Denník N

Otvorený list zamestnancov Divadla Nová scéna ministerke kultúry

Ministerstvo kultúry včera informovalo, že novým riaditeľom Divadla Nová scéna sa stal Peter Oravec. Informácia vzbudila prekvapenie, nakoľko výberové konanie vyhrala Ingrid Fašiangová. Ministerka kultúry môže menovať riaditeľa divadla aj priamo, nepotrebuje vyhlasovať výberové konanie, avšak ak sa raz rozhodne výberové konanie vyhlásiť, potom musí jeho výsledky rešpektovať. V tejto chvíli je už známe stanovisko viacerých advokátov, ktorí považujú zvolený postup Ministerstva kultúry za nezákonný. Podrobnú analýzu, vrátane jednotlivých právnych stanovísk, ako aj názory aktérov kauzy, prinesieme v najbližších dňoch. Zatiaľ zverejňujeme otvorený list ministerke kultúry Natálii Milanovej, ktorý podpísalo 80 zamestnancov divadla.

Vážená pani ministerka MK SR, p. Natália Milanová,

obraciame sa na Vás s týmto Otvoreným listom zamestnancov Divadla Nová scéna vo veci menovania nového generálneho riaditeľa Divadla Nová scéna zo dňa 4. mája 2021.

Vo vyjadrení MK SR (ktoré je uverejnené na stránke MK SR) sa uvádza: Preto keď sa objavili náznaky o neférovosti výberového konania na pozíciu vedenia Novej scény, počkali sme si na relevantné informácie členov a členiek výberovej komisie, ako aj etických poradcov. V zápisnici z výberového konania, ako aj v stanovisku etických poradcov je jasne pomenovaný konflikt záujmov jednej členky výberovej komisie vo vzťahu k uchádzačke Ingrid Fašiangovej. Rovnako je jasne viditeľný nerovný prístup členky v konflikte záujmov vo výberovom procese samotnom. Po zvážení všetkých okolností sa ministerka kultúry Natália Milanová rozhodla neprihliadnuť na bodové hodnotenie členky v konflikte záujmov pri všetkých uchádzačoch a uchádzačkách. Takýmto spôsobom bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi a uchádzačkami.“

Týmto listom Vás žiadame o prijatie (stretnutie so zástupcami zamestnancov Divadla Nová scéna) a o vysvetlenie niektorých Vašich vyjadrení a tvrdení. Vedie nás k tomu niekoľko skutočností:

Členka výberovej komisie, ktorej bodové hodnotenie a celkové pôsobenie vo výberovej komisii ste zrušili (a to až po jej hlasovaní a ukončení práce!), je zástupkyňa zamestnancov Divadla Nová scéna. Tá zástupkyňa, ktorú sme si zákonnou cestou v divadle zvolili. Vy osobne, ako aj pán štátny tajomník MK SR, p. R. Kutaš, ste tento priebeh hlasovania preverovali a dospeli ste jednoznačne k záveru, že jej členstvo vo výberovej komisii je plne v súlade so zákonom, všetkými pravidlami aj smernicou o výberovom konaní. Čo ste aj potvrdili jej vymenovaním a vystavením menovacieho dekrétu do danej výberovej komisie. Ak ste mali pochybnosti, nemali ste ju menovať. Sme viac ako prekvapení z Vášho záverečného rozhodnutia a argumentácie príslušného menovania vo viacerých aspektoch.

a) Vaším krokom ste porušili zákon. Ide o Zákon 552/2003 Z. z. o výkone práv vo verejnom záujme, konkrétne § 5, – Výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca, odsek (4): „Výberová komisia má najmenej troch členov, z ktorých najmenej jedného člena určí zástupca zamestnancov. Celkový počet členov výberovej komisie je nepárny.“ Vaším rozhodnutím sa de facto aj de jure rozhodlo o riaditeľovi Divadla Nová scéna bez zástupcu zamestnanca – teda bez zástupcu Divadla Nová scéna, čo je protizákonné. Hodnotenie a celkový súčet bodov sa realizoval od šiestich členov výberovej komisie. Ich počet bol teda vo výsledku párny a nie nepárny, ako ukladá zákon. Vylúčením siedmeho člena odbornej komisie ste určite nezabezpečili „rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi a uchádzačkami“.

b) Ak „sa objavili náznaky o neférovosti“, prečo ste sa neobrátili na Divadlo Nová scéna, aby sme do výberovej komisie nominovali iného (v poradí druhého alebo tretieho, zákonne zvoleného) zástupcu zamestnancov našej inštitúcie? Prečo ste nepozastavili priebeh výberového konania? Prečo ste neustále potvrdzovali plné členstvo a legitimitu nášho zástupcu vo výberovej komisii? Až do času, kedy už bolo po výslednom hlasovaní, po zverejnených zápisniciach a aj po oficiálnom odporúčaní výberovej komisie?

c) V zápisnici z výberového konania sme nenašli „jasne pomenovaný konflikt záujmov“ nášho zástupcu. Našli sme len subjektívny názor jednej z členiek výberovej komisie reprezentujúcej jej individuálne mediálno–marketingové skúsenosti a nie odborné stanovisko, zohľadňujúce špecifiká konkrétnej divadelnej praxe a znalosti tohto prostredia. Takisto by sme boli radi, aby ste nám konkrétne objasnili „jasne viditeľný nerovný prístup členky v konflikte záujmov“. My sme vo verejne dostupných vypočutiach takéto prejavy ani prístup nevideli. A to voči žiadnemu z uchádzačov.

d) Takisto by sme sa radi opýtali, prečo výberová komisia na pozíciu generálneho riaditeľa Divadla Nová scéna mala tak mizivo málo odborníkov v oblasti divadla?

Vážená pani ministerka MK SR, p. Natália Milanová!

Vaše rozhodnutie o menovaní generálneho riaditeľa Divadla Nová scéna, ako aj neustále prepočítavania tabuliek poradia hlasovania výberovej komisie, vyvoláva v našom divadle, ale aj v kultúrnej verejnosti množstvo otázok. Ale aj pochybností o férovosti a transparentnosti predmetného výberového konania. Bolo by férové môcť otázky položiť a z Vašej strany ich zodpovedať. Ako v každom demokraticky fungujúcom štáte.

Našich otázok je samozrejme viac, ale povaha a ani rozsah Otvoreného listu nám neumožňuje ich všetky formulovať. K tomu by mohlo dôjsť počas nášho spoločného otvoreného a nekonfliktného stretnutia. Po ktorom – veríme! – Vaše doterajšie rozhodnutie ešte raz dôkladne zvážite. Prosím, určite termín vzájomného stretnutia!

Ďakujeme.

S pozdravom zamestnanci Divadla Nová scéna

 1. Karol Čálik, umelecký riaditeľ
 2. Eduar Demjan, ekonomický riaditeľ
 3. Svetozár Sprušanský, dramaturg, režisér
 4. Valéria Čambalová, vedúca výrobnej dielne, zástupkyňa odborov
 5. Michal Turský, projektový riaditeľ
 6. Dušan Kaprálik, herec
 7. Martin Kaprálik, herec
 8. Marcel Ochránek, herec
 9. Patrik Vyskočil, herec
 10. Miroslava Gális Partlová, herečka
 11. Karin Olasová, herečka
 12. Pavol Plevčík, herec
 13. Danuša Pelcrová, herečka
 14. Katarína Čillíková, herečka
 15. Pavol Topoľský, herec
 16. Peter Makranský, herec
 17. Dárius Koči, herec
 18. Vladislav Plevčík, herec
 19. Miroslava Drínová herečka
 20. Monika Drgáňová, herečka
 21. Michal Candrák, herec
 22. Lukáš Pavlásek, herec
 23. Tomáš Majláth, herec
 24. Andrea Kiráľová Somorovská, herečka
 25. Lenka Machciníková, herečka
 26. Jozef Antálek, tanečník
 27. Ivana Antolová, tanečníčka
 28. Zuzana Krausová, tanečníčka
 29. Martin Mikulášek, tanečník
 30. Zuzana Náprstková, tanečníčka
 31. Marta Nitranová, tanečníčka
 32. Patrik Sčasnovič, tanečník
 33. Lukáš Vargic, tanečník
 34. Darina Sečanská, šepkárka
 35. Matúš Ferko, hudobník
 36. Martin Kapusník, hudobník
 37. Ján Lau, hudobník
 1. Juraj Adamko, vedúci technickej prevádzky
 2. Martina Šubová, marketingový manažér
 3. Tomáš Miško, grafik
 4. Jana Danielová, personalistka, mzdy
 5. Ildikó Kiššová, hlavná ekonómka
 6. Emil Benček, vedúci hospodárskej správy
 7. Norbert Dovičovič, vedúci oddelenia svetla
 8. Peter Karaffa, vedúci oddelenia zvuku
 9. Jarmila Ťažká, vedúca oddelenia garderóby
 10. Iveta Takácsová, účtovníčka
 11. Alžbeta Cvachová, ekonómka
 12. Ladislav Lippó, správca IS / referent IT
 13. Miroslava Frankovská, sekretariát
 14. Tomáš Laco, zvukár
 15. Peter Švec, zvukár
 16. Lukáš Rudzaň, zvukár
 17. Pavol Schmidt, zvukár
 18. Samuel Duša, osvetlovač
 19. Ladislav Pecha, osvetlovač
 20. Štefan Friedl, osvetlovač
 21. Miroslav Jakábek, osvetlovač
 22. Zlatica Hujbertová, garderóba
 23. Jarmila Ťažká, vedúca oddelenia garderóby
 24. Mária Biháriová,, vedúca maskérka
 25. Jana Privitsová, maskérka
 26. Ambra Tomáš, krajčírske dielne
 27. Kollerová Angela, krajčírske dielne
 28. Kráľovičová Marta, krajčírske dielne
 29. Fríbertová Irena, krajčírske dielne
 30. Lehocká Alena, krajčírske dielne
 31. Švorcová Sylvia, krajčírske dielne
 32. Jablonská Dagmar, krajčírske dielne
 33. Ferková Zuzana, krajčírske dielne
 34. Molec Radoslav, krajčírske dielne
 35. Chlebovcová Ľubica, krajčírske dielne
 36. Tummová Bronislava, krajčírske dielne
 37. Viera Dlouhá, uvádzačka
 38. Elena Augustová, upratovačka
 39. Darina Šimčíková, upratovačka
 40. Silvia Tomová upratovačka
 41. Monika Tóthová, upratovačka
 42. Renáta Kralovičová, upratovačka
 43. Margita Slobodová, upratovačka

 

Diskusia je možná na facebookovej stránke: Do Re Mix

Teraz najčítanejšie

Do Re Mix

Flash news, recenzie a publicistika zo sveta vážnej hudby, opery a baletu