub na zamestnanie
 2. Platný cestovný doklad (pas)
 3. 2 fotografie rozmerov 3 x 3,5 cm
 4. Doklad o finančnom zabezpečení pobytu
 5. Doklad o dosiahnutom vzdelaní (iba v prípade ak ide o regulované povolanie)
 6. Potvrdenie o bezúhonnosti (výpis z registra trestov)
 7. Potvrdenie o zabezpečení ubytovania

Aktuálna výška správnych poplatkov v roku 2021

 • 165,50 EUR v prípade podania na cudzineckej polícii alebo 170 EUR v prípade podania na zastupiteľskom úrade
 • 4,50 EUR za vydanie dokladu o pobyte
 • 3 EUR za doručenie pobytovej kartičky kuriérom

Aké má cudzinec následne ďalšie povinnosti?

Zamestnávateľ musí nahlásiť úradu práce začatie, skončenie pracovného pomeru. Cudzinec má povinnosť ohlásiť taktiež zmenu zamestnania. Cudzinec sa taktiež musí prihlásiť do zdravotnej poisťovne – najprv sa musí zaregistrovať, až potom ho zamestnávateľ môže prihlásiť. Je potrebné nezabudnúť aj na vyšetrenie cudzinca pre cudzineckú políciu a doloženie lekárskeho posudku, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte.

Časté otázky

 • K žiadosti je nutné prikladať originály dokumentov alebo stačia fotokópie?

Všetky doklady priložené k žiadosti nesmú byť staršie ako 90 dní odo dňa podania. Žiadateľ prikladá vždy originály alebo notárom overené fotokópe, pri niektorých zahraničných dokladoch (napríklad výpise z registra trestov) sa vyžaduje naviac apostila či superlegalizácia.

 • Kedy sa môže podať žiadosť na Slovensku a kedy na zastupiteľskom úrade?

Na Slovensku si môže cudzinec podať žiadosť iba v prípade, že na vstup na územie SR nepotrebuje víza (vrámci bezvízového styku) – čiže sa na území SR zdržiava legálne, prípadne ak má D víza. Vo väčšine prípadov sa žiadosť podáva na zastupiteľskom úrade v danej krajine a až po kladnom rozhodnutí cudzineckej polície môže cudzinec žiadať o národné víza typu “D”. Na Slovensku si cudzinec nemôže podať žiadosť pokiaľ má turistické alebo business víza (typu “C”).

 • Pre koho platí zjednodušený proces?

Pre určité okruhy zamestnaní je proces jednoduchší. Ide napríklad o pracovníkov, ktorí vykonávajú sústavnú vzdelávaciu či vedeckú činnosť, pracovníkov vo výskume či stážistov. Pre bližšiu analýzu, či Váš zamestnanec spadá do tejto oblasti kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 • Je možné zamestnať cudzinca na dohodu?

Nie. Zamestnať cudzinca je možné iba na pracovnú zmluvu, tzn. musí  byť v pracovnom pomere.

 • Na aké obdobie sa zvyčajne vydá povolenie na pobyt pri účele zamestnania?

Najviac na 2 roky, finálne rozhodnutie je na príslušnom pracovníkovi cudzineckej polície, ktorý vo veci rozhoduje. V prípadoch, ktoré sme pre klientov riešili bol zvyčajne udelený pobyt na maximálne obdobie – t.j. 2 roky.

 • Je možné po uplynutí dvoch rokov žiadať o predĺženie povolenia? 

Áno, predĺženie povolenia na pobyt je možné aj opakovane, vždy je však vydané maximálne na 2 roky.

 • Aké sú obmedzenia pri počte zamestnaných cudzincov v jednej firme?

Obmedzenie je len v prípade, ak chce zamestnať cudzinca na nedostatkovú pozíciu. V tomto prípade zamestnávateľ celkovo nemôže zamestnávať viac ako 1/3 cudzincov.

Autor: JUDr. Veronika Michalíková, advokátska kancelária AKMV

Teraz najčítanejšie