Denník N

Myslíte, že 11.6. 2021 už budeme na tom tak dobre, že sa vie stretnúť 5 a pol tisíc ľudí na konferencii ?

Prvé kolo advokátskych volieb skončilo. Čaká nás konferencia, ktorej sa má právo zúčastniť cca 5 a pol tisíc advokátov.

Vláda nám zvestovala radostné správy, že epidemiologická situácia sa zlepšuje a žiaden čierny okres už nemáme a plánuje uvoľňovanie opatrení. Vedci varujú pred prílišným entuziazmom pri uvoľňovaní opatrení, aby sme nedopadli ako naši susedia, a nezažili prudké zhoršenie, ktoré nás opäť  donúti všetko krátko otvorené, opäť  zatvárať.

Desiatky advokátov, vedcov, lekárov a zástupcov iných profesií a občianskych aktivistov údajne podali  v pondelok podnet  na Medzinárodný trestný súd v Haagu za vykonanie nepovolených medicínskych experimentov súvisiacich s celoplošným testovaním.

Ale Slovenská advokátska komora je očividne optimistická, na jej stránke si jej členovia dnes mohli prečítať nižšie uvedený oznam:

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory na svojom zasadnutí prijalo rozhodnutie, že konferencia advokátov plánovaná na 11. júna 2021 v bratislavskej Inchebe sa uskutoční v priebehu jedného rokovacieho dňa.

Ak to možnosti dovolia, konferencii advokátov by malo predchádzať kultúrne predstavenie a po jej ukončení tradičný raut. V snahe operatívne reagovať na možné scenáre v súvislosti s pandémiou koronavírusu predsedníctvo komory intenzívne pracuje aj na alternatíve realizovať hlasovanie v prvom, prípadne aj v druhom kole volieb do orgánov komory elektronicky.

Oznam mierne  zaváňa neaktuálnosťou, keďže prvé kolo už máme za sebou, ale napriek tomu očividne nikomu neprekáža, že je stále v tejto forme zverejnený, z čoho vyvodzujem, že informácie v ňom majú slúžiť tomu, čo si obvykle pod pojmom informácia predstavujeme. (Dez)informovať.

Predpokladám, že advokátska komora už prerokovala s kompetentnými úradmi organizovanie takéhoto masového podujatia už o necelé dva mesiace  a nestane sa, že by sme sa na poslednú chvíľu dozvedeli, že konferencia nebude. Mimochodom druhé kolo podľa zákona o advokácii, ale aj volebného poriadku, vyžaduje osobnú účasť advokáta, ktorý ani nemôže byť zastúpený iným advokátom, takže predsedníctvo nemôže realizovať alternatívu elektronického druhého kola volieb (konferencia mimochodom nesúvisí len  s voľbou ) bez porušenia zákona a volebného poriadku. Ale to len tak na margo.

Keďže do právomoci konferencie patria také bezvýznamné veci  ako voľby do orgánov samosprávy , schvaľovanie dôležitých predpisov záväzných pre advokátov , ale aj zrušenie alebo zmena rozhodnutí prijatých predsedníctvom (ja sama si napríklad myslím, že niektoré by mali byť zrušené), javilo by sa, že sa jedná o pomerne veľkú zodpovednosť predsedníctva komory.

Ale určité skupiny majú už aj bez volieb vo výsledkoch jasno, čo dokazuje, že boli advokátom počas prvého kola  odosielané, nie žiadosti o podporu jednotlivých kandidátov, ktorí by mali záujem pôsobiť v samospráve, nie odporúčané návrhy kandidátov, ale priamo  „kandidátky kolegov“ odoslané od niektorých z  doterajšieho vedenia komory. Voči žiadosti o podporu nemožno mať výhrady, lebo ťažko rozpoznať, kto chce pre advokátov niečo robiť aj v samospráve. Ale zostaviť kandidátku (?!!),  ktorá má byť podľa nášho volebného poriadku výsledkom prvého kola (  § 3 odsek 3 volebného poriadku schváleného konferenciou v roku 2017), ešte pred jeho začatím svedčí o mimoriadnych vešteckých schopnostiach jej zostavovateľov.

Ale čo tam po terminológii, dôležité je dosiahnutie cieľa !

Inak niektorých to naozaj pomýlilo a pýtali sa, či prvé  kolo už skončilo. Napriek týmto slovenským špecialitám prvé kolo dobehlo do úspešného cieľa, ergo skončilo.

Čo ďalej ?

Okrem toho, že má konferencia veľmi veľa dôležitých kompetencií, nejedná sa o lacný špás. Predpokladám, že súčasťou operatívnych scenárov predsedníctva je aj to, aby sa zbytočne nevynakladali finančné prostriedky na prenájom obrovských priestorov  v Inchebe, ak by sa konferencia kvôli epidemiologickej situácii nemohla uskutočniť.

Mne pripadá dosť neuveriteľné, že by sa 11.6. mohla konať spôsobom, aký predpokladá zákon o advokácii a volebný poriadok schválený konferenciou advokátov v roku 2017. Na druhej strane, volebný poriadok patrí k predpisom, ktoré môžu prijímať a meniť jedine advokáti prítomní na konferencii advokátov.

Čo ak nastane situácia, že sa niektorí advokáti konferencie nebudú môcť  zúčastniť, hoci by chceli (kvôli epidemiologickým opatreniam, napríklad odmietnu testovanie-viď podnet do Haagu ), alebo ich jednoducho z obavy o svoje zdravie a zdravie svojich blízkych príde len nepatrný počet. Aká bude legitimita výsledkov takejto konferencie ? Tá je totiž podľa zákona uznášaniaschopná s počtom prítomných advokátov ( § 68 odsek 2 zákona o advokácii). Povedzme, že sa zídu desiati z 5500.

Ale všetci asi vnímame rozdiel v tom,  či sa konferencie zúčastnil malý počet advokátov preto, lebo sa tak slobodne rozhodli, alebo preto, že nemohli.

Pandémia je niečo, s čím nikto nepočítal. To je neodškriepiteľný fakt.

Konferencia advokátov je niečo, s čím sa počíta, lebo jej zvolanie zákon predpokladá najmenej raz za štyri roky. Pandémia začala už minulý rok, odvtedy sledujeme jej vývoj, ergo nebolo až také ťažké predpokladať, že organizácia takéhoto veľkého podujatia môže byť ohrozená. Rok sa javí ako dostatočný čas na prípravu plánu B.

Oznam na stránke pár dní pred konferenciou, nevyvoláva pocit, že by sa zástupcovia advokátov usilovali presadiť rozumné legislatívne riešenie pre vzniknutý problém. Napríklad aj v možnom posunutí termínu konferencie bez porušenia zákona, zákon totiž počíta s predĺžením funkčného obdobia doterajších funkcionárov, ak sa nových nepodarilo zvoliť. Je možné nahradiť fyzickú prítomnosť prítomnosťou virtuálnou ? V tejto chvíli pochybujem. Volebné právo je právom advokátov, a ako také musí byť rešpektované. Minimálne by som očakávala snahu o diskusiu s advokátmi na túto tému.

Nemyslím, že patrím k pesimistom, ak vylučujem také zlepšenie situácie do 11.6.2021, aby sa mohla zísť taká masa ľudí, aká má právo sa konferencie zúčastniť úplne bez problémov. Aj keď sa v realite ukáže, že príde len malý počet advokátov (či to nepôjde na úkor ich volebného práva je otvorenou otázkou, keďže nevieme, aké obmedzenia budú platiť), nebude úradom vadiť organizovanie podujatia, u ktorého má právo sa zúčastniť viac ako 5000 ľudí z celého Slovenska ?

Vedenie komory na vyššie uvedené nepochybne odpovede má, hoci na stránke nás informuje spôsobom, ako keby sa nechumelilo, hoci včera sa na niektorých miestach chumelilo, aj keď je apríl.

Prvú skúsenosť s elektronickou formou návrhu kandidátov máme za sebou. S touto formou počítal už aj volebný poriadok schválený v roku 2017. Za prijatie takéhoto znenia volebného poriadku môžeme byť vďační. Jednalo sa však len o vyplnenie formulárov, do ktorých každý advokát mohol napísať svoje návrhy na kandidáta.

Technické zvládnutie prvého kola však malo zásadný nedostatok.

Pri vyplňovaní formulárov a uvádzaní mien advokátov, ktorých som chcela nominovať ma systém neupozornil na to, že som napísala dva (alebo aj viackrát) to isté meno, a pri takom počte nominantov (36 a viac) sa človek mohol pomýliť veľmi ľahko. Ani kontrole už vyplneného zoznamu, aby v ňom neboli duplicitné zápisy, systém   nijako nepomohol.

Otázka znie, či  bude takýto  systém schopný pri sčítavaní vylúčiť duplicitne uvedené meno advokáta, lebo platí, že každý advokát môže iného nominovať len raz (alebo seba, ako sa nás na to vtipne snažilo upozorniť inštruktážne video pripravené komorou), hoci nebol schopný zamedziť viacnásobnej nominácii toho istého na jednom hárku ?

Nepríjemným prekvapením pri technickom zvládnutí je aj to, že v prípade niektorých kolegov, ktorí už do určitého orgánu navrhovaní byť nemali, lebo funkciu v ňom zastávali už druhé funkčné obdobie za sebou, informácia o tom chýbala. A teda ich nominácie zabrali miesto iným kandidátom, ktorí majú reálnu šancu kandidovať  do tohto orgánu.

Nechce sa mi veriť, že keby bola pred spustením prvého kola volieb vykonaná generálka, tieto chyby by nevyšli najavo. Ale pre niektorých zbytočné bazírovanie na detailoch.

Prinajlepšom bizarná je aj zvolená forma  komunikácie tajomníka komory s advokátmi pri priebežnom informovaní o dôležitých veciach, ( tajomník  mimochodom plní zákonom a advokátskymi predpismi uložené povinnosti pri výkone samosprávy), začínajúca mail slovami: „ospravedlňujem sa za vyrušovanie“ .

Vyrušovať možno neopodstatnenými a menej dôležitými vecami, ťažko však možno hovoriť o vyrušovaní, keď ide o vážne veci. Alebo pre advokátov nemá byť konferencia vôbec dôležitá ?

Beriem do úvahy aj to, že sa mohlo jednať o snahu o zdvorilú komunikáciu, takú žoviálno- nonkonformnú. Ale ešte som nevidela, že by sa mi daňový úrad ospravedlňoval za vyrušovanie,  ak ma o niečom dôležitom informuje,  hoci to ja ako vyrušovanie vnímať môžem.

Ale to len tak do  zbierky bizarností na slovenský spôsob.

Patrím žiaľ  k ľuďom, ktorých viac než dôležité informácie  vyrušujú dezinformácie a diletantský prístup. V slovenských reáliách sa cítim dosť nekomfortne.

V rozhovore Štefana Hríba v relácii „Pod lampou“  so slovenskými vedcami odznelo niečo v tom zmysle, že pandémia vygenerovala mnohé chaotické a nekoncepčné postupy.

A čo ak  pandémia len obnažila pravú tvár našej spoločnosti, ktorej fungovanie je založené na  chaotickej  improvizácii rôznych nekompetentných osôb, ktoré sa ktovie ako dostali do svojich pozícií ?

Pri spôsobe akom obsadzujeme dôležité posty sa nemožno čudovať, že roky nie sme schopní obsadiť post sudcu v Luxemburgu. Nie všade sa totiž kultivuje nekompetentnosť ako cnosť.

Ale prečo sa nevyhnúť premýšľaniu, plánovaniu a rozumným riešeniam, ak sa to dá ?

Veď dáko bude, nie ?

 

 

 

 

 

 

Teraz najčítanejšie

Viktória Hellenbart

Smelo môžem napísať, že sa celý život venujem právu, hoci som pôvodne chcela robiť všetko okrem práva, a najviac zo všetkého som túžila byť veterinárom, ale veci sa vyvinuli inak. Od júla 2001 mám samostatnú advokátsku prax v Lučenci a som teda celý život "vidieckym advokátom". Láska k prírodným vedám ma od začiatku viedla k porovnávaniu a hľadaniu prírodných zákonov v práve. Napriek, a verím, že len "zatiaľ"prevažujúcim skúsenostiam, som si istá, že morálne zákony v spoločnosti sú rovnako nemenné a neporušiteľné ako zákony prírodné. Gravitačný zákon nie je neporušiteľný v tom, že nemožno jednoducho vyskočiť z 12. poschodia, ale následky jeho porušenia sa dostavia a tie sa už ignorujú ťažšie. A rovnako fungujú zákony morálne, možno ich porušiť, ale následky sa dostavia a v tomto prípade ich pocítime všetci..