Denník N

Namiesto celoplošného testovania celoplošná spartakiáda. To čaká po novom platiteľov DPH

Parlament dnes schválil novelu zákona o správe daní a poplatkov, teda novelu daňového poriadku.

Okrem iných zmien týkajúcich sa zavedenia indexu daňovej spoľahlivosti (nepotrebnejšiu vec som dávno nevidela), vylúčenia nespoľahlivých osôb z podnikania, zrušenia kartičiek k DIČ či IČ DPH, bol touto novelou novelizovaný aj zákon o dani z pridanej hodnoty.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty nahrádza minuloročné celoplošné testovanie obyvateľstva celoplošnou spartakiádou pre platiteľov dane z pridanej hodnoty zavedením tzv. osobitnej oznamovacej povinnosti.

Čo to znamená a prečo som na to celkom napálená?

Osobitná oznamovacia povinnosť znamená pre platiteľov DPH, že pokiaľ sa subjekt stane platiteľom DPH, to znamená, že si podá žiadosť o registráciu a prejde miestnym zisťovaním, musí bezodkladne oznámiť daňovému úradu všetky čísla bankových účtov vedené u poskytovateľov platobných služieb alebo u zahraničných poskytovateľov platobných služieb, ktoré budú používané na podnikanie. Bezodkladne musí tak urobiť odo dňa, kedy sa stal platiteľom DPH, alebo odo dňa, kedy si predmetný účet zriadil.

Napálená som preto, pretože číslo bankového účtu používaného na podnikanie kedysi povinne uvádzal každý subjekt, ktorý sa registroval na daň z príjmov a bez uvedenia tohto bankového účtu nechcel portál Finančnej správy žiadosť o registráciu ani prijať. A po druhé, už od 1.1.2020 musia banky POVINNE oznamovať daňovému úradu zriadenie akéhokoľvek podnikateľského účtu, ktorý otvoria. Takže správcovia dane údajmi o bankových účtoch disponujú, nezriedka im z nich chodia platby DPH, či na ne vracajú nadmerné odpočty.

Existujúci platitelia dane z pridanej hodnoty, ktorí sú zaregistrovanými platiteľmi k 15.11.2021 si musia opätovne túto povinnosť splniť najneskôr do 30.11.2021 na predpísanom tlačive, ktoré zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webe.

A teraz pozor!

Ak platiteľ oznámi finančnému riaditeľstvu účet, ktorý patrí inej osobe, považuje sa tento bankový účet platným pre účely tohto zákona, súčasne oznámi meno a priezvisko alebo obchodné meno majiteľa, ktorej účet patrí, takáto osoba je spoločne a nerozdielne zodpovedná za daň, v prípade ak by nebola v lehote uhradená. Za mňa celkom dobrý spôsob ako „podkúriť“ nesympatickému susedovi, alebo obchodnému partnerovi, čo poviete?

Samozrejme existujú aj sankcie za to, ak sa údaje na tlačive neuvedú správne, pravdivo alebo neúplne, a tie sa pohybujú až do výšky 10 000 eur v závislosti na závažnosti a dĺžke trvania protiprávneho stavu.

No a celý tento milý zoznam účtov nakoniec finančné riaditeľstvo zverejní na svojom webe. Ach, kiežby boli všetky nástroje boja proti únikom na daniach také účinné ako tieto práve schválené.

Milé kolegyne a milí kolegovia účtovníci, neviem ako vy, ale ja budem musieť, bohužiaľ, o túto službu navýšiť platby podnikateľom, pretože najprv budem musieť overiť u nich aktuálny stav bankových účtov, a potom tieto elektronicky oznámiť na predpísanom tlačive, čo pri počte klientov predpokladám tak deň-dva práce len s touto novou povinnosťou. Milí podnikatelia, je mi ľúto, my sme si to nevymysleli.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie.