Denník N

Pracovné nohavice ako súčasť osobných ochranných pracovných prostriedkov

pracovnici

Súčasná platná a účinná legislatíva ustanovuje, v ktorých prípadoch sú zamestnávatelia na území Slovenskej republiky povinní poskytovať svojim zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP). Zamestnávatelia v niektorých pracovných profesiách musia svojim pracovníkom povinne zabezpečiť napríklad pracovné nohavice, rovnošaty, pracovné uniformy, špeciálnu pracovnú obuv a rôzne doplnky, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri výkone ich pracovných úloh.

Povinnosť poskytovať pracovné nohavice a iné osobné ochranné pracovné prostriedky zamestnancom

Povinnosť zabezpečiť ochranné osobné pracovné prostriedky vrátane pracovných nohavíc, pracovnej obuvi, uniforiem, rovnošiat a iných ochranných doplnkov sa v praxi týka mnohých zamestnávateľov napríklad vo výrobnej sfére, potravinárskom priemysle, farmaceutickom segmente, zamestnancov v štátnej a verejnej správe, lekárov, policajtov, vojakov, laborantov, strojníkov, stavbárov a mnohých ďalších profesionálov. Táto povinnosť vyplýva niektorým zamestnávateľom zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za osobný ochranný pracovný prostriedok sa pritom považuje akýkoľvek prostriedok, ktorý zamestnanec nosí pri práci, drží alebo ho inak používa vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak sú tieto veci určené na ochranu jeho bezpečnosti a zdravia.

Kedy je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi osobné ochranné pracovné prostriedky?

Nie každý zamestnávateľ je povinný poskytovať svojim zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky. Konkrétne požiadavky na poskytovanie a používanie osobných ochranných prostriedkov sú detailne ustanovené v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných prostriedkov v znení neskorších predpisov. Ak zamestnanec spĺňa podmienky na pridelenie OOPP od zamestnávateľa podľa príslušných právnych predpisov, je zamestnávateľ povinný poskytnúť mu osobné ochranné pracovné prostriedky automaticky bez toho, aby o to musel oficiálne žiadať.

pracovné monterky
Pracovné monterky (zdroj: workie.sk)

Nárok na pracovné nohavice a iné OOPP

V prípade, že má zamestnanec nárok na pridelenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, zamestnávateľ mu ich poskytuje automaticky a bezplatne. Zamestnanec, tak v žiadnom prípade nie je povinný platiť za pracovné nohavice, bundy, obuv a akékoľvek iné nevyhnutné ochranné prvky, ktoré potrebuje na bezpečný výkon svojich pracovných úloh podľa pracovnej zmluvy. Zákon však na druhej strane ukladá zamestnancovi povinnosť, aby pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky nosil a používal a udržiaval ich vo vhodnom stave najmä čistením, opravou a výmenou.

Zdroj obrázkov: pixabay.com

Teraz najčítanejšie