Denník N

Hodnotenie výskumu a inovácií v menej rozvinutých regiónoch SR

Inovačná aktivita sa rozvíja v prostredí živej hospodárskej činnosti. Hospodárstvo je v metaforickom zmysle k prírode analogickou komplexnou štruktúrou špecializovaných inštitúcií – podnikov, vďaka ktorej sa rozvinutá ľudská spoločnosť dokáže adaptovať na meniace sa prostredie, vrátane vyvíjajúcich sa kvalít samotných spoločenských vzťahov. Slobodná spoločnosť a slobodný trh patria nerozlučne k sebe v zmysle pozitívneho prístupu k otvorenosti novému, k odvahe pohnúť sa z miesta a kráčať do neznáma, napriek rizikám, ktoré na každej ceste vždy sú.

Hoci v súčasnosti takmer bez výnimky žijeme uprostred globálne synchronizovanej hospodárskej činnosti, dianie stále prebieha na konkrétnych miestach, v krajinách s ich regiónmi a mestami, kde žijú a pracujú konkrétni ľudia. A kde viac alebo menej prosperujú konkrétne podniky. Rodia sa, rastú, majú lepšie obdobia a krízy a podliehajú likvidácii. Podobne ako živé bytosti aj podniky majú svoj životný cyklus, štatistika zbiera a publikuje údaje o hospodárskej demografii populácie podnikov celkom podobne tradícii obvyklej populačnej demografie. Ak sa v environmentálnej doméne využíva koncept živého ekosystému, jeho analógia je v diskurze okolo inovačnej aktivity už tiež zakotvená v odbornom diskurze, ktorý používa koncept inovačného ekosystému.

V jednotlivých regionálnych štúdiách sme sa pokúsili zmapovať inovačné prostredia siedmich slovenských regiónov a konfrontovať sa s koncepčnou neistotou, ako k tejto úlohe vlastne pristúpiť. Náš projekt z analýzy vynecháva miestny inovačný ekosystém Bratislavského kraja, ktorý je v malej krajine ako Slovensko zákonite jej jadrom.  Okolo jadra je zorganizované všetko ostatné, malý solárny systém. Výhodou tejto situácie je, že dianie v regiónoch môžeme nasvietiť postupne vhodnou intenzitou bez inak dominujúceho centrálneho regiónu a uvidieť ich ako samostatné nádejné zoskupenia s autentickou tvorivou energiou a možnými náznakmi budúceho hospodárskeho úspechu.

V profiloch regiónov, ktoré vám ponúkneme nevytvoríme technologickú prognózu, hoci by sme si ju tiež radi prečítali. Nepopíšeme ani odvetvovo špecializované regionálne zoskupenia, ktoré sa medzi slovenskými regiónmi formujú. Zvolili sme si pristúpiť k prehľadu siedmich miestnych situácií na základe hľadania spoločných obsahových motívov v tvorivom úsilí najviac viditeľných verejných a súkromných aktérov, ktorí sa zapájajú do výskumu a vývoja. Za vstupnú bránu k nim sme si zvolili participáciu na súčasných európskych grantových schémach, čo nám zaručuje, že inštitúcie, ktoré cez nich identifikujeme majú kompetencie realizovať inovačnú aktivitu na vysokej úrovni porovnateľnej s partnermi v medzinárodnom prostredí.

Výskum a vývoj v podnikoch, na univerzitách, na ústavoch SAV sa v regiónoch neobjavil v zistených kombináciách náhodou. Vychádza z ďalekosiahlych rozhodnutí o verejných a súkromných investíciách, ktoré boli urobené v minulosti. Viaže sa na vzdelávanie odborníkov, ktoré v regiónoch cielene reagovalo na lokalizované hospodárske odvetvia. Základné črty regionálnej špecializácie vo výskume a vývoji Slovensko získalo v historickom prostredí, kde trh neexistoval a všetko dianie bolo výsledkom riadenia zhora. V súčasnosti sa krajina rozvíja organicky v trhovom prostredí, kde súťaž riadi všetko relevantné zdola a naopak, snahy o čokoľvek nad rámec krátkodobej vízie zdá sa zlyhávajú. Moderné inovačné činnosti sú obsahom značne naviazané na tradície, ktoré na mieste rozvinul talent predchádzajúcich generácií.

V regionálnych štúdiách popisujeme pestré konštelácie výskumných zámerov, ktoré často v neľahkých podmienkach rozvíjajú desiatky pracovných tímov. Ukazujú nám krajinu, ktorá zďaleka na žiadnom mieste nemusí začínať od začiatku. Aj najmenšie regióny disponujú rôznorodou infraštruktúrou s tradíciami a schopnosťou reagovať na otvorené príležitosti. Hospodárski komentátori dnešné Slovensko vidia z perspektívy nešťastnej špecializácie na priemyselnú výrobu s nízkou pridanou hodnotou, navyše najmä v odvetví, ktoré je globálne uprostred hlbokej technologickej transformácie. Ale krajina je v tomto procese spolu s týmto odvetvím, nie je len jej javiskom.

V inovačnom ekosystéme sú prítomné nádejné prvky, z ktorých sa dá budovať niečo celkom nové a podľa všetkého čo pozorujeme je na to najvyšší čas. Výhoda nízkych nákladov na zabezpečenie pracovnej sily sa už čiastočne vyčerpala a pokročí ešte viac robotizáciou, najmä v súčasnej dobe keď sa stroje ukážu epidemicky bezproblémové. Ďalej sa už bude dať Slovensko rozvíjať len cestou do neznáma. Svojim spôsobom chtiac–nechtiac musíme zísť na málo prebádané chodníčky. Rozvinuté spoločnosti a ich hospodárstva sa nutne opierajú o technologickú modernizáciu, rozširovanie špecializácií a zvyšovanie variability produkcie. Ponúkneme vám pohľad dovnútra odvetvia výskumu a vývoja, aby ste sa mohli sami rozhliadnuť, na aké zaujímavé miesta sa z takej cesty podľa vášho názoru bude dať na každej zastávke odbočiť.

Jednotlivé prípadové štúdie regiónov si môžete prečítať na našom webe.

https://www.sovva.sk/aktualita/hodnotenie-vyskumu-a-inovacii-v-menej-rozvinutych-regionoch-sr/

Autori analýz:

Peter Beňo, senior analytik SOVVA

Barbora Halásová, junior analytička SOVVA

Slavomír Ondoš, senior analytik SOVVA

Daniel Straka, výkonný riaditeľ SOVVA

 

Tento blog je výstupom projektu Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska (SciPol:SK), ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu.

Teraz najčítanejšie

SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládnou neziskovou organizáciou s celoštátnou pôsobnosťou, ktorej cieľom je podporovať výskum a inovácie na Slovensku. Aktivity SOVVA sa zameriavajú na päť oblastí: • Výskumné a inovačné politiky • Analýzy a hodnotenia • Popularizácia vedy • Prepájanie vedy a spoločnosti • Spolupráca medzi akademickými inštitúciami a priemyslom