Denník N

7 noviniek na nové 7 ročné programové obdobie Kreatívnej Európy

Program Kreatívna Európa 2021 – 2027 je zacielený na organizácie z oblasti kultúrnych a kreatívnych odvetví. Ide o takzvaný komunitárny program EÚ, podobne ako sú programy Erasmus+, Horizont Európa a ďalšie.

Zámerom programu je posilniť konkurencieschopnosť Európy v kultúre, filme a ostatných kreatívnych odvetviach a zároveň podporovať zachovanie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti. Medziodborové aktivity podporujú aj aktivity v oblasti mediálnej gramotnosti a žurnalistiky. Celkový rozpočet predstavuje sumu 2,44mld. Eur. Program sa skladá z dvoch podprogramov: Kultúra a MEDIA + medziodborové programy.

  1. novinka: rovnosť

V programovom období 2021 -2027 pribudli takzvané prierezové priority. Jednou z nich je inklúzia, rozmanitosť a rodová rovnosť. V praxi to znamená, že všetky činnosti financované v rámci programu musia zohľadňovať hľadisko rodovej rovnosti a prispievať k rovnosti pohlaví, posilneniu postavenia žien a mužov v spoločnosti s cieľom dosiahnuť ich rovnoprávnosť. Projekty by sa teda mali orientovať aj na znevýhodnené skupiny, profesionálov a účastníkov projektov s nedostatkom príležitostí, so zdravotným postihnutím, pochádzajúcich z hospodársky, sociálne, geograficky ale aj kultúrne znevýhodneného prostredia. Osobitná pozornosť sa bude venovať podpore rodovej rovnosti, ktorá sa vníma ako hybná sila pre tvorivosť, hospodársky rast a inovácie. Podrobnosti môžete nájsť v dokumente Gender Mainstreaming Toolkit: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment/guide-gender-impact-assessment

2. novinka: klimatická zodpovednosť

Ďalšou prioritou je životné prostredie a boj proti klimatickým zmenám. Aj kultúrne a kreatívne odvetvia by mali prispieť k napĺňaniu Európskej zelenej dohody, projekty a ich organizátori by mali vo svojich aktivitách zohľadňovať environmentálne udržateľnejšie postupy a tým prispieť k dosiahnutiu celkového cieľa v rámci ktorého má byť 30% výdavkov rozpočtu Únie použitých na podporu cieľov v oblasti životného prostredia a boja proti klimatickým zmenám. Kultúra má zohrať dôležitú úlohu pri napĺňaní cieľov Európskej zelenej dohody prostredníctvom zvyšovania povedomia o tejto téme cez vzdelávanie, učenia sa, komunikácie a zdieľania poznatkov a osvedčených postupov a má potenciál rozvíjať inovatívne spôsoby riešenia environmentálnych problémov. Iniciatívy: https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_sk

3. novinka: odolnosť a zotavenie

V roku 2021 bude vyčlenených viac ako 80 miliónov EUR na podporu projektov spolupráce, šírenia literárnych diel, platforiem a sietí v oblasti kultúry. Tieto akcie majú byť nástrojmi na pomoc obnove a odolnosti kultúrnych a kreatívnych sektorov v súvislosti s krízou COVID-19. Prostredníctvom týchto akcií program podporí širokú škálu projektov a iniciatív, ktoré majú kultúrnym subjektom, umelcom a pracovníkom v oblasti kultúry pomôcť dostať sa z krízy pomocou kreatívnych nápadov a spolu s partnermi z celej Európy.

4. novinka: nižšie povinné spolufinancovanie pre žiadateľov

Konkrétne zmeny v prevádzke grantov potešia najmä žiadateľov z menších krajín s menším ročným obratom: od roku 2021 garantuje Európska komisia vyšší podiel spolufinancovania, zvlášť pri projektoch európskej spolupráce. Kým v minulosti to bolo spravidla 50%, dnes už pri vybraných kategóriách stačí 20.

5. novinka: mediálna gramotnosť

Program Kreatívna Európa po prvýkrát ponúka financovanie odvetviu spravodajských médií s cieľom podporiť mediálnu gramotnosť, pluralizmus a slobodu médií, ako aj činnosti, ktoré pomáhajú odvetviu prispôsobiť sa štrukturálnym a technologickým zmenám, ktorým čelí. Kreatívna Európa konkrétne v roku 2021 vyhlásila výzvu na predkladanie projektov o novinárskych partnerstvách. Cieľom akcie je podporovať cezhraničnú spoluprácu medzi odborníkmi zo spravodajských médií v Európe
stimulovať zdieľanie najlepších postupov pre transformáciu spoločného podnikania; podnecovať novinársku spoluprácu rozvíjaním štandardov, nových obchodných modelov, výcvikových programov, systémov financovania a ďalších aktivít zameraných na podporu kvalitnej žurnalistiky. Podpora sa zameriava na širší európsky sektor spravodajských médií vrátane malých médií.

6. novinka: literárne projekty menia názov

Bývalá výzva Literárny preklad sa premenovala na Šírenie európskych literárnych diel. Dôraz je totiž okrem samotnej tvorby prekladov kladený aj na distribúciu týchto diel a ich dostupnosť širšiemu publiku. Ide o literárne diela vydané na papieri alebo v digitálnej podobe, podporované sú: fikcia – novely, krátke príbehy, divadelné a rozhlasové hry, básnické zbierky, komiksy, literatúra pre mládež a pod. Musí ísť o vopred publikované diela, diela napísané autormi, ktorí majú príslušnú národnosť alebo sú rezidentami alebo súčasťou literárneho dedičstva jednej z oprávnených krajín.

7. novinka: eGranty.

Nový formulár sa skladá z 3 častí: Part A./ Administratívna časť – vypĺňa sa priamo online; Part B./ Technický popis projektu – dá sa stiahnuť, uložiť do formátu .pdf a opäť nahrať do portálu; Part C./Doplňujúce informácie k projektu – vypĺňa sa priamo online. K povinným prílohám patrí opäť formulár rozpočtu (excel), zoznam predchádzajúcich projektov (alebo minimálne 4 kľúčové podujatia za posledné 4 roky) a ďalšie špecifikácie podľa konkrétnych výziev.

Všetky aktuálne otvorené výzvy nájdete TU

Pre podprogram Kultúra organizuje slovenská kancelária Creative Europe Desk informačný seminár. Bude sa konať v pondelok 12. júla o 10.00 v priestoroch Pistoriho paláca v Bratislave. Vstup je voľný, podľa aktuálnych protipandemických opatrení. Podujatie na Facebooku.

 

Teraz najčítanejšie

Zuzana Duchová

Site specific súčasné umenie, architektúra, dizajn, reprezentácia Slovenska a iné presahy