Denník N

Schôdzka klienta s advokátom a zákaz vychádzania

Na návrh Montpeliérskej advokátskej komory sudca francúzskej Štátnej rady rozhodnutím z 3. marca 2021, č. 449692 rozhodol, že cesta s cieľom stretnutia s advokátom musí byť povolená aj po 18-tej hodine.

Sudca určil, že neustanovenie takejto výnimky počas zákazu vychádzania zakladá vážne a zjavne nezákonné porušenie základnej slobody na uplatňovanie práv pred súdom.

V núdzovom stave bol nariadený vo Francúzsku zákaz vychádzania od 18ej do 6-tej hodiny rannej.

Žiadna z výnimiek neumožňovala občanom cestu s cieľom návštevy profesionálneho právneho poradcu.

Konzultácie na diaľku nie sú dostatočné vo všetkých prípadoch na garanciu dôvernosti medzi advokátom a jeho klientom.

Bez určenia výnimky zo zákazu vychádzania je ťažké, a v niektorých prípadoch prakticky nemožné, získať prístup k advokátovi za podmienok, ktoré korešpondujú s požiadavkami práva na obhajobu, najmä pokiaľ ide o ľudí, ktorých pracovný čas je obmedzujúci, rozhovor s ich advokátom konferenčným hovorom z domu, aj pokiaľ by bol fyzicky možný, nie je dostatočný na zaistenie dôvernej konverzácie medzi advokátom a klientom, najmä pokiaľ ide o rodinné a osobné spory.

Zákaz vychádzania vytvára nespravodlivé bremeno pre tých, ktorí sú účastníkmi súdneho konania.

Preto sudca rozhodol, že absencia výnimky umožňujúcej ľuďom navštíviť profesionálneho právnika,osobitne advokáta, po 18-tej hodine s cieľom vykonania úkonov, ktoré nemôžu byť vykonané na diaľku, zakladá vážne a zjavne nezákonné porušenie práva na základnú slobodu vykonávať práva pred súdom.

Zdroj: Zo súdnej praxe 3/2021, Jelinková Dudzíková, D: Účinný súdny prieskum protipandemických opatrení v kontexte porovnania rozhodovacej činnosti správnych súdov vo Francúzskej republike a v Slovenskej republike

Teraz najčítanejšie