Denník N

Seriózna záverečná práca dokáže ospravedlniť každé štúdium

Dlhá miestnosť - Knižnica Trinity College Dublin. Zdroj: commons.wikimedia.org. Photo by DAVID ILIFF. License: CC BY-SA 3.0
Dlhá miestnosť – Knižnica Trinity College Dublin. Zdroj: commons.wikimedia.org. Photo by DAVID ILIFF. License: CC BY-SA 3.0

Pokiaľ máte problém odôvodniť sami pred sebou alebo pred svojou komunitou zmysel Vášho štúdia, zodpovedne vyhotovená záverečná práca je dosť dobrým argumentom. Pri niektorých študijných programoch je rovnako dôležitá ako praktická príprava na budúce povolanie.

V roku 1977 vydal Umberto Eco príručku Ako napísať diplomovú prácu. Možnosti štúdia a spôsob spracovania diplomoviek sa odvtedy významne zmenili a tak je pre dnešného čitateľa táto kniha z praktického pohľadu takmer nepoužiteľná. Na prvý pohľad kladie Eco pomerne vysoké požiadavky na kvalitu diplomovej práce (niektoré z nich sa dnes uplatňujú najmä pri dizertačných prácach) a predpokladá kvalitnú stredoškolskú prípravu. Český preklad tejto príručky vyšiel po dvadsiatich rokoch od pôvodného vydania a prekladateľ v predhovore konštatuje, že s nástupom moderných technológii bude možné onedlho napísať diplomovú prácu bez toho, aby človek navštívil knižnicu a ovládal pravopis.

Napriek tomu, že kniha Vám veľmi nepomôže pri formálnej úprave záverečnej práce (na to slúžia príslušné smernice) a spomenuté technológie zmenili tvorivý proces, ktorý vedie k vzniku príslušného textu, je zaujímavá. Jednak preto, že ponúka čitateľovi možnosť pochopiť podstatu diplomovej práce, a tým sa nemyslí iba formálna požiadavka súvisiaca s ukončením štúdia. Príručka obsahuje mnohé postupy a rady, ktoré tvoria základ akademického písania a ich platnosť je trvalá. Ďalej preto, lebo zobrazuje dnes už takmer nepoužívaný spôsob práce s prameňmi a odbornou literatúrou a práve tým nám ukazuje, na čo si dať pri používaní dnešných informačných technológií pozor, aby nám prácu síce uľahčili, ale neznevážili a nebránili v kreatívnej a objaviteľskej činnosti, ktorú tak obdivujeme v starších akademických dielach.

Príručka je primárne určená pre študentov humanitných, spoločenských a historických vied. Práve tento druh štúdia býva často považovaný za zbytočný. Eco Vám ponúkne dôvody, prečo to tak nie je. Avšak aj teoretické časti prác prírodných či technických odborov niekedy potrebujú vypracovať historický exkurz alebo analýzu spoločenského dopadu, a vtedy sa táto kniha zíde aj im.

Ak dnes zadáte do vyhľadávača termín diplomová práca, zobrazia sa Vám ponuky spoločensky veľmi zodpovedných firiem, ktoré sľubujú vypracovanie „podkladov“ k Vašej práci. Nedajte sa oklamať. Po prečítaní textu Ako napísať diplomovú prácu zistíte, že vypracovanie podkladov je najdôležitejšia činnosť pri samotnej práci a môže byť dokonca vzrušujúca a zábavná. Samozrejme, predpokladá sa aspoň elementárny záujem. Pokiaľ však zapálene pracujete na nejakej téme, len máločo sa vyrovná pocitu, keď narazíte na novú a potrebnú informáciu či nápad.

To, že sa vypracovanie záverečnej práce javí ako nutné zlo, je dôsledkom aj toho, že z vysokých škôl sa stali „masové zariadenia“, ako hovorí Eco. Túto skutočnosť nie je potrebné vnímať ako elitárske opovrhovanie. Zväčšujúca sa prístupnosť vzdelania je výborná vec a budovanie modernej vzdelanostnej spoločnosti je z hľadiska fungovania demokracie kľúčová záležitosť. Kvalitný a seriózny proces spracovania diplomovej práce je jedným z faktorov, ktoré dokážu v množstve absolventov znamenať rozdiel.

Ako teda začína seriózna tvorba výsledného textu? Voľbou témy. Školitelia dnes pre študentov často vypisujú pomerne konkrétne námety, ktoré sa z pochopiteľných dôvodov musia opakovať a preto sa niekedy stáva, že študent dostane k spracovaniu tému, ktorá sa už len zvýšila. Zabúda sa pritom na to, že ideálnym riešením je to, ak si študent po konzultácii so školiteľom, sám zvolí námet svojej záverečnej práce. Autor takejto práce však musí byť schopný túto tému spracovať zo vzdelanostného, metodologického a praktického hľadiska. Školiteľ zasa musí byť schopný takúto prácu viesť a posúdiť. Je totiž rozdiel spracovávať pridelenú tému, ku ktorej nemáme žiadny vzťah alebo sa venovať takej problematike, ktorej spracovanie vieme využiť v budúcnosti, prípadne k nej máme osobný vzťah, je naviazaná na lokalitu, v ktorej žijeme a podobne. Eco trocha úsmevne dodáva, že seriózne a kvalitne je možné spracovať aj tému „Výkyvy v predaji dennej tlače v kiosku na rohu Pisanskej a Modenskej ulice v dobe od 24. do 29. augusta 1976,“ ale v tom prípade sa musíme v danej problematike stať „najväčšími žijúcimi znalcami na svete.“

„I v situácii, keď bola väčšia časť vysokoškolského štúdia človeku zdrojom sklamania a nespokojnosti, môže sa diplomová práca stáť nakoniec príležitosťou k tomu, aby jej autor získal pocit, že štúdium predsa len má zmysel.“

* * *

Kniha Jak napsat diplomovou práci vyšla v roku 1997 v Olomouci vo vydavateľstve Votobia. Preklad vytvoril romanista Ivan Seidl a čaká na Vás vo viacerých knižniciach, prirodzene aj v tých univerzitných. Na Slovensku máme viacerých autorov, ktorí sa venujú tvorbe metodických príručiek a vysvetľujú proces vzniku akademického textu. Pri samotnom bádaní, ktoré sa týka obsahu záverečnej práce, je nutné siahnuť aj po nich.

Teraz najčítanejšie