Denník N

Rozhovor: zmenila sa kvalita učenia žiakov počas dištačného vzdelávania ?

Kvalita učenia žiakov podľa viacerých odborníkov na vzdelávanie klesla. Na otázky, ktoré smerovali k téme dištančnej výučby žiakov nám odpovedal učiteľ dejepisu a anglického jazyka zo základnej školy v Bratislave.

Ste jedným z najmladších učiteľov z celého kabinetu, ako ste vzvládali dištančnú výučbu?

Dištančná výučba má z môjho pohľadu podstatne viac   negatív, než pozitív, no pri aktuálnej situácií  to bola jediná schodná cesta, ako minimalizovať ohrozenie detí, členov ich rodín, ale aj učiteľov  a ich najbližších.

 

Vnímate zhoršenie alebo zlepšenie kvality učenia žiakov cez diaľku?

Zhoršenie kvality výučby a učenia sa žiakov je v porovnaní s prezenčnou formou značné. Pri prezenčnej výučbe vie učiteľ flexibilnejšie reagovať na potreby triedy. Výklad sa dá efektívne riešiť aj cez online  platformu (pre žiakov, ktorí sa chcú niečo  naučiť), no pri riešení cvičení, prípadne snahe o rozvoj komunikačných zručností sa často žiaci schovávajú za dravejších spolužiakov. Medzi komplikácie patria aj rušivé elementy domáceho prostredia, ale aj hanblivosť žiakov a občasné technické problémy. 

zdroj/ foto: pixabay.com

Vie on-line prostredie nahradiť  v priemre šesť hodín sedenia v škole?

Myslím, že skôr nie. Sú isté typy aktivít, ktorým online prostredie sedí, avšak mnoho sociálnych interakcií, ako aj odborných predmetov je vyslovene potrebné si osvojiť v prostredí  na to prispôsobenom, pod vedením pedagógov.  (najmä potom na odborných stredných školách so špecifickým zameraním). Špecifická kategória sú prvé ročníky ZŠ – rodičia doma často nemajú čas ani metodiku, ktorou deti naučiť esenciálne zručnosti ako sú písanie a čítanie, no cez internet sa to veľmi ťažko vysvetľuje.  Na praktické zručnosti teda len online prostredie (podľa mňa) nestáčí.

Ako by ste sa ohodnotili, respektíve čo by ste zmenili v dištančnom vzdelávaní v prvej vlne pandémie Covid-19?

Prvá vlna bola „čistý chaos“. Realizácia vzdelávania bola experimentom vymýšľaným „za jazdy“, nakoľko sme podobnú situáciu dovtedy nezažili a nevedeli sme, ako dlho bude trvať. Na základe tejto prvej fázy pokus omyl si jednotlivé školy, ale aj autority následne vedeli lepšie pripraviť „plán boja“ v prípade druhej fázy, ktorá na seba nenechala dlho čakať.

 

Zlepšila sa alebo zmenila sa forma vašej dištančnej výučby v druhej vlne pandémie?

Nepochybne, školy sa poučili z predošlých skúsenosti. Vyriešili častokrát v rámci svojich možnosti alebo  s pomocou autorít technické nedostatky. Vytvoril sa aj systém „školského poriadku“ počas dištačného vzdelávania. Eliminoval sa  problém s dobrovoľnosťou školskej dochádzky počas on-line hodín.  Žiaci, ale aj učitelia vedeli, čo ich cca čaká a zlepšila sa aj efektivita komunikácie jednotlivých strán  rodič – učiteľ a učiteľ – žiak.  Aj napriek tomu, že to nie je ľahke, musím z osobnej skúsenosti na našej škole povedať, že zlepšenia a adaptácia boli efektívne.

 

Ako som už v úvode spomínal ste učiteľom dejepisu a anglického jazyka, sú tieto predmety nejako problematické v dištančnej forme vzdelávania?

Dejepis je menej problematický – striedanie výkladu, diskusií, samostatných projektov žiakov, ako aj práce s informáciami z dostupných zdrojov sa dajú pekne a efektívne riešiť na online  platformách.
V rámci ANJ je to o čosi komplikovanejšie dopriať priestor rozvoju všetkých skillov zároveň sa stíhať držať aj osnov, keď  chce človek zároveň, aby si deti tie hodiny aj užili a mohli v ANJ podiskutovať aj o témach, ktoré ich zaujímajú.

 

Ako hodnotíte prácu a výkon žiakov počas dištančného vzdelávania?

Sú žiaci, ktorí keď chcú tak makajú bez ohľadu na prostredie, no online výučba dáva lepší priestor tým, ktorí sa snažia uliať sa, zabaviť sa popri výučbe predmetov, ktoré nie sú ich „šálka kávy“. Napr. posťažujú sa na technické problémy, skrz ktoré nemôžu mať zapnutú kameru a na druhej strane sa venujú svojím záľubám a zabavkám.  Čiže je to individuálne, kto chce učí sa, kto  nie bude hľadať spôsoby ako sa tomu vyhnúť, či už v lavici alebo za webkamerou.

zdroj/ foto: pixabay.com

Nezdá sa vám, že viacerí učitelia na žiakov častokrát vyvíjali nátlak s veľkým množstvom úloh?

Toto je veľmi individuálne , každý učiteľ má iné nároky. Každý žiak ma iné preferencie predmetov a limit záťaže. Je to vec komunikácie a ochoty robiť kompromisy medzi oboma stranami. Žiaci a učitelia by si efektívnou komunikáciou mali nastaviť úroveň zaťaženia.  Nie vždy, všade a s každým sa to dá. 
Môj osobný názor je, že učivo je čím ďalej, tým viac okresané a niekoľko rokov dozadu sme mali podstatne prehustenejšie osnovy. Aj napriek tomu ale chápem, že táto doba tlak v podobe pandémie. No tu prichádza stret faktorov  „odbremeňme žiakov v týchto časoch“ vs. „čo z nich  bude, keď sa takto učia“ a v momente, keď sa učitelia snažia ich naučiť viac, prichádza volanie, že toho  majú priveľa.. nedá sa ulahodiť všetkým.

 

Zúčastnili ste sa nejakého webináru určeného pre učiteľov, ktorý ma pomôcť a zlepšiť formu výučby na diaľku?

Rôzne školiace centrá ponúkajú školenia v online podobe aj v týchto časoch a učitelia sa ich pravidelne zúčastňujú. V rámci školy sme mali v úvode školenia na efektívnejšiu prácu so systémom EduPage a  následne sme si individuálne volili školenia podľa ponuky a naších potrieb – predmetov.

Vymieňate si nové metódy a poznatky ohľadom učenia žiakov počas dištančného vzdelávania aj s ostatnými učiteľmi, napr. aplikácie alebo programy, ktoré pomahajú učiteľom spojiť sa so žiakmi?

Pochopiteľne,  ako pedagógovia sme medzi sebou komunikovali , mávali aj on-line porady s vedením. Využívali sme sociálne siete a maily, prostredníctvom ktorých sme si vymieňali poznatky o žiakoch a práci. Niektorí učitelia priniesli aj platformy nad rámec našich hlavne využívaných (Zoom , Edupage), no tie si osvojili iní učitelia podľa svojej potreby.

Aké metódy a poznatky to sú?

Odporučili sme si efektívne  komunikačné platformy na báze instant messagingu – WhatsApp, tu často so žiakmi vieme doriešiť nedostatky z hodiny alebo si poslať zaujímavosti k  daným témam.  Taktiež si zdieľame použiteľné zdroje z internetu alebo novovzniknuté portály , ktoré by mohli žiakom uľahčiť pochopenie učiva prostredníctvom alternatívnych poznatkov.

Zaznamenali ste nejaké bariéry v komunikácii učiteľa so žiakmi počas dištančného vzdelávania?  

Ako som už spomenul, keď žiaci chcú vedia sa vyhovoriť a vyhýbať sa audiovizuálnemu kontaktu na hodine, avšak po ponuke pomoci zo strany školy vyriešiť hardwarové technické problémy sa to zvyčajne zázrakom vyrieši samé. Komunikáciu často komplikujú aj zvuky prerábajúcich susedov, domáce zvieratka, rodičia pri výkone svojej práce. Je toho veľa, no pracujeme s tým, čo máme  k dispozícií.

zdroj/ foto: pixabay.com 

Ako sa dajú tieto bariéry podchytiť?    

Naša škola pred druhou vlnou zmonitorovala stav technického zabezpečenia žiakov a učiteľov a  v prípade problémov ponúkla pomoc zo svojich rezerv. Týmto sme sa pokúsili maximalizovať efektívnosť komunikácie a práce v tomto prostredí aspoň v tomto smere technického zabezpečenia. Ostatné je individuálne – niektorí učitelia majú aj iné komunikačné platformy, kde komunikujú s pracovnými skupinami (whatsapp a podobne).

Teraz najčítanejšie