Denník N

Prečo ústavný súd pozastavil vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva?

Vyhláška, v rozpore s elementárnou logikou, považovala za plne zaočkovaného každého človeka, ktorý už dostal aspoň prvú dávku vakcíny, a to bez ohľadu na doteraz známe vedecké poznatky, že účinnosť vakcín nastupuje až po určitom období od podania očkovacej dávky. Dochádzalo tak k diskriminácii obyvateľov, keď s osobami v rovnakom (obdobnom) postavení sa v zmysle vyhlášky zaobchádzalo odlišným spôsobom a naopak.

Ústavný súd SR uznesením zo dňa 13.07.2021, sp. zn.: PL. ÚS 10/2021 pozastavil účinnosť vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 226/2021 v znení vyhlášky č. 227/2021 uverejnenej 08.07.2021.

Dôvodom pozastavenia účinnosti je, že Úrad verejného zdravotníctva SR svoju vyhlášku, ktorou zasahuje do základných práv a slobôd obyvateľov dostatočne neodôvodnil a z jej znenia sa nejaví, že sleduje legitímny cieľ. Uvedené bude ešte predmetom ďalšieho prieskumu ústavným súdom.

Oficiálnym dôvodom vydania napadnutej vyhlášky mala byť ochrana verejného zdravia obyvateľov SR pred nákazou ochorením covid-19. V skutočnosti sa ale touto vyhláškou (primárne) sleduje iný účel, a to zrejme motivovanie (donútenie) obyvateľov zaočkovať sa proti ochoreniu covid-19.

Predmetná vyhláška, v rozpore s elementárnou logikou, považovala za plne zaočkovaného každého človeka, ktorý už dostal aspoň prvú dávku vakcíny (§ 1 ods. 4 písm. d) napadnutej vyhlášky), a to bez ohľadu na doteraz známe vedecké poznatky, že účinnosť vakcín nastupuje až po určitom období od podania očkovacej dávky.

Úprava je diskriminačná, keď s osobami v rovnakom (obdobnom) postavení zaobchádza odlišným spôsobom.

Pokiaľ účinky vakcíny nastupujú až po uplynutí určitého obdobia od podania vakcíny, potom čerstvo zaočkovaný človek je v rovnakom postavení ako vôbec neočkovaný človek. Vyhláška však toto nerešpektovala a bez racionálneho dôvodu zvýhodňovala už čerstvo očkovaných ľudí pred nezaočkovanými.

Naopak, nezaočkovaný človek vstupujúci na územie SR musel nastúpiť do povinnej karantény, pričom až po určitom období mohol podstúpiť PCR test na ochorenie covid-19. Povinnej karanténe sa tak nezaočkovaný človek nemohol vyhnúť, a to ani ak by mal výsledok negatívneho testu už pri prekročení hranice, resp. disponoval by lekárskym potvrdením o nevhodnosti očkovania zo zdravotných dôvodov.

Zaočkovaný človek, bez ohľadu či u neho už účinnosť očkovania nastúpila, mohol vstúpiť na územie SR bez povinnosti nastúpiť do karantény.

Takýmto opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR preto nemohlo dôjsť ani k účinnej ochrane verejného zdravia obyvateľov SR.

Predmetné rozhodnutie ústavného súdu však neznamená, že prestávajú platiť akékoľvek protipandemické opatrenia. Ústavný súd totiž zároveň obnovil účinnosť predchádzajúcej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 218/2021 z 10.06.2021, ktorá zaviedla cestovateľské opatrenia na základe tzv. cestovateľského semaforu, kedy sa jednotlivé krajiny delia na tri skupiny (zelená, červená a čierna).

Práve táto pôvodná vyhláška nespôsobovala diskrimináciu osôb v rovnakom (obdobnom) postavení. Za plne očkovanú je v zmysle tejto vyhlášky považovaná osoba až po uplynutí určitej doby od podania očkovacej látky. Podľa takzvaného cestovateľského semaforu je ekvivalentom očkovania pre „voľný“ vstup na územie SR tiež negatívny výsledok PCR testu, resp. AG testu, a to za podmienok upravených touto obnovenou vyhláškou.

Zároveň platí, že ústavný súd napadnutú vyhlášku č. 226/2021 nezrušil ale len (dočasne) pozastavil jej účinnosť. O jej súlade s platnou právnou úpravou bude ešte ústavný súd rozhodovať.

Už z tohto rozhodnutia o predbežnom prerokovaní je ale zrejmé, aké kritéria musí Úrad verejného zdravotníctva SR zohľadniť pri ďalšej normotvornej činnosti, aby jeho vyhlášky nedovoleným spôsobom nezasahovali do základných práv a slobôd adresátov týchto noriem.

Teraz najčítanejšie

Matej Oslacký

Vyštudoval som právo, ktorému sa venujem aj v profesijnom živote. Zaujímam sa o veci verejné, lebo mi nie je jedno, kde žijem a čo sa okolo mňa deje. V textoch zverejnených na tomto blogu sú vyjadrené moje osobné názory a tieto texty nevyjadrujú názory a postoje môjho zamestnávateľa.