Denník N

„Systematická ponuka vzdelávania pre seniorov, okrem univerzít tretieho veku, [však] na Slovensku absentuje. A práve túto situáciu by mohli vzdelávacie inštitúcie zmeniť,“ hovorí J. Krkošková

Zdroj: Archív Akadémia vzdelávania Čadca o.z.
Zdroj: Archív Akadémia vzdelávania Čadca o.z.

V multikultúrnej Európe je viacjazyčnosť a podpora vzdelávania v tejto oblasti jednou z kľúčových priorít. Od roku 1998 organizuje Európska komisia súťaž Európska značka pre jazyky, ktorú na Slovensku už tradične vyhlasuje SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. V období 2014 – 2020 bolo v rámci programu Erasmus+ financovaných viac ako 19 000 projektov zameraných na jazykové vzdelávanie.

Minulý rok toto ocenenie získala aj Akadémia vzdelávania Čadca o.z. Medzi jej študentov patria už takmer 10 rokov aj seniori. S Janou Krkoškovou, riaditeľkou akadémie, sme sa rozprávali o možnostiach a príležitostiach vo vzdelávaní seniorov, motiváciách zapojiť sa do súťaže Európska značka pre jazyky a o prínose tohto ocenenia pre ich prácu.

Prečo ste sa v Akadémii vzdelávania v Čadci rozhodli realizovať projekt venovaný seniorom a ich výučbe anglického jazyka?

Prvý kurz anglického jazyka sme pre seniorov organizovali ešte v rámci medzinárodného projektu Grundtvig – Učiace sa partnerstvá v roku 2013. To bol pilotný kurz. Pri organizovaní rôznych vzdelávacích podujatí nás príjemne prekvapil ich záujem o vzdelávanie, preto sme rozmýšľali, čo by sme im mohli ponúknuť a ako vyriešiť spôsob financovania ich vzdelávania. Keď sa nám podarilo získať dotáciu na projekt pre seniorov, začali sme s realizáciou aktivity, ktorú sme nazvali SENIOR AKADEMY a vzdelávanie bolo pre nich samozrejme zdarma.

Zdroj: Archív Akadémia vzdelávania Čadca o.z.

Čo bolo cieľom Vášho projektu?

Naším cieľom bolo pripraviť vhodný kurz anglického jazyka, ktorý by vyhovoval tejto špecifickej cieľovej skupine a bol by jej doslova „ušitý na mieru“. Pripravili sme učebné texty, ktoré sme prispôsobili záujmom seniorov a tempu ich učenia.

Postupne stanovili aj ďalšie ciele – naučiť seniorov používať interaktívnu techniku, pracovať s mailovou poštou a umožniť im aktívne tráviť voľný čas a pravidelne sa stretávať. Myslím si, že všetky uvedené ciele sa nám podarilo úspešne dosiahnuť.

Kurzy cudzích jazykov pre dospelých sú dnes už bežne dostupné kdekoľvek na Slovensku. Prekvapili Vás niečím učiaci sa seniori?

Máte pravdu. Dnes sú kurzy cudzích jazykov dostupné už takmer na každom mieste na Slovensku. Systematická ponuka vzdelávania pre seniorov, okrem univerzít tretieho veku, však na Slovensku absentuje. A práve túto situáciu by mohli vzdelávacie inštitúcie zmeniť. Demografický vývoj v našej krajine potvrdzuje, že seniori dnes tvoria nezanedbateľnú skupinu obyvateľov a ich počet má stúpajúcu tendenciu. A naše skúsenosti potvrdzujú, že sú to často veľmi aktívni ľudia, ktorí majú chuť a čas učiť sa nové veci.

Zdroj: Archív Akadémia vzdelávania Čadca o.z.

A čím učiaci sa seniori prekvapili mňa? Obrovským odhodlaním, entuziazmom a radosťou z učenia sa. Mnoho ľudí možno nechápe ich motiváciu učiť sa napr. angličtinu. My sme to zisťovali. Niektorým z nich žijú deti či vnukovia v zahraničí, cestujú za nimi  a zvládnutie základov angličtiny im odbúra strach a posilní sebavedomie. Mnohí seniori sú dnes aktívni aj na sociálnych sieťach, využívajú počítače či smartphony, denne posielajú maily a aj v tejto oblasti často narazia na angličtinu. Nemôžeme si myslieť, že anglický jazyk potrebuje iba mladá či stredná generácia. Počas vzdelávania nám seniori dokázali, že majú chuť a sú schopní sa učiť cudzie jazyky, hoci trochu odlišnou formou ako deti či mládež. Priznávam, že na začiatku sme sa trochu obávali priebehu vzdelávania a kládli sme si otázku, či splníme stanovený cieľ. Dnes však môžem potvrdiť, že angličtina pre seniorov sa stala našou srdcovou záležitosťou a stretnutia s nimi boli obohatením pre obe zúčastnené strany.

Erasmus+ podporuje viacjazyčnosť a s tým súvisí aj súťaž Európska značka pre jazyky, v ktorej sa oceňujú inšpiratívne projekty zamerané na vzdelávanie cudzích jazykov. Čo Vás motivovalo zapojiť sa do súťaže?

Erasmus+ a jeho aktivity poznáme a pravidelne sa zapájame aj do získavania grantov. Keď sme mali možnosť prihlásiť sa do súťaže Európska značka pre jazyky, neváhali sme ani chvíľu. Chceli sme ukázať, že je dôležité nezabúdať na seniorov a hľadať možnosti pre ich vzdelávanie, ktoré im umožnia lepšie sa začleniť do súčasnej spoločnosti a aktívne prežívať voľný čas. Je výborné, že takáto súťaž existuje a slúži nielen ako motivácia, ale aj inšpirácia pre inštitúcie a školy, ktoré sa venujú jazykovému vzdelávaniu.

Čo Vašej organizácii táto súťaž priniesla?

Výhra v súťaži bola pre nás obrovským prekvapením a veľkou motiváciou a záväzkom do budúcnosti. Mimoriadne nás potešila najmä preto, že prišla v roku 2020, ktorý bol kvôli pandémii pre vzdelávacie inštitúcie veľmi náročný. Potešilo nás, že práve náš projekt porotu zaujal a rozhodla sa udeliť nám certifikát Európska značka pre jazyky 2020. Pre nás je to úžasná odmena za to, že sme sa nebáli ísť trochu inou cestou a hľadali sme možnosti vzdelávania cudzích jazykov neštandardnej vekovej skupiny. Pre našich klientov je to azda signál, že sa snažíme našu prácu robiť profesionálne, inovatívne  a najlepšie ako vieme. A nie vždy je to o peniazoch. Často platí staré známe – kde je vôľa, je aj cesta.

Teraz najčítanejšie