Denník N

Väčšina učiteliek a učiteľov počas dištančnej výučby naďalej známkovala a testovala

Vzdelávanie na diaľku má svoje špecifiká. Vyučovanie často prebieha prostredníctvom internetu, chýba priamy kontakt medzi deťmi a vyučujúcimi a žiaci a žiačky musia vo väčšej miere pracovať samostatne. To kladie vyššie nároky na učiteľky a učiteľov, ako aj deti a ich rodičov. Na skvalitnenie a uľahčenie dištančnej výučby preto ministerstvo školstva a jeho organizácie (napríklad Štátny pedagogický ústav) odporúčali viaceré zmeny a úpravy. Do akej miery učitelia a učiteľky zaviedli tieto odporúčania do praxe, ako sa im osvedčili, prípadne prečo ich neaplikovali, sme sa pýtali v našom reprezentatívnom prieskume medzi učiteľkami a učiteľmi druhého stupňa základných škôl. Ten sme realizovali v spolupráci s Komenského inštitútom. Z výsledkov vyplýva, že najviac učiteliek a učiteľov počas dištančného vzdelávania využilo možnosť slovného hodnotenia žiakov a žiačok. Nasledovala redukcia množstva učiva a zníženie počtu vyučovacích hodín. Naopak, menšia časť učiteliek a učiteľov úplne zrušila známkovanie a úplne vypustila písomné skúšanie a testovanie žiakov a žiačok.

Počas dištančnej výučby ministerstvo školstva napríklad odporúčalo, aby sa namiesto známkovania častejšie využívalo slovné hodnotenie. Slovné hodnotenie totiž žiakom a žiačkam a ich rodičom poskytuje komplexnejšie informácie o tom, ako sa deťom v učení sa darí a čo konkrétne môžu zlepšiť. Ministerstvo odporúčalo aj zredukovať množstvo hodín a učiva, keďže výučba prostredníctvom internetu je náročnejšia na sústredenie sa a deti si zároveň museli viac učiva osvojovať individuálne bez pedagogického vedenia svojich učiteľov a učiteliek. Odporúčalo sa upustiť aj od skúšania a testovania, keďže pandémia a nutnosť vzdelávať sa na diaľku predstavovali pre deti záťažovú situáciu aj zhoršené podmienky pre učenie sa.

Nakoľko učitelia a učiteľky zaviedli tieto odporúčania počas druhej vlny pandémie do praxe, ako sa im osvedčili, príp. prečo ich neaplikovali, sme sa pýtali v našom reprezentatívnom prieskume. V správe o hlavných zisteniach z prieskumu, ktorú sme zverejnili pred koncom školského roka, sme nemali dostatok priestoru venovať sa tejto problematike dostatočne detailne. V tomto blogu preto prinášame ďalšie zistenia o tom, ako učiteľky a učitelia na druhom stupni základných škôl upravovali svoju pedagogickú prax a ako tieto úpravy hodnotili. Zber údajov realizovala agentúra FOCUS na vzorke 515 učiteliek a učiteľov 2. stupňa základnej školy. Celú správu s hlavnými zisteniami si môžete prečítať tu.

Učiteľky a učitelia najviac využívali slovné hodnotenie, najmenej vypustenie známkovania a písomného skúšania a testovania

Najviac (81 %) učiteliek a učiteľov počas dištančného vzdelávania využilo možnosť slovného hodnotenia žiakov a žiačok. Nasledovala redukcia množstva učiva (74 %), zníženie počtu vyučovacích hodín (72 %) a uvádzanie slovného hodnotenia v záverečnom hodnotení za prvý polrok (59 %). Naopak, menšia časť učiteliek a učiteľov úplne zrušila známkovanie (29 %) a úplne vypustila písomné skúšanie a testovanie žiakov a žiačok (27 %).

Údaje teda ukazujú, že väčšina vyučujúcich nepristúpila k obmedzeniu alebo vypusteniu tradičných nástrojov, ktoré zabezpečujú disciplínu a (externú) motiváciu vo výučbe. Aj počas dištančnej výučby známkovanie a písomné skúšanie boli častými stratégiami, o ktoré sa učiteľky a učitelia opierali.

 

Graf 1: Zrušili ste počas dištančnej výučby úplne známkovanie? / Hodnotili ste počas dištančnej výučby svojich žiakov slovne (bez ohľadu na to, či ste súčasne aj známkovali)? / Využili ste v záverečnom hodnotení žiakov za prvý polrok slovné hodnotenie (bez ohľadu, či ste súčasne využili aj známky)? / Vypustili ste počas dištančnej výučby úplne písomné skúšanie a testovanie žiakov? / Zredukovali ste počas dištančnej výučby množstvo učiva? / Učili ste počas dištančnej výučby menej vyučovacích hodín?

Vyučujúcim najviac pomohla redukcia učiva a zníženie počtu vyučovacích hodín

Učiteliek a učiteľov, ktorí odporúčané zmeny uplatnili vo svojej pedagogickej praxi, sme sa pýtali na to, ako im pomohli. Pri hodnotení použitých opatrení 90 % učiteliek a učiteľov uviedlo, že im veľmi alebo skôr pomohlo to, že učili menej vyučovacích hodín a zredukovali množstvo učiva. Nasledovalo využitie záverečného (77 %) a priebežného (76 %) slovného hodnotenia a zrušenie známkovania (76 %). V najmenšej miere učiteľkám a učiteľom pomohlo vypustenie písomného skúšania a testovania žiakov a žiačok (59 %).[1]

Z údajov sa teda ukazuje, že značná časť učiteliek a učiteľov, ktorí sa odhodlali úplne vypustiť písomné skúšanie a testovanie, nemala dojem, že im to pomohlo. Zaujímavé je, že omnoho priaznivejšie hodnotili zrušenie známkovania.

 

Graf 2: Nakoľko vám vo vašej pedagogickej praxi pomohlo, že ste…? Ohodnoťte na škále.

Veľká časť vyučujúcich sa domnievala, že takéto zmeny nie sú potrebné alebo by mohli mať negatívny dopad na učenie sa detí

Medzi učiteľmi a učiteľkami, ktoré odporúčané zmeny neaplikovali, sme zisťovali aj dôvody, pre ktoré sa takto rozhodli. Najčastejším dôvodom bolo to, že to nepovažovali za potrebné alebo by to malo negatívny dopad na učenie sa detí. Z dôvodu nepotrebnosti vyučujúci vo väčšej miere nevyužili slovné hodnotenie v záverečnom hodnotení za prvý polrok a redukciu množstva učiva. Faktor negatívneho dopadu na učenie sa detí bol najsilnejší v prípade vypustenia písomného skúšania a testovania a zrušenia známkovania.

Nižšie uvádzame detailnejšie údaje o jednotlivých opatreniach a odporúčaniach, ktoré nebolo možné zahrnúť do hlavnej správy o výsledkoch prieskumu.

Slovné hodnotenie žiakov a žiačok

81 % učiteliek a učiteľov využilo počas dištančnej výučby aj slovné hodnotenie. Tri štvrtiny (76 %) z nich uviedli, že im slovné hodnotenie v praxi pomohlo, pričom viac ako tretine (35 %) to veľmi pomohlo. Viac ako polovica (56 %) tých učiteliek a učiteľov, ktorí slovne nehodnotili, uviedla, že to nepotrebovali. 23 % z nich sa domnievalo, že by to malo negatívny dopad na učenie sa detí a 21 % z nich to vyskúšalo, ale neosvedčilo sa im to.

Slovné hodnotenie teda bolo najčastejšie využívaným nástrojom, pričom značnej časti učiteliek a učiteľov sa osvedčilo. Dominantným dôvodom, prečo ho niektoré učiteľky a učitelia nevyužívali, bolo to, že to nepovažovali za potrebné.

 

Graf 3: Z akých dôvodov ste počas dištančnej výučby nehodnotili žiakov slovne? Vyberte všetky vyhovujúce možnosti.

Redukcia množstva učiva

Tri štvrtiny (74 %) učiteliek a učiteľov počas dištančnej výučby zredukovali množstvo učiva. Z nich 90 % uviedlo, že im to pomohlo, pričom pre 31 % to veľmi pomohlo. Takmer dve tretiny (63 %) učiteliek a učiteľov, ktorí nepristúpili na redukciu učiva, tak urobili, lebo to nepovažovali za potrebné. Takmer polovica (48 %) si myslela, že by to malo negatívny dopad na učenie sa detí.

Učiteľky a učitelia mali možnosť uviesť aj vlastné dôvody, pre ktoré sa rozhodli, že túto úpravu nezrealizujú. Medzi odpoveďami v kategórii iné boli vyjadrenia, že učivo nebolo také náročné, resp. že žiaci a žiačky ho zvládali („obsah učiva nebol taký náročný, aby ho žiaci nepochopili na online hodinách“, „učivo sme zvládali aj online, deti pekne spolupracovali“). Vyskytli sa aj zdôvodnenia, že žiaci a žiačky sa museli pripravovať na prijímacie skúšky („ôsmaci a deviataci musia prejsť všetko učivo, aby sa pripravili na prijímacie skúšky“) alebo že učiteľka sa usilovala, aby vzdelávacia strata bola čo najmenšia („snažila som sa, aby deti čo najmenej zameškali“).

Redukcia učiva teda patrila medzi najčastejšie využívané možnosti počas dištančnej výučby, pričom takmer všetkým učiteľkám a učiteľom pomohla. Väčšina učiteliek a učiteľov, ktorí učivo neredukovali, to nepovažovala za potrebné. Takmer polovica z nich sa však zároveň obávala, že by to malo negatívny dopad na učenie sa detí.

 

Graf 4: Z akých dôvodov ste počas dištančnej výučby nezredukovali množstvo učiva? Vyberte všetky vyhovujúce možnosti.

Menej vyučovacích hodín

Necelé tri štvrtiny (72 %) učiteliek a učiteľov učili počas dištančnej výučby menej vyučovacích hodín. 90 % z nich si myslí, že im to pomohlo, pre 28 % veľmi pomohlo. Polovica (49 %) z učiteliek a učiteľov, ktorí neučili menej vyučovacích hodín, sa obávala, že by to malo negatívny dopad na učenie sa detí. Tretina (33 %) z nich to nepovažovala za potrebné a pätine (22 %) to neumožnilo vedenie školy. V kategórii iné sa objavili zdôvodnenia, že zachovanie rovnakého objemu vyučovacích hodín požadovali rodičia („rodičia si želali, aby boli deti vyučované v rovnakej miere“) alebo že išlo o vyučovanie hlavného vyučovacieho predmetu („vyučujem hlavný predmet“).

Väčšina učiteliek a učiteľov teda počas dištančnej výučby vyučovala menej vyučovacích hodín, pričom takmer všetkým to pomohlo. Polovica učiteliek a učiteľov, ktorí aj počas dištančnej výučby učili rovnaký počet vyučovacích hodín, sa obávala, že zníženie počtu hodín by malo negatívny dopad na učenie sa detí.

 

Graf 5: Z akých dôvodov ste počas dištančnej výučby neučili menej vyučovacích hodín? Vyberte všetky vyhovujúce možnosti.

Slovné hodnotenie v záverečnom hodnotení za prvý polrok

Viac ako polovica (59 %) učiteliek a učiteľov využila v záverečnom hodnotení žiakov a žiačok za prvý polrok slovné hodnotenie. Tri štvrtiny (77 %) z nich uviedli, že im to pomohlo, pre 37 % veľmi pomohlo. Približne dve tretiny (64 %) tých, čo slovne nehodnotili, to nepovažovali za potrebné. Pätina z týchto učiteliek a učiteľov to považovala za náročné na realizáciu (22 %) alebo sa domnievala, že by to malo negatívny dopad na učenie sa detí (19 %).

V rámci slovných odpovedí v kategórii iné učiteľky a učitelia odôvodňovali zachovanie známok na polročnom hodnotení tým, že slovne hodnotili len výchovné predmety (slovné hodnotenie bolo iba pri výchovných predmetoch, napr. hudobná, výtvarná…“), slovne hodnotili priebežne („hodnotím slovne priebežne“) alebo mali k dispozícii známky z prezenčného vyučovania („hodnotila som to známkou, lebo známky som získala počas prezenčného vzdelávania v mesiaci september, október“). Vyskytla sa aj odpoveď, že žiaci a žiačky preferujú hodnotenie v podobe známok („žiaci na druhom stupni preferujú známky“).

Slovné hodnotenie na polročnom vysvedčení teda využila viac ako polovica učiteliek a učiteľov, pričom značnej väčšine z nich to pomohlo. Dve tretiny učiteliek a učiteľov, ktorí naďalej používali známky, slovné hodnotenie nepovažovali za potrebné. Zároveň pätina z nich slovné hodnotenie považovala za náročné na realizáciu.

 

Graf 6: Z akých dôvodov ste v záverečnom hodnotení žiakov za prvý polrok nevyužili slovné hodnotenie? Vyberte všetky vyhovujúce možnosti.

Zrušenie známkovania

Počas dištančnej výučby známkovanie úplne zrušila necelá tretina (29 %) učiteliek a učiteľov. Trom štvrtinám (76 %) vyučujúcich, ktorí tak urobili, to pomohlo, z toho 28 % veľmi pomohlo. Učiteľky a učitelia, ktorí známkovanie nezrušili, sa obávali najmä negatívneho dopadu zrušenia známkovania na učenie sa detí (60 %). Polovica (53 %) z nich to nepovažovala za potrebné a pätina (21 %) z nich to vyskúšala, ale neosvedčilo sa to.

V rámci kategórie iné učiteľky a učitelia odôvodňovali zachovanie známkovania tým, že chceli deti motivovať („bola to motivácia pre žiakov, aby sa učili“, „dávala som dobré známky kvôli motivácii, ale hodnotila som hlavne úlohy, projekty, v ktorých museli žiaci využiť kreatívne myslenie a viem, že ich spracovali sami“, „deti sa snažili učiť sa samostatnejšie, získavali vedomosti aj iným spôsobom a známka bola pre ne ,odmenou‘“, „motivácia pre žiakov“), či (paradoxne) v záujme lepšieho informovania rodičov („Rodič je známkou presne informovaný o výsledku. Zo slovného popisu nemusí byť rodičovi jednoznačne jasné, čo jeho dieťa vie a čo nevie“). Vyskytol sa aj prípad, keď vyučujúci síce známkoval, avšak známky mali inú váhu ako počas bežnej výučby („Známkoval som, ale známky nemali takú váhu ako počas prezenčnej výučby. Vedel som to iba ja a žiaci nie.“). Iná učiteľka odôvodňovala zachovanie známkovania tým, že hodnotila istý typ zručností („Hodnotila som aktivitu a prácu s informáciami“).

K zrušeniu známkovania počas dištančnej výučby teda pristúpila necelá tretina učiteliek a učiteľov. Značnej väčšine z nich to však pomohlo. Väčšina učiteliek a učiteľov, ktorí naďalej známkovali, sa obávala, že zrušenie známkovania by malo negatívny dopad na učenie sa detí, a zároveň to nepovažovala za potrebné.

 

Graf 7: Z akých dôvodov ste počas dištančnej výučby nezrušili známkovanie? Vyberte všetky vyhovujúce možnosti.

Vypustenie písomného skúšania a testovania

Písomné skúšanie a testovanie počas dištančnej výučby úplne vypustila približne štvrtina (27 %) učiteliek a učiteľov. Väčšine (59 %) z nich to pomohlo, veľmi to pomohlo 20 % z nich. Takmer dve tretiny (63 %) učiteliek a učiteľov, ktorí skúšanie a testovanie nevypustili, sa obávali negatívneho vplyvu absencie skúšania na učenie sa detí. Polovica (51 %) z nich to nepovažovala za potrebné.

V slovných odpovediach v rámci kategórie iné učiteľky a učitelia uvádzali, že skúšanie využívali ako nástroj motivácie („deti by sa potom nepripravovali“, „motivácia k učeniu“, „takto som ich donútil si to aspoň prečítať a riešiť dané úlohy“) alebo diagnostiky úrovne vedomostí žiakov a žiačok („aj takýmto spôsobom som si robila obraz o úrovni vedomostí žiakov“).

Podobne ako v prípade zrušenia známkovania aj písomné skúšanie teda úplne vypustila len menšina učiteliek a učiteliek. V tomto prípade však bola aj značná časť učiteliek a učiteľov, ktorým to nepomohlo, hoci tých, ktorým to pomohlo, bola stále väčšina. Podobne ako v prípade zrušenia známkovania sa väčšina učiteliek a učiteľov, ktorí naďalej skúšali, obávala, že vypustenie písomného skúšania by malo negatívny dopad na učenie sa detí. Polovica z nich to zároveň nepovažovala za potrebné.

 

Graf 8: Z akých dôvodov ste počas dištančnej výučby úplne nevypustili písomné skúšanie a testovanie žiakov? Vyberte všetky vyhovujúce možnosti.

Centrum vzdelávacích analýz

Prieskum bol financovaný vzdelávacím programom Komenského inštitút a Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis.

Aktuálne sa usilujeme získať finančné prostriedky na naše ďalšie fungovanie. Preto budeme radi, ak našu prácu podporíte. O tom, ako na to, píšeme tu: https://www.vzdelavacieanalyzy.sk/?page_id=120. Ďakujeme.

[1] Údaje sa uvádzajú len za tie učiteľky a učiteľov, ktorí danú úpravu využili.

Teraz najčítanejšie