Denník N

Do doučovania sa nezapojí dostatočný počet detí

Doučovanie by mohlo byť jedným z najúčinnejších nástrojov, ako zmierniť dopad pandémie COVID-19 na vzdelávacie výsledky detí a mladých ľudí. Ministerstvo školstva v marci tohto roka vyhlásilo výzvu na rozvojový projekt Spolu múdrejší, ktorého cieľom bolo podporiť organizáciu doučovania pre žiačky a žiakov ohrozených školským neúspechom alebo s nedostatočným dištančným vzdelávaním. Podľa analýzy údajov, ktoré sme dostali od ministerstva školstva, sa do programu doučovania zapojilo približne 20 % zo všetkých základných škôl na Slovensku. Vyššie podiely zapojených škôl boli z východného a stredného Slovenska, kde je vyššia koncentrácia škôl, ktoré majú žiačky a žiakov potrebujúcich intenzívnejšiu dodatočnú podporu. Plánovaný počet zapojených žiakov a žiačok bol však relatívne nízky. Doučovanie sa totiž podľa našich výpočtov malo realizovať pre 3 % všetkých žiakov a žiačok základných škôl na Slovensku a z detí, ktoré sa na jar minulého roka nevzdelávali prostredníctvom internetu, sa tak do doučovania mohlo zapojiť maximálne 13 %.

Do doučovania sa zapojilo 20 % základných škôl, najväčší podiel škôl bol z Košického kraja, najnižší z Trnavského kraja

Do ministerského programu doučovania[1] sa zapojilo 471 základných škôl (vrátane špeciálnych základných škôl).[2] To je približne 20 % zo všetkých základných škôl na Slovensku. Vzhľadom na počet škôl v danom kraji sa najväčší podiel škôl zapojil v Košickom kraji, kde sa do doučovania zapojila takmer tretina škôl. Najmenší podiel bol v Trnavskom kraji, kde sa zapojila menej ako každá desiata škola.

Vyššia účasť škôl z východného a stredného Slovenska je v súlade s tým, že v týchto krajoch sa nachádza väčší počet škôl, ktoré navštevujú žiačky a žiaci, ktorí sa počas dištančnej výučby nevzdelávali prostredníctvom internetu alebo nemali prístup k žiadnej výučbe, príp. pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. V tejto chvíli však nedokážeme povedať, aká časť zapojených škôl mala nadpriemerné zastúpenie takýchto detí, na bližšiu analýzu potrebujeme ďalšie údaje z ministerstva školstva.

Školy plánovali do doučovania zapojiť 3 % žiakov a žiačok, najväčší podiel bol z Košického kraja, najnižší z Bratislavského kraja

Predpokladáme, že do doučovania sa mohlo zapojiť 14 253 žiakov a žiačok,[3] čo sú 3 % všetkých žiakov a žiačok základných škôl na Slovensku. Vzhľadom na počet žiakov a žiačok v danom kraji sa najväčší podiel žiakov a žiačok plánoval doučovať v Košickom (5 %), Prešovskom a Banskobystrickom kraji (4 %). Naopak, najmenší podiel bol z Bratislavského a Trnavského kraja (1 %).

Počet žiakov a žiačok zapojených do doučovania možno považovať za veľmi nízky. Podľa odhadov Inštitútu vzdelávacej politiky bolo na jar 2020 bez prístupu k online dištančnej výučbe 106 tisíc detí v základných školách (vrátane špeciálnych).[4] Odhady za aktuálny školský rok nie sú k dispozícii. Ak by sme rátali s tým, že počet ohrozených detí sa nezmenil a že všetky doučované deti pochádzajú z tejto skupiny žiakov a žiačok, tak aktuálne doučovanie by pokrylo 13 % z nich.

Viac ako 9 z 10 doučujúcich tvorili kmeňové učiteľky a učitelia

94 % všetkých doučujúcich tvorili učiteľky a učitelia z danej školy. 3 % doučujúcich tvorili pedagogickí asistenti a asistentky, 1,7 % osoby s minimálne bakalárskym pedagogickým vzdelaním a po 0,7 % učiteľky z inej školy a študenti magisterského učiteľského štúdia. Školy do doučovania takmer vôbec nezapojili bývalé učiteľky a učiteľov (0,2 %).

Výhodou dominantného zastúpenia kmeňových učiteliek a učiteľov je ich kvalifikovanosť a dobrá znalosť jednotlivých žiakov a žiačok. To môže prispievať k vyššej kvalite a účinnosti doučovania.[5] Zároveň to však signalizuje, že program doučovania nedokázal dostatočne stimulovať spoluprácu škôl s externými aktérmi, ktorí tvorili zanedbateľnú časť doučovacieho personálu (na rozdiel od Anglicka, o ktorom píšeme nižšie v odporúčaniach). Tento faktor spolu s vyťažením alebo vyčerpanosťou učiteliek a učiteľov mohol prispieť k tomu, že viaceré školy sa do doučovania nezapojili, hoci by to pre ich žiakov a žiačky bolo prospešné.

Doučovanie prebiehalo predovšetkým v máji a apríli

Väčšina škôl plánovala doučovanie realizovať počas všetkých troch mesiacov, ktoré boli na doučovanie vymedzené (apríl až jún). V apríli plánovalo doučovať 96 % škôl, v máji 100 % a v júni 70 % škôl.

Na takmer tretine zapojených škôl sa teda doučovanie nerealizovalo počas všetkých troch mesiacov. To mohlo mať vplyv na nižšiu účinnosť doučovania. Väčšina dôležitých zahraničných programov doučovania, ktoré boli zaradené do analýzy preukazujúcej účinnosť doučovania, totiž trvala od 10 týždňov po jeden školský rok.[6] Zároveň treba dodať, že možnosť doučovania v apríli bola pre pandemickú situáciu obmedzená, a tak doučovanie neprebiehalo počas celých štyroch týždňov.

Žiaci a žiačky sa doučovali najmä v matematike, slovenskom jazyku a anglickom jazyku

Takmer všetky školy (97 %) plánovali doučovanie z matematiky a slovenského jazyka. Približne polovica z nich (48 %) sa plánovala venovať aj anglickému jazyku, nasledovali prírodovedné predmety – prvouka, prírodoveda, fyzika, chémia, biológia (41 %) a spoločenskovedné predmety – vlastiveda, dejepis, geografia, občianska náuka (29 %). Žiadna zo škôl neplánovala doučovanie z etickej, náboženskej či telesnej výchovy.

Dôraz na matematiku a slovenský jazyk je vzhľadom na dominantné postavenie týchto predmetov v našom vzdelávacom systéme pochopiteľný a legitímny. Aj zahraničné programy doučovania sa zväčša zameriavajú na rozvoj v oblasti čítania a matematiky.[7]

Odporúčania

Na základe analýzy dostupných údajov o doučovacom programe Spolu múdrejší možno formulovať nasledujúce odporúčania:

 1. Doučovanie by sa malo realizovať aj v budúcom školskom roku. Vzhľadom na relatívne nízky podiel zapojených žiakov a žiačok možno predpokladať, že aktuálny program doučovania nepokryl všetkých ohrozených žiakov a žiačky. Navyše, na takmer tretine zapojených škôl sa doučovanie nerealizovalo počas všetkých troch mesiacov, čiže trvalo relatívne kratšie. Preto možno predpokladať, že aj po skončení aktuálneho programu doučovania bude nutné veľkej časti detí poskytovať dodatočnú podporu v oblasti rozvoja ich vedomostí a zručností.
 2. Do doučovania treba zapojiť viac žiakov a žiačok. Počet plánovaných zapojených žiakov a žiačok je vzhľadom na počet detí, ktoré mali sťažený prístup k dištančnému vzdelávaniu, veľmi nízky (maximálne 13 % z počtu detí, ktoré sa na jar 2020 vzdelávali bez prístupu k internetu). Preto treba realizovať opatrenia na zvýšenie účasti škôl a detí na doučovaní. Viaceré z nich sú identické alebo analogické s opatreniami, ktoré sme nedávno formulovali v súvislosti s podporou organizovania letných škôl:[8]
  • Ministerstvo školstva by malo všetkým školám, vzdelávacím organizáciám, ako aj učiteľkám a učiteľom sprostredkovať informácie o dôležitosti a význame doučovania.
  • Ministerstvo školstva by malo identifikovať školy, na ktorých by doučovanie bolo najviac potrebné, a následne proaktívne oslovovať nielen vedenie týchto škôl, ale aj ich zriaďovateľov.
  • Mal by sa spísať manuál, ako získavať žiakov a žiačky do doučovania – najmä v prípade, ak ide o školy s vyšším podielom detí z chudobných rodín.
  • Ministerstvo školstva by malo osloviť poskytovateľov terénnej sociálnej práce (Úrad splnomocnenkyne pre rómske komunity, Implementačnú agentúru) a dohodnúť súčinnosť medzi terénnymi pracovníkmi a školami pri informovaní rodičov a žiakov o dôležitosti doučovania a pri získavaní súhlasu s účasťou detí na doučovaní.
  • Mali by sa zaviesť jednoznačné pravidlá dochádzky, aby žiačky a žiaci vedeli o tom, že doučovanie majú navštevovať pravidelne.

Ďalšie odporúčania na podporu účasti žiakov a žiačok na doučovaní sme uviedli v jednom z predchádzajúcich blogov:[9]

  • Umožniť doučovanie aj v čase vyučovania.
  • Uplatňovať stratégie motivovania detí na účasť na doučovaní.
  • Poskytnúť deťom a mladým ľuďom (najmä na vyšších úrovniach vzdelávania) podporu vo forme mentoringu.

3. Do doučovania treba vo väčšej miere zapojiť doučujúcich, ktorí nie sú kmeňovými zamestnankyňami a zamestnancami škôl. Až 94 % všetkých doučujúcich tvorili kmeňové učiteľky a učitelia, ďalšie 3 % boli pedagogické asistentky a asistenti. Nízka miera zapájania externých aktérov do doučovania spolu s vyťažením alebo vyčerpanosťou učiteliek a učiteľov mohli prispieť k tomu, že viaceré školy sa do doučovania nezapojili, hoci by to pre ich žiakov a žiačky bolo prospešné.

  • V našom predchádzajúcom blogu[10] sme uviedli, že na zvýšenie dostupnosti doučovateľov a doučovateliek pri zachovaní požiadavky na ich kvalitu by bolo možné inšpirovať sa anglickým programom doučovania NTP Tuition Partners, v rámci ktorého doučovanie poskytujú overené vzdelávacie organizácie.[11] Aj na Slovensku pôsobí mnoho organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú vzdelávacím aktivitám. Pre zvýšenie doučovateľských kapacít by teda bolo možné zvážiť, aby sa do zoznamu subjektov, ktoré sú oprávnené poskytovať doučovanie, zahrnuli aj pracovníci a pracovníčky z preverených vzdelávacích organizácií.
  • Ďalšou z možností je intenzívnejšia spolupráca s vysokými školami, ktoré pripravujú budúce učiteľky a učiteľov. Takýto program síce už realizuje Štátny pedagogický ústav,[12] avšak údaje o počte zapojených žiakov a žiačok, ktoré zverejnila Slovenská komora učiteľov,[13] svedčia o marginálnom dopade tohto projektu.

Michal Rehúš

Aktuálne sa usilujeme získať finančné prostriedky na naše ďalšie fungovanie. Preto budeme radi, ak našu prácu podporíte. O tom, ako na to, píšeme tu: https://www.vzdelavacieanalyzy.sk/?page_id=120. Ďakujeme.

[1] Vyhodnotenie výzvy – Spolu múdrejší. https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-vyzvy-spolu-mudrejsi/

[2] Do doučovania sa mohli zapojiť základné školy a špeciálne základné školy.

[3] Školy uvádzali plánovaný počet žiakov a žiačok v každom mesiaci. Predpokladáme, že doučovaní žiaci a žiačky sa nemenili každý mesiac. Napríklad 87 % škôl uviedlo rovnaký plánovaný počet žiakov a žiačok v apríli aj máji. Pri našom predpoklade vychádzame aj z logiky výzvy, ktorá vyžadovala realizáciu doučovania počas celého obdobia alebo minimálne dvoch mesiacov od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 (jeden mesiac nepostačoval). V našom výpočte sme za každú školu zarátali najvyšší počet žiakov a žiačok v jednom mesiaci (napríklad ak škola plánovala v apríli zapojiť 15 žiakov a žiačok, v máji 20 a v júni 10, za danú školu sme zarátali 20 žiakov a žiačok).

[4] Ostertágová, A. & Čokyna. J. 2020. Hlavné zistenia z dotazníkového prieskumu v základných a stredných školách o priebehu dištančnej výučby v školskom roku 2019/2020. https://www.minedu.sk/data/att/17338.pdf

[5] Nickow, A., Oreopoulos, P. & Quan, V. 2020. The Impressive Effects of Tutoring on PreK-12 Learning: A Systematic Review and Meta-Analysis of the Experimental Evidence. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27476/w27476.pdf

[6] Nickow, A., Oreopoulos, P. & Quan, V. 2020. The Impressive Effects of Tutoring on PreK-12 Learning: A Systematic Review and Meta-Analysis of the Experimental Evidence. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27476/w27476.pdf

[7] Nickow, A., Oreopoulos, P. & Quan, V. 2020. The Impressive Effects of Tutoring on PreK-12 Learning: A Systematic Review and Meta-Analysis of the Experimental Evidence. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27476/w27476.pdf

[8] Čokyna. J. & Rehúš, M. 2021. Letné školy ako opatrenie na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 na vzdelávacie výsledky žiakov a žiačok. https://www.vzdelavacieanalyzy.sk/wp-content/uploads/2021/05/Letne-skoly_komentar.pdf

[9] Rehúš, M. 2021. Doučovanie potrebujeme nastaviť lepšie. https://dennikn.sk/blog/2362886/doucovanie-potrebujeme-nastavit-lepsie/

[10] Rehúš, M. 2021. Doučovanie potrebujeme nastaviť lepšie. https://dennikn.sk/blog/2362886/doucovanie-potrebujeme-nastavit-lepsie/

[11] V rámci programu NTP Tuition Partners sa vytvoril zoznam overených vzdelávacích organizácií, ktoré môžu v školách poskytovať doučovanie. Školám stačí vybrať si predmet či spôsob doučovania a následne dostanú na výber, s ktorou organizáciou môžu nadviazať spoluprácu pri doučovaní. Vyhľadávanie je dostupné tu: https://nationaltutoring.org.uk/ntp-tuition-partners

[12] Program doučovania žiakov základných škôl s ťažkosťami v učení, spôsobenými pandémiou Covid-19. https://www.ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/doucovanie

[13] „Spustil sa projekt doučovania žiakov študentmi vysokých škôl, ale záujem bol u 70 študentov a poskytuje sa doučovanie 200 žiakom“. SKU nestíha reagovať a sledovať kvantum nápadov od rezortu školstva. https://www.teraz.sk/slovensko/sku-nestiha-sledovat-kvantum-napadov/535859-clanok.html

Teraz najčítanejšie