Denník N

Ku zlej príšere ako zlá príšera

Metaforická interpretácia medzinárodných vzťahov. Neo-realizmus ako svet tmy a neo-liberalizmus ako svet svetla.

Ilustračný obrázok (len odkaz kvôli autorským právam)

Po oboznámení sa s dvoma vedúcimi prístupmi v analýze medzinárodných vzťahov, s neo-realizmom, ktorý zdôrazňuje nekonečný konflikt a súťaž o moc medzi štátmi, a s neo-liberalizmom, ktorý verí v možnosť dosiahnutia dlhodobého pokoja, konsenzu a spolupráce medzi štátmi, určite nie som jediný, komu napadlo, že postoje a prístupy politikov jednotlivých štátov môžu závisieť od ich zhôd alebo nezhôd v ideologických a filozofických východiskách. Keď sa v odpovediach na otázky štáty zhodujú, spolupracujú, naopak, keď sa nezhodujú, nastávajú konflikty; keď štáty EÚ nachádzajú zhodu v potrebe ochrany základných občianskych práv, nastane medzi nimi v tejto otázke atmosféra jednoty a mieru, a spolu vnímajú štáty, v ktorých dochádza k popieraniu týchto práv, ako štáty, kde je prítomná agresivita a nepokoj, a môžu mať tendenciu snažiť sa takýto štát vychovať k tomu, aby konal podľa ich princípov, napr. prostredníctvom ekonomických sankcií, ktoré sú však neefektívne.

V takomto prípade môže byť štát, ktorý koná agresívne a porušuje ľudské práva, pripodobnený ku príšere, ktorá v atmosfére tmy nevidí dôvod slabého chrániť, ale ho skonzumovať. Takéhoto aktéra nezmenia ekonomické sankcie, ktoré sa ho snažia vycvičiť. Štát sa musí zmeniť vo svojej podstate. To nastane, ako som už opísal v predchádzajúcom blogu, keď sa naplnia určité podmienky, napr. vytvorenie rozsiahlej strednej vrstvy obyvateľstva, dobrej ekonomickej situácií a pevných inštitúcií zakotvených v zákonoch (polícia, súdy), atď.

Dovtedy však, kým politickí lídri štátu nepovýšia ľudské práva nad svoje vlastné záujmy (kým štát nezmení svoju prirodzenosť), je k tomuto štátu nutné aj zo strany štátov, ktoré demokratické princípy uznávajú, pristupovať ako ku príšere ako podobná príšera; nedopustiť, aby ich mohli premôcť alebo okradnúť ich o suverenitu a nastoliť režim agresie aj pri nich, neaplikovať politiky, ktoré nemajú reálny význam na zmenu agresívneho režimu, a zároveň sa snažiť o naplnenie podmienok pre to, aby zmena agresívneho režimu nastala. Z časti teda žiť podľa pravidiel tmy, pre svoje zachovanie, a z časti podľa pravidiel svetla, pre ich premenu.

Teraz najčítanejšie