Denník N

„Otvorili sme sa svetu. Spoznávame partnerov a krajiny na základe osobnej skúsenosti a nie len z učebníc a videí ,“ hovorí Z. Peternai

Zdroj: Archív Gymnázia P. Pázmaňa v Nových Zámkoch
Zdroj: Archív Gymnázia P. Pázmaňa v Nových Zámkoch

V multikultúrnej Európe je viacjazyčnosť a podpora vzdelávania v tejto oblasti jednou z kľúčových priorít. Od roku 1998 organizuje Európska komisia súťaž Európska značka pre jazyky, ktorú na Slovensku už tradične vyhlasuje SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. V období 2014 – 2020 bolo v rámci programu Erasmus+ financovaných viac ako 19 000 projektov zameraných na jazykové vzdelávanie.

Gymnázium Petra Pázmaňa v Nových Zámkoch získalo v minulosti túto cenu za inovatívnosť, inšpiratívnosť a kvalitu v oblasti jazykového vzdelávania. So Zuzanou Peternai, riaditeľkou gymnázia, sme sa rozprávali o tom, ako – aj z pohľadu bývalej Sokrates študentky – podporuje medzinárodné vzdelávanie na slovenskej škole a ako vníma jeho prínos pre študentov a kolegov.

Zdroj: Archív Gymnázia P. Pázmaňa v Nových Zámkoch

Prečo sa Vaša škola rozhodla realizovať projekty Erasmus+?

Keď som v roku 2008 nastúpila do zamestnania na tejto škole, nemali sme žiadne skúsenosti s projektmi. Ako bývalá Sokrates študentka som chcela vyskúšať možnosti programu Comenius pre stredné školy a podarilo sa mi presvedčiť kolegov, aby sme išli do toho. Bola to príjemná zmena pre všetkých vo všetkých oblastiach. Mali sme vtedy pocit, že sme ožili, konečne sa niečo nové dialo na škole. Postupne sa učiteľom aj žiakom projekty zapáčili a už si nevieme predstaviť školský rok bez medzinárodných projektov či Erasmus+ alebo eTwinning.

Čo bolo cieľom Vášho projektu?

Pri projektoch sa snažíme nájsť jeden veľký tematický celok, ktorý by zahŕňal viacero predmetov, aby sme mohli naše dlhodobé ciele naozaj dlhodobo napĺňať. Chceme predovšetkým neustále zlepšovať vyučovacie metódy: implementovať nové, inovatívne, aktivizujúce a atraktívne vyučovacie metódy, zlepšiť používanie (predovšetkým) anglického jazyka vo vedeckej a kultúrnej oblasti, používať a implementovať nové nástroje pri realizácii projektových úloh. Žiaci sa učia dokumentovať projektové aktivity rôznymi spôsobmi: cez iphone, fotografie, kresby, prezentácie, interaktívne a tradičné mapy, školské online časopisy, webové stránky, blogy, brožúrky a pod. To všetko slúži na podporu kreativity a mäkkých zručností. Cielene aplikujeme aj zážitkové vyučovanie: organizujeme exkurzie priamo do terénu, vyučovanie v prírode pomocou použitia moderných technológií, stretnutie s expertmi priamo na „mieste činu“.

Ako ovplyvnilo realizovanie medzinárodného projektu Vašu organizáciu?

Otvorili sme sa svetu. Cestovanie do zahraničia pre niektorých už nie je len otázkou financií. Spoznávame partnerov a krajiny na základe osobnej skúsenosti, nie len z učebníc a videí. Za posledných 10 rokov vďaka technike a projektovým činnostiam rozvíjame tzv. mäkké zručnosti žiakov ako spolupráca, kritické myslenie, plánovanie, prezentačné a digitálne zručnosti, kreativitu a podobne. Vzájomná výmena skúseností s medzinárodnými partnermi nás posúva ďalej a núti k neustálej aktualizácii našich postojov k vyučovaniu a k modernizácii vo všetkých oblastiach vzdelávania.

Zdroj: Archív Gymnázia P. Pázmaňa v Nových Zámkoch

Mnohí váhajú so žiadosťou o finančnú podporu pre svoj projekt, pretože neovládajú perfektne cudzí jazyk. Je to nevyhnutný predpoklad pre podanie projektovej žiadosti a realizáciu projektu?

Znalosť cudzieho jazyka je výhodou, ale nie alfou a omegou dobrého projektu. Na podanie žiadosti nie je nutný cudzí jazyk, môže sa podať aj v slovenskom jazyku. Na realizáciu medzinárodného projektu, kde pracovný jazyk je iný ako slovenský, však je dobré vedieť aspoň základy tohto cudzieho jazyka. Projekt však nerealizuje len jeden človek, je to súhra a spolupráca tímu na škole. Je vhodné zapojiť do tímu aj „jazykára“, ktorý bude zastrešovať jazykovú stránku projektu a bude komunikovať s partnermi. Treba hľadať cesty, ako sa niečo dá urobiť a nehľadať zbytočné prekážky.

Erasmus+ podporuje viacjazyčnosť a s tým súvisí aj súťaž Európska značka pre jazyky, v ktorej sa oceňujú inšpiratívne projekty zamerané na vzdelávanie cudzích jazykov. Čo Vás motivovalo zapojiť sa do súťaže?

Keď sme pracovali na projekte s názvom Nature detectives (Detektívi prírody), bola to výzva pre „jazykárov“ aj učiteľov biológie na spoluprácu, ktorú zvládli na výbornú. Keď sme dostali výzvu zapojiť sa do súťaže, ani sme neváhali, lebo sme sa chceli podeliť o túto úžasnú skúsenosť, keď okrem vyučovacieho jazyka (u nás je to maďarský) sme materiály čiastočne pripravovali aj v slovenskom jazyku, aj v anglickom, a pri názvosloví aj v latinskom jazyku. Podobne to bolo aj pri projekte s názvom Money Matters: oblasť financií a peňazí sme rozpitvali z historického, kultúrneho, matematického, geografického a literárneho hľadiska, vytvorili sme množstvo materiálov, vzdelávacích aktivít v anglickom jazyku, ktoré dodnes používame. Neočakávali sme, že sa dostaneme do druhého kola výberového procesu, a v prípade prvého projektu aj do finále. Chceli sme sa len podeliť o túto pozitívnu skúsenosť s realizáciou projektu.

Čo Vašej organizácii táto súťaž priniesla?

Predovšetkým uznanie našej práce, našich nápadov a realizácie projektov. Je veľmi príjemné pocítiť, že projekty robíme dobre, že ideme tým správnym smerom. Nakoľko sme škola s vyučovacím jazykom maďarským, každý iný jazyk – vrátane slovenského – je pre našich žiakov cudzím jazykom, ktorý sa musia naučiť. Osvedčilo sa zapojiť ich do zaujímavých tém, kde zabudnú na samotný jazyk, ten sa stáva pre nich prostriedkom na dosiahnutie vyššieho cieľa – pochopiť partnera, spraviť úlohu, dokončiť projekt, dorozumieť sa s hostiteľskou rodinou a pod. Vďaka Erasmus+ a aj eTwinning projektom sa nám celkom darí ukázať im rozmanitosť vo svete. Neustála prítomnosť cudzích, zahraničných návštev im je už skoro aj samozrejmá, očakávaná (viacerí si práve preto volia našu školu pri ďalšom štúdiu). To isté platí aj pre učiteľov, ktorí sa sami angažujú v jazykových a vzdelávacích kurzoch, cítia potrebu naučiť sa cudzí jazyk (mávame projekty na ďalšie vzdelávanie učiteľov v zahraničí). Sme presvedčení o tom, že vďaka našim projektovým aktivitám sme stále atraktívnou školou v silnej konkurencii stredných škôl.

Teraz najčítanejšie