Denník N

To čo hovorí p.Gavenda, je lož

Kňaz Marián Gavenda, zdroj: https://domov.sme.sk/c/22700929/papez-frantisek-navsteva-slovensko-rozhovor.html
Kňaz Marián Gavenda, zdroj: https://domov.sme.sk/c/22700929/papez-frantisek-navsteva-slovensko-rozhovor.html

Píše vo svojom stanovisku advokát Mgr. Matúš Kanis, právny zástupca Martiny O’Connor.

Dňa 13.7.2021 denník sme.sk zverejnil rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej v relácií „Rozhovory ZKH“ s hosťom relácie, kňazom Mariánom Gavendom. Na youtube má tento rozhovor viac ako 25000 zhliadnutí. Témou rozhovoru bola očakávaná septembrová návšteva Pápeža Františka na Slovensku.

V rozhovore sa dotkli viacerých citlivých tém. Okrem iného, sa moderátorka zaujímala aj o kauzu Martiny O’Connor a možnú súvislosť medzi náhlym odchodom obvineného biskupa Milana Chautura zo svojej funkcie a príchodom Pápeža Františka na Slovensko.

Milan Chautur je slovenský gréckokatolícky emeritný biskup, bývalý košický Eparcha, obvinený zo sexuálneho zneužívania Martiny O’Connor v čase, keď bola ešte dieťa. Kauza sa prevalila v roku 2018. Po vypočutí Martiny v Snine, Okresné Riaditelstvo PZ v Humennom odmietlo trestné oznámenie a prípad sa uzavrel bez vypočutia svedkov. Trestné stíhanie však obnovila Krajská prokuratúra Prešov.  Následne boli vypočutí aj svedkovia.* Milan Chautur poprel všetky obvinenia a kauza, ktorú vyšetruje prokuratúra v Humennom, zdá sa zamrzla na mŕtvom bode. Krátko po mediálnom prevalení kauzy, gréckokatolícki veriaci spustili facebookovu kampaň s názvom „Vladyku si nedáme“. O tejto kampani už na internete zmienky nenájdeme, myslím však, že je stále v živej pamäti. Na podporu biskupa Chautura sa konali aj viaceré podujatia v rámci spoločenstiev veriacich. Martina O’Connor sa stala terčom verbálnych útokov a spochybňovania na internete a sociálnych sieťach.

Tu je dobré pripomenúť, že v prípade obvinenia z trestného činu, platí okrem prezumpcie neviny obvineného aj prezumpcia statusu obete.

„Každý, kto sa cíti ako obeť trestného činu sa za ňu aj považuje, a to až dovtedy, kým nie je preukázaný opak, alebo nie je zrejmé, že ide o zneužitie postavenia obete.“

V prípade sexuálneho zneužitia sa jedná o kategóriu obzvlášť zraniteľných obetí.

„Obzvlášť zraniteľným obetiam prislúcha najmä právo na poskytnutie špecializovanej odbornej pomoci, ktorá reaguje na ich potreby. V trestnom konaní sú jednotlivé orgány (t.j. polícia, prokuratúra, súd) povinné k nim pristupovať so zvýšenou citlivosťou a napr. konzultovať výsluch s psychológom.“  zdroj

Dňa 20.9.2018 vydala KBS na svojich webových stránkach rozovor s Milanom Chauturom. Cieľom rozhovoru bolo pravdepodobne apelovať na veriacich aby rešpektovali status obete a ostávali nezaujatí, škoda len, že ťažisko rozhovoru bolo zamerané na osobné prežívanie kauzy z pohľadu obvineného, čím pravdepodobne dosiahli ešte silnejšie sympatie a obdiv veriacich k obvinenému, čo samozrejme nie je zakázané, ale … jedným dychom hovoriť o priorite ochrany obete a zároveň spochybňovať jej výpoveď je ako jednou rukou hladiť a druhou fackať. Pre budúcnosť možno bude lepšie ak KBS k téme prezumcie statusu obetí vydá stanovisko bez účasti obvineného v jeho vlastnom prípade.

20.1.2020 Vatikán menoval do čela Košickej Eparchie arcibiskupa Cyrila Vasiľa. Samotné menovanie je zahalené rúškom tajomstva, KBS však spojitosť s kauzou sexuálneho zneužívania nepotvrdila.

Ku dňu 24.6.2021 sa biskup Milan Chautur vzdal funkcie košického Eparchu. Oficiálnym dôvodom je vek a zdravotné problémy.

„Biskupstvo odmieta tvrdenie, že by žiadosť Chautura o uvolnenie súvisela s obvineniami vznesenými voči nemu.“

***

Vráťme sa späť k relácii „Rozhovory ZKH“ z pred pár týždňov. Na otázky Zuzany Kovačič Hanzelovej týkajúcich sa kauzy a náhleho odchodu Milana Chautura do emeritúry, kňaz Marián Gavenda odpovedal:

„Viete no, zase, tu je rovnako nedoriešená aj výpoved tej, ktorá ho obviňuje, lebo odmieta vypovedať, totiž sa naľakala, že ono to by mohla skončiť vo väzení aj ona ak to nedokáže.“

„No ja len chcem povedať na margo, že to nie je doriešené, pretože ona odmieta odpovedať a tým pádom sa to nemôže pohnúť a nie je to doriešené ani teda v rámci toho trestného oznámenia a slovenského právneho systému, no a tým pádom, keď to nevedia oni doriešiť, že je to otvorené, nemôže to ani cirkev poriešiť“

Vyjadrenie zaznelo medzi 13.-14.tou minútou

V súvislosti s týmto vyjadrením a prebiehajúcimi podujatiami na podporu obetí sexuálneho zneužívania zamestnancami cirkvi sme požiadali o vyjadrenie Matúša Kanisa, právneho zástupcu Martiny O’Connor. Svoje vyjadrenie zaslal mailom Janovi Rozekovi zo združenia „Pro čistou církev“, ktoré pomáha obetiam kňazov. Vo vyjadrení sa píše:

To, čo hovori p. Gavenda je lož, uvidíte to aj z priloženého dokumentu.

To, že sa snažíme dôkladne brániť práva a právom chránené záujmy našej klientky a že OČTK (orgány činné v trestnom konaní, pozn. autora článku) nastavujeme zrkadlo toho, ako sa chová k obetiam trestnych cinov vo všeobecnosti neznamená, že moja klientka, alebo naša advokátska kancelária nespolupracujeme s OČTK. Naša advokátska kancelária je akreditovaným subjektom na ministerstve spravodlivosti pre pomoc obetiam trestných činov a našou úlohou je aj to, aby sme OČTK konečne donútili chovať sa k obetiam trestných činov, ako k ľudským bytostiam, ktorým zákon c. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov priznáva práva, ktoré sú aj po 4 rokoch od účinnosti tohto zakona flagrantne porušované, ako je to aj v tomto prípade. Preto sa bránime svojvôli rozhodovania OČTK a budeme sa jej brániť v mene našich klientov aj naďalej.

Je to práve vyšetrovateľka, ktorá nie je ochotná zaslať nám dokumenty zo spisu a trva na našej osobnej návšteve policajneho oddelenia, aby sme si mohli urobiť kópie dokumentov zo spisu, pričom vie, ze takéto jej konanie je nehospodárne a v rozpore s logikou, nakoľko naša kancelária sídli v Bratislave. Dnes je uplne normálne a bežné, že s vyšetrovateľmi komunikujeme mailom, resp. telefonicky a sú nám takto aj zasielané kópie zo spisu. Postup vyšetrovateľky v tomto prípade je zjavnou schválnosťou, ktorou trestá našu klientku za to, ze sa nevzdala a bojuje za svoje prava aj ďalej.

Priložený dokument poskytuje stručný prehľad procesu vyšetrovania a poukazuje na obštrukcie zo strany vyšetrovateľa.

 • Počiatočné odmietnutie trestného oznámenia
 • Odmietnutie dozorujúcej prokurátorky vo veci konať
 • Odmietnutie poskytnúť informácie prostredníctvom telefonickej komunikácie
 • Počiatočné neumožnenie nahliadnutia do spisu (prehadzovanie prípadu medzi krajskou a okresnou prokuráturou v Humennom.)
 • Ignorácia zo strany vyšetrovateľky
  • nereagovanie na telefonickú komunikáciu
  • Odmietanie zaslať spisové materiály

„v prípade telefonickej komunikácie nám bolo zakaždým oznámené, že vyšetrovateľka údajne nie je v práci, prípadne bola akurát odbehnutá. Vyšetrovateľka však nereagovala ani na odkazy, ako nereagovala ani na ďalšie žiadosti zasielané prostredníctvom e-mailu“

 • Požadovanie opätovného výsluchu poškodenej, napriek tomu, že tá už bola vypočutá za použitia kamery ako obzvlásť zraniteľná obeť.

Dňa 14.08.2018 bola poškodená v danej veci vypočutá aj za požitia kamery ako obzvlášť zraniteľná obeť v zmysle zákona 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

pozn.: Obzvlásť zraniteľné obete majú byť podľa zákona vypočuté len raz so všetkými náležitosťami (kamera, špecializovaný psychológ , atď.), aby neboli zbytočne vystavované následnej viktimizácii, tzn. nemuseli si pripomínať traumu zas a znova.

A tu sa dostávame k tvrdeniu kňaza Mariána Gavendu o tom, že poškodená odmieta vypovedať

Z priloženého dokumentu sa dozvedáme:

Čo sa týka žiadosti vyšetrovateľky na zabezpečenie poškodenej na výsluchu a psychologickom vyšetrení, túto sme namietali, nakoľko z nej nebolo zrejmé z akého dôvodu má byť poškodená opätovne vypočúvaná, ani o aké psychologické vyšetrenie sa má jednať, tj. či ide o znalecké dokazovanie, odbornú činnosť alebo účasť psychológa na výsluchu. Vyšetrovateľka, hoci jej túto povinnosť ukladá zákon, poškodenú neinformovala riadnym spôsobom o rozhodnutí, ktoré v tomto konaní vydala, tj. rozhodnutie týkajúce sa „psychologického vyšetrenia“ poškodenej, konkrétne o aké rozhodnutie ide, a čo sa ma týmto vyšetrením dokázať. Rovnako sme namietali opätovné vypočutie poškodenej, nakoľko je táto v postavení obzvlášť zraniteľnej osoby v zmysle zákona 274/2017 Z. z., pričom výsluch takýchto osôb v trestnom konaní má byť vykonaný ohľaduplne a po obsahovej stránke takým spôsobom, aby výsluch nebolo potrebné v ďalšom konaní opakovať. Tento postup má byť tiež vykonaný s využitím technického zariadenia (kamera) a za splnenia zákonných predpokladov aj za účasti psychológa, ktorý ma dohliadať na správne vedenie výsluchu. Uvedený postup slúži na ochranu obete pred druhotnou viktimizáciou. Vyšetrovateľka sa opäť voči našej komunikácii ohradila a trvala na svojej pôvodnej žiadosti.

Poškodenej bolo na základe predchádzajúcej komunikácie medzi vyšetrovateľkou a splnomocneným právnym zástupcom poškodenej dňa 02.05.2019 doručené uznesenie o pribratí znalca do trestného konania (vyhotovené až po ohradení z našej strany), ktorého úlohou bolo vyšetrenie osoby poškodenej a jej dôveryhodnosti ako svedka. Na základe skutočnosti, že toto uznesenie nespĺňalo zákonom ustanovené náležitosti, proti tomuto bola zo strany poškodenej podaná sťažnosť. Sťažnosť bola uznesením Okresnej prokuratúry dňa 23.05.2019 zamietnutá ako nedôvodná. Nakoľko nebolo možné sa s uznesením Okresnej prokuratúry z právneho hľadiska stotožniť, poškodená túto záležitosť ďalej riešila na Generálnej prokuratúre SR. Generálna prokuratúra SR na základe podania poškodenej vydala dňa 10.10.2019 uznesenie, ktorým konštatovala viaceré pochybenia na strane prokuratúry, ako aj vyšetrovateľky, ktoré vyhodnotila ako porušenie zákona. Generálna prokuratúra SR tiež zrušila uznesenie o pribratí znalca do trestného konania, nakoľko toto považovala za predčasné a nedôvodné. Generálna prokuratúra ďalej zaujala stanovisko, že predchádzajúci výsluch poškodenej bol nadbytočný a v prípade, že považovala vyšetrovateľka za nevyhnutné poškodenú dopočuť k trestnému oznámeniu, takýto výsluch mal byť vykonaný stručne len za účelom získania nevyhnutných základných informácii. Ak by vyšetrovateľka postupovala takýmto spôsobom, nenastala by komplikácia ohľadne opakovaného výsluchu poškodenej v postavení obzvlášť zraniteľnej osoby. Napriek uvedenému je však v súčasnosti potrebné opätovne vypočuť poškodenú po začatí trestného stíhania, nakoľko už vykonaný rozsiahly výsluch poškodenej nie je použiteľný po začatí trestného stíhania.

Poškodená od vydania vyššie uvedeného uznesenia Generálnej prokuratúry SR už vypovedala v danej veci na príslušných orgánoch Spojeného kráľovstva. Tejto však do dnešného dňa neboli poskytnuté dôkazy zo spisového materiálu nachádzajúceho sa u vyšetrovateľky, a to aj napriek mnohým žiadostiam zo strany právneho zástupcu.

Dňa 09.02.2021 nám bolo ako splnomocnenému zástupcovi doručené nové uznesenie o pribratí znalca, ktorý má preskúmať, či naša klientka hovorí pravdu, či nefabuluje alebo nekonfabuluje.

Keďže ako znalec bol prizvaný psychológ špecializujúci sa na dopravnú psychológiu (podľa jeho webovej stránky), podali sme voči tomuto uzneseniu sťažnosť a žiadali sme, aby bol ustanovený znalec, ktorý sa špecializuje na sexuálne zneužívanie alebo aspoň na prácu s obeťami trestných činov.

Sťažnosť sme tiež podali z dôvodu, akým spôsobom boli kladené otázky znalcovi, tiež voči tomu, že samotné uznesenie nebolo absolútne odôvodnené a napokon aj kvôli tomu, že bol ustanovený znalec mužského pohlavia, pričom v zmysle zákona č. 274/2107 Z.z. o obetiach trestných činov, kedy má naša klientka ako obzvlášť zraniteľná obeť právo na to, aby jej bola prednostne ustanovená znalkyňa a tiež má právo, aby bola chránená pred druhotnou viktimizáciou, čo OČTK svojimi vyjadreniami jednoznačne porušujú.

O vyjadrenie sme požiadali aj kňaza Mariána Gavendu

„Uvedené moje konštatovanie treba hodnotiť v kontexte relácie, pri  ktorej išlo o spontánny rozhovor na rozmanité témy. Keď prišla reč na  tému exarchu Chautura (viac-menej okrajovo), vychádzal som z poznania, ktoré som mal a podľa neho považoval za vhodné poukázať aj na iný rozmer  problému. Opieral som sa o konštatovanie niekoľkých grécko-katolíckych kňazov, ktorých som sa v minulosti pýtal, ako sa vyvíja situácia okolo biskupa Chautura, a ktorí sa vyjadrili, že doriešenie kauzy viazne pre uvedené príčiny. Podrobnejšie som vec nepotreboval skúmať. Moje vyjadrenie teda nemožno chápať ako zaujatie odborného či nebodaj  oficiálneho stanoviska ale ako bezprostredné vyjadrenie názoru na základe poznania, aké som o veci mal. Rád si, ak treba, poopravím názor.“

Z reakcie Mariána Gavendu vyplýva, že jeho tvrdenie bolo založené na klebete, preto som sa na neho opätovne obrátil mailom:

“Chcem sa spýtať či osobne vnímate tú rovinu vášho vyjadrenia, v ktorej vaše tvrdenie spochybňuje a diskredituje hodnovernosť Martiny O’Connor  ako obete. Nielen v očiach verejnosti, ale môže byť aj signálom pre ďalšie obete, ktore sa rozhodujú či prehovoriť o svojej traume, alebo nie a tieto kauzy citlivo sledujú a vnímajú. Keďže sa jednalo o mediálne vyjadrenie jeho dosah a váha sú veľké.

 

Veľmi rád by som vás poprosil ak môj mail s prosbou o reakciu posuniete aj gréckokatolíckym kňazom, od ktorych ste danú informáciu získali, aby ste možno aj vy sám zistili ci sa jedná o klebetu, alebo ma tvrdenie hodnoverný podklad. Budem rád, ak ma informujete o vašich zisteniach.“

Na túto moju otázku a prosbu už Marián Gavenda nereagoval.

Čo dodať na záver. Rozhovor s Mariánom Gavendom a jeho tvrdenie spochybňujúce Martinu O’Connor ako obeť trestného činu videlo a počulo viac ako 25 tisíc ľudí. Bude sa týchto 25 tisíc ľudí pýtať, či je toto tvrdenie pravdivé? Vydá KBS stanovisko, ktorým vyjadrenia Mariána Gavendu napraví? Akú dôveru v cirkev a vyšetrovateľov majú mať obete týchto činov? Akej podpory sa dostáva poškodenej a akej obvinenému? Tento článok pošlem Mariánovi Gavendovi mailom ako som mu bol sľúbil a možno aj sám poopraví svoje tvrdenia. Avšak uvidí to znova tých istých 25 tisíc ľudí?

Zaujímavé je, že väčšina zo spomenutých obštrukcií vyšetrovateľa bola publikovaná v rozhovore s advokátom Matúšom Kanisom pre denník Postoj.sk už pred dvoma rokmi. Marián Gavenda si teda mal kde klebetu overiť. Neoveril.

A tak, pre porovnanie dvoch svetov, sveta Martiny O’Connor a sveta biskupa Milana Chautura, prikladám na záver úryvok z jeho rozlúčkového odkazu veriacim, ktorý zverejnil 25.6. na sociálnej sieti:

”Ja vám zo srdca ďakujem za mnohé komentáre a ubezpečenia o modlitbe i vzájomnej blízkosti, ktorú nám umocňuje naša nebeská Matka, ktorá spája ľudskú rodinu a Svätý Otec František nám ju zdôraznil vyhlásením za Patrónku Zemplína v ikone slziacej Bohorodičky z Klokočova. +Milan 

SLÁVA ISUSU CHRISTU!”

Dva svety. Jeden plný podpory a dôvery, ktorý sa môže rozpadnúť a ten druhý, ktorý sa možno rozpadol už v útlom detstve. Svet, ktorý dokáže pochopiť málokto z nás. Dočkáme sa spravodlivého riešenia tohto prípadu? Z môjho pohľadu, by tomu výrazne pomohlo presunutie celého prípadu do Bratislavy. Mala by o to žiadať aj samotná cirkev a Milan Chautur, ak teda svoje slová o priorite ochrany obetí, v rozhovore pre portál KBS, myslel úprimne.

Mons. Marián Gavenda (* 7. marec 1963, Trenčín) je slovenský rímskokatolícky kňaz, prekladateľ a spisovateľ. Od roku 2000 do 28. februára 2009 bol šéfredaktorom Katolíckych novín. Od októbra 2000 do októbra 2006 bol hovorcom Konferencie biskupov Slovenska. Od roku 2009 pôsobí v Devíne. zdroj

*Zdroje:
emailová komunikácia s advokátom Matúšom Kanisom
https://www.postoj.sk/42845/advokat-martiny-o-connor-z-postupu-vysetrovatelky-som-zhrozeny
https://dennikn.sk/1451920/ako-dieta-ma-zneuzival-biskup-milan-chautur-a-chcem-aby-o-tom-vedeli-ludia-v-jeho-blizkosti/

Dalšie články o kauze Martiny O’Connor:
https://www.postoj.sk/36836/za-nikoho-by-sme-nemali-davat-ruku-do-ohna
https://www.postoj.sk/43024/musime-ju-pocuvat
https://www.topky.sk/cl/100370/1790295/Martina-o-sexualnom-zneuzivani-biskupom-Chauturom–Zdlhavy-proces–sokujuce-reakcie-ludi-aj-strach

Teraz najčítanejšie

Daniel Kolarčík

 • sem tam o politike
 • inokedy o náboženstve
 • občas o filozofii a histórii
 • a hlavne o rodičovstve, vzťahoch, škole a empatickej výchove.
Aj keď k tomu hlavnému sa pri písaní dostanem len sem tam.