Denník N

Prečo je opatrovanie v zahraničí novodobým otroctvom?

Príspevky z úradov práce aj ignorovanie zákonov. Pochybné zmluvy či splnomocnenia. Príslušné orgány štátnej správy nekonajú voči zlodejským agentúram – prečo? Aké spôsoby využíva gigant sprostredkovania práce v zahraničí, agentúra ATENA?

„Tento článok, resp. všetky jeho časti, v ktorých autor subjektívne opisuje spoločnosť ATENA – PERSONAL CONSULTING s.r.o. a jej partnerské organizácie, bol autorom napísaný v roku 2016 a zachytáva názory autora z toho obdobia. Nemožno ho preto v súčasnosti považovať za adekvátny opis akýchkoľvek aktuálnych skutočností týkajúcich sa spoločnosti ATENA – PERSONAL CONSULTING s.r.o., jej partnerov alebo jej aktivít.“

ATENA – PERSONAL CONSULTING s.r.o. – skúsenosti

 

RÁMCOVÁ ZMLUVA

Predčasom som navštívil internetovú stránku www.atena.sk, na ktorej som sa zaregistroval. a Následne som bol telefonicky kontaktovaný pani Mgr. Jankou Gavuríkovou v poobedňajších hodinách. Prejavil som záujem o prácu opatrovateľa v Anglicku, Holandsku alebo v Nemecku a na vyzvanie pani Gavuríkovej som odoslal svoje dokumenty (Žiadosť o prijatie do zamestnania, Profesijný životopis, Lebenslauf, Curriculum Vitae, Photos and references, Summary, Zusammenfassung, Súhlas so pracovaním osobných údajov, Skenované dokumenty – Maturitné vysvedčenie, Výpis z registra trestov) na emailovú adresu dokumenty@atena.sk. Vzápätí mi pani navrhla, aby som osobne navštívil pobočku v Košiciach na Mlynskej 27, č.d. 213, kde si vzájomne doplníme ďalšie informácie a budem preskúšaný z cudzieho jazyka.

V piatok poobede ma milo privítala pani Ing. Marcela Hegedűsová, ktorej som predložil ďalšie podklady na základe vyzvania prostredníctvom SMS správy od pani Gavuríkovej – občiansky preukaz, kartičku poistenca, certifikát o európskom zdravotnom poistení a rodný list, plus potvrdenie z Úradu práce o opatrovaní starej mamy a Zmluvu o osobnej asistencii. Pani Hegedűsová si materiály naskenovala a bez toho, aby mi vysvetlila akékoľvek podrobnosti alebo ma poučila o podstate zmluvy a jej podpísania, dala mi k podpisu Rámcovú zmluvu o sprostredkovaní č. 475144 medzi mnou a Atena – Consulting Services s.r.o., v zastúpení Mgr. Marián Klimo.

Počas krátkeho nahliadnutia odviedla moju pozornosť od podstatných článkov zmluvy tým, že mi vysvetľovala článok III. O odmenách a platobných podmienkach SZČO, konkrétne opatrovateľkách v Rakúskej republike, ktoré platia spoločnosti ATENA poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním a asistenčné služby vo výške 500€, a teda sa to vôbec netýkalo mojej osoby, pričom sa pani Ing. Hegedűsová ohľadne Článku IX. Zmluvné pokuty vyjadrila tak, že aj tie sú ustanovené iba pre záujemcov – SZČO v Rakúsku, pretože takí v minulosti firme neplatili dohodnutý poplatok, čím pani Ing. Marcela Hegedűsová zjavne naplnila §37 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa musí právny úkon urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, inak je neplatný a tiež zamlčala závažné skutočnosti vyplývajúce z Článku X., Článku XI. a z Článku IX. Zmluvné pokuty, ktoré sú neprimerane vysoké vzhľadom na dohodnutú odmenu vo výške minimálnej mzdy pre zamestnancov alebo sumy 25€ na deň pre SZČO.

Upozorňujem, že podľa §301 Obchodného zákonníka môže súd neprimerane vysokú zmluvnú pokutu znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta a podotýkam, že Rámcová zmluva o sprostredkovaní podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka je definovaná spôsobom, že účastníci môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy a podľa môjho názoru sa jej využívanie medzi pracovnou agentúrou a budúcim zamestnancom vo viacerých častiach – napríklad v Článku XIV. Bod 4., ktorým sa záujemca zaväzuje vykonávať dobrovoľnícku činnosť pre Atena, n.o., viď časť Financovanie, a to bez akéhokoľvek predošlého upozornenia alebo prejavenia vôle zo strany záujemcu – nielen prieči dobrým mravom, ale aj obchádza zákon.

S účinnosťou od 1. mája 2013 podľa zákona č.96/2013 Z.z. podľa § 25 ods. 3 nemôžu pracovné agentúry vyberať poplatky a provízie od fyzických osôb, pre ktoré sprostredkujú zamestnanie, a teda ani uzatvárať Zmluvy o sprostredkovaní podľa § 642 Obchodného zákonníka a nasl., ktoré poskytujú väčšiu právnu istotu pre samotného záujemcu, preto niektoré súkromné spoločnosti manipulujú ľudí k podpisovaniu Rámcovej zmluvy o sprostredkovaní, ktorá v Obchodnom zákonníku nie je presne vymedzená a v prípade agentúry Atena je navyše postavená pre záujemcov za nápadne nevýhodných podmienok a núti ich do spolupráce formou vyhľadávania nových uchádzačov (Čl. X) a nových objednávateľov prác (Čl. XI.), čím hrubo porušuje etické princípy fungovania pracovných agentúr a fungovania obchodných spoločností s poukázaním na §266 ods. 3) Obchodného zákonníka, podľa ktorého sa vezme náležitý zreteľ na všetky okolnosti súvisiace s prejavom vôle, včítane rokovania o uzavretí zmluvy a praxe, ktorú strany medzi sebou zaviedli, ako aj následného správania strán a §265 Obchodného zákonníka: Výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva právnu ochranu.

Rámcová zmluva o sprostredkovaní vo viacerých aspektoch pripomína multi-level marketing, ktorý obohatili o snahu udržať si svojich spolupracovníkov, hoci aj za cenu zákerností, akou je 400 eurový sankčný poplatok za odstúpenie od zmluvy zo strany záujemcu a ukončenie účinnosti tejto zmluvy dňom pripísania sankčného poplatku na účet sprostredkovateľa, teda ATENE. V neposlednom rade ostáva na zamyslenie, prečo majú snahu legitímny všeobecný súd nahrádzať netransparentným rozhodcovským a arbitrážnym súdom, a to voči obyčajným zamestnancom?! Alebo ide o vytváranie hrozby a atmosféry strachu? Ako sa píše vo Vašom morálnom kódexe – niektoré veci sú nemorálne.

PRACOVNÁ ZMLUVA

Spoločne s mojou mamou Ing. Vierou Kvičovou som navštívil pobočku na Mlynskej 27 v Košiciach a boli mi Vašou zamestnankyňou pani Ing. Marcelou Hegedűsovou predložené na podpis viaceré dokumenty, vrátane Pracovnej zmluvy č. PCN3580/16 uzatvorenej podľa ustanovení §42 a §49 zákona č.311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ktorá mala byť uzatvorená medzi mnou a Atena – Personal Consulting s.r.o., s konateľom Mgr. Mariánom Klimom.

Pani Ing. Marcela Hegedűsová sa aj tentoraz snažila svojich klientov zavádzať a predostierať nám skutočnosti banálneho až bezvýznamného charakteru, pričom najprv predložila doklad o daňovej povinnosti s argumentom, že aj ona taký papier pred nástupom do zamestnania podpisovala, ale na moju závažnú otázku ohľadne pracovného času 12,5 hodín týždenne, ktorý je uvedený v Pracovnej zmluve aj v Dohode o vyslaní, odpovedala tým, že „je to bežná prax a je to kvôli odvodom“, čo mi do telefónu ešte v ten istý deň potvrdila aj pani Kaššová, z čoho jasne vyplýva, že vo Vašich spoločnostiach dochádza k vyplácaniu mzdy formou cestovných náhrad, a teda mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty trestnému činu krátenia dane a poistného. Vzhľadom na skutočnosť, že v desiatkach spoločností, v ktorých Mgr. Marián Klimo figuruje ako jediný spoločník alebo konateľ a pracujú v nich na Slovensku alebo mimo územia Slovenskej republiky stovky až tisíce zamestnancov, dochádza podľa zákona ku škodám väčšieho rozsahu.

Na moju logickú otázku, ako a čím budem mať zaručenú čistú mzdu 2100€ za dva mesiace práce v Nemecku, mi pani Hegedűsová odpovedala, že mi predsa vytlačila papier so základnými informáciami. Ten je však iba stiahnutý z internetu a nemá nijakú právnu hodnotu. Tiež mi bol predložený Mzdový výmer, na ktorom je vymedzená minimálna hodinová mzda na Slovensku a v čase vyslania na pracovnú cestu výška všeobecne platnej minimálnej mzdy v Nemeckej spolkovej republike činí 12,5hodín x 4týždne x 8.50 eur sumu 425€ mesačne.

Pracovná zmluva v spoločnosti Atena – Personal Consulting vynecháva §43 Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce, kde podľa ods. 5 musí byť v pracovnej zmluve uvedená doba výkonu práce v cudzine, mena, ďalšie plnenia spojené s výkonom práce v cudzine a prípadné podmienky návratu, ak (ods.6) čas zamestnania v cudzine presiahne jeden mesiac a podľa §44 ods. 1 ak pracovná zmluva neobsahuje §43 ods. 2, 4 a 5 je zamestnávateľ povinný do jedného mesiaca vyhotoviť písomné oznámenie s podmienkami, a to (ods. 3) ešte pred odchodom do cudziny, pričom toto nahrádza Dohoda o vyslaní zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu Európskej únie č. PCN3580/16/1 uzatvorenej podľa ustanovení § 5 Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Hneď v Základných ustanoveniach (čl.I.1.a,b) porušuje Pracovná zmluva aj Dohoda o vyslaní vopred ponúknuté a dohodnuté podmienky, keďže ja (a desiatky iných občanov) som mal vykonávať pracovnú pozíciu opatrovateľa v zahraničí, a nie poskytovanie sociálnych služieb zabezpečovaním osobnej asistencie v Slovenskej republike a v zahraničí, a už vôbec nie propagačnú a reklamnú činnosť vykonávanú v Slovenskej republike a v zahraničí, pozostávajúcu z vyhľadávania záujemcov, poskytovania ich údajov, informovania záujemcov a zisťovania ich predpokladov, čo je v rozpore aj s Vašou vlastnou Rámcovou zmluvou o sprostredkovaní, kde v Článku II. písm. a) a b) stojí, že predmetom plnenia v sprostredkovanej zmluve je Opatrovateľská činnosť a miestom plnenia Štáty Európskej únie a kde sa v Článku I. Predmet zmluvy, v odstavci 2. píše: Účastníkmi stanoveným cieľom tejto zmluvy je, aby činnosti uvedené v tejto zmluve boli realizované len prostredníctvom ATENA – CONSULTING SERVICES s.r.o., a nie so spoločnosťou ATENA – PERSONAL CONSULTING s.r.o., ktorá je už uvádzaná ako zamestnávateľ v Pracovnej zmluve.

Hoci sú tieto metódy neetické, za omnoho závažnejšie považujem bod 5. Základných ustanovení Pracovnej zmluvy, v ktorom stojí: Zamestnanec súhlasí s vyslaním na zahraničné pracovné cesty. Osobitné podmienky vyslania zamestnanca na zahraničné pracovné cesty si zmluvné strany bližšie špecifikujú v jednotlivých dodatkoch k tejto zmluve – „Vyslanie zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu, spôsob dopravy a úprava odmeny“, pretože podľa Plnomocenstva, ktoré povinne vyžadujete od svojich spolupracovníkov, môžete takéto dodatky dodatočne meniť alebo prikladať k zmluvám bez ich vedomia, keďže na to máte notársky overenú plnú moc a tiež upozorňujem na bod 5. Čl. II Práva a povinnosti zmluvných strán: Zamestnanec v čase neprítomnosti, alebo v prípade potreby zastupuje svojho priameho podriadeného alebo rovnocenného kolegu, ktorý je ľahko zneužiteľný v prípade včasného nenahradenia opatrovateľa/-ľky v mieste výkonu práce v zahraničí. V tejto súvislosti sa chcem opýtať, ako je možné, že ešte deň pred podpisom Pracovnej zmluvy (ktorý som napokon odmietol, čím došlo z zmareniu účelu rámcovej zmluvy podľa §356 zákona č.513/1991 Zb.) mi pani Denisa Kaššová ponúkla, že môžem ostať v Eisenbachu aj tri mesiace za prémiu 150€, ak by v mieste výkonu práce fungovalo dvojmesačné striedanie tak, ako to bolo dohodnuté?

Ak sa zameriam na viacero iných nezrovnalostí a pascí, ktorými sú Vaše zmluvy a dokumenty vybavené, napríklad Dohoda o vyslaní je vystavená s so skorším dátumom, ako je na Pracovnej zmluve, čo celkom prirodzene vedie k domnienke, že táto Dohoda o vyslaní môže byť po vycestovaní zamestnanca na základe Plnomocenstva nahradená iným Dodatkom, na základe ktorého je umožnené ukracovať zamestnancom či spolupracovníkom výplaty, a môže tak dochádzať k trestnému činu nevyplatenia mzdy a odstupného, alebo priviesť ľudí do zúfalých až neriešiteľných situácií, čo môže v praxi predstavovať viaceré porušenia Zákonníka práce (§43 Náležitosti pracovnej zmluvy, §99 Evidencia pracovného času, §121 Mzda za prácu nadčas, §129 Splatnosť mzdy, §131 Zrážky zo mzdy,…).

Okrem toho zo mzdy odrátavate náklady na prepravu, pričom vopred neinformujete v akej sume, ani u akého prepravcu a pod hrozbou 600 eurovej pokuty a náhrady škody zakotvenej v Rámcovej zmluve, zaväzujete záujemcov využívať na prepravu do miesta plnenia a späť výlučne prepravné služby zabezpečované sprostredkovateľom, teda Vami. Ako píšete vo svojom morálnom kódexe – treba skúsiť potlačiť svoj smútok a plač.

PLNOMOCENSTVO

Od Vašich spolupracovníkov vyžadujete podľa § 22 a nasl. Zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky udelenie plnomocenstva na právne úkony, pri ktorých je splnomocnenec ATENA – CONSULTING PERSONAL s.r.o., IČO: 47495782 oprávnený zastupovať splnomocniteľa v celom rozsahu, a to pri:

  • uzatváraní dohôd, pracovnej zmluvy, na základe ktorej vznikne splnomocniteľovi, ako zamestnancovi, pracovnoprávny vzťah s obchodnou spoločnosťou ATENA – PERSONAL CONSULTING s.r.o. IČO: 46004441 alebo ATENA – ADVISORY CONSULTING s.r.o. IČO: 47494387 ako zamestnávateľom;

avšak podľa § 22 ods.2 Občianskeho zákonníka: Zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného, a teda Plnomocenstvo udelené s mojím podpisom overeným na MÚ – Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, je zo zákona neplatné.

Podľa § 39 Občianskeho zákonníka: Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom, čo zjavne napĺňajú aj ďalšie body Plnomocenstva, a to:

  • uzatváranie dodatkov ku pracovnej zmluve, ktorých predmetom bude vyslanie splnomocniteľa, ako zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu;

  • uzatváranie dohôd o vyslaní zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu Európskej únie a dohôd o ukončení dohody o vyslaní zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb;

  • vyhotovovanie a potvrdzovanie cestovných príkazov v mene splnomocniteľa v prípade jeho pracovných ciest;

  • potvrdzovanie evidencie pracovného času splnomocniteľa vedenej jeho zamestnávateľom pre prípad, že takéto potvrdenie nemôže vykonať splnomocniteľ včas sám;

pričom toto Plnomocenstvo nemá obmedzenú dobu platnosti.

Plnomocenstvo sa však udeľuje podľa § 31 a nasl. Zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa môjho názoru z horeuvedených skutočností a tiež z okolností, ktoré som už podrobne opísal v časti I. Rámcová zmluva a II. Pracovná zmluva plynie podozrenie z páchania trestného činu podvodu podľa § 221 Trestného zákona a z trestného činu poškodzovania cudzích práv podľa § 375 Trestného zákona, preto zvážim podanie návrhu na Neodkladné opatrenie podľa § 366 Zákona č. 161/2015 Civilného mimosporového poriadku, ktoré má súd podľa § 361 nariadiť v prípade, že to vyžaduje verejný záujem, aby Vám bolo čím skôr zamedzené klamlivou reklamou nalákať a následne zneužiť dôveru ďalších ľudí, ktorí súrne zháňajú prácu.

FINANCOVANIE

Na margo mojich námietok a nespokojnosti vzhľadom na vzniknutú situáciu sa vyjadrila Ing. Hegedűsová v agentúre Atena, na pobočke Mlynská 27, Košice, takto: „Máme spokojných aj nespokojných, treba vyskúšať. Prísnejšie postupujeme voči tým spolupracovníkom, ktorí nám odmietajú zaplatiť poplatok 500 eur za sprostredkovanie práce v Rakúsku. Dvakrát ročne máme kontrolu z Finančnej správy a z Úradu práce, od ktorého poberáme príspevky, a teda je u nás v súvislosti s nelegálnym zamestnávaním všetko v poriadku. Výpoveď vašej Rámcovej zmluvy a výpoveď plnomocenstva zašlite doporučene na centrálu do Banskej Bystrice, ale odpoveď nečakajte,“ povedala a dodala, že negatívne referencie sa šíria na internete rýchlejšie než pozitívne, a teda v nich nevidí problém.

Za pozornosť určite stojí, že od roku 2011 spoločnosť Atena, nezisková organizácia, ATENA – Personal Conculting a ATENA – Advisory Personal s.r.o poberali prostredníctvom štátnych inštitúcií z Európskeho sociálneho fondu nenávratné finančné príspevky v celkovej výške minimálne 196 448 € (TAB. na str. 5 a 6) na podporu vytvárania nových pracovných miest a zriadenie chránených dielní, plus ďalšie prostriedky a paušálne príspevky na zabezpečenie podmienok vykonávania absolventskej praxe (od ÚPSVaR v BB, p. PhDr. Červienka; ÚPSVR v Revúcej, p. Ing. Švecová; ÚPSVR vo Zvolene, p. Mgr. Beľa) – použitých napríklad pre absolventov zo SOŠ (Kýpeťová, Stráňavský), pracujúcich pod Vašou personálnou manažérkou Ing. Ivanou Lörincovou od 1.11.2015 do 30.4.2016. (ATENA, n.o., založená Mgr. Mariánom Klimom 4.7.2011 s riaditeľkou Ing. Ivanou Lörincovou, zápis na OÚ BB pod č. OVVS/NO-11/2011, IČO: 45736219, DIČ 2023296330, so sídlom Komenského 1207/13, 05001 Revúca, teraz Nám. SNP 14, 974 01 Banská Bystrica)

Cez ATENU n.o. ste prevádzkovali svoju pobočku v Banskej Bystrici ako chránenú dielňu od 3.11.2011 do 7.5.2014 a cez košickú pobočku pod štatútom chráneného pracoviska (od 13.5.2013), za čo tiež poberáte peniaze od štátu (Dohoda o PP na chránenú dielňu z 15.4.2013). Zaujímavé je, že pani riaditeľka Ing Ivana Lörincová (Kukučínova 1060/5, 056 01 Gelnica) stihla od 1.12.2011 do novembra 2012 podľa zmluvy poskytovať pracovnú asistenciu súčasne 4 zamestnancom so zdravotným postihnutím, každej 8 hodín denne, čiže jej pracovná doba počas jedného dňa bola 32 hodín.

TENA, n.o., Ing. Ivana Lörincová, riaditeľka a pracovná asistentka:

IA MPSVR

Ing. Růžička

2 zamestnanci

na 4 mesiace

845/2015- IZ -4.0/V

6074 €

ÚPSVR BB

PhDr. Červienka

4 administ.

pracovníci

Dohoda č. 12/§56/2015

21 752 €

ÚPSVR KE

JUDr.Adamčíková

1 administ.

pracovník

Dohoda č.

28/§56/2013/NP

10 149 €

ÚPSVR BB

Ing. Telek

4 administ.

pracovníci

Dohoda č.

15/§56/2012

39 715 €

ÚPSVR BB

JUDr. R. Kováč

1 prac. asistent pre 4 osoby

Dohoda č.

27/§59/2011

10 591 €

Spolu

12 pracovníkov

88 281 €

ATENA – Personal Consulting s.r.o., Mgr. Marián Klimo:

(číslo povolenia AA/2011/16616/7088/OPČSSZ; evidenčné číslo 982)

ÚPSVR BB,

PhDr.Červienka pre ATENA – Advisory Personal s.r.o.,

Mgr. M. Klimo

1 znevýhodnený

uchádzač

D O H O D A

č. 52/§ 50/PS/2015

Od 13.1.2016

4078 €

ÚPSVR Revúca,

Ing. Viera Hanesovská

5

administratívnych

pracovníkov

D O H O D A

č. 14/XXI/A/2013/§ 54

Od 27.11.2013

27 392 €

(v zmluve

32 448 € !!!)

ÚPSVR v Ban. Bystrici,

Ing. Július Telek

1

administratívny pracovník

D O H O D A

č. 21/XXI/A/2013/§ 54

Od 1.11.2013

5478 €

ÚPSVR Revúca,

Ing. Viera Hanesovská

2

administratívni pracovníci

D O H O D A

č. 2/XXI/A/2013/§ 54

Od 27.9.2013

10 956 €

ÚPSVR v Ban. Bystrici,

Ing. Július Telek

10 administratívnych

pracovníkov

D O H O D A

č. 61/XXI/2013/§54

1.5.2013/1.6.2013

54 785 €

ÚPSVR Revúca,

Ing. Viera Hanesovská

1

administratívny pracovník

D O H O D A

č.21/XXI/2013/§54

Od 23.4.2013

5478 €

Spolu

20 pracovníkov

108 167 €

Diskusná téma:Pozor na pracovnu ponuku

MLČANLIVOSŤ

V Rámcovej zmluve o sprostredkovaní uvádzate v čl. VIII. Povinnosť mlčanlivosti – zmluvné strany sa dohodli, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s uzatváraním a plnením tejto zmluvy, ako aj tie, ktoré si oznámia alebo inak vyplynú z jej plnenia, a to aj po skončení účinnosti tejto zmluvy a v článku IX. Zmluvné pokuty uvádzate, že v prípade porušenia ustanovení tejto zmluvy v článku VIII. zo strany záujemcu je sprostredkovateľ oprávnený požadovať uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 5000,- Eur, pričom zmluvná pokuta je splatná v lehote 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, lenže podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane neprístupného know–how a obchodných informácií sa má zabezpečiť, aby sa odhaľovanie pochybení, protiprávneho konania alebo protiprávnej činnosti za účelom ochrany všeobecného verejného záujmu nepovažovalo za konanie v rozpore s článkom 4 Smernice a podľa Obchodného zákonníka, ktorý má teritoriálnu pôsobnosť, sú ako obchodné tajomstvo chránené iba informácie o tých skutočnostiach, ktoré sú v súlade s právnym poriadkom a neodporujú dobrým mravom, pričom podľa rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave, sa predmetné ustanovenia Obchodného zákonníka týkajú zachovávania mlčanlivosti v rámci vykonávania podnikateľskej činnosti spoločnosti, táto mlčanlivosť o dôverných informáciách spoločnosti sa však netýka tzv. verejných konaní, napríklad trestné alebo daňové konanie. K tejto problematike sa vyjadril aj Najvyšší súd SR v rozhodnutí pod sp. Zn. 4 Tdo 61/2012.

V Pracovnej zmluve uvádzate v Čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán pod č. 18., že zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone práce u zamestnávateľa alebo v súvislosti s ním, a uvedené skutočnosti nesmie oznamovať alebo inak sprístupniť tretím osobám, lenže podľa § 81 f) Zákonníka práce sa povinnosť mlčanlivosti nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a v ostatných prípadoch musí byť viazaná časovým rámcom trvania pracovného pomeru.

Od 1.1.2015 vstúpil do účinnosti Zákon č. 307/2014 Z.z. o opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení neskorších predpisov, kde v Čl. I §1 ods. 4 stojí: Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného zákona, ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a nejde o povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 3.

OZNÁMENIE

Dňa 18.6.2016 nadobudol účinnosť Zákon č. 351/2015 o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, a takmer dvadsať rokov platí Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ o vysielaní zamestnancov 96/71 ES, a teda každý Váš vyslaný zamestnanec alebo spolupracovník SZČO by mal nielen dodržiavať všetky povinnosti a náročné úlohy, ktoré sú mu pridelené (viď morálny kódex a Prílohu č. 1 k Pracovnej zmluve), a splnenie ktorých isto považuje za svoju povinnosť, ale mal by tiež v prípade potreby využiť právo brániť sa proti neetickým princípom a podvodnému konaniu, a to samozrejme voči ktorejkoľvek pracovnej agentúre alebo súkromnej spoločnosti na Slovensku, a napĺňať tak základné ľudské právo zakotvené v čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá hovorí, že zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky a čl. 38, ktorý zaručuje ženám právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a osobitné pracovné podmienky.

Uvádzam tieto skutočnosti preto, lebo počas mojej komunikácie agentúrou ATENA mi bolo niekoľko ráz pracovníčkami výslovne povedané, že všetky príkazy prichádzajú od vedenia spoločnosti, teda od p. Klima, a tiež, že svoje námietky alebo sťažnosti musím oznámiť vedeniu spoločnosti, teda p. Klimovi, avšak jeho nespokojní klienti nedokážu skontaktovať a už vôbec nie s ním čokoľvek vyriešiť, napríklad ukončenie Rámcovej zmluvy o sprostredkovaní. Pán Klimo radšej svojich klientov a vyslaných pracovníkov ignorujete a nedbá na ich požiadavky (neschvaľovanie záloh, neinformovanie, výhovorky na účtovné a mzdové oddelenie, nezrovnalosti na výplatných páskach, nebezpečné splnomocnenie, klamlivá reklama), preto s príslušnými prílohami a listinnými dôkazmi oznámim nekalé praktiky nasledujúcim inštitúciám, ktoré podľa Zákona č. 5/2004 o služ. Zam. podľa §31 ods 3) môžu podať návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania:

  • Národný inšpektorát práce v Košiciach a Inšpektorát práce v Banskej Bystrici,

  • Kriminálny úrad Finančnej správy a Daňový úrad SR v Banskej Bystrici,

  • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ÚPSVaR v Banskej Bystrici,

  • Sociálna poisťovňa, ústredie v Bratislave a pobočka v Banskej Bystrici,

a požiadam o výkon kontroly Najvyšší kontrolný úrad a splnomocneného zástupcu Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov na Slovensku, ktorým ste až do roku 2020, resp. 2021 povinný preukázať hospodárnosť, efektívnosť a nevyhnutnosť vynaložených finančných prostriedkov čerpaných z fondov EÚ.

Závažné podozrenia na páchanie trestnej činnosti podľa § 214 ods. 1 a 2 Trestného zákona, § 221 Trestného zákona, § 235 ods. 1 a 2 Trestného zákona, § 261 ods. 1 a § 276 ods. 1 a 2 Trestného zákona a § 375 Trestného zákona oznámim Generálnej prokuratúre SR.

Ostatné nátlakové praktiky dám na vedomie Aliancii Fair Play a Transparency International Slovensko, aby sa správy o Vás dostali aj do cudzích krajín (Maďarsko, Rumunsko, Česká republika) a mohli byť postúpené európskym inšpekčným orgánom.

Podľa § 31 (3) f) Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti môže podať návrh na pozastavenie činnosti agentúry dočasného zamestnávania aj občan, ktorý bol činnosťou agentúry dočasného zamestnávania poškodený.

ZÁVER

Je zarážajúce, že vďaka pomoci a podpore z fondov Európskych spoločenstiev (OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, NP Rodina a práca), spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu SR (15℅), si platíte svoje kancelárske krásavice a dokonca si školíte nových náborárov z radov mladých a neskúsených absolventov škôl, potom sa nestačíme čudovať, ako neoblomne všetky žiadosti, sťažnosti a prosby bežných ľudí stroskotávajú v agentúre ATENA už na začiatku.

Dovolím si tvrdiť, že od 14.3.2008, odkedy Mgr. Marián Klimo začal svoje podnikanie ako živnostník, mohlo dôjsť v spoločnostiach s ručením obmedzeným, v ktorých je konateľom alebo spoločníkom, k viacerým porušeniam Základných práv a slobôd, najmä čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky, preto považujem za svoju občiansku a morálnu povinnosť upozorniť na Vaše praktiky príslušné úrady a orgány činné v trestnom konaní, keďže mám informácie aj od iných osôb, voči ktorým ste postupovali nezákonne a ktoré sa môžu ohľadom svojich práv obrátiť na súd.

V súvislosti s naším nedávnym predsedníctvom v Rade Európskej únie Vám musím pripomenúť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 492/2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie a požiadať Vás o objektívne, slobodné a dôstojné uplatňovanie tohto práva pre stálych, sezónnych aj cezhraničných pracovníkov a tých, ktorí vykonávajú činnosť s cieľom poskytovať služby. Prichádzajú mi na um myšlienky o Európskej sociálnej charte, o článku 32 Ústavy SR, o občianskom proteste, o petícii, o mediálnej kampani, o internetovej stránke, kde by sa prihlásili a spojili nešťastní ľudia, ktorí prešli Vašimi rukami, avšak to nenahradí jediné – dlho sa ráno pán Klimo zahľaďte do zrkadla a proste, aby z Vás v budúcnosti vyrástol pokorný, veľkorysý a čestný človek. S Vašimi schopnosťami a odhodlaním by ste možno mohli vybudovať veci, aké dokázal sám Tomáš Baťa (zazrel som ho na Vašej internetovej stránke) alebo ako mnoho iných slušných slovenských a českých podnikateľov. A nie byť ďalším Mariánom Kočnerom.

Ja osobne Vás nesúdim. Som iba syn disidenta a politického väzňa a vnuk predsedu krajského súdu, ale tak ako nikdy predtým, ani teraz nemôžem mlčať, keď vidím profesionálne organizované zlo, v ktorom sympatické dievčatá klamú, ľudia v núdzi otročia a zákernosť dočasne víťazí, preto Vás, pán riaditeľ Marián Klimo, otvorene vyzývam –

ZASTAVTE TO!!!

Alebo ako by povedal Platón: „Zastav sa, občan aténsky…“

Teraz najčítanejšie

Tomáš Kvič

Autor v slobodnom povolaní, básnik, publicista, textár. Participoval na projektoch Nuit Blanche a EHMK 2013, viedol dobročinnú iniciatívu NEXABOW, pôsobil v redakcii KOSICE:DNES. V súčasnosti sa venuje investigatívnej činnosti, písaniu poviedok a tvorbe pre deti.