Denník N

Programové vyhlásenie vlády: domácu úlohu si splnili, no záležať si príliš nedali

Programové vyhlásenie vlády z pohľadu dopravy hodnotím skôr pozitívne avšak s výhradami. Síce si domácu úlohu ľudia na ministerstve splnili, no pocit, že si prácu zjednodušili ako sa len dalo, je silný. V prvom rade ide o plagiát predchádzajúceho PPV, ktorý nereflektuje dopady koronakrízy. Navyše niektoré ciele sú nereálne a formulované príliš všeobecne

Podľa programového vyhlásenia je v pláne zásadne zlepšiť starostlivosť o jestvujúcu železničnú a cestnú infraštruktúru, po ktorej sa realizuje väčšina dopravných výkonov na Slovensku. Zvýšia sa výdavky na údržbu a rekonštrukciu ciest I. triedy, mostov a najviac využívaných železničných tratí. Vláda sa teda nezaväzuje nič budovať, lebo vie, že k tomu nemajú dostatok času. Plánuje najmä udržať všetky oblasti dopravy v použiteľnom stave. Čo už dlhodobo nepostačuje.

Dáva si za cieľ zvýšiť efektívnosť investícií aj prípravou a výberom riešení s najvyššou spoločenskou pridanou hodnotou a analýzu implementácie finančných modelov umožňujúcich realizáciu investičných projektov v oblasti dopravy zo zdrojov, ktoré nie sú súčasťou rozpočtu verejnej správy.

Vláda plánuje pripraviť modely pre budúce projekty, s cieľom dosiahnuť inteligentný, integrovaný, zelený a trvalo udržateľný dopravný systém. Ušľachtilý cieľ, ktorý je radno podporiť.

Cestná doprava potrebuje hlavne nový mýtny systém, ktorý bude nastavený výhodne pre štát. To je jedna z najdôležitejších úloh, ak nie najdôležitejšia. Vláda sa sústredí na opravu ciest I. tr. a plánuje do roku 2030 zlúčenie NDS a SSC – toto považujem za neprimerane dlhý čas; nie je to nová vec, o ktorej by sa už dávnejšie nehovorilo.

Plán vytvoriť databázu cien projektov z okolitých krajín považujem za zbytočný – nevypovedá to nič o tom, aká je situácia u nás.

Vo vyhlásení  sa reflektuje aj potreba zjednodušenia vyvlastňovania – tento krok je veľmi žiadúci.

Plánuje sa zavedenie BIM modelov a vytvorenie zásobníka projektov. DUR je spracovaná na veľa úsekov diaľnic, problém však nastáva pri ďalšom stupni a to pri DSP, kde potrebuje už štát preukázať vlastníctvo k pozemku. Tento krok stojí na chýbajúcich financiách.

Vláda ďalej bude hľadať riešenie pre Bratislavu úpravou parkovacej politiky, prestupných uzlov vlak – MHD a vybudovanie parkovísk park and drive. Avšak Bratislava má parkovaciu politiku schválenú a snaží sa ju dostať do praxe. Nevidím dôvod prečo by mal štát do tohto procesu zasahovať.

V železničnej doprave, ktorá považovaná za budúci hlavný pilier dopravy v Európe, je dôležité napojiť sa na Európu. V oblasti osobnej železničnej dopravy snahou o skvalitnenie a modernizáciu, v oblasti dopravy tovarov hospodárnosťou a konkurencieschopnosťou. Je potrebné obstarať ekologické vlaky. Dnes má ZSSK a Cargo veľkú časť vozového parku v nevyhovujúcom stave, je potrebné ho obnoviť komplexne.  Ideálne by bolo všetky trate elektrifikovať, čo však nie je v súčasnosti reálne.

Železnice, rovnako ako aj autobusová hromadná doprava utrpeli v poslednom roku veľké straty spôsobené úbytkom cestujúcich. Tento stav a návrhy na jeho riešenie, nové programové vyhlásenie vlády vôbec nereflektuje.

Podpora cyklotrás znie pekne, ale je to trochu neurčitý pojem. Nie je známe, čo konkrétne má pomôcť rozvoju cyklotrás. Stavebný zákon? Normy? Legislatíva?

V oblasti smart mobility vláda plánuje pripraviť legislatívu na testovanie autonómnych vozidiel. Tento krok je nevyhnutný najmä vo vzťahu k autonómnym vlakom, keďže v tomto procese sme minimálne päť rokov za susedným Českom.

V oblasti vodnej dopravy je plán podporiť vnútrozemskú prepravu nákladu. Prirodzene, preprava tovaru a poprípade podpora cestovného ruchu je vítaná. Nie sú však žiaduce projekty, u ktorých nie je jasná pridaná hodnota alebo majú zlý dopad na životné prostredie

Zjednodušenie a urýchlenie krokov v oblasti výstavby, územného plánovania a stavebníctva je určite vítané. Digitalizácia stavebného konania je dnes nevyhnutnosť. Plánované zrušenie stavebných úradov je prinajmenšom ťažko možné, ak nie doslova nerealizovateľné.

Špeciálny stavebný úrad je v priamom rozpore s bodom pre stavebníctvo, kde vláda chce zrušiť stavebné úrady a pri nájomných bytoch ich chce zriadiť. Ďalej je v pláne zvýšenie publicity a atraktivity konceptu nájomného bývania či legislatívne úpravy pre urýchlenie rozvoja nájomného bývania.

Pri podpore cestovného ruchu plánuje vláda pokračovať v rozvoji prostredníctvom agentúry pre cestovný ruch. Bude sa snažiť odstrániť administratívne zaťaženia subjektov cestovného ruchu a skvalitniť úroveň odborného vzdelávania absolventov. V tejto oblasti, ktorú zasiahla korona veľmi citeľne, by som očakával viacej aktuálnych a cielených návrhov opatrení pre rýchle naštartovanie cestovného ruchu.

 

Teraz najčítanejšie

Martin Pekár

Som členom predsedníctva strany SPOLU - Občianska demokracia. Mojou srdcovou záležitosťou je doprava, už roky pracujem na manažérskom poste v oblasti dopravy na medzinárodnej úrovni. Stav dopravy na Slovensku ma zaujíma, no nedáva mi často dôvod na spokojnosť.  Preto v strane vediem pracovnú skupinu DOPRAVA a svojimi príspevkami budem vnášať viac svetla do diania v rezorte, do práce ministerstva dopravy a zainteresovaných štátnych podnikov.