Denník N

poľnohospodárstvo: využitie súčasných pravidiel žiadostí o priame platby alebo podvodné konanie v rámci zákona

systém priamych platieb je nastavený tak, aby v zásade na overenie skutočností postačovalo len vyhlásenie užívateľa a podklady, ktoré nie sú krížovo overiteľné. Vytvorenie kompletného registra užívacích vzťahov pozemkov je preto nevyhnutným krokom. Zatiaľ ešte nebudeme hovoriť o registri užívacích vzťahov, ale možnostiach, ktoré by mal mať a ako už len jeho existencia je cestou, ako predchádzať problémom pri užívaní pozemkov a zneužívaní priamych platieb.

Ak sa budeme pozerať na plánovaný register užívacích vzťahov ako na banku, tak súčasný stav pripomína banku len z diaľky. Ak sú vkladom do banky len informácie od samotných klientov o výške ich príjmu (vlastných alebo prenajatých pozemkov) a na tomto základe žiadajú úver (priame platby), tak je to už v samotnom základe predpokladá možnosti zneužitia. V súčasnosti PPA ako inštitúcia poskytujúca služby klientom na základe ich porfólia, ktoré majú, ale nemajú ho verifikovaný, nemá možnosť si overiť výšku ich príjmu (výmeru/portfólio) a ak nepríde k nejakým sporom (križovanie, oznámenie/udanie) tak úver (priamu platbu) poskytne.

Ak by existoval nezávislý a autorizovaný centrálny register príjmov žiadateľov (register užívacích vzťahov), tak v okamihu žiadosti úver (priame platby) by bola žiadosť konfrontovaná s registrom o výške príjmov (register užívacích vzťahov). Žiadosť by sa zamietla, ak by nespĺňal podmienky pre poskytnutie úveru, napríklad minimálnu výšku príjmov (nesúlad výmer v registri užívacích vzťahov a žiadosti).

Predstavme si teoretickú, absurdnú možnosť, že panelákový žiadateľ o priame podpory predloží k stanovenému termínu žiadosť na všetky poľnohospodárske plochy evidované v registri pôdy LPIS. Pokiaľ nie je retardovaný, žiadosť predloží na všetky plochy okrem tých plôch, na ktoré boli v predchádzajúcom roku poskytnuté priame podpory.

Zákon na neho pozerá ako na dobromyseľného, pri predkladaní žiadosti o priame podpory sa nevyžaduje, aby preukázal právo užívania k poľnohospodárskym plochám, ktoré nahlásil. Ak na rovnaké plochy podajú žiadosť o priame platby aj iný žiadatelia, netreba panikáriť. V čase, keď je možné upraviť žiadosť o platby bez sankcie, odstráni aj tieto nedostatky. Prípadne aj so sankciou, žiadateľ tak minimalizuje riziko kontroly práva užívania nahlásených poľnohospodárskych plôch. Ak nespadne do vzorky žiadateľov vybraných na kontrolu plnenia podmienok poskytnutia podpory, alebo ho nenahlási nejaký neprajník, platba mu bude poskytnutá.

Aby sa teoretickej možnosti získať priame podpory z obývačky zabránilo, musí byť žiadateľ a pravdivosť ním uvádzaných údajov overená. Ak by mal každý žiadateľ o priame podpory povinnosť v žiadosti uviesť okrem nahlásenej výmery poľnohospodárskej plochy aj výmeru, ktorú má k dispozícii ako vlastník, správca, nájomca alebo užívateľ pozemku, o podvod veľkých rozmerov by sa nik zrejme ani len nepokúsil.

Vznik a zánik práva užívať poľnohospodársku plochu ako vlastník, správca, nájomca, podnájomca alebo užívateľ v období od termínu určeného na vrátenie a prebratie pozemkov podľa zákona č. 504/2003 Z. z. do 30. mája nasledujúceho roka (termín, kedy má mať žiadateľ najneskôr pôdu k dispozícii) by malo byť spojené s ohlasovacou povinnosťou daňovníka , ktorý stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Zároveň musia byť hranice poľnohospodárskych plôch vymedzené ako nesporné, v súvislosti so vznikom a zánikom práva užívať poľnohospodársku plochu ako vlastník, správca, nájomca, podnájomca alebo užívateľ treba určiť povinnosť postupovať podľa zákona 504/2003 (§ 12a).

Slovenský pozemkový fond prenajíma poľnohospodársku pôdu záujemcom. Záujemca v žiadosti o prenájom pôdy uvádza výmeru, ktorú už má k dispozícii ako vlastník alebo nájomca pozemkov známych vlastníkov. Ak fond záujemcovi pôdu prenajme, nájomca má povinnosť pravidelne tieto údaje aktualizovať. Na Slovenskom pozemkovom fonde je (teoreticky) k dispozícii údaj o niektorých nájomcoch a prenajatej pôde, pekne po katastrálnych územiach.

Činnosť Súčasný stav Register užívacích vzťahov
Podanie žiadosti jedným užívateľom (alebo za viacero firiem) na celé Slovensko alebo relatívne veľkú lokalitu PPA žiadosti akceptuje, lebo predpokladá, že užívateľ má takú výmeru k dispozícii PPA žiadosti neakceptuje, lebo užívateľ nedisponuje podľa registra takou výmerou
V termíne na opravy sa zo žiadosti vylúčia plochy, kde dochádza ku križovaniu PPA takéto konanie akceptuje bez postihu. Ak sa vytvoril rozdeľovací plán užívacích vzťahov (súčasť registra užívacích vzťahov) užívateľ len potvrdí svoju žiadosť, ku križovaniu nedôjde
Užívateľ navrhne vlastníkom nájomné zmluvy a využije fikciu vzniku nájomných vzťahov Ak sa PPA dostane ku kontrole, tak užívateľ môže mať „pozemky v nájme“, zápis nájomných zmlúv do katastra nepodlieha kontrole a vytvára možnosti na podvody (napr. viacnásobné zápisy tej istej nájomnej zmluvy s rôznymi názvami na ten istý vlastnícky vzťah, nekontrolovateľné automatizovaným spôsobom) Fikcia uzavretia nájomných zmlúv neexistuje, lebo nájomná zmluva je platná, len ak je zverejnená v registri
Užívateľ nemusí vykonávať reálnu činnosť Užívateľ môže deklarovať užívané pozemky ako ekologické opatrenia, nad 15 ha užívaných pozemkov je potrebné vyčleniť minimálne 5% takýchto pozemkov. V poriadku je teda aj 100%
Kontrola PPA sa vykonáva len na základe konkrétneho podnetu alebo oznámenia, alebo v rámci kapacity Obmedzené možnosti kontrol na mieste a kontrol právneho vzťahu k pôde (napríklad minimálny počet konaní podľa §12a, evidencie podľa §10), diverzifikácia rizika kontrol rozdelením na viacero firiem PPA kontroluje užívanie podľa rozdeľovacieho plánu užívacích vzťahov
Kontrola Okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom sa nevykonáva, lebo OU PLO nemá žiadne povinnosti OU PLO nekoná z vlastného podnetu (nemá ani povinnosť) a ani nemôže nariadiť konanie podľa §12a v prípade sporov o užívanie OU PLO vedie evidenciu užívacích vzťahov a nariaďuje vytvorenie rozdeľovacieho plánu užívacích vzťahov, ak je v danom katastrálnom území viacero užívateľov
Poskytnutie priamych platieb aj na plochy, ku ktorým nemá užívateľ právny vzťah Žiadne možnosti postihu užívateľa Žiadne možnosti na podanie nesprávnej (nekrytej) žiadosti o priame platby.

Firma Hospodárim všade s.r.o. z obce Lámacie hlavy podala žiadosť o priame platby na výmeru 1 800 000 hektárov k 30.5. daného roka, po termíne do 15.6. daného roku upravila žiadosť na 180 000 hektárov. Pri kontrole PPA sa skontrolovalo asi 10% žiadostí na mieste a niekoľko oznámení vlastníkov a užívateľov. Firma si môže registrovať niekoľko rôznych firiem, a v ich mene podávať žiadosti, aby sa vyhla v maximálnej miere kontrolám zo strany PPA (diverzifikácia rizika kontrol). Po kontrolách firma Hospodárim všade s.r.o. (alebo jej firmy) dostala priame platby na 120 000 hektárov. A jediný náklad, ktorý vykázala sa týkal spracovania a odoslania nájomných zmlúv a založenia niekoľkých firiem. Odhadom spracovanie návrhov nájomných zmlúv pre celé Slovensko a podkladov pre priame platby by stálo asi 4-5 miliónov Eur. Ale to je skoro nič voči 24 miliónom zisku. A hlavne, ak na rok sa to zasa zopakuje.

Aj keď je tento príklad príliš pritiahnutý za vlasy, neznamená že sa nedeje. Autor na základe prípravy podkladov pre konanie podľa §12a dospel k názoru, že takéto konanie ako v príklade sa dá realizovať (a asi sa aj realizuje) na miestnej úrovni. Ak by sa však boli vlastníci aktívnejší, mohli by zabrániť takémuto konaniu a mohli tieto možnosti využívať vo forme spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti (viď https://dennikn.sk/blog/2259383/polnohospodarstvo-susedia-poziadajme-o-priame-platby). Aby takémuto postupu zabránili aj užívatelia, mali by využiť konanie podľa §12a ako spôsob stanovenia nesporných hraníc užívania a začať konaním jedného užívateľa voči všetkým ostatným podľa ods.20 a následne nedohodou podľa ods.1, aby o nesporných hraniciach užívaných pozemkov musel rozhodnúť okresný úrad podľa ods.8. Potom vznikne právny titul k užívanej pôde na základe rozhodnutia okresného úradu a následne sa hranice podľa rozdeľovacieho plánu užívacích vzťahov prenesú do žiadostí o prieme platby.

čítajte tiež:
spoločný postup pri podávaní žiadosti o priame platby
úskalia §12a a §15 a pozemkových úprav
ako získať 200 tisíc voľných hektárov
aby sa farmári na poliach nebili
vlastníctvo, nájom, užívanie, spory

 

 

Teraz najčítanejšie