Denník N

Čo je apostila (apostille) a kde ju vybavíte? Vzory a postup

Apostila je jedna z foriem overenia oficiálnych dokumentov. Ide o overenie podpisu a pečiatky na listine, čo umožní tento dokument následne použiť v zahraničí.

Kde vybavíte apostilu (Apostille) a koľko to trvá?

Apostilu zabezpečuje v Bratislave Legalizačné centrum. Doba vybavenia závisí od typu dokumentu a niekedy aj od miesta, kde bol dokument vydaný. Spravidla dokumenty, ktoré sú vydané v Bratislave môžu byť v určitých prípadoch apostilované aj v ten istý deň. Bližšie sa dozviete v článku nižšie pri jednotlivých typoch dokumentov.

 • Kde vybavíte apostilu – Legalizačné centrum (Advokátska kancelária AKMV), Pluhová 17, Bratislava (www.legalizacnecentrum.sk, 0907 999 909, office@akmv.sk)
 • Koľko stojí zabezpečenie apostily – od 102 EUR
 • Koľko trvá vybavenie – niektoré dokumenty vrámci toho istého dňa

Ako vyzerá vzor apostily?

Pečiatka Apostille má štvorcový formát, je v slovenskom a anglickom jazyku a v názve nájdete aj francúzsky názov „Convention de La Haye du 5 octobre 1961“. Nižšie prikladáme aj vzor ako vyzerá pečiatka Apostille na dokumenty vydané na Slovensku.

Vzor apostily na Slovensku
Vzor apostily na Slovensku

Pokiaľ máte zahraničný dokument (vydaný mimo SR), legalizačné centrum zabezpečuje apostilu aj na zahraničné dokumenty. Na ich webe si môžete prelistovať taktiež články ako sa postupovalo pri apostile zahraničných dokumentov v závislosti od ich typu spolu s náhľadmi ako vyzerajú už apostilované jednotlivé dokumenty zo zahraničia. Každá krajina môže mať totiž iný postup.

Ktoré dokumenty je možné apostilovať?

Vo všeobecnosti platí, že apostilovať je možné všetky typy oficiálnych listín, ktoré sú opatrené červenou okrúhlou pečiatkou, zároveň platí podmienka, že apostilovať je možné na Slovensku iba na originál dokumentu. Až následne je možné vyhotoviť v prípade potreby notársky osvedčenú kópiu ak si chcete originál ponechať avšak v takom prípade je nutné apostilovať následne aj notársku kópiu. Potom sa zvyknú dokumenty prekladať do príslušného jazyka.

Apostila matričných dokumentov

Matričné dokumenty potrebujete apostilovať napríklad pri uzavretí manželstva v inej krajine, pri vybavení pobytu, pri vycestovaní za prácou do zahraničia či v iných životných situáciách.

 • Ktoré matričné dokumenty je možné apostilovať – Rodný list, sobášny list, úmrtný list, rozvodový rozsudok
 • Kde vybavíte apostilu – Legalizačné centrum (Advokátska kancelária AKMV), Pluhová 17, Bratislava (www.legalizacnecentrum.sk, 0907 999 909,office@akmv.sk)
 • Cena: Od 102 EUR
 • Apostilovať je možné iba originál dokumentu resp. jeho duplikát
 • Doba vybavenia – v Bratislave 1-3 dni, zvyšné kraje približne 7-14 dní

Apostila na dokumenty osvedčené notárom

Najčastejšie slováci potrebujú apostilu na notársky overené dokmenty keď splnomocňujú inú osobu do zahraničia či pri podpisovaní rôznych zmlúv. Apostilovať je možné dokumenty, ktoré osvedčil výhrade priamo notár alebo notársky kandidát. V prípade ak dokument osvedčí notársky koncipient, apostilu nie je možné zabezpečiť.

 • Ktoré notárske dokumenty je možné apostilovať – Plné moci, čestné vyhlásenia, rôzne zmluvy
 • Kde vybavíte apostilu – Legalizačné centrum (Advokátska kancelária AKMV), Pluhová 17, Bratislava (www.legalizacnecentrum.sk, 0907 999 909, office@akmv.sk)
 • Dokumenty od notára je možné apostilovať aj ak sú v cudzom jazyku
 • Cena: Od 102 EUR
 • Doba vybavenia – v Bratislave 1-3 dni, zvyšné kraje približne 7-14 dní

Apostila výpisu z registra trestov

Apostilovať výpis z registra trestov je možné ak bol vydaný na Slovenskej pošte alebo na prokuratúre v Bratislave. Doba vybavenia je aktuálne približne 7 dní. Viac informácií nájdete tu. Cena v legalizačnom centre za celý proces je 112 EUR vrátane poplatkov. Preklady sú účtované samostatne a to za 30 EUR / normostrana.

Apostila dokladov o vzdelaní

Apostilovať je možné výhradne originál dokladov o vzdelaní. Pokiaľ si však chcete napríklad originál svojho diplomu ponechať, postup je nasledovný:

 1. Apostila na originál
 2. Vyhotovenie notársky osvedčenej kópie
 3. Apostila na notársku kópiu
 4. Preklad do cudzieho jazyka (v prípade potreby)
 5. Apostila na úradný preklad (v prípade potreby)

Ktoré doklady je možné apostilovať – Vysvedčenia, diplomy, dodatky k diplomom, výpisy známok
Kde vybavíte apostilu – Legalizačné centrum (Advokátska kancelária AKMV), Pluhová 17, Bratislava (www.legalizacnecentrum.sk, 0907 999 909, office@akmv.sk)
Cena: 112 EUR
Apostilovať je možné iba originál dokumentu.
Doba vybavenia – v Bratislave 1-3 dni, zvyšné kraje približne 7-14 dní

Apostila osobných dokladov – pasy či OP

Apostilovať je možné aj občiansky preukaz, cestovný pas, pri cudzincoch pobytová karta cudzinca či rozhodnutie o udelení pobytu cudzinca.

Postup je nasledovný:

 1. U notára osvedčíte svoj pas alebo občiansky preukaz (notára upozorníte, že bude použitý v zahraničí).
 2. Takto osvedčený doklad doručíte do legalizačného centra.

Cena – 150 EUR
Doba vybavenia: 2- 3 týždne

Apostila rôznych obchodných dokumentov

Apostilovať je možné vrámci obchodných dokumentov napríklad faktúru. Vyžadujú si to v určitých prípadoch buď obchodní partneri alebo lokálne zahraničné inštitúcie. V prípade faktúry je treba aby bol originál faktúry podpísaný priamo konateľom spoločnosti. Do legalizačného centra potom originál faktúry doručíte spolu s výpisom z obchodného registra, tu sa vyžaduje aj plná moc (znenie plnej moci vypracuje advokát z legalizačného centra). Pri apostile faktúr sa hradí aj poplatok SOPK (obchodnej komore) a to podľa výšky sumy na faktúre – fakturovanej sumy. Pokiaľ ste členom obchodnej komory, poplatok je znižení o polovicu.

K ďalším obchodným dokumentom, ktoré je možné apostilovať sú napríklad stanovy, spoločenská zmluva, výpis z obchodného registra, potvrdenie o daňovej rezidencii a iné.

 

Teraz najčítanejšie