Denník N

Ako sa šíri teplo v bytovom dome?

Náklady vynaložené na vykurovanie sú v ročnom vyúčtovaní položkou, ktorá tvorí značnú časť úhrad za plnenia. V každom bytovom dome, u každého vlastníka táto položka rezonuje. Iróniou je, že o tejto téme je povedomie najslabšie.

V prvej časti rozoberieme ako sa teplo šíri v bytovom dome a ako je to s jeho meraním. O tejto téme by sa dalo písať omnoho viac, ale ako základ nám to postačuje.

V druhej časti sa nabudúce budeme venovať ešte zaujímavejšej téme a to rozpočítavaniu spotreby tepla v bytovom dome.

Bytový dom ako jeden celok

Aby sme pochopili problematiku, je potrebné začať u dodávateľa tepla. Dodávateľ disponuje tzv. fakturačným meradlom. Nameraná spotreba na tomto meradle sa následne fakturuje bytovému domu – odberateľovi.

Treba poznamenať, že médium – voda, ktorá je tlačená do bytového domu a následne do bytov urazí kus cesty. Počas nej dochádza k teplotným stratám. Tieto straty zjednodušene povedané hradí dodávateľ aj odberateľ . Určuje to vyhláška 328/2005 Z.z..

Dodávateľ si do ceny tepla môže zahrnúť len tie straty, ktoré sú technicky a fyzikálne zdôvodniteľné.

Meradlá alebo indikátory spotreby tepla (ďalej ako zariadenia) zaznamenávajú spotrebu bytov, ktorým bolo teplo dodané a na jej základe sa vzniknuté náklady rozpočítajú (o rozpočítavaní si napíšeme viac v druhej časti).

Bytmi to zďaleka nekončí. Teplo sa šíri celým domom – cirkuluje v ňom, vykurujete nie len byt, ale aj chodby, schodisko – spoločné časti domu, a aj susediace byty.

Ak má bytový dom horizontálne rozvody so samostatným okruhom pre každý byt, ktoré vedú cez spoločné časti bytového domu, tak ich vykurujete prakticky tiež. Aj takto odovzdané teplo je súčasťou rozpočítavania nákladov.

Moje teplo je naše teplo

Dôležité si je uvedomiť ako sa teplo v bytovom dome správa. Teplo ako možno viete má tendenciu stúpať nahor – šíri sa vzduchom a prestupuje cez steny, stropy a podlahy. Všetky bytové domy postavené do roku 2008 disponujú nedostatkami vnútorných deliacich konštrukcií, ktoré vo veľkom dovoľujú aby teplo voľne prestupovalo.

Vyprodukované teplo bytom sa v ňom nekumuluje, ale prestupuje do ďalších bytov alebo uniká cez okná, steny a strechu do exteriéru.

Najlepšie sú na tom byty v strede bytového domu a najhoršie tie na jeho okrajoch tzv. znevýhodnené byty. Pre zredukovanie únikov tepla je dôležité mať bytový dom kvalitne zateplený – obvodový plášť, strechu a disponovať kvalitnými plastovými oknami. Jednoducho povedané, snažiť sa udržať teplo čo najdlhšie v bytoch a bytovom dome.

Nemenej dôležité je mať vyregulovanú vykurovaciu sústavu a zaizolované potrubia vykurovacej sústavy v bytovom dome.

Pri vypnutom radiátore (ďaľej ako vykurovacie teleso) sa teplota v miestnosti bude pohybovať v rozmedzí 16 – 18 °C pri exteriérovej teplote, ktorá je typická pre zimné obdobie. Nikdy teplota v miestnosti neklesne na úroveň vonkajšej teploty.

Teplo v nevykurovanej miestnosti sa získava prestupmi z iných bytov. Byt vyprodukuje teplo, ktoré sa nameria a postupne prejde do ďalšieho bytu. Problém je odmerať množstvo tepla spôsobené týmito prestupmi.

Mnoho vlastníkov si je vedomých tohto javu a na úkor teplotnej pohody (21-22 °C) má vykurovacie telesá vypnuté.

Nevykurované byty sa priživujú na teple vyprodukovanom inými bytmi za účelom ušetrenia nákladov za teplo.

Samozrejme vykurovacie teleso nie je jediným zdrojom tepla. Teplo vyrába ľudské telo, spotrebiče, produkujete ho varením a pod. Aj takto vyprodukované teplo sa rovnako ako to z vykurovacích telies šíri naprieč bytovým domom akokoľvek abstraktne to znie.

Typy zariadení

Na zaznamenávanie spotreby tepla sa na Slovenku používajú dva typy zariadení. V skutočnosti ich existuje vo svete viac. Medzi zariadenia, s ktorými sa môžeme stretnúť patria:

  • určené meradlá,
  • pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN).

Ak by ste viedli polemiku, ktoré zariadenie je najpresnejšie, ani sa o to nesnažte. Je nemožné to akokoľvek objektívne zhodnotiť. Vždy je to vec názoru, preferencií a možností. Pravda je niekde uprostred.

Prestupy tepla medzi bytmi nezohľadňuje žiaden typ zariadenia.

Určené meradlá

Určené meradlá sú meradlá, ktoré sa v bytových domov nevyskytujú často. Montáž týchto meradiel je závislá od horizontálnych rozvodov so samostatným okruhom pre každý byt. Určené meradlo meria len jednu z ciest, ktorou sa teplo do bytu dostáva. Obstaranie a údržba určených meradiel je výrazne nákladnejšie ako obstaranie a údržba PRVN.

Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN)

PRVN nie sú určeným meradlom a preto ich nie je potrebné metrologický overovať. Ich devízou je meranie spotreby tepla priamo v miestnosti, zohľadňujú individuálny výkon vykurovacieho telesa a orientáciu miestnosti. Namerané hodnoty sú dostupné vlastníkovi bytu aj retrospektívne za predchádzajúci rok. Tento typ zariadenia sa vyskytuje v približne 80% bytových domov na Slovensku.

Ako ovplyvňuje typ zariadenia spotrebu tepla

Neovplyvňuje ju žiadnym spôsobom. Stretol som sa s názorom, že výmena určených meradiel na PRVN ovplyvní spotrebu tepla, alebo, že určené meradlo je presnejšie. Je to nezmysel.

Ak vypnete všetky termostaty v byte, zariadenia namerajú nulovú spotrebu. Spotreba závisí vždy od žiadanej teplotnej pohody a správania sa obyvateľov konkrétneho bytu.

Správanie a požadovaná teplotná pohoda jednotlivých bytov býva zväčša identická pri zachovaní rovnakej skladby obyvateľov bytu. Tento faktor však vie ovplyvniť exteriérová teplota. Môže byť teplejšia zima, kedy sa spotreba zníži a naopak.

V našom bytovom dome som žiadnu výraznú zmenu pri prechode z určených meradiel na PRVN nezaznamenal. Ovplyvniť spotrebu tepla môžete napr. kvalitnými oknami, vypínaním termostatu pri nárazovom vetraní, znížením teploty pri odchode do práce, akumulovaním tepla z iných zdrojov (varením, elektrickými ohrievačmi) a pod.

Na zohľadnenie prestupov tepla v bytovom dome existuje korekcia vo forme rozpočítavania nákladov, o ktorej si viac povieme v budúcom článku.

Budúcnosť merania spotrebovaného tepla

Každý vlastník dostáva vždy do 31.5. daného roku ročné vyúčtovanie, v ktorom vidí nameranú spotrebu tepla za predchádzajúcu vykurovaciu sezónu. Existujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o energetickej efektívnosti (EED), ktoré definujú nové pravidlá v meraní spotreby tepla a o jej informovaní.

  • od 25.10.2020 – musia všetky novo nainštalované určené meradlá a PRVN umožniť diaľkový odpočet dát. Ak budú do tohto termínu nainštalované zariadenia s diaľkovým odpočtom, vyúčtovanie alebo informácia o spotrebe tepla sa má poskytnúť polročne. Ak sa však konečný spotrebiteľ rozhodol dostávať vyúčtovanie alebo informáciu o spotrebe elektronicky, údaje sa majú poskytovať štvrťročne,
  • od 1.1.2022 – určené meradlá a PRVN, ktoré budú diaľkovo odčítané, budú dostávať informácie o spotrebe každý mesiac, avšak je možné obmedziť toto pravidlo iba na vykurovaciu sezónu,
  • od 1.1.2027 – všetky určené meradlá a PRVN, ktoré nedisponujú možnosťou diaľkovým odčítaním musia byť vymenené, alebo ak to je možné o túto možnosť doplnené.

Forma informovania vlastníkov má byť aj jednoduchšia a čitateľnejšia. Informácie o spotrebe môžu byť sprístupnené aj na internete, a aktualizované tak často ako to zariadenia umožňujú.

Záver

Prečítajte si tiež:

Bytový dom je vykurovaný ako jeden celok, nikdy sa nedá pozerať na byt ako na niečo, kde sa teplo udrží a nikam neodíde. Vykurovaním sa byty navzájom ovplyvňujú a nevykurovaný byt dokáže aj na úkor teplotnej pohody získať relatívne dostatok tepla za minimálne náklady.

Typ zariadenia na monitorovanie tepla neovplyvňuje spotrebu tepla v byte, spotrebu ovplyvňuje správanie sa jeho obyvateľov, teplota v exteriéry a také úpravy bytového domu a bytu, ktoré dokážu udržať vyprodukované teplo čo najdlhšie v interiéri.

Prestup tepla medzi bytmi je prirodzený jav, ktorý dokážeme skorigovať a zohľadniť pri dobre nastavenom rozpočítavaní tepla t.j. primeraným podielom základnej a spotrebnej zložky.

Teraz najčítanejšie

Zdenko Pek

Zástupca vlastníkov, ktorého zaujíma téma vlastníctva bytov. Povedomie ľudí o vlastníctve bytov je slabé a verím, že mojimi článkami tento neduh aspoň čiastočne odstránim. V prípade, že ma budete chcieť kontaktovať môžete tak spraviť cez: blog@pek.sk