Denník N

Bratislavskí vodári podozrivým spôsobom obstarávali za státisíce eur. S Nadáciou Zastavme korupciu podávame podnet na ÚVO

FOTO TASR - Jaroslav Novák ***
FOTO TASR – Jaroslav Novák ***

Bratislavská vodárenská spoločnosť vlani obstarávala revízne služby za takmer 600-tisíc eur. Nie však v jednom balíku, ale cez menšie tendre, čo jej umožnilo vyhnúť sa riadnej súťaži. Hoci argumentuje nehospodárnosťou v predošlých rokoch, služby obstarala výrazne drahšie ako v minulosti. S našou sesterskou organizáciou Nadáciou Zastavme korupciu preto podávame podnet na Úrad pre verejné obstarávanie, aby preveril, či vodári úmyselne neobišli zákon.

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) je spoločnosťou, ktorej akcionármi sú mestá a obce v územnej pôsobnosti BVS, pričom majoritným akcionárom je Bratislava. BVS má na starosti výrobu pitnej vody a jej dodávku do domácností, ako aj odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Aby mohla vykonávať tieto činnosti, používa niekoľko tisíc vyhradených technických zariadení ako napr. trafostanice, strojovne či rozvádzače. Každé takéto zariadenie musí mať pravidelne vykonanú odbornú prehliadku a skúšku, z ktorej je vyhotovená revízna správa.

BVS tieto prehliadky musí zabezpečovať každoročne a obstaráva ich od externých firiem. V minulosti  tak robila prostredníctvom subdodávky od svojej dcérskej firmy Infra Services, v ktorej má BVS majoritný podiel. To sa zmenilo v roku 2020, kedy BVS obstarala odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení nie cez svoju dcéru, ale priamo. To však nebola jediná zmena.

Kľúčový rozdiel je v tom, za akú sumu a akým spôsobom boli tieto služby obstarané. V rokoch 2017 a 2018 sa obstaraná cena pohybovala do 310-tisíc eur, v roku 2019 išlo dokonca len o necelých 230-tisíc eur. Tieto sumy nedosahovali nadlimitnú sumu zákazky, pri ktorých je obstarávateľ povinný vyhlásiť verejné obstarávanie. Pre tento prípad platí, že táto suma je vo výške 428 000 eur.

V roku 2020 nastala zmena, v auguste BVS uzavrela tri rámcové zmluvy o výkone servisných služieb s tromi rôznymi spoločnosťami: so spoločnosťou Techcontrol, so Slovenskou revíznou a servisnou spoločnosťou a so spoločnosťou Tempering. Všetky tri rámcové zmluvy majú rovnaký predmet a líšia sa iba v tom, aké vyhradené technické zariadenia sú predmetom odborných prehliadok a odborných skúšok, ktoré má tá-ktorá spoločnosť vykonať. Zmluvné ceny týchto služieb ani v jednom prípade neprekročili nadlimitnú sumu zákazky, z čoho by sa mohlo zdať, že nedošlo k porušeniu žiadneho zákona. Problém však nastane, keď sa sumy z týchto troch zmlúv sčítajú.

Zmluva so spoločnosťou Techcontrol bola uzavretá vo výške 188 220 eur, so Slovenskou revíznou a servisnou spoločnosťou vo výške 379 257,32 eur a so spoločnosťou Tempering vo výške 17 343,06 eur. Celková cena za tieto revízie rozdelené do troch samostatných zmlúv je teda 567 495,32 eur, čo už prekračuje finančný limit pre nadlimitnú cenu zákazky o viac než 130-tisíc eur. Zároveň ide o takmer dvakrát vyššiu sumu oproti tým istým službám obstaraným v rokoch 2017 a 2018 firmou Infra Services, dcérou BVS, a takmer dvaapolkrát vyššiu sumu oproti roku 2019.

Zákon o verejnom obstarávaní ošetruje situácie, keby ho obstarávatelia chceli obchádzať rozdeľovaním zákaziek na menšie tak, aby žiadna neprekročila limit, kedy je povinné vyhlásenie verejného obstarávania. Podľa zákona o verejnom obstarávaní, „zákazku, koncesiu alebo súťaž návrhov nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu pod finančné limity podľa tohto zákona.“

Výrazné navýšenie ceny služieb spojené so skutočnosťou, že zo strany BVS mohlo dôjsť k účelovému rozdeleniu zákazky a teda porušeniu zákona o verejnom obstarávaní, nás viedlo k tomu, že sme sa BVS obrátili s otázkami, aby vysvetlila dôvody rozdelenia zákazky, ako určili predpokladanú hodnotu zákazky, ako aj prečo servisné služby obstarávala priamo, nie cez svoju dcéru ako dovtedy.

Podľa názoru BVS sprostredkovanom v odpovedi na našu infožiadosť nedošlo k rozdeleniu zákazky, pretože „zákazka bola zadávaná v celom rozsahu jedným spoločným postupom, t. j. jednou súťažou, pričom táto súťaž bola vnútorne členená na šesť častí. Uchádzačom bolo umožnené predložiť ponuku na každú časť zákazky samostatne a každá časť zákazky bola aj samostatne vyhodnocovaná. Na základe vyhodnotenia poradia uchádzačov v jednotlivých častiach boli uzavreté zmluvy s tromi dodávateľmi.“

Na otázku, prečo služby obstarávala BVS priamo a nie cez dcéru Infra Services, sme dostali odpoveď, že táto firma „nemá v predmete činnosti zapísanú takúto činnosť (…) Zároveň, zabezpečenie služby 100% subdodávkou od externej spoločnosti bez reálnych výkonov od spoločnosti Infra Services, a.s. sa v čase vyhlásenia súťaže javilo ako ekonomicky nehospodárne. V neposlednom rade, v čase prípravy obstarávania zákazky existovali odôvodnené pochybnosti o kvalite služieb týkajúcich sa odborných prehliadok a odborných skúšok poskytovaných v minulosti, ktoré sa s odstupom času potvrdili, nakoľko bolo preukázané, že skutočný stav nezodpovedal deklarovanému spoločnosťou Infra Services, a.s.“

Napokon, na otázku, ako bola v roku 2020 určená predpokladaná hodnota zákazky, BVS odpovedala, že „na základe vlastných údajov a informácií spoločnosti BVS, a.s. a zákazkách na rovnaký predmet zákazky za minulé obdobia.“

Podozrenie vyvoláva aj skutočnosť, že Slovenská revízna a servisná spoločnosť v čase uzavretia zákazky nebola zapísaná v registri partnerov verejného sektora. Tým mohlo dôjsť k porušeniu protischránkového zákona, pričom táto firma bola v danom čase vlastnená spoločnosťou sídliacou na Marshallových ostrovoch. Porušenie BVS odmieta. Argumentuje tým, že podľa ich právnej analýzy nie je verejným obstarávateľom, ale iba obstarávateľom. Vďaka tomu môže obchodovať aj s firmami, ktoré v čase uzatvárania zmluvy nie sú zapísané v RPVS. To je však v prípade nadlimitných zákaziek irelevantné, čo nám potvrdil aj advokát Peter Vetrák z renomovanej právnickej kancelárie Staněk Vetrák & Partneri.

Ďalej sme sa zaujímali o to, ako konkrétne BVS myslí „ekonomickú nehospodárnosť“ zabezpečenia služieb subdodávkou od svojej dcéry Infra Services, pokiaľ v minulých obdobiach boli obstarané ceny výrazne nižšie. Taktiež sme sa opýtali, ktoré konkrétne odborné prehliadky a skúšky má na mysli tým, že nezodpovedali stavu deklarovanému spoločnosťou Infra Services. A tiež aj to, aké dôsledky vzhľadom k týmto zisteniam BVS vyvodila alebo sa chystá vyvodiť.

Údajnú ekonomickú nehospodárnosť BVS vo svojej odpovedi zdôvodnila tým, že v prípade subdodávky cez Infra Services by došlo k navýšeniu ceny servisných služieb o desať percent. Túto províziu by dostala Infra Services, no keďže v nej BVS vlastnila 51 % akcií, tak aj príslušný podiel provízie by patril BVS.

Na ďalšie naše otázky sme dostali už len pomerne stručnú odpoveď, že „spokojnosť s poskytovaním služieb od dodávateľa nebola na očakávanej úrovni“ a že sa BVS plánuje zaoberať komplexným porovnaním súčasných a minulých revíznych správ. Ak sa potvrdia jej podozrenia, tak podnikne právne kroky. Ďalšie informácie nám neposkytla s odôvodnením, že kontroly revíznych správ ešte prebiehajú.

Vzhľadom na to, že sme vysvetlenie o (ne)rozdelení zákazky vodármi nepovažovali za uspokojivé a taktiež za také nepovažujeme ani vysvetlenie, prečo bola v roku 2020 cena za tie isté služby oproti minulým rokom výrazne vyššia, rozhodli sme sa podať podnet na Úrad pre verejné obstarávanie.

Jakub Lipták, člen Komunity Zastavme korupciu,
Klára Bernátová, Nadácia Zastavme korupciu

Teraz najčítanejšie

Komunita Zastavme korupciu

Sme sesterská organizácia Nadácie Zastavme korupciu. Našou víziou je krajina bez korupcie, kde mladí ľudia udávajú smerovanie a sú neodmysliteľnou súčasťou verejného diania.