Denník N

Hrám bielymi figúrami

Nie učenie, ale učenie SA, nie dokazovanie, ale dokazovanie SA (tvorbou-validáciou-naučiteľnosťou), alebo ako s ľahkosťou odmietať bezmocnosť a beznádej, ponúkané zadarmo a v ľubovoľnom množstve na okamžitú konzumáciu. A namiesto nich v reálnom čase tvoriť najlepší variant reality, zatvorenú nekonečnú množinu, ohraničenú pravdou a etikou.

Executive summary

Najdôležitejšie pri bezvýkladovom učení sú príklady. Učenie je ťažký problém (NP-hard), lebo SA vopred nevie, z koľkých je nová situácia naučiteľná. Môžeš SI to vyskúšať, keď teraz preskočíš priamo na ne: [2.1.6 a 3.1.7]A potom zapíšeš a otestuješ svoju hru bielymi figúrami.

Full disclosure report

Takto tvorím svoju verziu Hrania bielymi figúrami:

PRINCÍP 1 – tvorbou nových vzorov (pokus/omylová tvorba)

1.1 vo vnímaní, od min 4:54

Chodím po toruse, čiže SA očiam javím ako zanikajúci a vznikajúci. Zastavujem túto zubatosť hľadaním konzistentného zoom in/zoom out.

referencie 1.1
[1.1.1] „cognitive development – kognitívny vývin/rozvoj poznania a poznávania: postupné zvyšovanie mentálnych úrovní zložitosti uvedomovania a vedomia, vrátane vnímania, chápania, usudzovania a posudzovania SEBA a okolia, a to prostredníctvom rozmanitých foriem (informačného a operačného) adaptívneho učenia SA ako prispôsobovania SA prostrediu i prispôsobovania SI prostredia.“
 
[1.1.2] „cognitive mapping – kognitívne, poznávacie mapovanie: tvorba vzorcov (modelov, ucelených štruktúr, sústav, obrazcov) učiacim SA zo skúseností a očakávaní (resp. anticipácií) na účel utvárania percepcií kauzálnych (príčinnoúčinkových), finálnych (prostriedkovo-cieľových) alebo iných vzájomých vzťahov celku a jeho častí v učebnom poznávaní; organizovanie vedomostí a znalostí do „priestorovo videných“ a súvzťahovaných vzorcov pri poznávacom učení SA, sociálnej kognícii a metakognícii.“
 
[1.1.3] „cognitive processes – kognitívne procesy, procesy poznávania, intelektovo-poznávacie procesy, založené na percepcii, pamäti a SEBApozorovaní, prostredníctvom ktorých SI jednotlivec postupne s hierarchickou gradovateľnosťou rozvíja v škole i mimo školy procesy zamapätávania, porozumievania, aplikovania, analyzovania, evalvovania a kreovania … vedomostí a znalostí.“
 
[1.1.4] „cognitive structures – kognitívne štruktúry: znalostné kontexty, poznávacie rámce, alebo osnované formy myslenia, ktoré možno zmeniť s vekom alebo s nárastom skúseností.“
______
[1.1.1-1.1.4] in Štefan Švec, Anglicko-Slovenský Lexikón pedagogiky a andragogiky, Iris 2008

 

1.2 v diskurze

ktorý preceňuje zručnosti (bližšie ku statickému trénovaniu/vycvičovaniu hotových inštrukcií obsahu, implementácii). Preto v ňom zaniká jej zovšeobecňovanie – spôsobnosť (bližšie ku dynamickému spôsobu učenia SA a vyučovania tvorby nového obsahu, teórie). A tým pádom aj líderstvo.

referencie 1.2

[1.2.1] Štefan Švec, Základ kompozitnej spôsobilosti = spôsobnosť alebo dovednosť (k taxonómii edukačných domén, in Pojmoslovné spory a ich definičné riešenia vo výchovovede, Stimul, BA 2003).

[1.2.2] spôsobnosť, riešenie Štefana Šveca

„Spôsobnosť – operatívna schopnosť spôsobne (metodicky, plynule, pohotovo, ľahko a presne) uskutočniť a úplne ukončiť sled kognitívnych, alebo nonkognitívnych úkonov… Týka SA spôsobu konania, poznávania, rozhodovacieho hodnotenia, dorozumievania, bytia-žitia“.

„Spôsobilosť … – a) schopnosť byť niečím, niekým, b) všeobecná bytostná schopnosť vedome činiť (poznávať, konať, hodnotiť, dorozumievať SA a porozumieť SI, hrať SA, učiť SA, pracovať a odpočívať)“. #1

[1.2.3] „emergent literacy  – vznikajúca, raná gramotnosť: rané štádiá učenia SA čítať a písať: ide o zvyšujúce SA uvedomovanie SI tlačového sveta, zvyčajne spojeného s detskými učiacimi SA pozorujúcimi a pokúšajúcimi SA o procesy čítania a písania“ – Štefan Švec, Anglicko-Slovenský Lexikón pedagogiky a andragogiky, Iris 2008) 

PRINCÍP 2 – testovaním a validáciou nových vzorov (kodifikácia najlepšieho variantu)

2.1 deliberáciou

referencie 2.1

[2.1.1] …Thank you for your message and question. You have a great question and the problem you raise is a big one: how do we get people to appreciate  empathy?  1. By showing its not “weakness” but 2. By showing that even if it were a form of dominance, that wouldn’t be an answer to our problems.  I think  we can look at the more empathy-based societies that are doing well — Norway, New Zealand, Canada – ‚Showing is telling‘ / ‚Hovoriť ukazovaním‘ (mail from Arlie Hochschild)

[2.1.2] demokracia je deliberácia a nie tolerancia
https://us.sagepub.com/…/upm…/17694_book_item_17694.pdf

[2.1.3] stroj demokracie
https://ash.harvard.edu/…/ash/files/democracy_machine.pdf

[2.1.4] brain dance

[2.1.5] experiential learning – experientálne, skúsenostné učenie SA, učenie SA konaním z bežných každodenných praktických skúseností učiaceho SA v interakcii so svojím sociálnym a prírodným okolím; zahŕňa vedomosti a spôsobnosti (dovednosti) osvojené mimo knihy, alebo lekcie vyučovania pri učení SA prácou, hrou alebo inou životnou situáciou; ide o akčné učenie SA, aktívne učenie SA, domáce skúsenosti, komunitné skúsenosti, vzdelávanie založené na skúsenostiach a zážitkoch, „hands on learning“ (učenie SA poznatkom a činnostiam narábaním s vecami a dotýkaním SA vecí, napr. prírodovedným pokusom, skladaním, montovaním, činnosťou rúk a umu), [in Anglicko-Slovenský lexikón pedagogiky a andragogiky, s. 111, Štefan Švec, Iris 2008].

[2.1.6] príklady používania ‚Showing is telling‘ / deliberácie proaktívneho experiential learningu

[2.1.6.1] Požiadal som Telekom, že z etických dôvodov nechcem používať ich čínsky router Huawei. Ich prvá odpoveď bola, že vymieňajú iba pokazené. Trval som na svojom etickom dôvode a preto ma spojili s technikmi. A tí mi ponúkli francúzsky Sagemcom, ktorý mi Telekom poslal kuriérom nasledujúci deň. Procesovanie trvalo 10 minút. Doručenie necelých 24 hodín. Výmena 20 minút, (to je izolovaný efektívny algoritmus). 

[2.1.6.2] Od 1:08:33 do 1:21:45, plus komentár pod diskusiou, v ktorom ukazujem root cause.

[2.1.6.2.1] Plus komentárová diskusia s p. Hvoreckým, v ktorej pokračujem v ukazovaní root cause – https://dennikn.sk/2624105/reforma-vysokych-skol-teraz-nie-kedy-konecne-ano/?ref=list, ( 2162-21621 – začiatok izolovaného efektívneho algoritmu).

[2.1.7] Požiadal SOM týždenník .týždeň, aby fixli trollovanie diskusií pod svojimi článkami. Nefixli, to nás posunulo do ďalšieho  kroku, do zrušenia predplatného. Zrušili a vrátili peniaze. Už nie SOM spolutvorcom tých trollovacích diskusií, (to je izolovaný efektívny algoritmus).

PRINCÍP 3 – naučiteľnosťou nových vzorov (teória naučiteľnosti – začiatok všeobecného efektívneho algoritmu)

3.1 približnosťou

referencie 3.1

[3.1.1] proof complexity

[3.1.2] why are proof complexity lower bounds hard 1?

[3.1.3] why are proof complexity lower bounds hard – 2?

[3.1.4] a theory of the learnable

[3.1.5] learning algorithms from circuit lower bounds

[3.1.6] learning algorithms versus automatability of frege systems

[3.1.7] príklady používania ‚Showing is telling‘ / deliberácie proaktívneho experiential learningu

Od konca 2018 SA venujem DataScience. Aby SOM bol k nej ešte bližšie od januára 2022 SA pripojím k Dell compute and storage infrastructure optimization tímu.

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Pred troma rokmi sme založili OZ ETRI - https://etri.sk/, ktoré sa zaoberá inšpiráciou učenia humanitných predmetov bezvýkladovo, nepamäťovým spôsobom.  Našim cieľom je jemne sa dotýkať zvedavosti vnímania a prekoncepcií. Tento blog je príkladom toho ako/či sa nám to darí. /  Three years ago, we founded OZ ETRI - https://etri.sk/, which deals with the inspiration of learning humanities in a non-explanatory, non-memory way. Our goal is to gently touch the curiosity of perceptions and preconceptions. This blog is an example of how/whether we manage to do it.