Denník N

Verejná výzva košickej poriadkovej polícii

Ustavny-sud-si-nedame
Ustavny-sud-si-nedame

My, Košičania, odmietame správanie, aké v minulosti dovolila polícia v Bratislave pri rozličných zhromaždeniach a verejne vyzývame na dodržiavanie platných zákonov, požiadaviek na pokojné zhromažďovanie a platných pandemických obmedzení.

Ako formálny zvolávateľ zhromaždenia spolu s mne blízkymi a nápomocnými Košičanmi z platformy Otvorené Košice odmietame správanie demonštrantov, aké v minulosti dovolila polícia v Bratislave pri viacerých zhromaždeniach a verejne vyzývame demonštrantov a najmä políciu na dodržiavanie platných zákonov, pandemických obmedzení a požiadaviek na pokojné zhromažďovanie a bezpečnosť účastníkov.

Sme vďační za občanov, ktorí sa aktívne podieľajú na zmene spoločnosti k lepšiemu. Rešpektujeme právo na zhromažďovanie a pokojnú demonštráciu a aj preto jedno takého zhromaždenie usporadúvame. Rozumieme aj nespokojnosti, frustrácii a hnevu voči spoločenskej situácii spôsobenej pandémiou, ale vyžadujeme pokojné vyjadrenie názoru bez akýchkoľvek útokov či násilností. Nakoľko ale v minulosti medializované (ne)zásahy polície a nižšie uvádzané čísla nesvedčia o kvalitnej práci všetkých jej príslušníkov, dovolili sme si formulovať túto verejnú výzvu.

Žiadame policajné zložky, aby zabezpečili pre všetky riadne zvolané zhromaždenia:

 • neprítomnosť akýchkoľvek demonštrantov v zóne 100m od budovy Ústavného súdu (§242 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde SR);
 • neprítomnosť akýchkoľvek demonštrantov blokujúcich dopravné koridory dôležité pre bežné fungovanie dopravy v meste Košice (§10 zákona 84/1990 Z. z. o zhromažďovacom práve);
 • pokojné zhromaždenie občanov vylúčením osôb nedodržujúcich zákon 84/1990 Z. z. o zhromažďovacom práve, najmä §1, §6;
 • zo strany usporiadateľa riadenie priebehu zhromaždenia tak, aby sa podstatne neodchyľovalo od účelu zhromaždenia uvedeného v oznámení (napr. zmenou miesta; §6 zák. 84/1990);
 • zo strany usporiadateľa riadenie priebehu zhromaždenia tak, aby dbal o pokojný priebeh zhromaždenia a vykonávanie opatrení, aby tento pokojný priebeh nebol narušovaný (§6 zák. 84/1990);
 • zo strany účastníkov dodržiavanie pokynov zvolávateľa a usporiadateľov a zdržanie sa všetkého, čo by narušilo riadny a pokojný priebeh zhromaždenia (§7 zák. 84/1990);
 • zo strany účastníkov pokojný rozchod po konci zhromaždenia, po ktorom sú účastníci povinní bez meškania opustiť miesto zhromaždenia (§7 zák. 84/1990);
 • zo strany účastníkov neprítomnosť predmetov ako strelné zbrane, výbušniny či iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví, ak možno z okolností alebo zo správania účastníkov usudzovať, že sa majú použiť na násilie alebo hrozbu násilím (§7 zák. 84/1990);
 • rozpustenie nezákonného zhromaždenia podľa §12 zák. 84/1990;
 • monitorovanie a následné riešenie priestupkov proti zhromažďovaciemu právu (§12 zák. 84/1990).

Na základe minulého jednania polície máme obavy zvolávať verejnosť na naše pokojné zhromaždenie, keďže dňa 17. novembra 2020 a najmä 29. 7. 2021 polícia dlhé hodiny nevykonala žiadne alebo len málo významné kroky vedúce k dodržiavaniu vyššie uvedených ustanovení zákona 84/1990 o zhromažďovacom práve a ďalších platných súvisiacich zákonov a vyhlášok. Po rozsiahlom mediálnom a verejnom odsúdení väčšinu svojej verejnej obhajoby (ne)realizovaných opatrení postavila polícia na vyjadreniach o monitorovaní, vyhodnocovaní apod., preto som sa rozhodol požiadať o výsledky tohto monitorovania – konkrétne som si cez tzv. infozákon (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií) vyžiadal informácie o výsledkoch a následkoch, ktoré vyvodila polícia po zhromaždení zo 17. novembra 2020, kde napr. z pódia zneli jasné výzvy na porušovanie pandemických opatrení a došlo aj k poškodzovaniu majetku.

Výsledky monitorovania stovkami policajtov (demonštrácia v Bratislave, 17.11.2020): Krajské policajné riaditeľstvo BA viedlo 8 trestných konaní, z toho 1 odmietli, 1 prerušili, 1 stále vyšetrujú a 5 odstúpili inému orgánu. Taktiež viedli 40 priestupkových konaní, z toho 16 postúpili RÚVZ BA, 23 na okresný úrad BA a 1 na dopravný inšpektorát. Okresný úrad BA eviduje 8 priestupkových konaní, z čoho v 4 prípadoch boli právoplatne uložené sankcie za tieto priestupky. RÚVZ Bratislava odpovedal, že prijal 10 oznámení a rozdal 0 pokút. Čitateľa nechávam vytvoriť si vlastný názor na prezentované čísla, nakoľko je mu zrejme známy aj priebeh zhromaždení v BA. Každopádne nepokladám reakciu polície pri vynucovaní dodržiavania poriadku za dostatočnú a preto, ako zodpovedný občan mesta Košice s troma nahlásenými a údajne jedným nenahláseným zhromaždením, vyjadrujem vážnu obavu o poriadok v mojom meste.

Priamo pri budove magistrátu mesta Košice sa nachádza billboard pozývajúci na Hlavnú 110, Košice, čo je adresa Ústavného súdu. Je pravdepodobné, že sa ich v rámci SR nachádzajú ďalšie desiatky alebo stovky a nakoľko sa zadávateľ reklamy radšej nechcel svojou identitou pochváliť, oznámil som túto skutočnosť navádzajúcu na nezákonné konanie miestne príslušnému policajnému útvaru mestskej i štátnej polície. Je zaujímavé a smutné, že od doby vylepenia nevadil nikomu zo stoviek ľudí pracujúcich na magistráte, ktorý má v Košiciach na starosti aj výkon zhromažďovacieho práva.

Možné argumenty o poddimenzovanom personále alebo financiách v radoch polície poľahky vyvracia stránka samotného ministerstva vnútra, ktoré nedávno zverejnilo analýzu policajných zložiek z pera Útvaru hodnoty za peniaze (https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/vnutro/). V nej sa mimochodom uvádza, že máme v porovnaní s okolitými krajinami na obyvateľa:

 • vyšší počet policajtov (celkovo 22 000),
 • vyšší počet vrážd,
 • vyššie náklady na policajný zbor,
 • vyšší rast nákladov na min. vnútra (+48% za posledných 6 rokov, pričom školstvo či zdravotníctvo rástli o 30%),
 • a najvyššiu nedôveru v činnosť polície (SR: 55% nedôvera, susedia: 35%).

Naposledy, keď som sa angažoval pri ochrane zelene v našom meste, to skončilo poškodeným autom a veľmi nepríjemným stretnutím s otázkami na moju rodinu. Žiadam preto políciu, aby si zodpovedne konala svoje povinnosti a 1. septembra na Hlavnej ulici v Košiciach ukázala, že jej ako občania môžeme dôverovať.

A vás, čitateľov, pozývam na osobné stretnutie na pokojnom zhromaždení o 15:00 na Hlavnú ulicu medzi seminárny kostol a hotel Ambassador (viac o udalosti na https://www.facebook.com/events/3075201846029077). Ďakujeme za rešpektovanie pokynov polície, organizátorov a platných pravidiel zhromažďovania aspoň 100m od budovy Ústavného súdu.

Hlavna 110 a 100m
100m od budovy Ústavného súdu

Aktualizácia 1.9.2021 o 20:00 po protestoch: Ďakujeme Úradu na ochranu ústavných činiteľov za zabezpečenie ohradenia priestoru pred Ústavným súdom. Chválime angažovaných príslušníkov, ktorí dohliadali na poriadok v našom meste spôsobom, ktorý v konečnom dôsledku, na rozdiel od Bratislavy, znamenal verejný poriadok a zákonnú realizáciu zhromaždení v meste Košice. Ďakujeme.

Teraz najčítanejšie