Denník N

Úmrtie v zahraničí – ako postupovať následne na Slovensku?

Pokiaľ dôjde k smrti slovenského občana s trvalým pobytom v zahraničí, slovenské orgány zabezpečia oboznámenie príbuzných zomrelého o jeho smrti. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky tiež pomôže pozostalým, prípadne orgánom štátu, kde došlo k úmrtiu, s potrebnou pomocou pri prevoze telesných pozostatkov zosnulej osoby na Slovensko.

Smrť osoby v zahraničí sa nahlasuje do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR na Slovensku. Pozostalí požiadajú o zápis do osobitnej matrike (do knihy úmrtí) na matričnom úrade v mieste trvalého pobytu. K tomu bude potrebné predloženie osvedčenej fotokópie alebo odpisu úmrtného listu vydaného v štáte úmrtia, ktorého originál je opatrený apostilom alebo superlegalizáciou.

Apostilu alebo superlegalizáciu zabezpečujeme aj pri iných životných situáciách,  napríklad pri narodení dieťaťa (apostila rodného listu vydaného v zahraničí), prípadne pri sobáši s cudzincom (napríklad apostila dokladu o osobnom stave a iné).

Apostila úmrtného listu pre použite na Slovensku

Pokiaľ dôjde k úmrtiu Slováka v zahraničí, na vybavenie všetkých potrebných písomností budú pozostalí potrebovať úmrtný list. Samotný úmrtný list však stačiť nebude. Keďže došlo k úmrtiu v zahraničí, bude sa dať úmrtný list použiť na Slovensku len v prípade, ak bude obsahovať apostilu alebo superlegalizáciu. Apostila alebo superlegalizácia sa vydáva výhradne v krajine, v ktorej bol úmrtný list vydaný.

Apostila je nálepka, ktorou sa osvedčuje pravosť zahraničného dokumentu. Apostila sa vydáva v krajinách, ktoré sú členmi Haagskeho dohovoru. Ich zoznam nájdete v závere stránky https://www.legalizacnecentrum.sk Z ostatných krajín je potrebné na verejné listiny vybaviť superlegalizáciu, čo je časovo náročnejší proces.

Na Slovensku apostilu, prípadne superlegalizáciu, na zahraničný dokument vybavíte cez Legalizačné centrum.

Teraz najčítanejšie