Denník N

Zníženie počtu žiakov na 1. stupni ZŠ na 20

skola

Petícia za aktualizáciu školského zákona tak, aby limit na triedu na 1. stupni ZŠ bol vo všetkých štyroch ročníkoch ROVNAKÝ a to maximálne 20 žiakov na triedu.

POZOR, POZOR, novela školského zákona v medzirezortnom konaní. Chcú navýšiť počet žiakov v triedach!
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/562

Pridajte svoj podpis v petícii:

My, občania, učitelia, rodičia žiadame ministerstvo školstva, aby aktualizovalo školský zákon tak, aby limit na triedu na 1. stupni ZŠ bol vo všetkých štyroch ročníkoch ROVNAKÝ a to maximálne 20 žiakov na triedu.

Odôvodnenie:

1. Rôzne limity vytvárajú problém pri prechode do vyššieho ročníka. Spájanie tried je pre prvostupniarov psychologicky nie najvhodnejšie riešenie.

2. Súčasné vysoké limity sú nevhodné z pohľadu psychohygieny, zvýšenej hlasitosti a v neposlednom rade i zvýšené riziko prenosu chorôb.

Aktuálny stav

podľa § 29 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), bod 5: Najvyšší počet žiakov v triede základnej školy je

 • a) 24 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy,
 • b) 22 žiakov v triede prvého ročníka,
 • c) 25 žiakov v triede druhého až štvrtého ročníka,
 • d) 29 žiakov v triede piateho až deviateho ročníka.

Plánovaný stav

§ 29 bod(5) Najvyšší počet žiakov v triede základnej školy je

 • 24 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy,
 • 25 žiakov v triede prvého až štvrtého ročníka,
 • 30 žiakov v triede piateho až deviateho ročníka.

História zmien

Znenie 01.09.2009 – 31.12.2010

 • a) 16 žiakov v triede nultého ročníka,
 • b) 22 žiakov v triede prvého ročníka,
 • c) 24 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy,
 • d) 25 žiakov v triede druhého až štvrtého ročníka,
 • e) 28 žiakov v triede piateho až deviateho ročníka.

Prehľad starších zákonov v príprave, môžete pomôcť (dajte info v komentári)

Teraz najčítanejšie

Bertova

Petra Bertova

Za moju silnú stránku považujem otvorenú myseľ, som prístupná novým informáciám, dokonca mám záľubu v ich aktívnom vyhľadávaní. Zároveň mám zmysel pre zdieľanie týchto informácií.