Denník N

Jadro a vodík chýbajú v top energetických témach strednej a východnej Európy

Výskum ukázal, že akademická literatúra venujúca sa energetickému sektoru v regióne strednej a východnej Európy sa zaoberá týmito energetickými zdrojmi len minimálne

Výskumný tím na Katedre politológie Univerzity Komenského v Bratislave v rámci projektu ENERGIES (https://www.politologiauk.sk/energies) podporený Agentúrou na podporu výskum a vývoja (APVV-16-0062) skúmal – v rámci širšieho záujmu o tvorbu energetickej politiky – odbornú literatúru, ktorá sa zaoberá témami spojenými s energetikou v strednej a východnej Európe. Zozbieral a zanalyzoval 3534 článkov z 800 akademických časopisov, ktoré sa venovali týmto témam v období rokov 2004-2019, teda od pristúpenia väčšiny krajín z tohto regiónu do EÚ po obdobie vzniku iniciatívy Európskeho zeleného dohovoru. Pod strednou a východnou Európou rozumieme jedenásť post-socialistických krajín regiónu, ktoré pristúpili do Európskej únie v rokoch 2004, 2007 a 2013  – Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko a Rumunsko.

Analyzovali sme články publikované v časopisoch zahrnutých do databázy Web of Knowledge, ktorú možno považovať za zoznam kvalitných akademických časopisov. Výber článkov sme uskutočnili pomocou kľúčových slov, pričom sa jednalo vždy o kombináciu regionálneho hesla (napr. Slovakia) a obsahového hesla (energy). Do databázy sme zaradili všetky články, ktoré obsahovali tieto heslá v názve, abstrakte alebo medzi kľúčovými slovami.

Od podobných výskumov sa náš líši predovšetkým tým, že sme sa pri zbere článkov nezamerali len na niekoľko najväčších časopisov, ale na celú databázu a do výberu sme tým pádom zahrnuli všetky časopisy, ktoré odpublikovali aspoň jeden článok na skúmanú tému. Takto sme zistili, že len štvrtina všetkých článkov je publikovaných v pätnástich časopisoch, ktoré dané témy publikujú najčastejšie. Naopak, až tri štvrtiny článkov boli v časopisoch, v ktorých sa téma energetiky regiónu strednej a východnej Európy objavila len sporadicky, čím sa ukázalo,  že diskusia v tejto téme je veľmi roztrieštená.

V súčasnosti analyzujeme zistenia z tohto výskumu, radi by sme však predstavili niekoľko zaujímavých zistení, ktoré môžu byť prínosné pre súčasnú (nielen) slovenskú diskusiu o budúcnosti energetiky. Mediálna a politická diskusia sa momentálne venuje predovšetkým témam vodíka a jadrovej energetiky ako možným nízkoemisným zdrojom elektriny. Tento rozmer je kľúčový pre naplnenie cieľov nielen Parížskej dohody, ale aj záväzkov, ktoré majú členské štáty v rámci EÚ, keďže emisie oxidu uhličitého z energetického sektora tvoria veľkú väčšinu všetkých emisií. Z tohto dôvodu sa momentálne veľa diskutuje napríklad možnosť využitia prostriedkov z fondov EÚ na podporu existujúcich druhov energetických zdrojov (jadro), alebo investície do rozvoja nových druhov nízkoemisných zdrojov (vodík).

Pohľad na existujúci výskum energetického sektora v strednej a východnej Európe však ukazuje, že akademický záujem o jadro a vodík je nízky až minimálny. Zatiaľ čo jadrovej energetike v strednej a východnej Európe sa venovalo počas skúmaných 16 rokov 184 článkov (5,2% zo všetkých článkov), vodíku sa v súvislosti s týmto regiónom venovalo len 37 článkov (1%). Pri oboch je mierny nárast za posledné obdobie, to však korešponduje so všeobecným nárastom akademických publikácií. Pre porovnanie, obnoviteľným zdrojom energie sa venovalo 1803 článkov (51% zo všetkých článkov) a fosílne palivá (uhlie, ropa, plyn) analyzovalo 734 akademických článkov (20,7%); všeobecným témam spojených s energetikou bez zamerania na konkrétny zdroj (napr. energetická efektívnosť) sa venovalo 1121 článkov (31,7% všetkých článkov) v skúmanom období.

Najviac článkov venujúcich sa jadrovej energetike (37) skúmalo Poľsko, ktoré ohlásilo výstavbu prvých atómových reaktorov v roku 2018 a v prípade vodíka boli najviac skúmanými krajinami Poľsko s 14 a Rumunsko s 11 publikovanými článkami. Vzhľadom na nízky počet dát tieto čísla môžu slúžiť len ako ilustrácia, pre väčšie závery nie sú vhodné a preto ani nechceme predstavovať možné vysvetlenia takéhoto nízkeho záujmu.

Jasne sa však ukazuje, že existuje výrazný nedostatok výskumu týchto tém v našom regióne. Takýto výskum, najmä v oblasti spoločenských vied, kde bolo publikovaných len 48 štúdií o jadre a 6 štúdií o vodíku, by umožnil podporiť verejnú diskusiu pomocou politických implikácií svojich zistení. Výskum v oblasti ekonomických vied (v skúmanom datasete sa nachádzalo len 9 článkov o jadrovej energii a 4 články o vodíku) by umožnil odpovedať na otázky o nákladovej efektívnosti, ktorá by mala byť významnou súčasťou diskusie o budúcnosti energetiky nielen na Slovensku.

Teraz najčítanejšie

Matúš Mišík

Som docentom na Katedre politológie UK v Bratislave, venujem sa predovšetkým energetickej politike EÚ. https://www.researchgate.net/profile/Matus-Misik