Denník N

Vyškrtnutie dobrovoľného člena stráže prírody – otvorený list

Otvorený list odboru starostlivosti o životné prostredie na okresnom úrade v sídle kraja v Trenčíne so žiadosťou o vyškrtnutie mojej osoby zo zoznamu členov stráže prírody SR doplnený o vecné argumenty.

U Baťkov dňa 4. mája 2021.

Vážená pani Hurajová,

týmto Vás žiadam o vyškrtnutie svojho mena zo zoznamu členov stráže prírody podľa § 78 ods. 1) písm. b1. zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z.. V živote môjho občianskeho aktivizmu nastali okolnosti, ktoré bránia tomu, aby som naďalej vykonával, plnohodnotne a zodpovedne, funkciu dobrovoľného člena stráže prírody.

Konkrétne ide o dlhodobo chýbajúcu systematickú podporu a oporu vo vybrané štátne orgány ochrany životného prostredia a vieru v ich životaschopnosť pri presadzovaní trvalo-udržateľného manažmentu ochrany životného prostredia v Slovenskej republike.

V neposlednom rade k tomuto rozhodnutiu prispela aj dlhodobá expozícia mojej osoby vo verejnom priestore, ktorá je pravidelne vystavená všeobecnému spoločenskému tlaku spochybňujúcom moju osobnú integritu pri obhajovaní myšlienky ochrany prírody a krajiny s cieľom dlhodobo zabezpečiť zachovanie prírodnej rovnováhy a ochrany rozmanitosti podmienok a foriem života, prírodných hodnôt a krás.

Po takmer desiatich rokoch občianskeho a environmentálneho aktivizmu som dospel k poznaniu, že nie je všeobecným verejným záujmom v spoločnosti utvárať podmienky na trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a na poskytovanie ekosystémových služieb.

Z uvedeného dôvodu som nemal ani motiváciu venovať svoj čas príprave na opätovné preskúšanie mojej odbornej spôsobilosti člena stráže prírody, ktorého som zo zákona povinný zúčastniť sa každých päť rokov.

Na dobu neurčitú sa sťahujem z verejného života do momentu, kedy vystane skutočná a nie len na papieri potreba ochrany životného prostredia.

S pozdravom,

Pavol Ďuriš

Prílohy
– služobný preukaz;
– služobný odznak;
– povolenie na vjazd motorovým vozidlom.

Teraz najčítanejšie

Pavol Ďuriš

Občiansky aktivista, predseda OZ K prameňom Bebravy, vyštudovaný politológ, analytik v bezpečnostných otázkach štátu, partner pre pivo v oblasti remeselného pivovarníctva a hrdý študent Politickej akadémie ročníka 2019/2020 z dielne IPEV-U. Hrdý ISFJ (introvert-sensitive-feeling-judgement a HSP (highly sensitive person) :-) "Dnes nejhlubší city a největší obětavost nepotřebuje barikád. Počínáme chápat, že sebeobětování není nejúčinnější, stává-li se v tichosti a neznámosti v dílně, pracovně, kdekoli. Počíname pochopovat, že největší idealism je pevné předsevzetí, ne umírat, ale žít, neboť žít je mnohem těžší úkol než umřít. Položit život v rozčilení a fantastickém rozechvění je mnohem snadnější, než život ten udržovat v rozmyslném úsilí, potírajícím všecko to, co život ten ohrožuje." T.G.M. SOUKUP, František. T. G. Masaryk jako politický prukopník, sociální reformátor a president státu. Ústřední delnické knihkupectví a nakladatelství, Praha 1930, s. 202 - Naše nynejší krise.