Denník N

Ľudskoprávny svätuškár #1: Životné partnerstvá, gesto voči menšinám a posilnenie ombudsmanky

Nepravidelný komentovaný výber udalostí týkajúcich sa ľudských práv.

V oblasti ľudských práv sa na konci leta/začiatku jesene dejú na naše domáce pomery pozoruhodne pozitívne veci. Na neordinárnosti pridáva fakt, že viaceré sa udiali, resp. by sa mali udiať v parlamente alebo na pôde vlády.

1. Životné partnerstvá

Na poslaneckých stoloch v rámci aktuálnej 40. schôdze Národnej rady leží návrh poslanca Tomáša Valáška na vydanie zákona o životnom partnerstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh zákona upravuje podmienky vzniku životného partnerstva, postavenie a rozsah práv a povinností životných partnerov a zánik životného partnerstva.

Životné partnerstvo je v zmysle návrhu zákona zväzok dvoch osôb bez ohľadu na ich pohlavie, vzniká na základe dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť životné partnerstvo súhlasným vyhlásením pred príslušným orgánom, ktoré vyjadruje vôľu osôb uzavrieť životné partnerstvo.

Návrh zákona ďalej upravuje okolnosti vylučujúce uzavretie životného partnerstva, stanovuje okolnosti, za ktorých životné partnerstvo nevznikne alebo pre ktoré môže byť vyhlásené za neplatné, definuje vzájomné práva a povinnosti osôb v životnom partnerstve, upravuje podmienky vzájomného zastupovania sa osôb v životnom partnerstve.

Stanovuje taktiež vzájomnú vyživovaciu povinnosť, podrobnosti vzniku bezpodielového spoluvlastníctva partnerov, podmienky osvojenia životným partnerom alebo partnerkou rodiča maloletého dieťaťa, spôsoby zániku a zrušenia životného partnerstva.

Citovaný legislatívny počin z dielne Progresívneho Slovenska je jednak odpoveďou na čerstvé rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Fedotova a ďalší proti Rusku, avšak najmä správnou reakciou na do dnešného dňa nedôstojný prístup verejnej moci k párom rovnakého pohlavia a k právnej situácii LGBTI ľudí na Slovensku.

Navyše, životné partnerstvo by mohli v zmysle návrhu zákona uzatvoriť aj hetero-páry, čím by získali aj tieto alternatívu formálneho uznania ich vzťahu štátom k inštitútu manželstva.

Sexuálna orientácia sa imanentne prejavuje v intímnej a citlivej sfére súkromného života človeka. Demokratické spoločenstvá sa pri kultúrnom a sociálnom rozvoji spoločnosti neštítia dnes práva druhej a tretej generácie rozširovať, napr. aj legislatívnou úpravou registrovaných či životných partnerstiev.

U nás doterajšie zákonné vylúčenie LGBTI osôb pre ich sexuálnu orientáciu z adresátov práv týkajúcich sa spoločného súkromného a rodinného života a odlišné zaobchádzanie s touto skupinou osôb na úrovni zákonov v porovnaní s osobami v hetero-vzťahoch zasahuje do viacerých aspektov osobnosti, ľudskej dôstojnosti a súkromného života (ako Ústavou chránených hodnôt a garantovaných práv) LGBTI ľudí.

Nádej na úspech Valáškovho návrhu je vzhľadom na zloženie parlamentu i samotnej koalície bohužiaľ malá, ale politicky a občiansky si aktivita poslanca Valáška zaslúži pochvalu a uznanie.

Mimochodom, citácia z Programového vyhlásenia vlády: „Vláda SR zlepší legislatívu v oblasti majetkových práv, týkajúcu sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.“

2. Gesto voči menšinám a komunitám

V rámci aktuálnej schôdze sa poslanci budú zaoberať aj návrhom skupiny koaličných poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady, ktorým sa vyjadruje podpora všetkým menšinám a komunitám žijúcim na Slovensku.

V zmysle návrhu o. i. Národná rada „vyjadruje hlboké znepokojenie nad verbálnymi i legislatívnymi pokusmi obmedzovať práva a slobody rôznych skupín ľudí na základe rasy, pohlavia, náboženského vyznania a sexuálnej orientácie a dôrazne odsudzuje akúkoľvek diskrimináciu menšín a komunít, a tiež útoky na ich základné práva a slobody orgánmi verejnej moci, vrátane nenávistných prejavov“.

Ide o nelegislatívny návrh, ktorého prijatie k nijakým krokom samotný parlament alebo vládu nezaväzuje, nanajvýš len politicky, z čoho si u nás adresáti obdobných výziev a deklarácií ťažkú hlavu nerobia. Aj preto pravdepodobnosť schválenia predkladaného návrhu je o čosi vyššia ako u návrhu poslanca Valáška.

V porovnaní so stredovekými legislatívnymi návrhmi poslanca Čepčeka alebo poslankyne Záborskej v mene ich boja s domnelým „ultraliberalizmom“ atakujúcimi prvotne hranice ľudskej slušnosti a tolerancie, sa už len predložením opísaného návrhu koaličných poslancov na prijatie gesta voči menšinám a komunitám do Národnej rady zasieva do vedomia spoločnosti podprahovo myšlienka o tolerancii a úcte väčšiny k menšinám.

A to dnes nie je málo. Z hodnotového hľadiska sme vďační aj za to.

3. Posilnenie ombudsmanky

Ministerstvo spravodlivosti predložilo v lete do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) novelu zákona o verejnom ochrancovi práv. V súčasnosti prebieha vyhodnotenie MPK.

Novela prináša dve dôležité zmeny.

Po prvé, slová „orgán verejnej správy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „orgán verejnej moci“.

Po druhé, verejný ochranca práv bude plniť úlohy národného preventívneho mechanizmu podľa medzinárodných zmlúv. Na tento účel bude napr. uskutočňovať systematické návštevy miest, kde sa nachádzajú alebo sa môžu nachádzať osoby obmedzené na slobode orgánmi verejnej moci alebo v dôsledku odkázanosti na poskytovanie starostlivosti, s cieľom posilniť ochranu týchto osôb pred mučením, krutým, neľudským, ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním a iným zlým zaobchádzaním.

Čo to v praxi bude znamenať?

V prvom rade sa zákonná úprava kontrolnej právomoci ombudsmana pri ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej moci dostáva do súladu s čl.151a ods. 1 Ústavy.

Rovnako je dôležité, že fyzické osoby obmedzené na slobode sa dočkajú inštitucionálneho posilnenia ochrany pred mučením, krutým, neľudským, ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním a iným zlým zaobchádzaním.

Verejný ochranca práv bude navyše môcť okrem svojich ďalších oprávnení zároveň oznámiť porušovanie práv osoby príslušnej prokuratúre alebo príslušnému súdu.

Ide o rozumné posilnenie hlasu ombudsmana, ktorý nie je nadaný exekutívnymi právomocami, právomocami rozhodovať, ale o to viac má mať v slobodnej spoločnosti pre naplnenie svojho poslania právo kričať.

Ľudskoprávny Oscar:

Vyhlásenie vlády z 8. septembra 2021 k 80. výročiu prijatia tzv. Židovského kódexu.

Ľudskoprávna Zlatá malina:

Minister zdravotníctva Lengvarský k okresom v bordovej fáze Covid automatu od 20. septembra 2021:  Keďže ide len o štyri okresy, núdzový stav zatiaľ vláda neprijala. Regionálni hygienici sa však dohodnú s primátormi a so starostami obcí, kde je najhoršia situácia. Tam sa všeobecne záväzným nariadením bude obmedzovať pohyb, ale aj otváracie hodiny podnikov alebo aj hromadné akcie.

Teraz najčítanejšie

Tomáš Hubinák

Remeslom právnik činný na poli ústavného práva. V rokoch 2013 až 2020 poradca Ústavného súdu SR, v súčasnosti poradca ministerky spravodlivosti pre ústavné právo.