Denník N

Dojímavá starostlivosť o blaho Róberta Fica alebo aj takto sa buduje dôvera občanov

RTVS správy priniesli dňa 27.10.2021 informáciu, že poslanec Národnej rady SR za SaS podal trestné oznámenie vo veci krádeže Ficových peňazí a mincí. V statuse uvádza, že „Nech si už o Robertovi Ficovi myslíme čokoľvek, ani on by nemal byť beztrestne okradnutý. Preto som dnes na územne príslušnú prokuratúru Bratislava 2 podal trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže 50 tisíc eur a zlatých mincí..“

Záverom statusu uvádza, že pridal aj trestné oznámenie na samotného pána Fica  pre trestný čin (nie podozrenie) neoznámenia trestného činu, ktorého sa mal Fico dopustiť, keďže zmiznutie hotovosti a zlata neoznámil na polícii.“
Pripomeňme si, ako je v trestnom zákone v  § 340 Trestného zákona vymedzená skutková podstata trestného činu neoznámenia trestného činu:
1) Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať rokov, alebo niektorý z trestných činov korupcie uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti, a taký zločin alebo trestný čin neoznámi bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru, alebo namiesto toho, ak ide o vojaka, svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu, a ak ide o osobu vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je trestný, ak nemohol oznámenie urobiť bez toho, že by seba alebo blízku osobu uviedol do nebezpečenstva smrti, ublíženia na zdraví, inej závažnej ujmy alebo trestného stíhania.
Trestný čin krádeže pri škode, o ktorej sa pán poslanec dozvedel zo štátom nahrávaného súkromného rozhovoru osôb, ktoré sa dostalo na verejnosť za okolností, ktoré sú podľa niektorých porušením zákona, môže byť potrestaný trestom odňatia slobody od 3 do 10 rokov.
Aj v tomto prípade, kým na Slovensku platí Trestný zákon a Trestný poriadok v súčasnom znení, je možné začať a viesť trestné stíhanie na základe zákona a v súlade so zákonom.
Spôsob, akým sa pán poslanec túto informáciu dozvedel,  nemožno považovať za  zákonný. Minimálne je zákonnosť získania a zverejnenia týchto nahrávok pochybná.
Takmer každý občan už aspoň raz v živote počul vetu “ neznalosť zákona neospravedlňuje“, možno by sme od poslanca národnej rady očakávali, že pre neho platí „o to viac“.
Záujem verejnosti na postihovaní zločinov, ako je definovaná objektívna stránka tejto skutkovej podstaty prečinu, určite neohrozí, keď poslanec národnej rady bude konať až potom, keď vie, že informáciu získal zo zákonného zdroja a zákonným spôsobom.
Áno počuli sme, že sa na Slovensku vyprofilovala názorová skupina, ktorá sa domnieva, že akákoľvek klebeta, akokoľvek získaná informácia, a to aj vymyslená, môže slúžiť tomu, aby polícia začala vyšetrovanie občana a tvárila sa, že koná len vo „veci“.
Teda, ak bude sused najbližšie odpočúvať váš súkromný rozhovor doma s priateľmi alebo so životným partnerom, alebo rodičmi, či inými osobami, v ktorom spomeniete, že vás okradli, mal by neodkladne bežať na políciu a udať vás pre neoznámenie trestného činu.
Záverom nezaškodí pripomenúť si aj znenie odseku 2 v § 340 Trestného zákona, v kontexte vyjadrení samotného poškodeného, ktorý na tlačovej besede verejne povedal, že „Mikulcovej polícii“ nedôveruje, a vyšetrovanie na základe ním podaného trestného oznámenia, by mohlo ohroziť jeho samotného, lebo by mu policajti nechali odpočúvacie zariadenia v kancelárii.
A keďže na verejnosti koluje video získané tajným odpočúvaním, asi sa slová Róberta Fica nejavia ako úplne neopodstatnené.
A čo § 211 Trestného poriadku ?
1) Trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 157 a 158, ohrozovania pohlavnou chorobou podľa § 167, neposkytnutia pomoci podľa § 177 a 178, porušovania domovej slobody podľa § 194, ochrany súkromia v obydlí podľa § 194a, porušovania tajomstva prepravovaných správ podľa § 196 a 197, krádeže podľa § 212, sprenevery podľa § 213, neoprávneného užívania cudzej veci podľa § 215, neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 216 a 217, neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytovému priestoru podľa § 218, neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku podľa § 219, podvodu podľa § 221, úžery podľa § 235, zatajenia veci podľa § 236, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a 238, poškodzovania veriteľa podľa § 239, zvýhodňovania veriteľa podľa § 240, poškodzovania cudzej veci podľa § 245 a 246, poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií podľa § 247, porušovania autorského práva podľa § 283, krivého obvinenia podľa § 345, nebezpečného prenasledovania podľa § 360a, ohovárania podľa § 373, poškodzovania cudzích práv podľa § 375 Trestného zákona proti tomu, kto je vo vzťahu k poškodenému osobou, voči ktorej by mal poškodený ako svedok právo odoprieť výpoveď, ako aj pre trestný čin opilstva podľa § 363 Trestného zákona, ak inak vykazuje znaky skutkovej podstaty niektorého z týchto trestných činov, možno začať a v už začatom trestnom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného. Ak je poškodených jedným skutkom niekoľko, stačí súhlas len jedného z nich.
Pre mňa je dôveryhodným ten, kto rozumne zvažuje svoje kroky a obzvlášť voči svojmu nepriateľovi, alebo oponentovi a zvolí len tie, ktoré sú efektívne a povedú k cieľu.
Ale čo si myslieť o krokoch, ktoré len spochybnia odbornú zdatnosť útočníka, nepovedú k úspechu a naopak, jeho oponenta posadia na ešte väčšieho koňa a pekne na zlatom podnose mu naservírujú argumenty na znevažovanie a hanenie vládnej koalície pre nedostatočnú odbornú erudovanosť.
Ja patrím medzi priaznivcov právneho štátu, a nie je mi jedno, či sa ciele dosahujú demokratickými alebo hrubo nedemokratickými metódami.
Keby súčasná vláda vládla dobre, nemátala by ju osoba Róberta Fica.

Teraz najčítanejšie

Viktória Hellenbart

Smelo môžem napísať, že sa celý život venujem právu, hoci som pôvodne chcela robiť všetko okrem práva, a najviac zo všetkého som túžila byť veterinárom, ale veci sa vyvinuli inak. Od júla 2001 mám samostatnú advokátsku prax v Lučenci a som teda celý život "vidieckym advokátom". Láska k prírodným vedám ma od začiatku viedla k porovnávaniu a hľadaniu prírodných zákonov v práve. Napriek, a verím, že len "zatiaľ"prevažujúcim skúsenostiam, som si istá, že morálne zákony v spoločnosti sú rovnako nemenné a neporušiteľné ako zákony prírodné. Gravitačný zákon nie je neporušiteľný v tom, že nemožno jednoducho vyskočiť z 12. poschodia, ale následky jeho porušenia sa dostavia a tie sa už ignorujú ťažšie. A rovnako fungujú zákony morálne, možno ich porušiť, ale následky sa dostavia a v tomto prípade ich pocítime všetci..