Denník N

Ani počas druhej vlny sa do dištančnej výučby nezapojili všetky deti

Reprezentatívny prieskum medzi učiteľkami a učiteľmi druhého stupňa základných škôl ukázal, že problémy so zapojenosťou detí do dištančnej výučby pretrvávali aj v druhej vlne pandémie. Podľa odhadov vyučujúcich sa do dištančnej výučby typicky pravidelne zapájalo 81 % detí. Prevažná väčšina učiteliek a učiteľov mala v triede aj deti, ktoré sa pravidelne nezapájali do dištančnej výučby. Prekážkou pre viaceré deti bol pravdepodobne aj chýbajúci prístup k technológiám. Prinášame detailnejší pohľad na údaje o problémoch so zapojenosťou detí do dištančnej výučby vyplývajúce z rozsiahleho reprezentatívneho prieskumu, ktorý sme realizovali v spolupráci s Komenského inštitútom.

Žiačky a žiaci 2. stupňa základných škôl sa museli v tomto školskom roku vzdelávať dištančne 6 mesiacov, v niektorých okresoch aj dlhšie. Keďže o priebehu dištančnej výučby dosiaľ neboli k dispozícii žiadne údaje, v spolupráci s Komenského inštitútom sme zrealizovali reprezentatívny prieskum o priebehu dištančnej výučby medzi učiteľkami a učiteľmi na druhom stupni základných škôl (zber údajov realizovala agentúra FOCUS na vzorke 515 učiteliek a učiteľov 2. stupňa základnej školy). Celú správu s hlavnými zisteniami si môžete prečítať tu.

V tomto blogu sa bližšie pozeráme na to, či sa školám podarilo do dištančnej výučby zapojiť všetky deti, aká časť žiakov a žiačok sa musela vzdelávať bez internetu a čo mohlo deťom brániť v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu.

Nepravidelne sa do dištančnej výučby zapájal každý piaty žiak či žiačka, takmer vôbec každý desiaty

Jedným z hlavných cieľov reprezentatívneho prieskumu bolo zistiť, nakoľko sa školám darilo sprostredkovať žiakom a žiačkam vzdelávanie na diaľku. Preto sme požiadali učiteľky a učiteľov, aby odhadli, aké percento detí sa typicky pravidelne zapájalo do dištančnej výučby a aké sa, naopak, nezapájalo takmer vôbec.

Učiteľky a učitelia odhadli, že typicky pravidelne sa do dištančnej výučby zapájalo 81 % detí (medián). Nie všetci z týchto žiakov a žiačok sa pritom zapájali do dištančnej výučby prostredníctvom internetu, v odhadoch sú zarátané aj deti vzdelávajúce sa napríklad prostredníctvom vytlačených pracovných listov. Bez ohľadu na formu výučby je však z týchto údajov zrejmé, že väčšina učiteliek a učiteľov mala v triede aj žiačky a žiakov, ktorí sa pravidelne nezapájali do dištančnej výučby. Mediánovo mohlo ísť o každého piateho (19 %) žiaka alebo žiačku.

Úplnú (100 %) pravidelnú zapojenosť do výučby na diaľku pritom hlásilo 8 % vyučujúcich a približne tretina (35 %) vyučujúcich uviedla, že do dištančnej výučby sa pravidelne zapájalo 90 až 99 % detí. To znamená, že viac ako polovici učiteľov a učiteliek (57 %) sa do dištančnej výučby zapájalo menej ako 90 % detí.

 

Graf 1: Aká časť žiakov, ktorých učíte, sa počas tohto školského roka typicky pravidelne zapájala do dištančného vyučovania? (Napr. zúčastňovali sa pravidelne online hodín, pravidelne posielali vypracované zadania.) Skúste odhadnúť percento takýchto žiakov.

Takmer vôbec sa podľa odhadov učiteliek a učiteľov do dištančnej výučby nezapájalo 10 % detí (medián). To znamená, že do dištančnej výučby sa takmer vôbec nemusel zapájať každý desiaty žiak alebo žiačka. Ide o deti, ktoré sa takmer vôbec nezapájali do internetovej výučby ani do vyučovania napríklad prostredníctvom vytlačených pracovných listov.

Len 9 % učiteliek a učiteľov nemalo žiadne žiačky alebo žiakov, ktorí by sa takmer vôbec nezapájali do dištančného vyučovania, a približne tretina (32 %) vyučujúcich uviedla, že takmer vôbec sa do dištančnej výučby nezapájalo 1 až 9 % detí. To znamená, že viac ako polovica učiteliek a učiteľov (58,5 %) uviedla, že do dištančnej výučby sa takmer vôbec nezapájalo viac ako 10 % detí.

 

Graf 2: Naopak, aká časť žiakov, ktorých učíte, sa počas tohto školského roka takmer vôbec nezapájala alebo len veľmi slabo sa zapájala do dištančného vyučovania? (Napr. takmer nikdy sa nezúčastňovali online hodín alebo takmer vôbec nezasielali vypracované zadania/úlohy.) Skúste odhadnúť percento takýchto žiakov.

Učiteľky a učitelia sa obávali, že deťom bránila v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu chýbajúca motivácia, nedostatočné technologické vybavenie a nevyhovujúce podmienky v domácnosti

Učiteľky a učiteľov sme sa v rámci dotazníkového zisťovania pýtali aj na to, či sa obávali, že niektorým z ich žiakov a žiačok sa nedostávala dostatočne kvalitná dištančná výučba kvôli chýbajúcej motivácii, chýbajúcemu prístupu k digitálnym technológiám, nedostatočnej podpore v domácnosti alebo nevhodnej organizácii dištančnej výučby zo strany školy.

Len 10 % učiteliek a učiteľov uviedlo, že takúto obavu nemali. Najčastejšie (63 %) uvádzali učiteľky a učitelia ako dôvod obáv chýbajúcu motiváciu, no približne polovica (54 %) sa obávala, že deťom mohla v prístupe ku kvalitnej dištančnej výučbe brániť nedostatočná vybavenosť digitálnymi technológiami.

Výsledky prieskumu poukázali aj na problémy vyplývajúce z presunu väčšej miery zodpovednosti za vzdelávanie na plecia rodičov a zákonných zástupcov. Polovica (49 %) učiteliek a učiteľov uviedla ako možnú bariéru nedostatočnú podporu pri vzdelávaní v domácnosti (napr. od rodičov) a 41 % absenciu stabilného zázemia v domácom prostredí. Dôvody na strane školy (zahltenie úlohami od iných kolegov alebo naopak absencia výučby zo strany iných kolegov, či zlá koordinácia dištančnej výučby) uviedlo najmenej vyučujúcich.

 

Graf 3: Máte obavy z toho, že niektorým zo žiakov, ktorých učíte, sa nedostávala dostatočne kvalitná distančná výučba kvôli niektorému z nasledujúcich dôvodov? Vyberte všetky vyhovujúce možnosti.

Ani v tomto školskom roku sa nezapájali všetky deti do online dištančnej výučby

Medzi učiteľkami a učiteľmi, ktorí vyučovali aj prostredníctvom online výučby (94 %), sme zisťovali aj to, aká časť ich žiakov a žiačok sa do takejto formy výučby zapájala. Podľa ich odhadov sa do online výučby zapájalo 82,5 % detí (medián). Všetky deti (100 %) malo do online výučby zapojených 11 % učiteliek a učiteľov. Takmer tretina (32 %) učiteliek a učiteľov uviedla, že do online výučby sa zapájalo 90 až 99 % ich žiakov a žiačok. Čiže viac ako polovica (57 %) vyučujúcich evidovala menej než 90 % žiakov a žiačok zapájajúcich sa do online výučby.

 

Graf 4: Aká časť žiakov, ktorých učíte, sa učila prostredníctvom internetu? Skúste odhadnúť percento takýchto žiakov.

Podarilo sa prekonať prekážky v prístupe k vzdelávaniu počas druhej vlny pandémie?

Už počas prvej vlny pandémie sa vo verejnej aj odbornej diskusii otvárala otázka prístupu k vzdelávaniu. V tejto súvislosti dokonca verejná ochrankyňa práv konštatovala, že mohlo dôjsť k porušeniu práva na vzdelanie (VOP 2020).[1] Výsledky nášho reprezentatívneho prieskumu medzi učiteľkami a učiteľmi však naznačujú, že problémy so zapojenosťou detí do dištančnej výučby pretrvali aj v tomto školskom roku. Údaje o zapojenosti žiakov a žiačok do dištančnej výučby počas prvej vlny pandémie priniesol Inštitút vzdelávacej politiky (Ostertágová & Čokyna 2020).[2]

Napriek tomu, že údaje z týchto dvoch zberov nemožno úplne spoľahlivo porovnávať,[3] výsledky naznačujú, že situácia v školách sa významnejším spôsobom nezmenila. Počas prvej vlny sa v základných školách (prvý aj druhý stupeň) do dištančnej výučby vôbec nezapájalo približne 8,2 % detí (Ostertágová & Čokyna 2020).[4] V našom reprezentatívnom prieskume učiteľky a učitelia odhadovali, že do dištančnej výučby sa takmer vôbec nezapájalo 10 % detí na druhom stupni základnej školy.

Do online výučby sa podľa učiteľských aj riaditeľských odhadov počas prvej vlny na prvom a druhom stupni základných škôl zapájalo 79 % detí, učiteľky a učitelia v našom reprezentatívnom prieskume odhadovali zapojenosť do online výučby na úrovni 82,5 %. Zároveň sa podľa nášho prieskumu približne polovica učiteliek a učiteľov obávala, že deťom bráni v prístupe ku kvalitnej dištančnej výučbe práve to, že nemajú dostatočné technické vybavenie alebo internetové pripojenie.

Zdá sa teda, že naše poučenie z prvej vlny bolo nedostatočné. Napriek existujúcim údajom, že značná časť detí môže mať sťažený prístup k vzdelávaniu, štát nedokázal zabezpečiť, aby sa všetky deti mohli vzdelávať. Podľa viacerých odborníčok a odborníkov možno v blízkom období očakávať aj tretiu vlnu pandémie. Naša reakcia bude musieť byť razantne odlišná.

Centrum vzdelávacích analýz

Prieskum bol financovaný vzdelávacím programom Komenského inštitút a Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis.

Aktuálne sa usilujeme získať finančné prostriedky na naše ďalšie fungovanie. Preto budeme radi, ak našu prácu podporíte. O tom, ako na to, píšeme tu: https://www.vzdelavacieanalyzy.sk/?page_id=120. Ďakujeme.

[1] VOP. 2020. Právna analýza vo veci mimoriadneho prerušenia prezenčnej školskej výučby v rámci povinnej školskej dochádzky počas tzv. druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19 (v období od 11. októbra 2020 do 14. decembra 2020). Dostupné na: https://www.dajmedetomhlas.sk/wp-content/uploads/2021/01/201216_VOP_prerusenie_skoly.pdf

[2] Ostertágová, A. & Čokyna. J. 2020. Hlavné zistenia z dotazníkového prieskumu v základných a stredných školách o priebehu dištančnej výučby v školskom roku 2019/2020. Dostupné na:  https://www.minedu.sk/data/att/17338.pdf

[3] Za prvú vlnu sú k dispozícii len údaje spoločne pre prvý a druhý stupeň základných škôl, zatiaľ čo v našom prieskume sme oslovili len vyučujúcich na druhom stupni základnej školy. Pritom miera zapojenosti či povaha problémov na prvom a druhom stupni sa pravdepodobne líšila. Zároveň údaje z prvej vlny pochádzajú z plošného online zberu a kombinujú odpovede učiteliek a učiteľov aj riaditeliek a riaditeľov škôl, my sme realizovali reprezentatívny prieskum medzi učiteľkami a učiteľmi. Mierne odlišné boli aj formulácie otázok.

[4] Ostertágová, A. & Čokyna. J. 2020. Hlavné zistenia z dotazníkového prieskumu v základných a stredných školách o priebehu dištančnej výučby v školskom roku 2019/2020. Dostupné na:  https://www.minedu.sk/data/att/17338.pdf

Teraz najčítanejšie