Denník N

Pôrodná starostlivosť v čase pandémie má vážne nedostatky – Otvorený list

Na organizáciu Ženské kruhy sa opakovane obracajú ženy, ktoré boli proti svojej vôli oddelené od svojich detí, nebola im poskytnutá adekvátna pôrodná a popôrodná starostlivosť v prípade, že mali pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. V tomto blogu zverejňujeme otvorený list adresovaný ministrovi zdravotníctva, hlavnému hygienikovi a kompetentným inštitúciám, v ktorom popisujeme pochybenia, s ktorými sa stretli ženy počas svojho pôrodu na Slovensku.

Svoj podpis k listu môže pripojiť aj verejnosť prostredníctvom podpisového formulára.

Vážený pán minister zdravotníctva, vážený pán hlavný hygienik, vážená pani prezidentka, vážený pán predseda Národnej rady SR, vážený pán predseda vlády SR, vážená pani verejná ochrankyňa práv

Na občianske združenie Ženské kruhy sa naďalej obracajú ženy, ktoré boli proti svojej vôli oddelené po pôrode od svojich detí v prípade, že v čase pôrodu mali pozitívny test na ochorenie COVID-19. Takúto prax nám hlásia ženy z rôznych nemocníc na Slovensku a deje sa napriek tomu, že mnohé z týchto žien si vyslovene želali byť hospitalizované spolu so svojim dieťaťom. Ďalšiu skupinu tvoria ženy, ktorým boli podané neúplné informácie o rizikách separácie.

Oddeľovanie detí od matiek s pozitívnym výsledkom testu na COVID-19 je v priamom rozpore s odbornými odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie. K separácii má dochádzať iba v prípade, že matka je príliš chorá na to, aby sa dokázala postarať o svoje dieťa.  Ak sa deje proti vôli matky alebo po neúplnom podaní informácií o možných rizikách separácie, je v priamom rozpore aj s odbornými usmerneniami, ktoré vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR dňa 24.11.2020. Rovnako znepokojivé sú aj správy od žien, ktoré boli oddelené od detí s odôvodnením, že na oddelení šestonedelia nie je voľná izba. Je zarážajúce, že nemocnice nie sú ochotné zmeniť izbu na gynekológii na izbu určenú pre matky po pôrode a spôsobujú tak deťom a ich matkám zbytočné utrpenie.

Chceme Vás tiež upozorniť, že na Slovensku žije mnoho žien a detí v sociálne vylúčenom prostredí, vo veľkej chudobe, so sťaženým prístupom k zdravotnej starostlivosti a bez prístupu k pitnej vode. Dňa 22.2.2021 boli v medicínskom časopise The Lancet publikované zistenia, podľa ktorých separácia novorodencov od matiek s ochorením COVID-19 predstavuje zvýšené zdravotné riziká. V rozvojových krajinách zvyšuje separácia a následné nedojčenie až 67-násobne riziko úmrtia dieťaťa v porovnaní s potenciálnym rizikom úmrtia súvisiacim s nákazou vírusom SARS-CoV-2. Správa priamo nevyčísľuje iné negatívne dopady separácie, ako napríklad zhoršené psychické zdravie žien a detí, no upozorňuje na ich reálnu existenciu. Chceme vyjadriť obavy, že prax oddeľovania novonarodených detí od matiek s pozitívnym výsledkom testu má na deti pochádzajúce zo sociálne vylúčených komunít väčší negatívny dopad, a môže viesť k zvýšeniu dojčenskej chorobnosti a úmrtnosti v týchto komunitách.

Žiadame Vás v mene žien, ktoré sa na nás pravidelne obracajú, ale aj v mene našej organizácie, aby ste sa zaoberali touto situáciou, a podnikli kroky, ktoré povedú k ukončeniu tejto nebezpečnej praxe. O tom, že situácia si vyžaduje systémové riešenie svedčí aj skutočnosť, že napriek tomu, že dňa 27.11.2020 minister zdravotníctva SR na tlačovej konferencii oddeľovanie novorodencov od ich matiek verejne odsúdil, naďalej o takomto oddeľovaní dostávame správy od žien.

Chceme Vás tiež upozorniť na nedôstojné podmienky a neadekvátnu pôrodnú a popôrodnú starostlivosť o ženy, ktoré mali v čase pôrodu pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. Uvádzame niekoľko príkladov:

  • V priestoroch, ktoré sú určené pre pôrod žien s ochorením COVID-19 chýbajú základné zdravotnícke pomôcky a vybavenie (pomôcky na šitie pôrodných poranení, toaleta, vyhovujúce lôžko na pôrod),
  • Ženy sú po pôrode hospitalizované na oddelení určenom pre pacientov a pacientky s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 napriek tomu, že nemajú žiadne príznaky. Potrebujú špecializovanú gynekologicko-pôrodnícku starostlivosť, ktorá je štandardne poskytovaná na oddeleniach šestonedelia a gynekológie. Zdravotnícky personál na infekčnom oddelení nemá kompetencie a potrebné vzdelanie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti o ženy po pôrode,
  • Neprimerané skracovanie doby hospitalizácie po pôrode bez následnej zdravotnej starostlivosti o ženy a novorodencov v domácom prostredí. (Štandardná doba hospitalizácie je na Slovensku tri až štyri dni. Niektoré ženy sú prepúšťané po niekoľkých hodinách alebo na druhý deň po pôrode domov, bez ohľadu na ich zdravotný stav a nutnosť ďalších vyšetrení či už pre ženu alebo pre dieťa.)

V prílohe tohto listu nájdete príbehy dvoch žien, ktoré rodili v roku 2021 a popisujú viaceré z týchto bodov podrobnejšie.

Zdravotná starostlivosť v tehotenstve, pri pôrode a po pôrode patrí medzi základnú zdravotnú starostlivosť, ktorej adekvátne poskytovanie musí byť zabezpečené aj počas pandémie COVID-19. Žiadame Vás aby ste sa zaoberali nevyhovujúcou situáciou v slovenských pôrodniciach a podnikli v rámci svojich kompetencií kroky, ktoré povedú k zabezpečeniu adekvátnej pôrodnej a popôrodnej zdravotnej starostlivosti o všetky ženy a deti v nemocničnom aj domácom prostredí.

Predovšetkým žiadame:

  • vytvorenie postupov gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti v súlade s medzinárodne uznávanými odbornými štandardmi, ktoré budú zahŕňať pôrodnú a popôrodnú starostlivosť o ženy s ochorením COVID-19,
  • Okamžité ukončenie škodlivej praxe oddeľovania detí od matiek po pôrode, reprofilizáciu časti oddelení tak, aby mohli byť deti s matkami, vytvorenie izolačných miestností a správne informovanie matiek o rizikách vyplývajúcich zo separácie a následného nedojčenia,
  • Zabezpečenie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok v pôrodniciach,
  • Vytvorenie systému poskytovania zdravotnej starostlivosti o ženy a deti po pôrode v domácom prostredí tak, ako je to bežné vo vyspelých európskych krajinách, vrátane podpory dojčenia v súlade s vedecky overenými postupmi,
  • Aby ste venovali zvýšenú pozornosť materskej starostlivosti a dopadom pandémie COVID-19 na skupinu žien a detí zo sociálne vylúčených komunít.

Považujte, prosím, tento list za otvorený.


Svoj podpis k listu môže pripojiť aj verejnosť prostredníctvom podpisového formulára

Prílohy:

Svedectvá žien

Odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie pre pôrodnú starostlivosť počas pandémie COVID-19

Odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie pre popôrodnú starostlivosť o deti žien s ochorením COVID-19

Odborné usmernenie MZ SR pre starostlivosť o novorodenca matky s podozrením na infekciu alebo s potvrdenou infekciou COVID-19

The Lancet: A public health approach for deciding policy on infant feeding and mother–infant contact in the context of COVID-19

 

 

Teraz najčítanejšie

Ženské kruhy

Ženské kruhy sú mimovládna organizácia prinášajúca komplexný pohľad na tehotenstvo, pôrod a materstvo. Kladie si za cieľ zmeniť súčasný stav starostlivosti poskytovanej ženám v tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí tak, aby rešpekt, dôstojnosť a slobodná voľba žien boli samozrejmosťou. Šíri informácie o ľudských právach žien a dobrej praxi pri pôrode. Vykonáva komunitné, advokačné a výskumné aktivity. Web: www.zenskekruhy.sk