Denník N

Sú určité profesie, kde sa vyžaduje aj odbornosť

Na Slovensku, bohužiaľ, od politikov odbornosť nevyžadujeme, hoci majú v rukách kormidlo, problém nastane aj vtedy, ak politická činnosť vynesenie politika na post, kde sa vyžaduje skutočná odbornosť.

Neviem, ako sa cítite vy, keď zistíte, že vás niekto „napálil“ alebo oklamal, zneužijúc vašu dôveru v jeho odbornosť a to, že vy sa v určitej problematike nevyznáte.

Mne sa to opakovane stalo napríklad v autoservise, kde som jednak nestála pri mechanikovi a nesledovala všetky jeho kroky ( napríklad pri výmene oleja) a jednak nie som technik, ani opravár áut, a preto nie je až také ťažké ma presvedčiť o tom, že vec je urobená dobre, aj keď to nie je pravda.

Takýto podvodník si mädlí ruky a myslí si, aký je šikovný, keď vás oklamal a aký ste vy dôverčivý hlupák. V takýchto prípadoch jednoznačne platí, že „všetkého do času“. Takmer všetko vždy vyjde najavo, nech aj s odstupom dlhšieho času.

V mojom prípade to vyšlo najavo, keď sa po spackanej oprave auto čoskoro začalo opäť kaziť a iný odborník ma upozornil na to, že predchádzajúca oprava  nebola urobená dobre.

Desiatky príkladov by som vedela uviesť aj z oblasti stavebníctva, kde je obľúbenou metódou klamanie a podvádzanie zákazníka, ktorý sa nevyzná, alebo nevidí všetko, čo sa na jeho objednávku robí.

Opäť naspäť k otázke.  Ako sa cítite, keď zistíte, že niekto sa voči vám zachoval takto ?

Dobrý pocit to nie je a mieša sa v ňom aj niečo s príchuťou poníženia a  zosmiešnenia.

Rovnako to platí aj v oblasti práva, a preto sa, napriek nespočetnému množstvu komentárov, ešte musím vrátiť k uzneseniu generálnej prokuratúry, ktorou došlo k prepusteniu pána Pčolinského z väzby.

A to  z pohľadu advokáta. Každý kto chcel, si toto uznesenie mohol prečítať.

V úvode sa uvádza, že generálny prokurátor rozhodol o návrhoch jedného  obvineného zo 6.5. a druhého obvineného z 20.7.2021, a uznesenie generálnej prokuratúry  je datované na 31.8.2021. Generálny prokurátor vyslovil, že uzneseniami (rozhodnutiami) policajta bol porušený zákon a generálny prokurátor prikázal, aby o veci znovu konali a rozhodli.

Pre advokáta je to jasná reč, vždy sa to takto píše, aj keď súd vyššieho stupňa zruší rozhodnutie súdu nižšieho stupňa a vráti mu ho na opätovné konanie a rozhodnutie. Generálna prokuratúra nerozhodla vo veci samej. Iba zrušila rozhodnutia s odôvodnením, že sú nezákonné, presne uviedla v čom vidí ich nezákonnosť.

Na základe takýchto zrušujúcich rozhodnutí som sama v praxi zažila, opätovné odsudzujúce rozsudky a rozhodnutia, ktoré však už boli „očistené“ od vytýkaných pochybení.

Medzi rozhodnutia vyšetrovateľa ( policajta) patrí aj rozhodnutie, ktorým sa začalo trestné stíhanie vo veci. Toto ľudovo povedané znamená, že polícia získa poznatok, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu, ale najmä nemá stotožneného páchateľa, a preto začne stíhanie vo veci, nie voči konkrétnej osobe, voči ktorej by malo byť vznesené obvinenie.

K inštitútu začatia trestného stíhania vo veci, ktorý je dlhodobo udomácnený v našom trestnom poriadku si môže ten, kto má záujem, prečítať výhrady odborníkov, nakoľko nie je plne v súlade s garanciami spravodlivého procesu, obzvlášť, ak sa v praxi zneužíva na to, aby sa oslabovalo právo obvineného na obhajobu.

Kdesi vo verejnom priestore odznelo, že podľa šéfa  špeciálnej prokuratúry zrušenie uznesenia policajta o začatí trestného stíhania vo veci je priamo v rozpore so znením § 363 Trestného poriadku. Pripomeňme si preto zákonné znenie § 363 Trestného poriadku :

„(1) Generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktorému predchádzalo, bol porušený zákon.“

Jednoznačne teda takéto uznesenie spĺňa požiadavku, že bolo vydané policajtom, keďže vyšetrovateľ je pre účely § 363 Trestného poriadku policajtom.

Na posúdenie správnosti výroku o zákaze zrušiť uznesenia vo veci  je potrebné zohľadniť aj ustanovenie § 364 Trestného poriadku, ktoré v odseku 1) hovorí,

„zrušeniu rozhodnutí podľa § 363 Trestného poriadku v prospech obvineného môže dôjsť len na základe podnetu obvineného a osôb, ktoré môžu v jeho prospech podať odvolanie, v neprospech obvineného na základe podnetu poškodeného, ako aj z podnetu zúčastnenej osoby. “

Tieto osoby majú zákonom obmedzenú lehotu v rámci ktorej môžu takýto podnet podať, a to na tri mesiace od právoplatnosti rozhodnutia.

Ak by §  364 obsahoval len vyššie uvedené, mohol  by byť výrok o tom, že generálny prokurátor nemohol zrušiť uznesenie začaté vo veci, pravdivý,  pretože pri uznesení vo veci nie je obvinený, poškodený, zúčastnená osoba a podobne.

Lenže  § 364 má aj ďalšie odseky, nielen odsek 1. Napríklad odsek 2, ktorý hovorí

„(2) Generálny prokurátor môže rozhodnúť podľa § 363 ods. 1 aj bez návrhu podľa odseku 1, a to v prospech alebo v neprospech obvineného, pritom nie je viazaný návrhom podaným podľa odseku 1.“ Podľa odseku 3 tak môže urobiť do 6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia.

Vo veci, ktorá vyvolala ďalšiu občiansku vojnu, konal generálny prokurátor z podnetu obvinených, a § 363 hovorí, že rozhodnutie je zrušené aj vtedy, ak v konaní pred jeho vydaním bol porušený zákon. Ak  bol zákon  porušený aj pri vydaní rozhodnutí o začatí stíhania vo veci, takéto rozhodnutie musí generálny prokurátor zrušiť, pretože  Trestný poriadok má aj ďalšie paragrafy, a tento postup generálnemu prokurátorovi  priamo prikazuje § 366 odsek 2 Trestného poriadku, ktorý uvádza:

„Ak bol zákon porušený, generálny prokurátor súčasne s výrokom podľa odseku 1 zruší napadnuté rozhodnutie alebo jeho časť, prípadne aj chybné konanie, ktoré mu predchádzalo. Ak je nezákonný len niektorý výrok rozhodnutia a ak ho možno oddeliť od ostatných, zruší len tento výrok. Zruší aj ďalšie rozhodnutia policajta a prokurátora, ktoré na zrušené rozhodnutie obsahovo nadväzujú, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad.“

A preto nemôžem uveriť tomu, že by šéf špeciálnej prokuratúry verejne namietal, že generálny prokurátor nemá právomoc zrušovať uznesenia policajta o začatí konania vo veci, lebo všetci od neho očakávame minimálne perfektnú znalosť Trestného poriadku a Trestného zákona.

A súčasne  to, čo neočakávame je, že by vedome zavádzal verejnosť, to je proste u osoby jeho postavenia absolútne neprípustné. Ale čo si máme myslieť o osobe, ktorá verejne kritizuje svojho nadriadeného a pri tejto kritike nesprávne interpretuje zákon ?

V tejto súvislosti ma napadol aj prekvapivý výrok špeciálneho prokurátora z minulosti, keď uviedol, že využije opravný prostriedok proti rozhodnutiu najvyššieho súdu, hoci na to zo zákona nemal právomoc. Tú zákon zveril generálnemu prokurátorovi. Už vtedy mali poniektorí dojem, že buď zabúda, na ktorej stoličke sedí alebo sa  nevyzná dosť dobre v trestnom poriadku.

Možno v skutočnosti ani nejde o to, aby generálna prokuratúra bola obratá o možnosť dozoru na zákonnosťou prípravného konania (vyšetrovania) cez zrušenie § 363, ale aby na čele generálnej prokuratúry bol špeciálny prokurátor, ktorý jediný vie, ako „správne“ uplatňovať tento inštitút. Napokon sa do znenia trestného poriadku dostal za jeho ministrovania vo vláde Mikuláša Dzurindu.

Niektorí považujú tohto pána za autora verejného výroku, že “ na Slovensku sa šíri mýtus, že Harabin pozná právo“.  Nezačal sa opäť šíriť podobný mýtus ?

 

 

 

 

Teraz najčítanejšie

Viktória Hellenbart

Smelo môžem napísať, že sa celý život venujem právu, hoci som pôvodne chcela robiť všetko okrem práva, a najviac zo všetkého som túžila byť veterinárom, ale veci sa vyvinuli inak. Od júla 2001 mám samostatnú advokátsku prax v Lučenci a som teda celý život "vidieckym advokátom". Láska k prírodným vedám ma od začiatku viedla k porovnávaniu a hľadaniu prírodných zákonov v práve. Napriek, a verím, že len "zatiaľ"prevažujúcim skúsenostiam, som si istá, že morálne zákony v spoločnosti sú rovnako nemenné a neporušiteľné ako zákony prírodné. Gravitačný zákon nie je neporušiteľný v tom, že nemožno jednoducho vyskočiť z 12. poschodia, ale následky jeho porušenia sa dostavia a tie sa už ignorujú ťažšie. A rovnako fungujú zákony morálne, možno ich porušiť, ale následky sa dostavia a v tomto prípade ich pocítime všetci..