Denník N

Vyskúšajte e-learning Otvorené dáta v samospráve

Otvorené dáta sú výborný spôsob, ako zverejňovať údaje. Umožňujú vytvárať užitočné aplikácie, analýzy, či vizualizácie. To sa premieta v benefitoch ako je rozhodovanie na základe dát, ušetrenie času a peňazí občanov, vytváranie pracovných miest a ekonomického rastu. Európska komisia poskytuje na zverejňovanie otvorených dát spolufinancovanie z eurofondov. Hoci štát samotný podporuje zverejňovanie otvorených dát, doteraz na Slovensku chýbal komplexný e-learning, ktorý by bol organizáciám statnej správy nápomocný v procese zverejňovania a spracovávania otvorených dát.

V kurze Otvorené dáta v samospráve sa dozviete základné informácie o otvorených dátach, aké sú ich benefity pre verejné organizácie a občanov. Detailne sa venujeme ich  zverejňovaniu a zebezpečeniu všetkých krokov po koncepčnej a technickej stránke.  Samostatná časť je venovaná GDPR, téme osobných údajov a problémom, ktoré je potrebné z hľadiska GDPR riešiť pri zverejňovaní údajov. Ďalšia časť kurzu sa venuje praktickým skúsenostiam samospráv so zverejňovaním otvorených dát a tvorcov aplikácií nad otvorenými dátami. Praktickejšia časť je venovaná nástrojom na vizualizáciu dát, kde nájdete ukážky 3 nástrojov – Google Data Studio, Power BI a Tableau. Napokon sa venujeme aj práci s komunitou, keďže spolupráca je pri využívaní dát vždy dôležitá.

Kurz Otvorené dáta v samospráve, ktorý je určený pre vedenie organizácií, úradníkov, študentov, itčkárov, všetkých ktorí by sa chceli naučiť používať aplikácie na vizualizáciu dát a všetkých ostatných ktorých zaujímajú otvorené dáta. Kurz je určený prioritne pre samosprávy, preberané témy sú však aktuálne aj pre nasledovné cieľové skupiny.

Cieľové skupiny

Vedenie organizácie

Pri presadzovaní otvorených dát je často najdôležitejšie presvedčiť práve (neraz politické) vedenie verejnej organizácie, že má zmysel investovať čas a námahu do ich zverejňovania. Kurz preto obsahuje manažérske zhrnutie, ktoré na niekoľkých stranách obsahuje najdôležitejšie informácie z celého kurzu. Dôležitá je aj informácia, že otvorené dáta sú dnes zahrnuté v strategických materiáloch štátu a je možné na ne čerpať eurofondy. Ďalšie dôležité časti pre vedenie sú lekcie Načo sú mestá otvorené dáta a Skúsenosti miest s otvorenými dátami, kde sú uvedené príbehy a motivácia konkrétnych samospráv, ktoré začali zverejňovať otvorené dáta.

Úradníci

Úradníci na rôznych oddeleniach sú tými, ktorý zabezpečujú zber, úpravu, konsolidáciu a zverejňovanie údajov. Títo ľudia preto musia mať informácie o postupoch a štandardoch, ktoré by sa mali dodržiavať. Taktiež zodpovednosťou úradníkov je tvorba analytických a strategických materiálov, ktoré by mali byť vypracovávané na základe dát. Preto sa v kurze zaoberáme aj témou plánovanie verejných politík na základe dát. Okrem toho sa úradníci v kurze dozvedia čo sú otvorené dáta, ako uchopiť ich zverejňovanie koncepčne, aké dáta zverejniť, ako ich zverejniť technicky, ako zlepšiť kvalitu údajov, ako vizualizovať údaje.

Ukážka lekcie Čo sú otvorené dáta a na čo sú dobré

Študenti stredných a vysokých škôl

Otvorené dáta sú veľkým prínosom pre študentov, keďže predstavujú bezplatný zdroj dát s ktorým môžu študenti ďalej pracovať. Taktiež študenti majú veľmi veľa kreatívnych nápadov, ktoré dokážu ďalej rozvíjať a pomôcť tak obyvateľom samospráv s riešením konkrétnych problémov. Kurz je vhodný ako voliteľná vzdelávacia aktivita pre študentov a pedagógov, ktorým pomôže získať základné znalosti o koncepte otvorených dát a jeho uplatnení na Slovensku, prehľad o tom kde získať otvorené dáta, príklady ich použitia – aplikácie ktoré vznikli v SR a v zahraničí a znalosti o špecializovaných aplikáciách určených na vizualizáciu dát vrátane návodov na vizualizáciu dát, ktoré môžu študenti použiť.

Ukážka vizualizácie dát

Používatelia dát – neziskové organizácie,médiá,dátoví analytici,firmy

Tieto skupiny sú práve tie, od ktorých sa očakáva že budú využívať otvorené dáta pri svojej činnosti. Ide o tvorbu aplikácií (otvorené dáta sú využiteľné aj komerčne), blogov, analýz, či rôznych ďalších výstupov. Pre tieto cieľové skupiny sú v kurze informácie o tom kde hľadať otvorené dáta, ako ich vizualizovať a príklady aplikácií, ktoré nad nimi už vznikli.

Ukážka aplikácie ktorá vznikla s pomocou otvorených dát

Záver

Vyskúšajte si náš kurz, ktorý obsahuje videoprednášky, praktické ukážky práce s dátami a kvízy! Dúfame, že sa pri ňom nielen naučíte niečo nové, ale hlavne že sa nebudete nudiť. Kurz odporúčame aj zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií ako súčasť vzdelávania.

Teraz najčítanejšie

Alvaria

Sme občianske združenie Alvaria a od svojho vzniku veríme v potenciál dát, inovácií a informačno-komunikačných technológií. Sme presvedčení, že dáta majú potenciál transformovať spoločnosť, posúvať nás vpred a robiť lepšie rozhodnutia. Tento potenciál narastá, ak ide o dáta verejné. Tie nám hovoria, ako je spravovaná naša spoločnosť a štát.