Denník N

Prázdniny alebo školu?

Zatvorenie škôl v dôsledku pandémie COVID-19 spôsobí straty vo vedomostiach a zručnostiach detí a mladých ľudí. Jednou z možností, ako tieto straty zmierniť, je využiť obdobie letných prázdnin na vzdelávacie a podporné aktivity pre žiakov a žiačky. Výučba v lete môže mať napríklad podobu dobrovoľných letných škôl alebo skrátenia letných prázdnin v prospech plošného vyučovania. Aké sú výhody a riziká týchto dvoch alternatív a ako má vyzerať organizácia vzdelávania počas leta, aby bolo naozaj účinné?

Je zrejmé, že zatvorenie škôl v dôsledku pandémie COVID-19 a s tým súvisiaci prechod na dištančné vzdelávanie spôsobí straty vo vedomostiach a zručnostiach detí a mladých ľudí. Ako ukazujú viaceré zahraničné výskumy[1][2][3] a ako potvrdzujú aj slovenské učiteľky a učitelia,[4] dištančné vzdelávanie nie je natoľko účinné a funkčné ako prezenčná výučba priamo v škole. Zvlášť negatívny dopad bude mať táto situácia na deti s horším sociálno-ekonomickým zázemím. Tie totiž nemali rovnocenný prístup k online výučbe[5] a v menšej miere sa mohli spoľahnúť na pomoc zo strany rodičov (napríklad v dôsledku ich pracovnej vyťaženosti alebo aj nižšieho vzdelania).

Situácia na Slovensku môže byť o to zložitejšia, že v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ boli naše školy (najmä druhý stupeň základných škôl a stredné školy) zatvorené relatívne dlhšie.[6] Zároveň sme na rozdiel od iných krajín nedokázali pre žiakov a žiačky bez potrebného vybavenia zabezpečiť internetové pripojenie a technologické zariadenia na online výučbu. Z týchto dôvodov je nutné čo najskôr začať pripravovať potenciálne kompenzačné opatrenia a nástroje, ktoré by mohli zmierniť negatívne dôsledky vyplývajúce zo zatvorených škôl.

Jednou z možností, s ktorou už majú skúsenosti viaceré krajiny vrátane Slovenska, je využiť obdobie letných prázdnin na vzdelávacie a podporné aktivity pre žiakov a žiačky. Výučba v lete môže mať rozličné podoby. Niektoré krajiny sa rozhodli ísť cestou organizovania dobrovoľných letných škôl (napríklad Anglicko, Francúzsko[7] a Slovensko), iné skrátili letné prázdniny a v lete vzdelávali všetky deti (napríklad Japonsko). Okrem toho je tu aj možnosť poskytovať tútoring, resp. individuálne doučovanie alebo vyučovať v menších skupinách než to býva v bežných letných školách.

V tomto texte sa pozrieme na výhody a riziká dvoch alternatív letného vyučovania – dobrovoľných letných škôl a skrátenia letných prázdnin. Tiež sa na základe existujúcich skúseností a výsledkov výskumu pokúsime načrtnúť, ako má vyzerať organizácia letného vzdelávania, aby bolo naozaj účinné.

Dobrovoľné letné školy

S dobrovoľnými letnými školami má čerstvé skúsenosti Anglicko aj Slovensko. Podľa dostupných informácií sa zdá, že aj počas najbližšieho leta pôjde zo strany vlád týchto krajín o dôležitý spôsob využitia letných prázdnin na vzdelávanie. Anglicko už vo februári tohto roka ohlásilo podporný finančný balíček, ktorý pôjde aj na realizáciu letných škôl (ďalšie zdroje pôjdu na tútoringové programy a online učebné materiály).[8] Slovenský minister školstva zase nedávno avizoval, že letné školy sa budú realizovať aj v tomto roku a na ich realizáciu pôjde minimálne 400 000 eur.[9]

Minuloročné skúsenosti z realizácie letných škôl v týchto dvoch krajinách, ako aj ďalšie zahraničné skúsenosti z organizácie letných škôl v minulých rokoch ukazujú na niektoré riziká a nedostatky, ktoré v konečnom dôsledku oslabujú účinnosť a zmysluplnosť tohto nástroja. Ako kľúčové problémy dobrovoľných letných škôl sa vo všeobecnosti ukazujú relatívne nízky záujem zo strany škôl a nedostatočné zabezpečenie účasti žiakov a žiačok – najmä tých, ktorí to potrebujú najviac.

V roku 2020 Anglicko vyčlenilo jednu miliardu libier na realizáciu rozličných opatrení na kompenzáciu dopadu COVID-19 vo vzdelávaní.[10] Podľa prieskumu z júla 2020[11] však len 3 % učiteliek a učiteľov na pozícii senior leader (skúsení učitelia a učiteľky na rozličných postoch od riaditeľa školy až po špecializovaných koordinátorov) v Anglicku uviedlo, že túto extra finančnú podporu zo štátu využijú na letné školy alebo dodatočnú podporu počas letných prázdnin. Väčšiu prioritu mala výučba realizovaná individuálne alebo v malých skupinách či intervenčné programy zamerané na zvyšovanie vedomostí a zručností. Súčasne viacerí anglickí odborníci a odborníčky[12] poukázali na to, že do letných škôl (ako aj do tútoringových aktivít) sa zvyknú menej zapájať znevýhodnené deti, a tak z týchto programov nakoniec benefitujú deti z lepších pomerov, ktorých východisková situácia bola už aj tak lepšia. Nielenže sa tak plánovaná podpora nedostane tam, kde by bola najviac potrebná, ale môže dochádzať k ešte výraznejšiemu prehlbovaniu rozdielov vo vedomostiach a zručnostiach. Tieto rozdiely budú pre vzdelávacie systémy predstavovať vážny problém.

Na Slovensku sa podľa pôvodných informácií do letných škôl r. 2020 malo zapojiť 8 499 detí.[13] Pritom počet žiakov a žiačok, ktoré sa nezapájali do dištančnej výučby alebo sa zapájali do menej efektívnej dištančnej výučby (napr. dostávali papierové zadania, na ktorých museli pracovať individuálne bez pomoci), boli desaťtisíce. Na organizáciu letných škôl sa dokonca nevyčerpal ani celý – už aj tak pomerne nízky – rozpočet. Presné dôvody však pre chýbajúce vyhodnotenie programu letných škôl nepoznáme. Mohlo ísť napríklad o neskorý termín vyhlásenia výzvy (prvá polovica júna 2020), krátky čas na prihlásenie do výzvy (necelé tri týždne), či chýbajúcu systémovú podporu pri zabezpečovaní pedagogického personálu, ktorý by v letných školách pôsobil.

Nezáujem o organizáciu letných škôl deklarovali aj niektorí učitelia a riaditelia škôl, ktoré navštevujú rómske deti. Ako hlavný dôvod uviedli, že v školách budú prebiehať počas leta dlhodobo plánované rekonštrukcie priestorov a odborných učební. Iní zase uviedli, že sa im neprihlásil dostatočný počet žiakov a žiačok.[14] Tieto údaje však nie sú dostatočne reprezentatívne.

Ukazuje sa teda, že pre úspešné fungovanie dobrovoľných letných škôl je dôležité nastaviť motivácie a odstraňovať bariéry, aby sa ich mohla zúčastniť aspoň kritická časť najviac ohrozených detí. Pomôcť by mohla intenzívna informačná terénna kampaň v rodinách detí, ktoré by letnú školu potrebovali najviac, či realizácia exkurzií a záujmových (nielen vzdelávacích) aktivít.[15] Dôležité je aj zabezpečenie bezplatnej dopravy a stravy pre žiakov a žiačky, pričom bezplatná by mala byť aj samotná letná škola. Zabudnúť by sa nemalo ani na motivácie a podporu pre školy a pedagogický personál, ktorý by mal úspešný priebeh letných škôl zabezpečovať.

Ďalšie dôležité otázky sa týkajú obsahu, foriem a dĺžky letnej školy. Zahraničné skúsenosti ukazujú, že letná škola prináša efekt, ak kontinuálne trvá istý čas. Podľa skúseností z dlhoročného amerického programu The National Summer Learning Project[16] by to malo byť najmenej päť, ideálne však šesť týždňov, pričom účasť by sa mala opakovať viac rokov za sebou. Vzdelávacia zložka by pritom mala zaberať najmenej tri hodiny denne. Pre porovnanie – na Slovensku sa dĺžka letnej školy v minulom roku mohla pohybovať od jedného do troch týždňov a počet hodín vzdelávacieho obsahu nebol vymedzený.

Vzdelávanie by sa malo uskutočňovať v menších skupinách (maximálne 15 žiakov a žiačok), aby bolo možné výučbu lepšie individualizovať podľa potrieb detí. Výučba by mala byť čo najkvalitnejšia, preto by sa mal zabezpečiť výber čo najlepších učiteľov a učiteliek. Z hľadiska obsahu je dôležité, aby vyučovanie bolo v súlade s potrebami a záujmami žiakov a žiačok a malo aj signifikantnú akademickú zložku (zväčša sa letné školy zameriavajú na podporu a rozvoj v oblasti čítania či matematiky).[17] Bez priblíženia sa k uvedeným podmienkam nemožno očakávať, že letné školy prinesú očakávané výsledky v podobe kompenzácie strát spôsobených zavretými školami.

Skrátenie letných prázdnin

Druhou alternatívou, ako využiť obdobie letných prázdnin na kompenzáciu učebných strát, je skrátenie letných prázdnin a využitie získaného času na vzdelávanie. K takémuto riešeniu minulý rok pristúpilo napríklad Japonsko[18] a v tomto roku aj okresy v niektorých štátoch USA (napríklad Palm Beach County[19] a Lee County[20] na Floride, Pickens County[21] v Južnej Karolíne) či indický štát Karnátaka.[22] Na vládnej úrovni sa o možnom skrátení letných prázdnin v súčasnosti diskutuje napríklad v Anglicku[23] a Walese,[24] minulý rok túto možnosť zvažoval aj kalifornský guvernér.[25] Napokon, počas minuloročnej jari túto možnosť ako jednu z alternatív vo Veľkej Británii navrhoval aj odborník na sociálnu mobilitu profesor Lee Elliot Major spolu s profesorom ekonómie Stephenon Machinom, keď odporúčali skrátenie letných prázdnin (a predĺženie jarných alebo vianočných prázdnin) alebo poskytovanie tútoringovej podpory počas leta.[26]

Výhodou tejto alternatívy je skutočnosť, že do školy by chodili všetky deti, vrátane tých, ktoré by dodatočnú podporu potrebovali najviac. Zároveň by sa mohol oslabiť synergický negatívny dopad zavretých škôl v dôsledku pandémie a dlhých letných prázdnin na vedomosti a zručnosti žiakov a žiačok. S touto možnosťou sa však spájajú aj viaceré praktické problémy. Prvým je neistá podpora zo strany škôl a ich zamestnancov a zamestnankýň, ktorí si v tomto čase čerpajú väčšinu svojej dovolenky. Podľa prieskumu organizácie Collaborative for Student Success z apríla 2020 by za predĺženie ďalšieho školského roka bolo 15 % amerických učiteliek a učiteľov, pričom v prípade tvorcov politík to bolo 51 %.[27] Dá sa predpokladať, že ani slovenské učiteľky a učitelia by výrazne nepodporovali skrátenie letných prázdnin. Navyše, po takomto špecificky náročnom školskom roku môžu oprávnene pociťovať väčšiu potrebu oddychu a regenerácie. Časť z nich by mohla motivovať informačná kampaň o dôležitosti letného vzdelávania, dodatočná finančná odmena či presun prázdninových dní (a teda aj dovolenky) na iné obdobie.

Diskusia v Anglicku ukazuje, že toto riešenie môže narážať aj na odpor zo strany niektorých psychológov a psychologičiek, ktorí môžu argumentovať tým, že deti namiesto stresu a záťaže spojenej so školou potrebujú oddych a hru.[28] Podpora by sa ťažko hľadala aj v prípade rodičov. Podľa prieskumu z januára tohto roku by so skrátením letných prázdnin nesúhlasilo 63 % slovenských rodičov a s povinnou účasťou v letnej škole počas prázdnin by nesúhlasilo 68,6 % rodičov.[29]

Pre účinnosť tohto spôsobu vzdelávania počas letných prázdnin platia rovnaké podmienky ako v prípade dobrovoľných letných škôl. Čiže by bolo nutné zabezpečiť ich primerané trvanie a intenzitu, ako aj splniť nároky na obsah a formy vzdelávania. Prirodzene, v tomto prípade by vzhľadom na plošnosť opatrenia bolo náročnejšie zabezpečiť, aby sa žiaci a žiačky vzdelávali v menších skupinách či aby sa im venovali len najlepší učitelia a učiteľky. Pre zvýšenie motivácie detí zúčastňovať sa tejto letnej výučby a zníženie ich psychickej záťaže by bolo vhodné, aby vzdelávanie nemalo formu bežného vyučovania, ale aby rovnako ako v prípade dobrovoľných letných škôl išlo o kombináciu vzdelávania a aktivít zameraných na relax a hry.

Dobrovoľné školy? Skrátené prázdniny? Alebo celkom iné opatrenia?

Stojí teda pred nami výzva, ako čo najúčinnejšie a najzmysluplnejšie využiť čas, ktorý ponúkajú letné prázdniny. V tomto texte sme bližšie analyzovali len dve z viacerých možností. Z hľadiska potenciálnych politických nákladov môže byť pre ministerstvo jednoduchšou alternatívou cesta dobrovoľných letných škôl. Táto možnosť sa môže javiť ako prijateľnejšia, keďže vzbudzuje dojem adresnosti – do letnej školy sa zapoja tí, ktorí to chcú a potrebujú. Lenže naše skúsenosti, ako aj skúsenosti z iných krajín ukazujú, že zabezpečiť účasť tých detí, ktoré to potrebujú najviac, môže byť vážnym a pomerne ťažko prekonateľným problémom. Skutočne účinné zabezpečenie letných škôl na báze dobrovoľnosti by si zo strany štátu vyžadovalo dôslednú prípravu a zabezpečenie intenzívnej podpory pre školy.

Na druhej strane, pre skrátenie letných prázdnin by bolo predovšetkým nutné získať podporu tých, ktorí by výučbu počas tohto obdobia zabezpečovali, teda učiteľov a učiteliek. Nezaobišlo by sa to bez intenzívnej komunikácie s ich zástupcami a zástupkyňami ani bez adekvátnej finančnej odmeny. Pre túto alternatívu by bolo treba presvedčiť aj rodičov, ktorí sú väčšinovo proti povinnej letnej škole. Na druhej strane, v prípade, že by sa žiaci a žiačky vrátili do školy na prezenčné vyučovanie až koncom školského roka alebo dokonca až v septembri, skorší návrat do škôl by mohol mať pre nich prínos aj zo sociálneho či psychologického hľadiska.

Napokon, letné školy či skrátenie letných prázdnin nie sú jediné a nemusia byť ani najlepšie možné riešenia. Niektoré údaje ukazujú, že väčší účinok aj väčšiu podporu zo strany učiteliek a učiteľov, ako aj rodičov by mohlo mať individuálne doučovanie a výučba v malých skupinách. Týmto možnostiam sa budeme venovať v ďalších textoch.

Výber a implementácia niektorej z možností (alebo ich kombinácie) nebudú jednoduché. Pre informovanejšie a kvalifikovanejšie rozhodnutie by pomohli aktuálne údaje o tom, koľko detí má prístup k vzdelávaniu a v akej podobe, či aké sú ich straty vo vedomostiach a zručnostiach. Cenné by bolo poznať aj postoje kľúčových aktérov (najmä učiteliek a učiteľov) k uvádzaným možnostiam nastavenia vzdelávania a podpory počas letných prázdnin a významne by pomohlo aj vyhodnotenie účinnosti minuloročných letných škôl (viac o tejto téme v našom najbližšom blogu). Na rozhodnutie však nie je veľa času. Dôkladná príprava ktorejkoľvek z možností totiž nie je otázka pár týždňov.

Michal Rehúš

[1] Dorn, E. et al. 2020. COVID-19 and learning loss—disparities grow and students need help. https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help

[2] Engzell, P., Frey, A., & Verhagen, M. D. 2020.Learning Loss Due to School Closures During the COVID-19 Pandemic. https://osf.io/preprints/socarxiv/ve4z7/

[3] Rose. S. et al. 2021. Impact of school closures and subsequent support strategies on attainment and socio-emotional wellbeing in Key Stage 1: Interim Paper 1. https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Publications/Covid-19_Resources/Impact_of_school_closures_KS1_interim_findings_paper_-_Jan_2021.pdf

[4] Ostertágová, A. & Čokyna. J. 2020. Hlavné zistenia z dotazníkového prieskumu v základných a stredných školách o priebehu dištančnej výučby v školskom roku 2019/2020. https://www.minedu.sk/data/att/17338.pdf

[5] Ostertágová, A. & Čokyna. J. 2020. Hlavné zistenia z dotazníkového prieskumu v základných a stredných školách o priebehu dištančnej výučby v školskom roku 2019/2020. https://www.minedu.sk/data/att/17338.pdf

[6] UNESCO. 2021. UNESCO figures show two thirds of an academic year lost on average worldwide due to Covid-19 school closures. https://en.unesco.org/news/unesco-figures-show-two-thirds-academic-year-lost-average-worldwide-due-covid-19-school

[7] Connexion Journalist. 2020. Vacances Apprenantes: new educational summer camps in France. https://www.connexionfrance.com/Practical/Family/discover-the-new-educational-summer-camps-in-France

[8] DfE. 2021. New education recovery package for children and young people. https://www.gov.uk/government/news/new-education-recovery-package-for-children-and-young-people

[9] MŠVVŠ SR. 2021. B. Gröhling: Pre žiakov, ktorí potrebujú pomôcť doučovaním, spúšťame projekt „Spolu múdrejší“

https://www.minedu.sk/b-groehling-pre-ziakov-ktori-potrebuju-pomoct-doucovanim-spustame-projekt-spolu-mudrejsi/

[10] DfE. 2020. Billion pound Covid catch-up plan to tackle impact of lost teaching time. https://www.gov.uk/government/news/billion-pound-covid-catch-up-plan-to-tackle-impact-of-lost-teaching-time

[11] Sharp, C. et al. 2020. The challenges facing schools and pupils in September 2020. https://www.nfer.ac.uk/media/4119/schools_responses_to_covid_19_the_challenges_facing_schools_and_pupils_in_september_2020.pdf

[12] Woolcock, N. 2021. School catch-up cash ‘won’t benefit pupils who need it most’. https://www.thetimes.co.uk/article/national-tutoring-scheme-to-help-with-lockdown-lag-only-halfway-to-target-700swg7d8

[13] MŠVVŠ SR. 2020. Letné školy budú vzdelávať takmer 8 500 detí. https://www.minedu.sk/letne-skoly-budu-vzdelavat-takmer-8-500-deti/

[14] Rafael, V. & Krejčíková, K. 2020. Správa o dištančnom vzdelávaní žiakov z rómskych komunít počas pandémie COVID-19. https://eduroma.sk/docs/ako-zostat-blizko-na-dialku.pdf

[15] Schwartz, H. L. et al. 2018. Getting to Work on Summer Learning. Recommended Practices for Success, 2nd Ed. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR366-1.html

[16] McCombs, J. S. et al. 2020. Every Summer Counts. A Longitudinal Analysis of Outcomes from the National Summer Learning Project. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3201.html

[17] McEachin, A., Augustine, C. H. & McCombs, J. 2018. Effective Summer Programming. What Educators and Policymakers Should Know. https://www.aft.org/ae/spring2018/mceachin_augustine_mccombs

[18] 90 percent of municipalities in Japan to shorten school summer breaks. https://www.japantimes.co.jp/news/2020/07/20/national/japan-school-summer-breaks/

[19] Marra, A. 2021. PBC public schools decide on a short summer break, Aug. 10 start date. https://eu.palmbeachpost.com/story/news/education/2021/02/03/pbc-public-schools-decide-short-summer-break-aug-10-start-date/4376141001/

[20] Shportun, K. 2020. Lee County public school students to have shorter summer break. https://nbc-2.com/news/2020/11/18/lee-county-public-school-students-to-have-shorter-summer-break/

[21] Strickland, K. 2021. SDPC Summer break shortened by 3 weeks. https://www.sentinelprogress.com/top-stories/14963/sdpc-summer-break-shortened-by-3-weeks

[22] Karnataka schools to curtail summer holidays to make up for lost time: Minister. https://www.newindianexpress.com/states/karnataka/2021/feb/09/karnataka-schools-to-curtail-summer-holidays-to-make-up-for-lost-time-minister-2261749.html

[23] Weale, S. 2021. Schools minister refuses to rule out longer school days in England. https://www.theguardian.com/education/2021/feb/09/schools-minister-refuses-rule-out-longer-school-days-england

[24] Owen, C. 2021. Shorter summer holidays and longer Christmas break still on the cards in Wales. https://www.walesonline.co.uk/news/education/coronavirus-school-summer-holidays-christmas-19910919

[25] Stokes, K. 2020. Coronavirus Is Causing A ‚Learning Loss‘ Crisis — So California May Cut Short Summer Break. https://laist.com/2020/04/28/coronavirus_california_schools_reopening_early_july_august_covid.php

[26] Major, L. E. & Machin, S. 2020. Covid-19 and Education Inequality. Written evidence submitted by Professor Lee Elliot Major. https://committees.parliament.uk/writtenevidence/6079/pdf/

[27] Cowen, J. 2020. National Survey – Highlights and Analysis. https://forstudentsuccess.org/wp-content/uploads/2020/04/SURVEY-ANALYSIS_FINAL-MEMO_4.30.2020.pdf

[28] Tidman, Z. 2021. Let children play this summer, instead of extra schooling, psychologists urge. https://www.independent.co.uk/news/education/education-news/children-school-play-summer-lockdown-b1801855.html

[29] Gdovinová, D. 2021. Každé druhé dieťa sa bojí o svoju budúcnosť. Rodičia sú proti opakovaniu ročníka, pozdáva sa im doučovanie (prieskum). https://dennikn.sk/2252890/kazde-druhe-dieta-sa-boji-o-svoju-buducnost-rodicia-su-proti-opakovaniu-rocnika-pozdava-sa-im-doucovanie-prieskum/?ref=in

Teraz najčítanejšie