Denník N

Radšej transparentne „naši ľudia“ ako naoko profesionálna štátna správa

Budú politici preberať aj politickú zodpovednosť za zlyhania svojich nominantov na postoch vedúcich zamestnancov v štátnej správe ?

Politici nevedia odolať zásahom do štátnej správy, aby táto tancovala podľa toho ako pískajú. Schválili si, že môžu dosadiť koho chcú a odvolať koho chcú, bez vysvetľovania. Ak ich nominanti zlyhajú, čerstvý príklad máme v Pezinku, sú pripravení vyvodiť za svoje nominácie politickú zodpovednosť a odstúpiť ?

Dôvodová správa k § 61 zákona číslo 55/2017 Z. z. o štátnej službe, ktorý nadobudol účinnosť od 1.2.2017, uvádzala :

„V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou už nie je možné odvolať vedúceho štátneho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti generálneho tajomníka, štatutárneho orgánu alebo vedúceho štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii bez uvedenia dôvodu. Dôvodom na takúto zmenu je vylúčenie politických nominácii v oblasti profesionálnej štátnej služby.“

Predchádzajúca právna úprava, ktorá umožňovala odvolať vedúceho štátneho zamestnanca bez uvedenia dôvodu, bol  zákon  číslo 400/2009 Z. z. o štátnej službe, ktorý v § 37 odsek 4) uvádzal:  „Vedúci úradu môže so súhlasom štatutárneho orgánu odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi, aj bez uvedenia dôvodu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“

Súčasná vláda, ktorá deklarovala transparentné vládnutie a obsadzovanie postov v štátnej správe a odmietala jej politizáciu, sa zasadila o novelu zákona o štátnej službe, ktorú parlament aj schválil dňa 7.10.2021, ktorá dopĺňa § 61 zákona číslo 55/2017 Z. z. o odseky 5 až 7, z ktorých odsek 5 znie:

„Generálny tajomník môže odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi, aj bez uvedenia dôvodu, so súhlasom štatutárneho orgánu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“

Zatiaľ čo z dôvodovej správy k vyhlásenému zneniu zákona o štátnej službe začiatkom roku 2017 sa dozvedáme, že odstránenie možnosti odvolať vedúceho štátneho zamestnanca bez uvedenia dôvodu, má zabrániť politizácii štátnej správy, z dôvodovej správy k opätovnému zavedeniu možnosti odvolať vedúceho zamestnanca bez uvedenia dôvodu sa dozvedáme presne toto:

„Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predmetom návrhu zákona je posilnenie právomocí generálneho tajomníka služobného úradu vo vzťahu k vedúcim zamestnancom, s kontrolnou právomocou štatutárneho orgánu a štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii. Navrhovaná právna úprava vychádza z právneho stavu platného do 31.5.2017.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Predpokladá sa, že návrh zákona môže mať mierne negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, ani žiadne sociálne vplyvy.“
Takže sa ním sleduje snaha posilniť právomoci generálneho tajomníka služobného úradu vo vzťahu k vedúcim zamestnancom.
Zmena zákona znamená, že jeho právomoc sa posilní tým, že môže kedykoľvek odvolať vedúceho štátneho zamestnanca aj bez uvedenia dôvodu.
Musím súhlasiť, že nepochybne ide o posilnenie právomoci, až na úroveň svojvôle. Vláda sa vrátila k stavu pred februárom 2017, ktorý bol považovaný za veľký priestor pre politizáciu štátnej správy. Načo skúmať  dôvody výmeny vedúceho zamestnanca, ktorý z titulu svojho postu má aj významné právomoci, ak je možné ho vymeniť bez dôvodu.
Nehrozí riziko, že bude potrebné čokoľvek vysvetľovať. 
Zaujímavá predstava o transparentnosti vládnutia a výkonu štátnej správy. Odvolaný vedúci by mal ostať štátnym zamestnancom v inom zaradení, ale aj tak.
Pri nekvalite právnych predpisov je už aj v súčasnosti problém tieto realizovať v praxi tak, aby výsledný výstup bolo možné považovať  za rozumný, a nie byrokratické šikanovanie občana. My advokáti brojíme proti byrokracii a čudujeme sa, prečo štátni úradníci pristupujú k vybavovaniu vecí príliš formalisticky.
Vytvorí sa touto novelou prostredie pre väčšiu odvahu postaviť sa na stranu občana, vybaviť vec bez zbytočných prieťahov a formalít  ? Nebude si úradník klásť otázku, čo ak nepostupujem správne alebo politicky správne ?
Vieme, že na Slovensku je už dlhé roky tradícia regionálneho prístupu k výkladu zákonov, ktorú vystihuje názov “ u nás taká obyčaj“, takže s určitým nadsadením môžeme hovoriť o „obyčajovom verejnom práve“. Jeden kataster chce to, iný ono. Jeden pozemkový úrad čihi, iný hota a tak ďalej ( aj keď určité drobné krôčiky vpred v snahe o zjednotenie badať).
A čo ľúty boj s najväčším vybubnovaným nepriateľom tejto vlády – korupciou ? Myslíte, že vedúci zamestnanec, ktorý môže byť odvolaný len tak, bez dôvodu, bude  viac motivovaný sa korupcii vyhýbať, keď vie, že jeho miesto je viac ako dočasné ? Bude rezistentný pred politickým, a teda aj korupčným tlakom, keď vie, že ho zásadovosť môže stáť miesto ?
Že súčasná vláda nevie presadzovať svoj vládny program, keď sú úrady obsadené „Ficovými“ ľuďmi ? Ak by bolo súčasným vládnym programom nastolenie panstva  práva nemal by to byť problém. Odvolaný by mal byť len ten, ktorý nekoná v súlade so zákonom.
Napokon aj znenie zákona o štátnej službe ešte pred novelou obsahovalo veľmi kaučukové ustanovenia pri dôvodoch odvolania vedúceho zamestnanca :

Popri obligatórnom odvolaní vedúceho zamestnanca ( § 61 odsek 2)  ak tento stratil predpoklad bezúhonnosti ( za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a ktorého odsúdenie nebolo zahladené ),

môže  byť vedúci štátny zamestnanec odvolaný aj z dôvodu  ak v služobnom hodnotení za kalendárny rok dosiahne uspokojivé výsledky alebo neuspokojivé výsledky.
Musím uznať, že asi bude lepší pocit, ak vás odvolajú bez uvedenia dôvodu, keď sa vás chcú zbaviť a dosadiť si svojho protežanta, než že vás odvolajú aj tak, keď veľmi chcú, ale s narafičeným dôvodom o vašom zlyhaní a neuspokojivých výsledkoch.
Transparentnosť v ponímaní súčasnej vlády je otvorené  obsadzovanie  vedúcich postov  našimi ľuďmi, než predchádzajúcou vládou volené predstieranie neobsadzovania  vedúcich postov našimi ľuďmi.
Aj keď často nerozumiem reči tohto vládneho kmeňa, toto dáva zmysel.
P.S.  Poznám viacero vedúcich štátnych zamestnancov, ktorí na svojich postoch „prežili“ viacero vlád (nielen Smeru) a sú aj dobrými odborníkmi, ale aj nie. Slovo profesionál v štátnej správe, bude po novele zákona  v slovníku slovenského jazyka vysvetlené ako ten, kto profesionálne pristupuje k politickému prevracaniu kabátov a teda jeho profesionalitou je nemať politický názor, ale ani zábrany plniť najrôznejšie politické objednávky.

Teraz najčítanejšie

Viktória Hellenbart

Smelo môžem napísať, že sa celý život venujem právu, hoci som pôvodne chcela robiť všetko okrem práva, a najviac zo všetkého som túžila byť veterinárom, ale veci sa vyvinuli inak. Od júla 2001 mám samostatnú advokátsku prax v Lučenci a som teda celý život "vidieckym advokátom". Láska k prírodným vedám ma od začiatku viedla k porovnávaniu a hľadaniu prírodných zákonov v práve. Napriek, a verím, že len "zatiaľ"prevažujúcim skúsenostiam, som si istá, že morálne zákony v spoločnosti sú rovnako nemenné a neporušiteľné ako zákony prírodné. Gravitačný zákon nie je neporušiteľný v tom, že nemožno jednoducho vyskočiť z 12. poschodia, ale následky jeho porušenia sa dostavia a tie sa už ignorujú ťažšie. A rovnako fungujú zákony morálne, možno ich porušiť, ale následky sa dostavia a v tomto prípade ich pocítime všetci..