Denník N

Podľa väčšiny učiteliek a učiteľov sa deti naučili počas dištančnej výučby menej ako obyčajne

V dôsledku pandémie COVID-19 a zatvorených škôl si žiaci a žiačky osvoja menej vedomostí a zručností ako počas bežnej prezenčnej výučby. Ukázali to viaceré zahraničné výskumy aj vyjadrenia slovenských učiteliek a učiteľov počas prvej vlny pandémie. Na to, akú veľkú vzdelávaciu stratu učiteľky a učitelia očakávajú počas druhej vlny pandémie, sme sa pýtali v reprezentatívnom prieskume, ktorý sme realizovali v spolupráci s Komenského inštitútom. Z prieskumu vyplynulo, že 84,5 % učiteliek a učiteľov si myslí, že žiaci a žiačky si počas dištančnej výučby osvojili menej učiva ako prostredníctvom bežnej prezenčnej výučby. Učiteľky a učitelia odhadli, že žiaci a žiačky sú pozadu o 2 mesiace (medián) oproti bežnej výučbe. Takmer štvrtina (23 %) učiteliek a učiteľov však uviedla, že žiaci a žiačky sú pozadu o 4 a viac mesiacov.

Pandémia COVID-19 bude mať negatívny dopad na vzdelávacie výsledky žiakov a žiačok, resp. na mieru osvojenia si vedomostí a zručností. Na negatívny dopad pandémie na vzdelávacie výsledky ukazujú viaceré zahraničné výskumy (Blainey & Hannay 2021a, Blainey & Hannay 2021b, Domingue et al. 2021, Dorn et al. 2020, Engzel, Frey & Verhagen 2020, EPI & RL 2021a, EPI & RL 2021b, Kogan & Lavertu 2021, Kuhfeld et al. 2020, Maldonado & De Witte 2020, Pier et al. 2021, Rose et al. 2021, Weidmann et al. 2021). Aj slovenské učiteľky a učitelia počas prvej vlny pandémie uviedli, že dištančná výučba je z hľadiska možnosti osvojenia si učiva menej efektívna ako bežné prezenčné vyučovanie (Ostertágová & Čokyna 2020).

V tomto blogu prinášame údaje o tom, akú vzdelávaciu stratu odhadli slovenské učiteľky a učitelia počas druhej vlny pandémie v školskom roku 2020/2021. Zároveň prezentujeme údaje o tom, akých negatívnych dopadov na žiakov a žiačky sa vyučujúci obávajú a naopak, ktoré zručnosti si deti podľa nich zlepšili. Zber údajov realizovala agentúra FOCUS na vzorke 515 učiteliek a učiteľov 2. stupňa základnej školy. Celú správu s hlavnými zisteniami si môžete prečítať tu.

Podľa väčšiny učiteliek a učiteľov si žiaci a žiačky osvojili menej učiva

V našom reprezentatívnom prieskume sme učiteľky a učiteľov požiadali, aby porovnali dištančnú a prezenčnú výučbu z hľadiska množstva učiva, ktoré si deti osvojili.

84,5 % učiteliek a učiteľov uviedlo, že žiaci a žiačky si počas dištančnej výučby osvojili menej učiva ako prostredníctvom bežnej prezenčnej výučby. Polovica (51 %) učiteliek a učiteľov uviedla, že žiaci a žiačky si osvojili o čosi menej učiva, tretina (34 %) z nich uviedla, že si osvojili oveľa menej učiva. Približne rovnaké množstvo učiva ako počas prezenčnej výučby si žiaci a žiačky osvojili podľa 15 % učiteliek a učiteľov a takmer nikto nepredpokladal, že deti si mohli osvojiť viac učiva.

Značná väčšina učiteliek a učiteľov teda potvrdila, že prechod na dištančnú výučbu skomplikoval a spomalil proces osvojovania si nových vedomostí a zručností.

 

Graf 1: Ak by ste mali porovnať dištančnú výučbu s bežnou prezenčnou výučbou, aké množstvo učiva si podľa vás žiaci, ktorých učíte, osvojili prostredníctvom dištančnej formy výučby v porovnaní s prezenčnou výučbou? Dištančnou formou sa…

Učiteľky a učitelia odhadli, že žiaci a žiačky sú pozadu o 2 mesiace oproti bežnej výučbe

Učiteľky a učiteľov sme zároveň požiadali, aby uvedený rozdiel medzi dištančnou a prezenčnou výučbou vyjadrili v mesiacoch. To nám umožnilo plastickejšie a konkrétnejšie uchopiť rozsah potenciálnych vzdelávacích strát.

Tri štvrtiny (75 %) učiteliek a učiteľov, ktorí uviedli, že žiaci a žiačky sa naučili oveľa menej ako počas prezenčnej výučby, odhadlo stratu oproti bežnej výučbe v rozsahu 3 a viac mesiacov. V prípade tých, ktorí uviedli, že žiaci a žiačky sa naučili o čosi menej, väčšina (63 %) uviedla meškanie jeden alebo dva mesiace.

 

Graf 2: Ak by ste mali tento rozdiel vyjadriť v mesiacoch, o koľko mesiacov sú pozadu oproti bežnej výučbe žiaci, ktorých učíte?

Celkovo učiteľky a učitelia odhadli, že žiaci a žiačky sú pozadu o 2 mesiace oproti bežnej výučbe (medián). Pätina (19 %) učiteliek a učiteľov uviedla, že žiaci a žiačky oproti bežnej výučbe meškajú 1 mesiac, ďalšia pätina (21 %) odhadovala vzdelávaciu stratu 2 mesiace a ďalšia (19 %) 3 mesiace. 23 % učiteliek a učiteľov uviedlo, že žiaci a žiačky sú pozadu o 4 a viac mesiacov.

 

Graf 3 Ak by ste mali tento rozdiel vyjadriť v mesiacoch, o koľko mesiacov sú pozadu oproti bežnej výučbe žiaci, ktorých učíte?

Učiteľky a učitelia sa najviac obávali, že dištančné vzdelávanie bude mať negatívny dopad na osvojenie si učiva

Práve obavy, že dištančné vzdelávanie bude mať negatívny dopad na osvojenie si učiva, sa medzi vyučujúcimi objavovali najčastejšie. Približne polovica učiteliek a učiteľov sa obávala, že žiaci a žiačky v dôsledku dištančného vzdelávania nepochopia učivo (55 %), neprecvičia si ho (52 %), či nestihnú ho prebrať (46 %).

41 % učiteliek a učiteľov malo obavy, že žiaci a žiačky stratia motiváciu. Približne tretina sa obávala zhoršenia sociálnych zručností (35 %) a výrazného prehĺbenia rozdielov vo vzdelávacích výsledkoch medzi jednotlivými žiakmi a žiačkami (33 %).

Žiadnych negatívnych dopadov sa neobávalo 4,5 % vyučujúcich.

 

Graf 4: Obávate sa niektorých nasledujúcich dopadov dištančného vzdelávania na deti? Vyberte všetky vyhovujúce možnosti.

Polovica učiteliek a učiteľov si myslí, že žiakom a žiačkam sa vďaka dištančnej výučbe zlepšili digitálne zručnosti

Na druhej strane dištančná výučba poskytla príležitosť, aby si aspoň časť detí zlepšila niektoré svoje zručnosti. Polovica (53 %) učiteliek a učiteľov si myslí, že žiakom a žiačkam sa vďaka dištančnej výučbe zlepšili digitálne zručnosti (napr. práca s online nástrojmi v digitálnom prostredí), keďže pre väčšinu detí sa vzdelávanie prenieslo do online prostredia. Títo žiaci a žiačky sa tak museli naučiť pracovať aj s nástrojmi, ktoré dovtedy nevyužívali. Ako však rovnako vyplýva z údajov z nášho reprezentatívneho prieskumu, do online vzdelávania sa nezapájali všetky deti (podrobnejšie údaje možno nájsť v správe s hlavnými zisteniami alebo v jednom z predošlých blogov).

Podľa značnej časti učiteliek a učiteľov si žiaci a žiačky zlepšili aj samostatnosť (43 % učiteliek a učiteľov) či zručnosť samostatne si vyhľadávať informácie a hľadať riešenia (39 %). Tento výsledok pravdepodobne odzrkadľuje skutočnosť, že dištančné vzdelávanie vo väčšej miere prenieslo zodpovednosť za vzdelávanie na samotné deti. Hoci pre niektoré z nich to mohlo byť príležitosťou na zvýšenie samostatnosti (ako to vyplýva aj z hodnotenia učiteliek a učiteľov), na iné žiačky a žiakov mohli zvýšené nároky pôsobiť negatívne.

Ako uvádzame vyššie, približne tretina vyučujúcich sa obáva, že v dôsledku dištančného vzdelávania dôjde k prehĺbeniu rozdielov vo vzdelávacích výsledkov medzi deťmi – teda že niektoré deti si dokázali počas pandémie osvojiť viac učiva než ich spolužiaci a spolužiačky. V inej otázke zase polovica (49 %) učiteliek a učiteľov uviedla, že mali obavu, že ich žiačkam a žiakom môže brániť v prístupe k dištančnej výučbe nedostatočná podpora pri vzdelávaní v domácom prostredí (podrobnejšie sa touto témou zaoberáme v tomto blogu).

 

Graf 5: Stretli ste sa s tým, že vďaka dištančnej výučbe žiakov sa zlepšili niektoré z ich nasledujúcich zručností? Vyberte všetky vyhovujúce možnosti.

Centrum vzdelávacích analýz

Prieskum bol financovaný vzdelávacím programom Komenského inštitút a Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis.

Aktuálne sa usilujeme získať finančné prostriedky na naše ďalšie fungovanie. Preto budeme radi, ak našu prácu podporíte. O tom, ako na to, píšeme tu: https://www.vzdelavacieanalyzy.sk/?page_id=120. Ďakujeme.

Literatúra

Blainey, K. & Hannay, T. 2021a. The impact of school closures on autumn 2020 attainment. Dostupné na: https://www.risingstars-uk.com/media/Rising-Stars/Assessment/RS_Assessment_white_paper_2021_impact_of_school_closures_on_autumn_2020_attainment.pdf

Blainey, K. & Hannay, T. 2021b. The impact of school closures on spring 2021 attainment. Dostupné na: https://www.risingstars-uk.com/getmedia/8181effc-58ef-48f7-9f78-94186578efa5/The_Impact_Of_School_Closures_May_2021

Domingue, B. W. et al. 2021. Changing Patterns of Growth in Oral Reading Fluency During the COVID-19 Pandemic. Policy Analysis for California Education. Dostupné na: https://edpolicyinca.org/sites/default/files/2021-03/pb_domingue_mar21-0.pdf

Dorn, E. et al. 2020. COVID-19 and learning loss—disparities grow and students need help. Dostupné na: https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-lossdisparities-grow-and-students-need-help

Engzell, P., Frey, A., & Verhagen, M. D. 2020. Learning Loss Due to School Closures During the COVID-19 Pandemic. Dostupné na: https://osf.io/preprints/socarxiv/ve4z7/

EPI & RL. 2021a. Understanding Progress in the 2020/21 Academic Year. Initial findings from the spring term. Dostupné na: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/994364/Understanding_Progress_in_the_2020_21_Academic_Year_Initial_Report_3_.pdf

EPI & RL. 2021b. Understanding Progress in the 2020/21 Academic Year. Complete findings from the Autumn term. Dostupné na: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/994350/Understanding_Progress_in_the_2020_21_Academic_Year_Report_2.pdf

Kogan, V. & Lavertu, S. 2021. The COVID-19 Pandemic and Student Achievement on Ohio’s Third-Grade English Language Arts Assessment (USA). Dostupné na: http://glenn.osu.edu/educational-governance/reports/reportsattributes/ODE_ThirdGradeELA_KL_1-27-2021.pdf

Kuhfeld, M. et al. 2020. Learning During Covid-19: Initial findings on students‘ reading and math achievement and growth, Collaborative for Student Growth. Dostupné na: https://www.nwea.org/content/uploads/2020/11/Collaborative-brief-Learning-during-COVID-19.NOV2020.pdf

Maldonado, J. & De Witte, K. 2020. The Effect of School Closures on Standardised Student Test Outcomes. Dostupné na: https://lirias.kuleuven.be/retrieve/588087

Ostertágová, A. & Čokyna. J. 2020. Hlavné zistenia z dotazníkového prieskumu v základných a stredných školách o priebehu dištančnej výučby v školskom roku 2019/2020. Inštitút vzdelávacej politiky. Dostupné na: https://www.minedu.sk/data/att/17338.pdf

Pier, L. et al. 2021. COVID-19 and the Educational Equity Crisis. Evidence on Learning Loss From the CORE Data Collaborative. Policy Analysis for California Education. Dostupné na: https://edpolicyinca.org/newsroom/covid-19-and-educational-equity-crisis

Rose, S. et al. 2021. Impact of school closures and subsequent support strategies on attainment and socioemotional wellbeing in Key Stage 1: Interim Paper 1. Dostupné na: https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Publications/Covid19_Resources/Impact_of_school_closures_KS1_interim_findings_paper_-_Jan_2021.pdf

Weidmann, B. et al. 2021. Covid-19 disruptions: Attainment gaps and primary school responses. Dostupné na: https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Covid-19_disruptions_attainment_gaps_and_primary_school_responses_-_May_2021.pdf

Teraz najčítanejšie