Denník N

Ťažbu dreva sme minulý rok prispôsobovali zvýšenej návštevnosti lesoparku

S príchodom pandémie sa Mestské lesy prirodzene stali najväčším športoviskom v hlavnom meste a plnia si úlohu odpočinkového a rekreačného areálu celomestského významu. Lesy sa stali
bezpečným priestorom pre obrovské množstvo peších turistov, bežcov či cyklistov, čomu sme sa maximálne snažili prispôsobiť aj spôsoby lesného hospodárenia.

V plnej miere rešpektujeme zonáciu lesoparku, ktorá vyčlenila až polovicu územia našich lesov bez hospodárskej ťažby dreva, čo je viac ako v našich národných parkoch. V týchto Zónach Kľudu môžeme pozorovať prebiehajúce prírodné procesy a vykonávame tu len spriechodňovanie turistických a cyklistických chodníkov, kosenie lúk či údržbu drevených altánkov.

Viac ako polovicu našich lesov tvoria zóny bez ťažby dreva. Udržiavame len priechodné turistické a cyklistické trasy, lúky a rekreačný mobiliár ako altánky či lavičky.

Na zvyšku územia mimo Zón Kľudu môže prebiehať hospodárska činnosť, avšak výlučne prírode blízkym spôsobom – výberom konkrétnych stromov bez vytvárania holín. Netlačíme na intenzitu ťažby a prioritou nie je finančný zisk. Zámerom je premena pôvodne monokultúrnych porastov na esteticky atraktívny vekovo a druhovo pestrý les. Vyznačovanie stromov na ťažbu prebieha spoločne s ochranármi vo voľnej a otvorenej diskusii.

Vďaka tomuto kombinovanému spôsobu bude možno v nasledujúcich desaťročiach sledovať postupné rozdiely medzi lesmi v ktorých človek nezasahuje a lesmi, v ktorých hospodári uvážlivý lesník s úmyslom zanechať za sebou odkaz o jeho vnímaní ideálu rekreačného lesa.

Les nad Kačínom mesiac po ukončení ťažby dreva prírode blízkym spôsobom. Citlivým výberom jednotlivých stromov lesníci postupne premieňajú pôvodnú, prevažne bukovú monokultúru na esteticky atraktívny, druhovo a vekovo pestrý les.

Ťažba dreva bola v roku 2020 najnižšia v histórii

Na tejto stránke nájdete mapové vyznačenie miest, kde prebiehala ťažba v roku 2020. Nájdete tam ucelené dáta o ťažbe, mapové vyznačenie Zón kľudu, či ťažbu z roku 2019. Prinášame Vám tak transparentný náhľad do spôsobu hospodárenia vo Vašich lesoch.

V roku 2020 odhadovaný prírastok drevnej hmoty predstavoval 18.000 m3 a objem vyťaženého dreva bol 3.817 m3. Ťažba tak bola už druhý rok po sebe najnižšia v histórii a neporovnateľne nižšia v porovnaní s okolitými lesnými subjektami.

Väčšina novo prirasteného dreva „zostala v lese“, a z našich mestských lesov sa tak stáva účinný „carbon sink“, teda pohlcovač uhlíku. To však zďaleka nie je jediné, čo robíme pre posilnenie vplyvu našich lesov na ekologickú stabilitu hlavného mesta.

V hospodárskom lese je dovolené vyťažiť približne rovnako veľa dreva ako za rok prirastie. Ako vidíme z grafu v našom rekreačnom lese je ťažba výrazne nižšia ako prírastok. V skratke, v lese ostáva oveľa viac stromov ako z neho v vyťažíme.
Ťažba dreva v Mestských lesov je výrazne znížená od roku 2014 z dôvodu podpory rekreačného charakteru lesoparku. Zostávajúca ťažba je robená citlivým spôsobom a jej cieľom nie je dosiahnúť finančný zisk.

Zadržiavanie vody v lese a využívanie lokálneho dreva

V uplynulom roku sme začali s testovaním protieróznych a vodozádržných opatrení, ktorých cieľom je zadržať vodu v lese a chrániť tým mesto pred vytápaním. Zadržiavanie vody v lese má pozitívny vplyv aj na zásoby pitnej vody či zlepšovanie mikroklímy počas horúceho lesa. Tento rok  program rozbehneme v oveľa väčšej miere, aby Vaše lesy prinášali v prvom rade úžitok Vám.

Cieľom takýchto opatrení je udržať vodu, ktorá do lesa spadne v území čo najdlhšie. Pozitívne sa tak vplýva na kvalitu pitnej podzemnej vody, zabraňuje sa zatopeniu podhorských sídlisk pri dažďoch a zlepšuje sa mikroklíma počas letných horúčav.

Rovnako sme začali s využívaním lokálneho dreva pri obnove verejných priestorov v lesoch aj v ďalších  priestoroch na území hlavného mesta. Drevo z Vašich lesov teda chceme vrátiť tam kam patrí, do Bratislavy. Na masívnych dubových laviciach našej výroby si budete môcť posedieť v pripravovanej záhrade Prugerka a v nových verejných priestoroch na území mestských lesov (Včelia záhrada). Drevenými výrobkami tiež pomáhame mestskému ovocnému sadu a budeme sa snažiť prispievať k estetickému zhodnoteniu lokálneho dreva čoraz viac.

Lokálne drevo využívame na rekreačný mobiliár pre návštevníkov. Sú z neho všetky naše lavičky, altánky, mostíky cez potok, ale aj Šantisko na Kamzíku či masívne dubové lavice vo Včelej záhrade na Horárni Krasňany. Drevo tak naďalej slúži ľudom v lokalite kde vyrástlo.

Ťažba dreva a rekreácia

Vzhľadom na výrazne vyššiu návštevnosť počas pandémie bolo naším cieľom maximálne spríjemniť návštevníkom pobyt v lese. To sa týkalo aj citlivejšieho prístupu k ťažbe dreva, nakoľko lesné cesty sú zároveň turistickými a cyklistickými trasami, ktoré sme nechceli poškodiť. V prípade nepriaznivého počasia počas dažďov sme ťažbu opakovane pozastavili a to doby, kým pôda nepreschla.

Tešíme sa, že snahu o ochranu našich lesov vníma stále viac ľudí pozitívne a snažíme sa postupne zlepšovať naše spôsoby starostlivosti tak, aby Vám prinášali radosť a vytvárali harmonické prostredie pre Vaše potešenie. Intenzívne pracujeme na ďalšom zlepšení nášho prístupu a zosúladení starostlivosti o les, jeho rekreačnej funkcie a ochrany prírody.

Matej Dobšovič,

riaditeľ Mestských lesov v Bratislave

Teraz najčítanejšie

Mestské lesy v Bratislave

Mestské lesy spravujú viac ako 3,000 hektárov lesa, vo vlastníctve hlavného mesta. Patria sem obľúbené miesta ako Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň Krasňany. Viac ako polovicu územia tvorí Zóna kľudu s vylúčením ťažby dreva a hospodárskych zásahov. Dlhodobo a intenzívne spolupracujeme s viacerými ochranárskymi organizáciami aj občianskymi združeniami. Hlavná činnosť je založená na nasledovných pilieroch: 1. podpora rekreácie a športu 2. ochrana prírody 3. šetrné lesné hospodárstvo 4. lesná pedagogika Kontakt: info@mlba.sk