Denník N

V Šali rastie vlna odporu proti spaľovni, občania sa obávajú znečistenia i dopravného zaťaženia (doplnené o reakciu spoločnosti ewia a.s.)

Vizualizácia plánovanej spaľovne (CCE) v Šali. Zdroj: ewia.sk.
Vizualizácia plánovanej spaľovne (CCE) v Šali. Zdroj: ewia.sk.

K 20 veľkým zdrojom znečistenia v okolí Šale možno čoskoro pribudne spaľovňa odpadov s obrovskou kapacitou.

Spoločnosť ewia, a.s. predstavila zámer vybudovať na okraji šalianskej chemickej továrne Duslo obrovskú spaľovňu odpadu, ktorá ročnou kapacitou na spracovanie odpadu prevýši potreby regiónu niekoľkonásobne. Plánovaná kapacite je 130 000 t ročne, z čoho sa má 100 000 t spáliť a 30 000 t vytriediť na dotrieďovacej linke.

To pobúrilo miestnych občanov, ktorí sa obávajú nárastu znečistenia regiónu, intenzívne využívaného na poľnohospodársku výrobu. V Šali sa nachádza jedna z najväčších chemických tovární na Slovensku – Duslo, a.s. V nej samotnej sa nachádza vyše 20 veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia.

Okrem toho je v jej areáli v prevádzke aj spaľovňa nebezpečných odpadov s nadregionálnym významom. Takisto nesmieme zabúdať na znečistenie intenzívnou poľnohospodárskou výrobou a tiež kumulované znečistenie na toku rieky Váh.

Nie je to iba problém Šale a okolia

Obyvatelia Šale a okolia, ktorí sú proti spaľovni, napriek tomu nezastávajú názor, aby sa spaľovňa postavila inde, len nie v regióne Šale. Spaľovanie odpadu s výrobou energie je síce v rámci Európy používané vo viacerých krajinách, má však mnoho negatívnych vplyvov na životné prostredie, nech už sa deje kdekoľvek – čo dokázali viaceré zahraničné štúdie.

V tejto súvislosti chcem upozorniť aj na fakt, že ewia, a.s. plánuje po celom Slovensku výstavbu min. 5 spaľovní odpadu.

Zo 100 000 t spáleného odpadu 30 000 t toxického

Spaľovanie odpadu nie je bezodpadové. Spálením sa odpad zredukuje na cca 10 % objemu a 30 % hmotnosti. To znamená, že pri plánovej kapacite vznikne zo spálených 100 000 t komunálneho odpadu ročne 30 000 t toxického odpadu vo forme škvary, popola a popolčeka.

Toxického preto, že obsahuje toxické látky ako ťažké kovy, resp. dioxíny a ďalšie perzistentné organické polutanty (POP), ktoré sa v prírode neodbúravajú a predstavujú pre životné prostredie permanentnú záťaž.

Viaceré tvrdenia navrhovateľa spaľovne o produkcii toxických látok nie sú doložené, naopak informácie z dokumentácie naznačujú horšiu prax, než vyžadujú požiadavky pre najlepšie dostupné technológie. Nepočíta tiež s meraním niektorých toxických látok uvoľňovaných do ovzdušia (brómované dioxíny PBDD/Fs), ktoré sa majú merať podľa rozhodnutia Európskej komisie 2019/2010, ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách pre spaľovanie odpadu. Plánovaný zámer tak, ako je teraz opísaný, nebude v súlade s najlepšími dostupnými technikami.

Veľké množstvo POP zachytia filtračné mechanizmy, takže sa nedostanú priamo do ovzdušia. Nachádzajú sa však v škvare, popole a popolčeku, ktoré sú výsledkom spaľovania odpadu. Spaľovanie odpadu teda nie je bezodpadové, odpad sa iba zredukuje na cca 30 % pôvodnej hmotnosti, pričom sa z neho sčasti stane nebezpečný odpad, ktorý je toxický pre životné prostredie aj pre človeka. Ten sa musí aj tak skládkovať, prípadne nakladať s ním inak, čo je ešte rizikovejšie. V rôznych lokalitách vo svete, vrátane Európy došlo ku kauzám uvoľňovania dioxínov z popolčeka zo spaľovní odpadov do prostredia a ku kontaminácii potravinového reťazca.

Nesúhlasíte so spaľovaním? Podpíšte petíciu

Ak nesúhlasíte s výstavbou spaľovne v Šali, prosím, podporte našu snahu podpísaním elektronickej petície a povedzte o nej svojim známym, prípadne zdieľajte tento článok na sociálnych sieťach. Ďakujeme.

Okrem POP je spaľovňa obrovskou záťažou aj z hľadiska emisií CO2. Spaľovne komunálnych odpadov produkujú porovnateľné veľké emisie ako fosílny zemný plyn. V zmysle Parížskej dohody o zmene klímy je nutné využívanie zemného plynu postupne znižovať a nahrádzať. Výstavba spaľovní s porovnateľným emisiami potom nedáva zmysel.

Ilustrácia toho, čo vlastne dosiahneme spálením odpadu. Zdroj: http://www.nulaodpadu.sk/nie-spalovniam-odpadu. Autor: Priatelia Zeme – SPZ. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0.

Dopravný kolaps každý piatok

Dopravné zaťaženie v Šali je kvôli absencii obchvatu a polohe mesta veľmi vysoké a doprava kolabuje každý piatok, niekedy aj každé popoludnie.

Ďalšie dopravné zaťaženie mesta dovozom odpadu a vývozom produktov spaľovania (škvara, popolček, popol) je teda neúnosné. Ewia, a.s. preto pri predložení zámeru počítala aj s obchvatom Šale, ktorý by skutočne mohol pomôcť dopravu v meste odľahčiť o cca 30 % a obyvatelia zaň bojujú dlhé roky, keďže cca 4 km dlhá cesta cez mesto niekedy trvá až 1 hodinu.

Stavebné práce na obchvate skutočne mali započať už v roku 2021. Žiaľ, posledné správy z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, že rozhodnutím zo dňa 26.2.2021 bola stavba obchvatu Šale pozastavená.

Bez potrebnej infraštruktúry v podobe obchvatu či prebudovania niektorých križovatiek ďalšie zvýšenie dopravného zaťaženia neprichádza do úvahy.

Cirkulárna ekonomika? Nie tak úplne

Budúcu spaľovňu v Šali propaguje Ewia, a.s. pod názvom Centrum cirkulárnej ekonomiky (ďalej ako CCE). Podľa vedeckých prác by cirkulárna ekonomika mala byť hospodárskym modelom založeným na opätovnom používaní, zdieľaní, opravách a recyklácii v takmer uzavretom cykle, ktorého cieľom je zachovávať najvyššiu úžitkovosť a hodnotu výrobkov komponentov a materiálov.

Zamýšľané CCE však majú podľa zámerov predložených spoločnosťou Ewia, a.s., viac ako tri štvrtiny odpadu spaľovať, s využitím elektrickej energie. Spaľovne komunálnych odpadov sú neflexibilnými centralizovanými zariadeniami, ktoré potrebujú konštantný prísun veľkého množstva odpadov, preto spravidla pôsobia proti snahám o rozvoj prevencie a recyklácie odpadov, alebo k ich zanedbávaniu.

Tieto zámery sú v rozpore s princípom cirkulárnej ekonomiky a dlhodobo by podkopávali snahy o rozvoj obehového hospodárstva. Pojem cirkulárna ekonomika je teda v tomto prípade interpretovaný nesprávne a využitý iba na marketingové účely.

Taktiež navrhované centrum spoločnosti Ewia, a.s. nie je relevantnou alternatívou ku skládkam odpadov. V prípade, že nebude povolené využívanie odpadov zo spaľovne externým odberateľom na zhodnotenie  (a povolenie takej činnosti nepovažujem za korektné z hľadiska ochrany prostredia), tak by sa viac odpadov skládkovalo (31 000 ton/rok) než poskytovalo pre recykláciu.

Sporná je aj kapacita spaľovne odpadu. Celé CCE Šaľa by malo ročne spracovať až 130 000 t odpadu, pričom cca 30 000 by sa malo zrecyklovať a 100 000 t spáliť. Pre porovnanie – mesto Šaľa v r. 2017 skládkovalo iba 7 838 t odpadu. Ide teda o zjavný nepomer voči kapacite CCE.

Zároveň môžeme na základe doterajších trendov a legislatívnych cieľov, ktorými je SR viazaná predpokladať, že miera vytriedenia komunálneho odpadu, ktorá bola v r. 2019 v Šali na úrovni 41,4 %, bude v budúcnosti rásť (napr. obec Imeľ dosiahla v rovnakom roku vyše 60 % a Nesvady takmer 86 %).

Investícia do CCE Šaľa sa pritom musí investorovi vrátiť čo najrýchlejšie, takže kapacitu bude chcieť využiť naplno. Môžeme teda tiež predpokladať, že na naplnenie bude využívať odpad aj z iných regiónov SR, či dokonca zo zahraničia. V súčasnosti je síce dovoz odpadu na spaľovanie zo zahraničia zakázaný (výnimku majú cementárne – tzv. zariadenia na spoluspaľovanie odpadu), skúsenosti zo spaľovania dovezeného odpadu v štátoch ako Nemecko, Dánsko či Rakúsko však hovoria o tom, že v budúcnosti to tak byť nemusí.

Petíciu podporil aj europoslanec Hojsík

Nesúhlasné stanovisko s výstavbou spaľovne dalo množstvo občanov najavo zaslaním písomných stanovísk v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na Ministerstve živ. prostredia SR.

Okrem toho vznikla na vyjadrenie nesúhlasu s výstavbou spaľovne (CCE) v Šali aj internetová petícia, ktorú podpísalo vyše 2 000 občanov. Klasický zber podpisov na tlačené petičné hárky znemožnila pandémia koronavírusu a s ňou súvisiace obmedzenia pohybu obyvateľov.

Internetovú petíciu podporil aj europoslanec Martin Hojsík, ktorý sa dlhodobo venuje ochrane životného prostredia. Jeho odborný poradca pre oblasť životného prostredia Ladislav Hegyi, vypracoval spolu s expertom na toxické látky medzinárodnej siete International Pollutants Elimination Network RNDr. Jindřichom Petrlíkom stanovisko / posudok k dokumentácii hodnotenia vplyvov navrhovanej spaľovne a poskytol miestnym občanom konzultácie a informácie.

Čo teda s odpadom?

Alternatívnym spôsobom spracovania odpadu okrem skládkovania a spaľovania sa budem venovať v ďalších textoch.

Zatiaľ iba spomeniem, že pri návrhu a realizácii systémov odpadového hospodárstva by sme sa mali držať hierarchie nakladania s odpadmi na základe smernice EÚ 98/2008, ktorú sme sa zaviazali dodržiavať.

Nesúhlasíte so spaľovaním? Podpíšte petíciu

Ak nesúhlasíte s výstavbou spaľovne v Šali, prosím, podporte našu snahu podpísaním elektronickej petície a povedzte o nej svojim známym, prípadne zdieľajte tento článok na sociálnych sieťach. Ďakujeme.

Použité zdroje:


Reakcia spoločnosti ewia a.s.

Máme za to, že životné prostredie je téma, ktorá sama o sebe polarizuje spoločnosť, a preto je nanajvýš vhodné, aby každý, kto má záujem verejne publikovať, či už svoje názory, myšlienky alebo aj fakty, si tieto dôkladne overil. Zavádzanie verejnosti v tak dôležitej téme bez ohľadu na zavinenie považujeme za rozporné s morálkou a dobrými mravmi. Žiaľ, ide o trend, ktorý sa vo verejnej debate stáva pomaly každodenným javom. Je smutné, že ohýbaniu faktov a vytvárania konšpirácií sa vedome dopúšťajú ľudia, ktorí sa nazývajú aktivistami, čím toto slovo devalvujú a zbavujú ho pôvodného, pozitívneho zmyslu.

Preto sme sa ako spoločnosť, ktorá za zámerom Centra cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa stojí,  rozhodli na uvedené polopravdy a zavádzania blogera Michala Tomu reagovať.

Zavádzajúce Tvrdenie č. 1

K 20 veľkým zdrojom znečistenia v okolí Šale možno čoskoro pribudne spaľovňa odpadov s obrovskou kapacitou…“ 

Spoločnosť ewia, a.s. predstavila zámer vybudovať na okraji šalianskej chemickej továrne Duslo obrovskú spaľovňu odpadu, ktorá ročnou kapacitou na spracovanie odpadu prevýši potreby regiónu niekoľkonásobne. Plánovaná kapacite je 130 000 t ročne, z čoho sa má 100 000 t spáliť a 30 000 t vytriediť na dotrieďovacej linke.“

Vyjadrenie ewia a.s.

Nazvať Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO), ktoré má byť integrálnou súčasťou CCE Šaľa „obrovskou spaľovňou“ chce buď veľkú dávku fantázie, alebo deficit znalosti problematiky.  Fakty hovoria toto – podľa Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách z roku 2019, je priemerná kapacita všetkých európskych ZEVO 193 000 ton ročne, teda dvojnásobok plánovanej kapacity v CCE Šaľa. Za obrovskú „spaľovňu“ je možné považovať takú, ktorá má kapacitu nad 500 tis. ton ročne. [Zdroj: https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/075477b7-329a-11ea-ba6e-01aa75ed71a1]

Je dôležité rozlišovať medzi „spálením(D10) odpadu a jeho „energetickým zhodnotením(R1), kde oba tieto spôsoby nakladania s odpadom sú rozlíšené aj v slovenskej legislatíve pod rôznymi kódmi nakladania. Autor blogu zámerne využíva negatívnu emóciu v slovách „spáliť“ a „spaľovňa“. Projekt CCE bude v ZEVO využívať iba energetické „zhodnotenie“ (R1) a teda produkciu energie podľa platných percent účinností, inak by takéto zariadenie nebolo klasifikované ako „zhodnocovanie“ odpadu. (Zdroj: https://bat.enviroportal.sk/Public/DatabazaBrefDetail.aspx?idDoc=33). Iné teplárne či elektrárne tiež nenazývame „spaľovňami“ uhlia, plynu či biomasy.

Súčasná a predpokladaná produkcia komunálneho odpadu je definovaná v zvozovej štúdií, k predmetnému projektu, ktorá vychádza z údajov Štatistického úradu SR. V roku 2035 bude produkcia nerecyklovateľného zmesového komunálneho odpadu v zvozovom regióne (cca 35 km – 50 km) na úrovni cca 103 tis. ton, čo zodpovedá plánovanej kapacite ZEVO v rámci CCE Šaľa. Pri tejto kapacite budú rešpektované aj ciele obehového hospodárstva pre recykláciu komunálneho odpadu v roku 2035, ku ktorým sa SR zaviazala, čiže k žiadnemu násobnému prekračovaniu kapacít nedochádza. Tvrdenia p. Tomu sú zavádzajúce a ničím nepodložené.

Zavádzajúce Tvrdenie č. 2

Zo 100 000 t spáleného odpadu 30 000 t toxického…“

„Spaľovanie odpadu nie je bezodpadové. Spálením sa odpad zredukuje na cca 10 % objemu a 30 % hmotnosti. To znamená, že pri plánovej kapacite vznikne zo spálených 100 000 t komunálneho odpadu ročne 30 000 t toxického odpadu vo forme škvary, popola a popolčeka.“


Vyjadrenie ewia a.s.

Vráťme sa zo sféry fantázie k faktom. Pri energetickom zhodnocovaní odpadu vznikajú dva druhy tuhých zvyškov. Tým prvým je škvara, ktorá vzniká v priestore spaľovacej komory, jej produkcia je cca 25 000 ton ročne. Tým druhým je popolček so štvorstupňového čistenia spalín, ktorý vzniká v množstve približne 2 500 ton ročne. To všetko pri vstupnej kapacite 100 000 t nerecyklovateľného odpadu.

Zo škvary sa najprv odstránia železné a neželezné kovy prípadne sklo a keďže neobsahuje nebezpečné látky môže byť použitá v stavebníctve. Škvara nie je nebezpečný ani toxický odpad, inak by sa nemohla v Dánsku, Holandsku alebo Belgicku používať napríklad pri výstavbe ciest [CEWEP 2019, CEWEP 2020]. Od roku 2021 využitie škvary zo ZEVO v stavebnom priemysle schválila aj Česká Republika [zdroj: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/michal-syc-a-jiri-hyks-nova-vyhlaska-o-podrobnostech-nakladani-s-odpady-muze-umoznit-vyuziti-strusky-ze-spalovani].

Jediným nebezpečným odpadom, ktoré ZEVO pri svojej činnosti produkuje je popolček, ktorý sa po stabilizácii bezpečne ukladá na riadenú skládku nebezpečného odpadu. Tvorí zanedbateľné 2% výsledného spracovania odpadu. A je výsledkom kvalitného čistenia spalín v ZEVO.

V žiadnom prípade sa popolček so škvarou spolu nezmiešavajú. Tvrdenie o 30 tisícoch tonách toxického odpadu je buď účelovým klamstvom alebo úplnou absenciou základných technických vedomostí o technológii ZEVO. 

Zavádzajúce Tvrdenie č. 3

„Viaceré tvrdenia navrhovateľa spaľovne o produkcii toxických látok nie sú doložené, naopak informácie z dokumentácie naznačujú horšiu prax, než vyžadujú požiadavky pre najlepšie dostupné technológie. Nepočíta tiež s meraním niektorých toxických látok uvoľňovaných do ovzdušia (brómované dioxíny PBDD/Fs), ktoré sa majú merať podľa rozhodnutia Európskej komisie 2019/2010, ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách pre spaľovanie odpadu. Plánovaný zámer tak, ako je teraz opísaný, nebude v súlade s najlepšími dostupnými technikami.“

Vyjadrenie ewia a.s.

Pán Toma aj v tomto bode preukázal neznalosť problematiky a povoľovacích procesov. Povinnosť monitorovať emisie PBDD/F je definovaná v záveroch o najlepších dostupných technikách (BAT – Best Available Techniques) pre spaľovanie odpadu z roku 2019. CCE samozrejme bude spĺňať všetky požiadavky o najlepších dostupných technikách, inak nedostane povolenie na prevádzku. Neexistuje jediný dôvod prečo by monitorovanie brómovaných dioxínov malo byť výnimkou. Zavedenie tejto novej metodiky do monitorovacieho plánu napr. podľa štandardu US EPA trvá takmer rok, preto už dnes pripravujeme s renomovanou spoločnosťou na meranie emisií certifikáciu tejto metodiky.

Monitorovanie emisií do ovzdušia v zmysle BAT 4 bude rovnako podmienkou vydania integrovaného povolenia na prevádzku zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Bez tohto povolenia, nie je možné zariadenie prevádzkovať.
[Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.312.01.0055.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2019%3A312%3ATOC

Zavádzajúce Tvrdenie č. 4

„Veľké množstvo POP zachytia filtračné mechanizmy, takže sa nedostanú priamo do ovzdušia. Nachádzajú sa však v škvare, popole a popolčeku, ktoré sú výsledkom spaľovania odpaduSpaľovanie odpadu teda nie je bezodpadové, odpad sa iba zredukuje na cca 30 % pôvodnej hmotnosti, pričom sa z neho sčasti stane nebezpečný odpad, ktorý je toxický pre životné prostredie aj pre človeka. Ten sa musí aj tak skládkovať, prípadne nakladať s ním inak, čo je ešte rizikovejšie. V rôznych lokalitách vo svete, vrátane Európy došlo ku kauzám uvoľňovania dioxínov z popolčeka zo spaľovní odpadov do prostredia a ku kontaminácii potravinového reťazca.“

Vyjadrenie ewia a.s.

V prípade popolčeka ide o 2 až 3 % zo vstupného množstva odpadov. Autor v texte účelovo využíva slovíčka ako „sčasti“, aby sa vyhol nízkemu percentu účelovo zachytených zložiek, ktoré hrá v neprospech autorovho textu. Snaží sa tak navodiť dojem obrovskej tvorby nebezpečného odpadu pri energetickom zhodnocovaní – kde opak je pravdou.

Zavádzajúce Tvrdenie č. 5

„Okrem POP je spaľovňa obrovskou záťažou aj z hľadiska emisií CO2. Spaľovne komunálnych odpadov produkujú porovnateľné veľké emisie ako fosílny zemný plyn. V zmysle Parížskej dohody o zmene klímy je nutné využívanie zemného plynu postupne znižovať a nahrádzať. Výstavba spaľovní s porovnateľným emisiami potom nedáva zmysel.“

Vyjadrenie ewia a.s.

Vďaka vedeckému pokroku existuje veľké množstvo reálnych dôkazov akým výrazným spôsobom prispelo odklonenie odpadov zo skládok do moderných ZEVO k zníženiu emisií skleníkových plynov v sektore odpadového hospodárstva. Napr. vo Veľkej Británii došlo začiatkom 21. storočia k významnému zníženiu skládkovania práve vďaka budovaniu ZEVO. Pokles skládkovania komunálneho odpadu zo 60 na 15 %, spolu so zvýšením miery energetického zhodnocovania odpadov z 9 na 35 % (Eurostat 2021) bol sprevádzaný znížením emisií skleníkových plynov zo sektoru odpadového hospodárstva o 65 %! [https://naei.beis.gov.uk/data/data-selector].

Okrem zabránenia tvorby metánu zo skládkovania (metán má 34 x vyšší GWP100 ako samotný oxid uhličitý), je ZEVO schopné zároveň dodávať teplo a elektrickú energiu a nahradiť tak fosílne zdroje energií (napr. plyn), čo je sprevádzané ďalšou úsporou skleníkových plynov.

Porovnanie energetických emisných faktorov rôznych palív je na nasledujúcom obrázku. Energia zo zmesového komunálneho odpadu má nižšiu uhlíkovú stopu ako energia z uhlia alebo zemného plynu. Zároveň je možné konštatovať, že odpad, z ktorého dokážem v ZEVO získať 1 MWh energie, na skládke spôsobí vznik až 400 kg CO2e.

Je potrebné si uvedomiť, že náš „zhovievavý prístup k skládkovaniu odpadov“ má na svedomí 11 miliónov ton CO2e, ktoré sa len za posledných 10 rokov uvoľnili zo slovenských skládok. Vlna hystérie pri každom novom projekte moderného nakladania s odpadom je zodpovedná za to, že na Slovensku naďalej využívame skládky. Tie majú kvôli vypúšťaniu skleníkových plynov devastačné účinky na zmenu klímy.

Potvrdila to aj analýza spoločnosti Eunomia 2021. Tá hovorí, že vzhľadom k naliehavosti prijímať okamžité opatrenia k zabráneniu zmeny klímy je energetické zhodnocovanie ďaleko lepší spôsob nakladania s odpadom ako je skládkovanie. [Zdroj: https://www.eunomia.co.uk/reports-tools/greenhouse-gas-and-air-quality-impacts-of-incineration-and-landfill/ ]. 

Tvrdenie autora článku je teda aj v tomto bode nepravdivé a zavádzajúce.

Zavádzajúce Tvrdenie č. 6

Dopravné zaťaženie v Šali je kvôli absencii obchvatu a polohe mesta veľmi vysoké a doprava kolabuje každý piatok, niekedy aj každé popoludnie.

Ďalšie dopravné zaťaženie mesta dovozom odpadu a vývozom produktov spaľovania (škvara, popolček, popol) je teda neúnosné. Ewia, a.s. preto pri predložení zámeru počítala aj s obchvatom Šale, ktorý by skutočne mohol pomôcť dopravu v meste odľahčiť o cca 30 % a obyvatelia zaň bojujú dlhé roky, keďže cca 4 km dlhá cesta cez mesto niekedy trvá až 1 hodinu.

Stavebné práce na obchvate skutočne mali započať už v roku 2021. Žiaľ, posledné správy z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, že rozhodnutím zo dňa 26.2.2021 bola stavba obchvatu Šale pozastavená. Bez potrebnej infraštruktúry v podobe obchvatu či prebudovania niektorých križovatiek ďalšie zvýšenie dopravného zaťaženia neprichádza do úvahy.“

Vyjadrenie ewia a.s.

Súčasťou procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) je aj vypracovaná zvozová štúdia a dopravno-kapacitné posúdenie projektu CCE. Obe tieto štúdie jasne preukázali zanedbateľný vplyv novo generovanej dopravy na dopravné zaťaženie v regióne – navýšenie o max 0,5%. Slovenské technické normy pri spracovaní dopravno-kapacitného posúdenia vyžadujú výhľadové posúdenie (o 10 aj o 20 rokov) – to znamená, že projekt MUSÍ rátať s obchvatom, nakoľko ten je súčasťou platného generelu dopravy v meste. Navyše, časť novo generovanej dopravy nahradí už existujúcu dopravu z aktuálneho zvozu odpadov.

Autor zámerne v texte zveličuje a klamlivo prezentuje svoje argumenty. 

Zavádzajúce Tvrdenie č. 7

Cirkulárna ekonomika? Nie tak úplne

Budúcu spaľovňu v Šali propaguje Ewia, a.s. pod názvom Centrum cirkulárnej ekonomiky (ďalej ako CCE). Podľa vedeckých prác by cirkulárna ekonomika mala byť hospodárskym modelom založeným na opätovnom používaní, zdieľaní, opravách a recyklácii v takmer uzavretom cykle, ktorého cieľom je zachovávať najvyššiu úžitkovosť a hodnotu výrobkov komponentov a materiálov.

Zamýšľané CCE však majú podľa zámerov predložených spoločnosťou Ewia, a.s., viac ako tri štvrtiny odpadu spaľovať, s využitím elektrickej energie. Spaľovne komunálnych odpadov sú neflexibilnými centralizovanými zariadeniami, ktoré potrebujú konštantný prísun veľkého množstva odpadov, preto spravidla pôsobia proti snahám o rozvoj prevencie a recyklácie odpadov, alebo k ich zanedbávaniu.

Tieto zámery sú v rozpore s princípom cirkulárnej ekonomiky a dlhodobo by podkopávali snahy o rozvoj obehového hospodárstva. Pojem cirkulárna ekonomika je teda v tomto prípade interpretovaný nesprávne a využitý iba na marketingové účely.

Taktiež navrhované centrum spoločnosti Ewia, a.s. nie je relevantnou alternatívou ku skládkam odpadov. V prípade, že nebude povolené využívanie odpadov zo spaľovne externým odberateľom na zhodnotenie (a povolenie takej činnosti nepovažujem za korektné z hľadiska ochrany prostredia), tak by sa viac odpadov skládkovalo (31 000 ton/rok) než poskytovalo pre recykláciu.

Sporná je aj kapacita spaľovne odpadu. Celé CCE Šaľa by malo ročne spracovať až 130 000 t odpadu, pričom cca 30 000 by sa malo zrecyklovať a 100 000 t spáliť. Pre porovnanie – mesto Šaľa v r. 2017 skládkovalo iba 7 838 t odpadu. Ide teda o zjavný nepomer voči kapacite CCE.

Zároveň môžeme na základe doterajších trendov a legislatívnych cieľov, ktorými je SR viazaná predpokladať, že miera vytriedenia komunálneho odpadu, ktorá bola v r. 2019 v Šali na úrovni 41,4 %, bude v budúcnosti rásť (napr. obec Imeľ dosiahla v rovnakom roku vyše 60 % a Nesvady takmer 86 %).

Investícia do CCE Šaľa sa pritom musí investorovi vrátiť čo najrýchlejšie, takže kapacitu bude chcieť využiť naplno. Môžeme teda tiež predpokladať, že na naplnenie bude využívať odpad aj z iných regiónov SR, či dokonca zo zahraničia. V súčasnosti je síce dovoz odpadu na spaľovanie zo zahraničia zakázaný (výnimku majú cementárne – tzv. zariadenia na spoluspaľovanie odpadu), skúsenosti zo spaľovania dovezeného odpadu v štátoch ako Nemecko, Dánsko či Rakúsko však hovoria o tom, že v budúcnosti to tak byť nemusí.“

Vyjadrenie ewia a.s.

Koncepcia CCE je plne v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky. Jeho jednotlivé bloky sa vzájomne prelínajú a spájajú do organického celku, ktorý tvorí kostru cirkulárnej ekonomiky. Princíp predchádzania vzniku odpadu je realizovaný v podobe Centra environmentálnej výchovy a Výskumného centra cirkulárnej ekonomiky CCE. Princíp opätovného použitia a zdieľania sa realizuje v podobe Re-Use centra CCE. Princíp recyklácie sa napĺňa v triediacej hale CCE s kapacitou 30 tis. ton, kde sa separované prúdy odpadov pripravia do podoby, v ktorej je možné dosiahnuť najvyššiu úroveň efektivity recyklácie.

ZEVO je rovnako integrálnou súčasťou cirkulárnej ekonomiky, napĺňa cieľ udržania materiálov a surovín v uzavretom cykle, zabraňuje stratám týchto materiálov, a navyše je schopné dodať do hospodárstva energiu získanú z nerecyklovateľných odpadov, ktoré by inak skončili na skládke. Škvara, z ktorej sa ešte separujú kovy – ako vedľajší produkt procesu energetického zhodnotenia je vhodným materiálom pre recykláciu v stavebníctve. CCE spĺňa princípy cirkulárnej ekonomiky.

Európska komisia vo svojom stanovisku k úlohe energetického zhodnocovania odpadov v obehovom hospodárstve (COM/2017/34) definovala možnosti budovania nových kapacít na energetické zhodnocovanie odpadov. Nove kapacity je možné podporovať predovšetkým v krajinách, ktoré sú odkázané na skládkovanie napr. v SR je miera skládkovania komunálneho odpadu na úrovni 52 %. Prechod na obehové hospodárstvo si vyžaduje nájdenie správnej rovnováhy kapacít na energetické zhodnocovanie odpadu tak aby nedochádzalo k vytváraniu prekážok pri dosahovaní vyššej miery recyklácie. Osobitnú pozornosť pri nových ZEVO je treba venovať využívaniu najmodernejších energeticky účinných technológií, schopných zabezpečiť kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla alebo chladenia, ktoré sú dodávané priemyslu alebo občanom. Moderné technológie aplikované v ZEVO umožnia maximalizáciu ich príspevku k plneniu cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky.

Viaceré štúdie a samozrejme aj reálna prax preukázali , že krajiny s dostatočnou kapacitou energetického zhodnocovania odpadov dosahujú aj vyššiu úroveň recyklácie a kompostovania (viď graf nakladania s odpadom v krajinách EU nižšie). Mieru recyklácie neohrozuje ZEVO, ktoré využíva len nerecyklovateľný odpad ale nedostatočná infraštruktúra odpadového hospodárstva. Jediným konkurentom pre ZEVO sú skládky a nie recyklácia ako sa zavádzajúco snaží autor textu bez dôkazov zdôrazniť.

Naša spoločnosť dala verejnosti už viackrát záväzok, že v plánovaných CCE bude zhodnocovať len odpad zo SR. Zároveň, slovenská legislatíva neumožňuje dovoz komunálneho odpadu na energetické zhodnotenie. Konšpirácie o dovoze odpadu zo zahraničia považujeme za účelové a zámerne zavádzajúce. 

Zavádzajúce Tvrdenie č. 8

„Nesúhlasné stanovisko s výstavbou spaľovne dalo množstvo občanov najavo zaslaním písomných stanovísk v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na Ministerstve živ. prostredia SR.

Okrem toho vznikla na vyjadrenie nesúhlasu s výstavbou spaľovne (CCE) v Šali aj internetová petícia, ktorú podpísalo vyše 2 000 občanov. Klasický zber podpisov na tlačené petičné hárky znemožnila pandémia koronavírusu a s ňou súvisiace obmedzenia pohybu obyvateľov.“

Vyjadrenie ewia a.s.

Nakoľko proces zasielania pripomienok v procese EIA k Správe o hodnotení nie je ešte ukončený, ako môže autor textu vedieť, že prišlo veľa pripomienok od nespokojných občanov? Verejne dostupné sú len pripomienky k Zámeru (rok 2019), kde sa vyjadrilo 5 dotknutých obcí, 12 stanovísk prišlo od dotknutých orgánov štátnej správy a 10 pripomienok prišlo od
VEREJNOSTI! [Zdroj: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-cirkularnej-ekonomiky-cce-sala]
Uvedená veta je zámerné klamstvo a zavádzanie zo strany autora textu. 

Tvrdenie č. 9

„Alternatívnym spôsobom spracovania odpadu okrem skládkovania a spaľovania sa budem venovať v ďalších textoch.

Zatiaľ iba spomeniem, že pri návrhu a realizácii systémov odpadového hospodárstva by sme sa mali držať hierarchie nakladania s odpadmi na základe smernice EÚ 98/2008 [https://arnika.org/hierarchie-nakladani-s-odpady], ktorú sme sa zaviazali dodržiavať.“

Vyjadrenie ewia a.s.

V spoločnosti ewia a.s. plne rešpektujeme hierarchiu nakladania s odpadom. Tá hovorí jasne -najekologickejšie je predchádzanie vzniku odpadu, potom opätovné použitie, príprava pre recykláciu, energetické zhodnocovanie, spaľovanie a na úplnom dne je skládkovanie. Celá koncepcia CCE je založená na odklone nerecyklovateľného odpadu zo skládkovania t.j. najhoršieho spôsobu nakladania s odpadmi smerom k vyšším hierarchickým úrovniam. Hierarchia určuje, že najvyššie postaveným a zároveň najekologickejším spôsobom nakladania s nerecyklovateľným odpadom je jeho energetické zhodnocovanie v ZEVO, cementárňach, teplárňach alebo v bioplynových staniciach.

Zdroje:

https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/075477b7-329a-11ea-ba6e-01aa75ed71a1

https://bat.enviroportal.sk/Public/DatabazaBrefDetail.aspx?idDoc=33

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/michal-syc-a-jiri-hyks-nova-vyhlaska-o-podrobnostech-nakladani-s-odpady-muze-umoznit-vyuziti-strusky-ze-spalovani

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.312.01.0055.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2019%3A312%3ATOC

https://naei.beis.gov.uk/data/data-selector

https://www.eunomia.co.uk/reports-tools/greenhouse-gas-and-air-quality-impacts-of-incineration-and-landfill/

https://www.cewep.eu/municipal-waste-treatment-2018/

Teraz najčítanejšie