Denník N

Umlčaní študenti

Zdroj: TASR / Jaroslav Novák
Zdroj: TASR / Jaroslav Novák

O novom rektorovi STU sa rozhodne bez študentov.

Voľba nového rektora STU

Na mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu STU dňa 10.05.2021 sa schvaľovali návrhy materiálov pre tajné voľby kandidáta na rektora STU medzi ktorými bol aj harmonogram volieb. Ako študentského senátora STU ma zarazil návrh termínu samotnej voľby rektora, ktorá sa bude konať 28. júna 2021. Tento termín je zarážajúci z jednoduchého dôvodu – tretina študentských senátorov v AS STU sa volieb v tomto termíne nebude môcť zúčastniť.

Funkcia senátora študentskej časti akademického senátu STU je viazaná na to, že študent – senátor musí byť v čase výkonu mandátu riadne zapísaným študentom. V priebehu júna sa však konajú štátnice a obhajoby záverečných prác, ktorými študenti riadne uzatvárajú svoje štúdium. Ukončenie štúdia po absolvovaní štátnic sa pritom týka aj absolventov bakalárskeho stupňa – t.j. tretiakov. Je zvykom, že študenti si ešte pred ukončením štúdia pozastavia mandát v senáte, aby nedošlo k jeho znefunkčneniu – ak by totiž len jediný člen senátu prišiel o mandát a neexistoval by zaňho náhradník, znefunkčnilo by to celý akademický senát univerzity.

Jedinou možnosťou, ako tomu predísť je, že si všetci študenti, ktorých sa to týka, prerušia mandát, aby nedošlo k znefunkčneniu senátu. To v našom prípade znamená, že štyria študenti sa nebudú môcť zúčastniť voľby rektora, čo je jedna z najdôležitejších právomocí senátu! V prípade prerušeného mandátu sa totiž študent automaticky berie ako neprítomný, ako keby nehlasoval. Hlas študentov pri dôležitej voľbe nového rektora STU bude chýbať.

Pokrytci v senáte STU

Keď v marci 2021 ministerstvo školstva predstavilo návrh novely vysokoškolského zákona, ktorý mal obmedziť samosprávu vysokých škôl, akademická obec aj akademický senát STU sa voči tomu zámeru ostro ohradili. Padali tvrdé slová o návrate pred rok 1989, aj návrhy na odstúpenie ministra školstva a argumentovali pritom obavami z politizácie akademického prostredia, pričom pri obhajobe princípov samosprávy ich vtedajšie vyhlásenia odkazovali najmä na tradíciu a odkaz študentov z novembra 1989. Vtedy to boli práve študenti, ktorí požadovali účasť na správe univerzít, čo sa im aj podarilo.

Všimnime si pokrytectvo akademických funkcionárov a predstaviteľov senátu STU – ak im hrozí, že prídu o kompetencie neváhajú použiť symbolický odkaz študentov z novembra 1989 ako argument za zachovanie status quo, no ak príde na lámanie chleba neváhajú vylúčiť časť študentov z rozhodovania o najdôležitejšej otázke týkajúcej sa budúcnosti univerzity a o tom, kto bude nový rektor, rozhodnú bez nás študentov.

Nie je možné, aby zamestnanecká časť Akademického senátu nevedela o tom, že študenti v období tesne pred voľbou rektora štátnicujú a prídu tak o možnosť voliť – veď aj ich vlastní študenti končia v tom istom čase.

Predseda senátu Peciar proti študentom

Poznajúc tento stav som sa spýtal predsedu AS STU, prof. Peciara, prečo by voľby nemohli prebehnúť až v ďalšom akademickom roku, tzn. po lete, keď dôjde k obnoveniu mandátov študentských senátorov. Dovtedy by bolo možné dovoliť študentov aj na miesta senátorov študentskej časti, ktorí ukončili svoje štúdium, aby zastúpenie bolo v maximálnom počte a každý jeden volený zástupca mohol hlasovať. Odpoveďou boli výhovorky a zástupné dôvody, prečo by to nešlo. Ak by Akademickému senátu ešte záležalo na hlase študentov a zároveň, aby voľby prebehli v úplnej korektnosti a férovosti, tak by našli riešenie.

Podotýkam, že podobná situácia sa opakovala minulé leto, kedy návrh na odvolanie dekana FIIT prof. Kotuliaka mohol byť schválený a viac ako 30 pedagógov nemuselo opustiť univerzitu, keby väčšina študentov nemala v tom čase pozastavené členstvo v univerzitnom senáte, ktorý o návrhu rektora prof. Fikara hlasoval, presne z toho istého dôvodu, ako teraz. Hlasovanie o odvolaní dekana prof. Kotuliaka je vzorom, ktorý je aplikovaný aj teraz na vytlačenie študentov z rozhodovania o dôležitých otázkach na ich vlastnej univerzite.

(Opakovaná) obštrukcia senátorov zamestnaneckej časti

Na riadnom zasadnutí AS STU dňa 31.05.2021 pri schvaľovaní programu zasadnutia som predložil na rokovanie nový bod programu s uznesením „Akademický senát STU verejne ďakuje študentom a študentkám iniciatíve Za Našu FIIT, ktorí získali ocenenie Biela vrana a v neľahkých časoch zastupovali hlas študentov túžiacich po čestnosti a kvalite na svojej fakulte i univerzite a nebáli sa postaviť za svoje hodnoty.“. Po veľmi búrlivej diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu. Prítomných nás bolo 33 senátorov, ale prezentovalo sa iba 23. Desiati senátori sa jednoducho tvárili, že nie sú prítomní. Podľa Rokovacieho poriadku je AS STU schopný sa uznášať, ak je na zasadnutí prezentovaných aspoň 3/5 jeho členov, čo je v prípade AS STU 27. Je to očividná obštrukcia a hanba celému senátu, ale hlavne tým, ktorí sa podieľali na tejto obštrukcii. Mať rôzne názory je jedna vec, no nestáť si za svojim názorom vo férovom hlasovaní a namiesto toho robiť obštrukciu, to je niečo, čo zapadá do celkového správania nemalej časti senátorov.

Iba od samotného predsedu AS STU prof. Peciara som dvakrát počul, že študentskí senátori sa chystajú znefunkčniť senát tým, že sa pred zasadnutím vzdajú svojho mandátu. Bolo to v čase kedy rezonovala kauza FIIT. Všetky tieto informácie o údajnom pokuse znefunkčniť senát študentskou časťou sa ukázali ako zavádzajúce a nepravdivé. Naopak, boli to práve zamestnaneckí senátori, ktorí dvakrát neumožnili senátu zasadať.

Teraz najčítanejšie

Denis Eke

Bol som študentom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a zároveň bývalým senátorom Akademického senátu STU. Vzdaním sa mandátu senátora som vyjadril odpor voči rozhodnutiu Akademického senátu usporiadať voľby rektora bez účasti volených zástupcov študentskej časti. Na vlastne koži som spoznal odvrátenú tvar vysokého školstva na Slovensku. Nemal som na výber a rozhodol som sa ísť študovať do zahraničia, dúfajúc, že sa vrátim naspäť.