Denník N

Bude hodnotenie prínosov liečby aj na Slovensku podľa medzinárodných štandardov?

Parlament prednedávnom posunul do druhého čítania zákon[1], podľa ktorého má na Slovensku vzniknúť Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve. Doteraz totiž Slovensko bolo jednou z mála krajín EÚ, v ktorej nebola etablovaná funkčná HTA[2] (Health Technology Assessment) agentúra pre posudzovanie hodnoty inovácií zdravotníckych technológií a opodstatnenosti ich úhrady.

Téma HTA je zásadná pre budúcnosť zdravotných systémov v celej Európe, pretože významne urýchliť proces sprístupnenia inovatívnych technológií a  liečby pacientom. Aj preto sme v spoločnosti Janssen podporili európsky tím The Economist Intelligence Unit (EIU), divíziu skupiny The Economist, na vypracovaní analýzy[3], ktorá sa téme podrobne venuje. Na jej podklade bol vypracovaný aj tento blog. Ako vyplýva z kľúčových zistení[4] analytického tímu EIU, činnosť HTA agentúr sa dnes musí pripraviť a zamerať na príchod nových technológii, nájsť spôsoby ako sa s nimi vysporiadať, ale tiež ako nastaviť nové modely spolupráce medzi výrobcami a platcami. Nemenej dôležitým atribútom sú transparentnejšie procesy, a to aj so zapojením samotných pacientov. Toto bude výzva pre systémy naprieč EÚ a nevyhne sa im ani Slovensko.

Inovácie prinášajú nové výzvy a potrebu nových dát

Činnosť jednotlivých HTA agentúr nemá v Európe jednotný rámec a ich pozícia v rámci zdravotných systémov je rôzna. Rozdielne tiež pristupujú k posudzovaniu zdravotníckych technológií z pohľadu metodiky a odlišným spôsobom zapájajú pacientov v rámci procesov hodnotenia. To sa odzrkadľuje aj na rôzne dlhých rozhodovacích procesoch o úhrade liekov. Kým na Slovensku čakajú pacienti na nové onkologické lieky v priemere takmer 4 roky[5] od registrácie v EÚ, v Českej republike je tento čas kratší o zhruba 10 mesiacov.[6] Jedno však majú spoločné – čelia novým výzvam spojeným s príchodom inovatívnych medicínskych technológií.

Mnohé z prichádzajúcich terapií majú charakter personalizovanej liečby, prípadne sú určené len pre veľmi úzku skupinu pacientov. Pomerne často sa tiež jedná o úplne nový druh, resp. líniu liečby, ktorá je zásadne iná ako už existujúce možnosti terapie. Z pohľadu pacienta ide o obrovský prínos, naopak, pre systém práce HTA agentúr to predstavuje pomerne veľkú výzvu.

Inovatívna terapia totiž môže predstavovať úplne nový spôsob liečby, ktorý je kvôli svojej modernej povahe neporovnateľný so súčasným štandardom. Prichádzajúce terapie tiež prinášajú nové spôsoby porovnávania dosiahnutých medicínskych výsledkov v liečbe. Nestačí už merať štandardnú mieru prežitia pacientov, ktorá sa aj vďaka pokročilej medicíne významne predlžuje, ale do hodnotenia vstupujú ukazovatele ako podiel pacientov reagujúcich na liečbu, dĺžka obdobia bez zhoršovania ochorenia alebo do znovuobjavenia jeho symptómov.

Ako isté riešenie týchto problémov sa javí užšia spolupráca európskych agentúr vo forme zdieľania dát, skúseností, metodických riešení, z ktorej by mohol profitovať aj vznikajúci slovenský inštitút.

Menia sa vzťahy medzi platcami a výrobcami liekov

Dnes sa vo vzťahu medzi platcami a výrobcami liekov využívajú rôzne formy dohôd o vstupe a podmienkach úhrady nových liekov. Často sú založené na jednoduchých zľavách alebo rabatoch. Tento spôsob vo väčšine krajín, vrátane Slovenska, roky umožňoval relatívne jednoduchý prístup pacientov k novej liečbe. Avšak vzhľadom na zložitosť inovatívnych liečebných postupov je potrebné rozšíriť škálu v súčasnosti zaužívaných vzťahov medzi platcami a výrobcami o nové prvky. Dohody medzi platcami a priemyslom preto budú stále viac postavené na rôznych formách[7] zdieľania rizika a výška úhrad môže tiež závisieť od reálne dosiahnutých výsledkov liečby.

Takýto prístup si však vyžaduje skvalitnenie zberu dát, ktoré sú kľúčom k lepšiemu a presnejšiemu hodnoteniu účinnosti alebo nákladovej efektívnosti[8] inovatívnych terapií. Špeciálne to bude výzva aj pre vznikajúcu slovenský HTA inštitút. Dnes totiž na Slovensku špecifické dáta napr. o onkologických ochoreniach, chýbajú.

Dôležitosť zapojenia pacientov bude narastať

Výskum a vývoj nových liekov si vyžaduje veľké finančné zdroje, ktoré sa odzrkadľujú v cene inovácií. V najbližších rokoch bude preto nevyhnutné pacientom/poistencom dostatočne vysvetliť, prečo smeruje veľká časť verejných prostriedkov práve do týchto terapií. Orgány, ktoré rozhodujú o cenách a úhradách za lieky, vrátane HTA agentúr, preto musia byť vo svojej rozhodovacej činnosti transparentnejšie.

Ako jedno z riešení sa ukazuje širšie zapojenie pacientov do HTA[9] procesov. Už dnes si časť európskych HTA agentúr v rôznej miere prizýva pacientov alebo ich odborných zástupcov ku konzultáciám. Viacerí európski odborníci z oblasti zdravotnej politiky sa zhodujú, že názory pacientov musia zohrávať väčšiu úlohu pri diskusiách o hodnote inovatívnej terapie. Sú presvedčení, že ich zapojenie napomáha dostať potreby pacienta do centra pri rozhodovaní o úhradách. Na druhej strane, sú to práve pacienti, ktorých reálna skúsenosť prináša tak potrebné informácie o úspešnosti a prínosoch inovatívnej terapie.

Prispôsobenie na nové podmienky bude kľúčové

Vznikajúca slovenská HTA agentúra od začiatku svojej činnosti bude musieť reagovať na nové  podmienky ovplyvnené vstupom inovatívnych zdravotníckych technológií do liečebných terapií. Pripraviť sa preto musí na implementáciu nových metód posudzovania prínosov medicínskych inovácií, redizajn dohôd s výrobcami o vstupe a spôsobe úhrady nových liekov, posilnenie systému zberu a hodnotenia zdravotníckych dát a v neposlednom rade aj na väčšiu transparentnosť procesov hodnotenia technológií a zapojenie pacientov do nich.

Autor: Júlia Dvorszki, riaditeľka Janssen Slovensko

Upozornenie: V tomto blogu sa nachádzajú odkazy na webové stránky tretích strán. Autor tohto blogu, ani spoločnosť Johnson & Johnson, s.r.o., divízia Janssen, Slovenská republika nezodpovedá za obsah alebo dostupnosť odkazovaných stránok.

[1] NRSR: dokumenty: Vládny návrh zákona o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=561

[2] The Economist Intelligence Unit (2021): Assessing innovation: How Health Technology Assessment can adapt to improve the evaluation of novel cancer therapies in Europe  https://www.janssen.com/emea/sites/www_janssen_com_emea/files/assessing_innovation_-_how_hta_can_adapt_to_improve_the_evaluation_of_novel_cancer_therapies_in_europe.pdf

[3] Ibid.

[4] The Economist (2021) Assessing innovation: How Health Technology Assessment can adapt to improve the evaluation of novel cancer therapies in Europe

https://eiuperspectives.economist.com/healthcare/assessing-innovation-health-technology-assessment-europe

[5] Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP): Liečba rakoviny: Slovensko výrazne zaostáva za zvyškom regiónu  https://aifp.sk/upload/news/ONKO%20infografika_AIFP.pdf

[6] Ibid.

[7] PWC (2019): Six drug pricing models have emerged to improve product access and affordability https://www.pwc.com/us/en/industries/health-industries/library/6-drug-pricing-models.html

[8] Metodická pomôcka k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 343/2008 Z. z. o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku,   k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 210/2008 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o medicínsko-ekonomickom rozbore zdravotníckej pomôcky a k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 149/2009 Z. z. o podrobnostiach medicínsko-ekonomického rozboru dietetickej potraviny pre vykonávanie farmako-ekonomického rozboru lieku, medicínsko-ekonomického rozboru zdravotníckej pomôcky a medicínsko-ekonomického rozboru dietetickej potraviny  https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/dieteticke_potraviny/Metodicka_pomocka_FE_a_ME_rozbor.rtf

[9] International Journal of Technology Assessment in Health Care. Special Issue (April 2021): Patient and Public Involvement in HTA: https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-technology-assessment-in-health-care/special-issue-patient-and-public-involvement-in-hta

Teraz najčítanejšie

Janssen Slovensko

V spoločnosti Janssen vytrvalo pracujeme na takej vízii budúcnosti, kde budú choroby históriou.
Patríme do skupiny farmaceutických spoločností Johnson & Johnson a neúnavne pracujeme na tom, aby sa táto budúcnosť stala realitou pre pacientov na celom svete. S ochoreniami bojujeme využívaním vedeckých poznatkov, inováciami, ktoré zlepšujú prístup k liečbe a beznádej liečime srdcom.
Zameriavame sa na vývoj prelomových liečebných metód v terapeutických oblastiach: onkológia, imunológia, neuropsychiatria, infekčné ochorenia a vakcíny, pľúcna artériová hypertenzia a kardiovaskulárne a metabolické ochorenia.
Platený firemný blog.

Tento blog je platený.