Denník N

6 krokov ako založiť agentúru dočasného zamestnávania (ADZ)

agentúra dočasného zamestnávania

Agentúrne zamestnávanie je v súčasnosti atraktívnym spôsobom najímania pracovnej sily pre mnohých zamestnávateľov. Takto získaná pracovná sila je flexibilná, rýchlo dostupná a nepreťažuje personálne oddelenie. Ak máte založenie agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) v pláne, prinášame vám prehľad dôležitých informácií a zákonných podmienok, ktoré je nutné splniť.

1) Kto môže založiť agentúru dočasného zamestnávania?

Agentúru dočasného zamestnávania môže založiť s.r.o. alebo iná právnická osoba (PO), ale aj fyzická osoba (FO). V prípade PO je nutné v žiadosti uviesť aj osobu konajúcu v mene agentúry – táto osoba musí tiež spĺňať niektoré podmienky, najmä musí mať vysokoškolské vzdelania II. stupňa. Ústrediu práce sa pri podávaní žiadosti o povolenie na ADZ nedokladá pracovná zmluva ani iný doklad preukazujúci pracovnoprávny alebo obdobný vzťah medzi touto osobou a ADZ.

2) Čo musí spĺňať osoba pri založení agentúry dočasného zamestnávania?

Zákonné podmienky založenia ADZ obsahujú niekoľko bodov, ktoré musí spĺňať fyzická alebo právnická osoba. V niektorých prípadoch ide aj o osobu konajúcu v mene ADZ. Tu je ich základný prehľad:

  1.           bezúhonnosť – platí pre FO, PO aj osobu konajúcu v mene agentúry
  2.           osoba nemá nedoplatky voči daňovému, colnému úradu, sociálnej poisťovni a žiadnej z troch zdravotných poisťovní
  3.           osoba neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania za posledné tri roky a nemá neuspokojené nároky zamestnancov na základe pracovného pomeru
  4.           fyzická osoba alebo osoba konajúca v jej mene dosiahla minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
  5.           právnická osoba musí preukázať vlastné imanie aspoň 30 000 € (pri novo zakladanej s.r.o. stačí základné imanie v tejto výške), fyzická osoba potrebuje bankovú záruku vo výške 15 000 €
  6.             osoba vlastní alebo má v prenájme priestory na vykonávanie činnosti a vie materiálne a personálne zabezpečiť prevádzku ADZ
  7.           vypracovaný projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania.

Projekt vykonávania činnosti ADZ obsahuje najmä detailnejšie údaje o PO/FO žiadateľa, jej pôsobení na trhu práce, zdrojoch, plánoch činnosti ADZ, konkurencii a dopyte. Projekt má tiež obsahovať kalkuláciu príjmov a výdavkov. S vypracovaním tohto projektu vám radi pomôžeme.

3) Kde a ako sa podáva žiadosť o založenie agentúry dočasného zamestnávania? Aké sú poplatky?

Žiadosť sa podáva na Ústredí práce. Komunikácia prebieha buď poštou alebo elektronicky cez portál slovensko.sk. Celý proces založenia ADZ do právoplatnosti vydaného povolenia trvá približne 1,5 mesiaca. Poplatok za založenie agentúry je 1000 € pre právnickú osobu a 500 € pre fyzickú osobu.

4) Je možné odkúpiť agentúru dočasného zamestnávania?

Je to možné a najväčším benefitom je, že môžete začať podnikať prakticky okamžite. Nie je síce možné presunúť povolenie na vykonávanie činnosti ADZ na inú osobu, je však možné odkúpiť samotný subjekt, napr. s.r.o. s týmto povolením.

5) Aké ďalšie administratívne povinnosti má agentúra dočasného zamestnávania voči Ústrediu práce?

Ústrediu práce sa každoročne podáva správa o vykonávaní činnosti agentúry dočasného zamestnávania. Podáva sa do konca marca za celý uplynulý kalendárny rok (tzn. správu za rok 2020 je nutné podať do 31.3.2021).

Táto správa sumarizuje štatistiky pridelených zamestnancov v rôznych oblastiach. Správu o činnosti agentúry dočasného zamestnania musí podať aj ADZ, ktorá v uplynulom roku nevykonávala činnosť.

6) Kde hľadať poradenstvo a pomoc pri zakladaní ADZ?

Ak máte otázky ohľadom agentúr dočasného zamestnávania, môžete sa poradiť priamo na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny. Obrátiť sa môžete aj na nás, naša advokátska kancelária sa už za roky pôsobenia v tejto oblasti stretla takmer s každým modelom agentúrneho zamestnávania a prideľovania zamestnancov.

Každý je v niečom špecifický a teda často vyžaduje konzultáciu ešte pred tým, ako sa pristúpi k samotnému založeniu.

Teraz najčítanejšie