Denník N

Nový zákon o športe- Váš názor

V mojich ostatných blogoch “Prečo nás už aj Maďarsko nabije v hokeji?”“Koľko stojí pohyb detí na školách?(v GB)” som rozoberal ako sa problematike pohybu detí a mládeže venujú, konkrétne v Maďarsku a Spojenom kráľovstve.

V dnešnom blogu by som vás rád nechal trochu nahliadnuť do slovenskej kuchyne športu. Konkrétne do procesu príprav a snáh o zmenu súčasného zákona o športe. Po jeho zmene volalo mnoho športových subjektov a text zákona o športe, resp. jeho aplikácia v praxi bola často predmetom mnohých polemík, kritiky či až úplného odmietania obsahu zákona o športe.

Za niekoľko posledných mesiacov roka 2020 som sa veľmi aktívne a pravidelne ako pozorovateľ, ale občas aj s prispením pohľadu a názoru človeka s dlhoročnými skúsenosťami zo športu či už ako športovca alebo trénera na Slovensku i v zahraničí, zúčastňoval diskusií na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR na Sekcii športu o ideách a návrhoch zmien súčasného zákona o športe.

Pravidelní účastníci diskusií, ale aj iní, podľa témy, prizývaní odborníci z rôznych oblastí športu, sa od apríla 2020 zaoberali analýzou súčasného zákona o športe a najmä jeho častí, inštitútov, ktoré sa počas jeho účinnosti od 1.1.2016 ukázali viac či menej problematické a hľadali cesty a formu, ako zmeniť a predovšetkým zjednodušiť, sprehľadniť zákon o športe tak, aby bol ľahšie pochopiteľný a aplikovateľný v praxi toľkými rôznorodými subjektmi, ktoré pôsobia v slovenskom športe.

Ako výsledok boli vypracované ideové tézy zákona, ktoré predstavujú taký základný východiskový stav, ktorý by mal byť podkladom pre tvorbu paragrafového znenia návrhu novely zákona o športe alebo ak rozsah zmien bude rozsiahly, úplne nového zákona o športe. To závisí od legislatívnych pravidiel tvorby právnych predpisov a rozsah zmien determinuje, či to bude len novelizácia zákona o športe alebo úplne nový zákon.

Vypracované ideové tézy zákona boli poskytnuté zväzom na pripomienky, aby poskytli Ministerstvu školstva spätnú väzbu na možnosť zreálniť tieto tézy zákona tak, aby bol potom, pokiaľ možno čo najviac, zákon vykonateľný a rešpektovaný väčšinou športovej obce.

Podľa mojich informácií sa však tieto ideové tézy až tak vo veľkej miere na pripomienkovanie  nedostali k základným jednotkám športovej obce, za ktoré však ja považujem športové kluby a oddiely.

A preto ako poslanec by som rád poznal názory na súčasné znenie zákona a problematické záležitosti a návrhy na zlepšenia aj od športovcov a športových klubov z pohľadu ich denno denného života a nie len pohľady väčších organizácií, akými sú jednotlivé národné športové zväzy, federácie a asociácie.

Rovnako tak, by som rád poznal názory športových klubov aj na samotné ideové tézy pripravovanej zmeny – novelizácie zákona o športe. Preto tieto  TÉZY  prostredníctvom tohto blogu zverejňujem a uvítam, ak by ste sa so mnou, ale aj s ostatnými čitateľmi podelili o Vaše názory na ne, respektíve, aby ste sa podelili aj s tým, čo Vám v nich chýba a čo by ste uvítali, aby sa objavilo v budúcom znení zákona o športe ako základného predpisu pre fungovanie športu na Slovensku. Urobím všetko preto, aby sa racionálne, realizovateľné myšlienky a návrhy v konečnom dôsledku objavili v zákone o športe a v praxi.

Názory, komentáre, myšlienky mi môžete uviesť, či už  v komentároch pod blogom alebo aj priamo na môj email [email protected]

Základné myšlienky a návrhy, ktoré chcem presadzovať:

  1. DIGITALIZÁCIA – Ako základ akejkoľvek zmeny a reformy športu považujem úplné dokončenie digitalizácie procesov v športe s verifikovanými verejnými a vždy aktuálnymi registrami všetkých subjektov v športe:
  • Digitálnu a nenáročnú administratívnu správu športového klubu umožňujúcu jednoduché priehľadné a prístupné výkazníctvo športovej a finančnej stránky správy športových klubov

 2. VEREJNÁ DOSTUPNOSŤ ÚDAJOV

  • Verejne prístupnú evidenciu financií získaných športovými subjektami z verejných zdrojov (príspevky od štátu, dotácie od obcí, dotácie od VÚC, reklamné plnenia od subjektov s majetkovou účasťou štátu a ich nadačných subjektov a pod.)
  • Verejne prístupnú evidenciu príspevkov na športovú činnosť poskytnutých športovcami, rodičmi športovcov
  • Verejne prístupnú evidenciu aktívnych športovcov

3. FINANCOVANIE športových klubov vykonávajúcich športovú činnosť – výchovu športovcov mládeže na priamo a nie cez národné športové zväzy (t.j. aktívnych športovcov, avšak reálnych a preukázateľne zdokladovaných a verifikovaných zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ministerstva) tak, aby si aj rodičia, či sami športovci mohli skontrolovať, koľko peňazí na nich vynakladá štát, obec a klub a kde tieto peniaze končia.

 4. MZDY – úroveň miezd a platov zamestnancov národných športových zväzov má byť identická ako je to pri zamestnancoch v štátnej správe, ktorá je určená – limitovaná tabuľkovými platmi pre štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnej službe, a to na tom základe, že jednotlivé národné športové zväzy sú prevažne a v drvivej miere financované len z verejných prostriedkov prostredníctvom príspevku uznanému športu.

5. KONTROLA – zefektívnenie výkonu a predovšetkým vykonateľnosti kontroly v národných športových zväzoch. Táto kontrola sa ukázala ako nedostatočná, neúčinná a nevymožiteľná a v rámci národných športových zväzov, ale aj na úrovni pozície Hlavného kontrolóra športu sa kluby, športoví odborníci a športovci  nevedia vôbec dovolať nápravy, resp. nie v dostatočnom časovom horizonte. Je preto nevyhnutné stanoviť lehoty na vykonanie kontrolných činností a na zjednanie nápravy, pričom s nedodržaním lehôt musia byť spojené zodpovedajúce sankcie a subjekty, ktoré porušujú predpisy, by mali znášať zodpovednosť, a to aj za škodu, ktorú spôsobia športovému subjektu prekročením svojich právomocí.

6. ŠTARTOVNÉ – Národné športové zväzy by mali byť predovšetkým servisnými organizáciami pre štátnu športovú reprezentáciu, pre organizáciu súťaží, a pre metodické usmerňovanie strategického rozvoja daného uznaného športu, pričom v rámci časti organizácie súťaží, by za úvahu stálo presadenie myšlienky, že by národné športové zväzy jednotlivé súťaže pre deti a mládež  do 18 rokov, resp. do 23 rokov organizovali a zabezpečovali tak, aby deti a mládež na týchto súťažiach neplatili štartovné.

Ak neuchopíme reformu športu komplexne začínajúc od telesnej výchovy na školách, pohybovej gramotnosti, cez financovanie športových zväzov a klubov a končiac dôkladnou kontrolou financovania a dodržiavania pravidiel v športe, nebudeme môcť mať zdravú, aktívnu generáciu detí a mládeže a z nich budovať vrcholový šport a úspešnú slovenskú športovú reprezentáciu .

Najzdravšia reklama Slovenska je šport.

Ideové tézy zmien zákona o športe na stiahnutie TU: 

#VIACTOPSPORTOVCOV      #ZDRAVE DETI

Teraz najčítanejšie

Richard Nemec

Momentálne štátny tajomník pre šport na Ministerstve školstva. Dlhoročný reprezentant vo volejbale. Viacnásobný majster SR. Tréner detí aj dospelých. Poslanec Národnej rady SR.
Šport ma naučil pokore a disciplíne. Som hrdý otec 3 dcér a starý otec nádhernej vnučke.