Denník N

Každý deň sú na Slovensku 3 deti odobraté z rodiny

Na Slovensku žije niekoľko tisíc detí a ich rodín v ohrození, pričom podľa štatistík Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je v posledných rokoch umiestnených do detského domova viac ako 1000 detí ročne. V priemere sú každý deň do detského domova umiestnené 3 deti. 

Je to preto, že na Slovensku nedostatočne funguje včasná podpora rodín v ohrození a ich vyhľadávanie. Taktiež chýba dostupná otvorená ponuka služieb pre tieto rodiny.

Počet detí vyrastajúcich v CDR (centrum pre deti a rodiny, bývalé detské domovy) sa už niekoľko rokov neznižuje. Čo sú príčiny tohto vývoja a ako ho môžeme zvrátiť? K tejto téme pre vás uverejňujeme sériu článkov, pričom v rámci každého sa zaoberáme jednou z príčin tohto vývoja. V treťom blogu sa bližšie pozrieme na problém včasnosti a kvality pomoci rodinám v ohrození.

Prečo sa u oslabených rodín nemožno spoliehať na to, že ťažkú situáciu zvládnu svojpomocne?

Cieľom včasnej intervencie v rodine je pokúsiť sa odvrátiť ohrozenie dieťaťa. Rodiny sa však k pomoci dostávajú až v čase, keď sú v nich vypuklé a spravidla zoskupené viaceré problém. V takomto prípade je pomoc náročná. Okrem potreby prioritizácie problémov, ktorá býva v takejto situácii neľahká, je efektivita pomoci ohrozená tým, že rodina býva často z problémov vyčerpaná. Mnohokrát už nemá silu a zdroje, aby spolupracovala a pracovala na potrebných zmenách k zlepšeniu podmienok pre svoj život a život svojich detí.

Ako sme pomáhali rodinám v ohrození si môžete prečítať v našej výročnej správe.

,,Odbornú pomoc by rodina mala dostať už v čase, keď sa zoskupia problémy alebo ide o opakujúci sa problém, z ktorého si sama nevie rady.“

U rodín v ohrození sa totiž nemôžeme spoliehať na svojpomoc. Tieto rodiny si na rozdiel od bežných ,,zdravých” rodín nevedia pomôcť s podporou širšej rodiny (mnohokrát žiadnu rodinu nemajú) a prostredia sami, pretože sú oslabené rôznymi faktormi – chudobou, prostredím, v ktorom žijú, osobnou históriou a minulosťou, ktorá ovplyvnila ich samých aj ich vzťahy, životnými podmienkami či prístupom a správaním ľudí, ktorí im vstupujú do života.

 

Kto má dôležitú úlohu vo vyhľadávaní rodín v ohrození?

Na Slovensku by sme v otázke včasnosti pomoci mali väčšiu pozornosť sústrediť na podporné a preventívne aktivity v rodinách, aby rodiny ani ,,nepadli“ do systému pomoci. Veľký význam má v tomto prípade prepojenie tzv. prvej signálnej pomoci ešte tehotným ženám v ohrození. Inšpiráciou pre nás môže byť fungovanie v iných štátoch, kde subjekty schopné pomoci fungujú integrovane.

Prvým záchytným odborníkom, ktorý môže pomôcť vo vyhľadávaní týchto rodín môže byť už gynekológ, ktorý má v rámci poradní príležitosť vnímať, aké podmienky sú vytvorené pre narodenie bábätka a v prípade potreby – keď hrozí bábätku alebo mame ohrozenie – môže už v tomto čase pomôcť aktivovať ďalšiu podporu. Túto úlohu zastávali v minulosti ,,babice”, ktoré okrem zdravotnej pomoci, poskytovali budúcej rodičke aj sociálno-psychologickú podporu počas tehotenstva. Už počas tehotenstva by sa tak mohlo začať pracovať na zlepšení podmienok pre narodenie dieťaťa.

Významné postavenie vo vyhľadávaní takýchto rodín má aj samotná obec. V mnohých obciach nie je uvítavanie detí do života prežitkom a ďalej v nich i keď v upravenej forme prebieha. Možným súčasným riešením by mohlo byť uvítanie novorodenca pracovníkom úradu priamo v rodine, ktoré by vedelo byť súčasne príležitosťou na zistenie podmienok, do ktorých sa dieťa narodilo v kontexte možnosti poskytnutia potrebnej podpory a pomoci rodine na ich zlepšenie.

V neposlednom rade aj sociálne subjekty a komunita/susedia vedia nielen zistiť a poukázať na to, keď rodine niečo chýba, ale sa aj do pomoci zapojiť. V súčasnej spoločnosti, ktorá je individualistickejšie založená, už zväčša nefunguje ,,dedinský” či ,,kmeňový systém”, v rámci ktorého každý každého pozná, vie si navzájom pomôcť, v prípade potreby dieťa postrážiť…

Vždy sa však každý z nás vie okrem poukázania na problémy susednej rodiny aj zamyslieť a hľadať spôsoby, ako by jej mohol pomôcť. Inšpirácie ako pomôcť dieťaťu v ohrození prinášame na našej web-stránke mastovsebe.navrat.sk.

Samostatnou otázkou v rámci podporných a preventívnych aktivít je učenie sa rodičovstvu, ktoré v školách absentuje. Veľký význam má najmä u rodičov, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a sami nemali bezpečné detstvo. Pretože pri nich intuitívne rodičovstvo vedie k intuitívne nie zdravým reakciám na dieťa a výchovným prístupom.

 

Ako v Návrate pomáhame rodinám v ohrození?

Návrat pracuje s rodinami z rozličných sociálnych prostredí – od Malaciek až po Bardejov, v 11 okresoch Slovenska, v mestách, dedinách aj izolovaných osadách, ktoré získava do starostlivosti na základe verejných obstarávaní, ale aj na základe podnetov z okolia rodín v ohrození či ich samotných. Táto rôznorodosť určuje charakter toho, ako poskytujeme pomoc rodinám v ohrození.

,,Naša práca je vždy o tom, že okrem priamej práce v rodine (terénna sociálna práca), pracujeme aj so sociálnym prostredím rodiny, lebo dôležité je aktivovať rodinu v jej sociálnom prostredí, naviazať ju na všetky podporné a sociálne zdroje a iné ďalšie služby, ktoré v danej lokalite existujú. Čo znamená, že tú lokalitu musíme sami dobre poznať.“ 

S pribúdajúcimi skúsenosťami našich terénnych pracovníkov používame veľmi rozmanitú paletu nástrojov sociálnej práce s rodinou. Naše východiská a princípy prístupu k rodinám a ich problémom však považujeme za jednotné.

Rodinám v kríze poskytujeme systematickú sociálno-psychologickú pomoc, ale aj výchovné a finančné poradenstvo priamo u nich doma. Je to beh na dlhé trate, od nadviazania kontaktu, cez získanie dôvery, spoločné premýšľanie, čo rodine chýba a čo by jej pomohlo, až k realizácii riešení. Často rodinám chýbajú informácie, ale niekedy ešte viac psychická podpora, povzbudenie, rozvíjanie komunikačných zručností.

Rodinám preto radíme, ale ich aj sprevádzame pri kontakte s úradmi, aby čo najviac krokov urobili sami.  Vyjednávame a obhajujeme záujmy dieťaťa a jeho rodiny na úradoch, v škole, pred súdmi, riešime konflikty v rodine a facilitujeme stretnutia s odborníkmi. Organizujeme podporné skupinové stretnutia rodičov, pobyty pre deti i celé rodiny.
Poskytujeme dlhodobú podporu a pomoc aj tehotným ženám, ktoré prežívajú ťažké životné obdobie a hrozí, že si dieťa nechajú vziať, vzdajú sa ho alebo im bude odňaté pre nedostatočnú starostlivosť. Rodinám, ktoré majú deti v centre pre deti a rodiny alebo v pestúnskej rodine, pomáhame s nimi udržovať kontakt tak, aby to bolo pre deti pozitívne alebo im pomáhame vytvoriť také podmienky, aby sa deti mohli vrátiť domov. Poskytujeme terapie s cieľom posilnenia bezpečnej vzťahovej väzby medzi dieťaťom a rodičom.

 

Čo je to otvorená ponuka služieb a ako by pomohla skvalitniť pomoc rodinám?

Rodina v ohrození by mala dostať to, čo konkrétne potrebuje. Na Slovensku to v súčasnosti funguje tak, že pracovníci úradu práce vyberajú iba z obmedzenej ponuky služieb od subjektov, ktoré sú na dané obdobie zazmluvnené. Ponuka od ostatných subjektov v tom prípade nie je dostupná.

Z praxe zo zahraničia však vieme, že je možné fungovanie aj systémovejšie – keď existuje spektrum služieb, ktoré sú k dispozícii a odborník má k dispozícii rozpočet na danú rodinu. V rámci neho vie v súčinnosti s rodinou zaobstarať spektrum služieb podľa jej individuálnych potrieb od rôznych subjektov, ktoré navzájom spolupracujú.

Dobrým príkladom bola pomoc rodine žijúcej v jednom meste v Rakúsku, kde hrozilo odňatie troch detí pre nedostatočné zabezpečenie starostlivosti o ne zo strany rodičov z dôvodu užívania alkoholu. Po hĺbkovej analýze a motivačnej fáze sa otec rozhodol pre liečenie a matka, ktorá túto alternatívu odmietla absolvovala program podpory. Bol zameraný na to, aby porozumela ohrozeniu svojich detí pri starostlivosti o ne pod vplyvom alkoholu a na nastavenie bezpečných stratégií v prípade, ak by predsa len hrozilo nejaké riziko. 

Otec zahájil pobytovú trojmesačnú  liečbu, matke bola zo strany mesta ponúknutá práca v chránenej dielni pod dohľadom, mladším dvom deťom (v tom čase vo veku 3 a 5 rokov) bola zabezpečená podpora od príbuznej a najstaršiemu 10-ročnému chlapcovi dohodnutý denný pobyt v krízovom centre. V centre mu bola poskytnutá aj odborná podpora vo forme spracovania zážitkov a posilnenia mechanizmov na zvládanie náročnej situácie súvisiacej s užívaním alkoholu rodičmi. Nakoľko bol najstarší chlapec dostatočne silný a tím vyhodnotil, že jeho pobyt doma ho neohrozuje, vždy na víkendy mohol byť doma s matkou (samozrejme za predpokladu triezvosti), čo bolo pre chlapca aj rodičov veľmi posilňujúce. Zároveň bol dohodnutý režim času, počas ktorého boli s rodičmi priamo v kontakte aj mladšie deti a stanovený bezpečný režim kontaktu detí s liečiacim sa otcom za podpory odborníkov. Aby aj v tejto náročnej situácii bola rodina čo najviac spolu a aby sa jej fungovanie nastavilo tak nech problémy, ktoré rodičia riešili, čo najmenej ohrozovali ich deti. O situácii rodiny bol priebežne informovaný súd, ktorý dohliadal na zabezpečenie potrieb detí.   

Viac o tom kto sú rodiny v ohrození a čo im chýba a ako každý z nás môže pomôcť sa dozviete na  www.navrat.sk a v našom videu:

Článok spracovala na základe rozhovoru s Alenou Molčanovou, sociálnou pracovníčkou a koordinátorkou Centra Návrat v Prešove, Ivana Bizoňová (PR & Fundraising).

foto: Shaman.photography

Teraz najčítanejšie

Návrat

Sme nezisková organizácia, ktorá od roku 1993 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských domovov) do rodín. Našou víziou je prakticky a odborne prispieť k dosiahnutiu takého stavu v spoločnosti, v ktorom všetky deti budú prežívať detstvo v rodinách schopných poskytnúť im bezpečie, starostlivosť a lásku. Všetky opustené deti nájdu útočisko v rodinách ochotných postarať sa o ne. Rodiny s vážnymi problémami dostanú včas potrebnú sociálnu a psychologickú pomoc, aby sa predišlo vážnemu strádaniu ich detí.