Denník N

Sloboda prejavu sudcu vo veciach fungovania súdneho systému

Rozsudok veľkého senátu z 23. júna 2016 vo veci č. 20261/12 – Baka proti Maďarsko
Výňatok právnych záverov  zo zdroja:
http://eslp.justice.cz/justice/judikatura_eslp.nsf/0/7A350121172B236AC1258065004826EE/$file/Baka%20proti%20Ma%C4%8Farsku_anotace.pdf?open
Citujem:

Problematika fungování soudního systému představuje dle Soudu otázku veřejného zájmu, v důsledku čehož debata o ní požívá vysoký stupeň ochrany článku 10 Úmluvy (Kudeshkina proti Rusku, cit. výše, § 86).

Ani politický rozměr sám o sobě nestačí k tomu, aby bylo soudci bráněno činit prohlášení v těchto věcech (Wille proti Lichtenštejnsku, cit. výše, § 67).

Soud nakonec připomněl, že strach z potrestání má „odrazující účinek“ na výkon svobody projevu, a to zejména ve vztahu k dalším soudcům, kteří se chtějí účastnit veřejné debaty o otázkách spojených se správou a výkonem soudnictví (Kudeshkina proti Rusku, cit. výše, § 99–100).

Takový následek je k újmě celé společnosti, a ovlivňuje tudíž posouzení přiměřenosti a tím i odůvodněnosti potrestání stěžovatele.

V projednávané věci přitom bylo nejen právem, ale také povinností stěžovatele vyjadřovat se ke změnám právní úpravy dopadajícím na soudnictví.

Jeho názory neobsahovaly útoky na jiné soudce ani nebyly namířeny proti postupu soudů v probíhajících řízeních; představovaly pouze striktně odbornou kritiku plánovaných reforem.

Odvolání stěžovatele nadto dle Soudu bezpochyby odradilo nejenom jeho, ale i další soudce a předsedy soudů, aby se v budoucnu podíleli na veřejné debatě o záležitostech týkajících se soudnictví.

Teraz najčítanejšie